Hotărârea nr. 28/2019

Hotărâre nr. 028 - privind aprobarea  proiectului  cultural „Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


L/OLA/tAXE

privind aprobarea proiectului cultural

„Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural „Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”;

Analizând:

  • - Expunerea de motive nr. 17911/ 11.02.2019 prezentată de Domnul Dan Cristian Popescu- Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 18527/12.02.2019 întocmit de Centrul Cultural „ Mihai Eminescu “ Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 118/2006 privind înființarea,  organizarea \i desfășurarea așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioâțe;^rârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Qrgatii^i^ , Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale ihai Eminescu, modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 73/2018 precum și prin HCL Sector 2 nr. 343/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul cultural „ Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”.

Art.2 Se finanțează proiectul cultural,, Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2” cu suma de 250.000 lei.

Art.3 Se mandatează Managerul/Directorul General al Centrului Cultural,, Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să întreprindă toate demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local               al Municipiului

București în ședința extraordinară din data de 12.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.