Hotărârea nr. 280/2019

Hotărârea nr. 280 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANAîn vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SAN A în vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA în vederea realizării proiectului "Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 124069/28.08.2019 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României nr. 80/23.05.2019, / Partea a Vl-a;

  • - Procesul verbal nr. 82/26.08.2019 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul

Social;

  • - Dispoziția nr. 1721/23.08.2019 emisă de Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 105/17.05.2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/17.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/17.05.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/17.05.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1090/12.06,2019 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a ^^c^n testați ilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1202/26.06.2019 și modificată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1320/11.07.2019.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile, în sumă de 86.765,4 lei, de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA, în vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019.

Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 - Acțiuni cu caracter științific și social-cultural.

Art. 3 Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București și Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA, conform Formularului nr. 7 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 106/17.05.2019.

Art. 4 (1) Pentru proiectul ”Ai grijă de tine!”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile și numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 106/17.05.2019 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii.

Ârt. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare neranroursabilă, cât și la depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la finanțatoare, Certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de ȚO’^Wministrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate.

Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face »

de către comisia de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 280

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.