Hotărârea nr. 279/2019

Hotărârea nr. 279 - privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind "Ziua Sectorului 2

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de domnul consilier local Popescu Dan Cristian, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 123697/27.08.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 123878/28.08.2019 prezentat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Patriarhiei Române înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 122997/27.08.2019;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

.    - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea,

organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și wmpletările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se declară ziua de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2”.

Art.2. Se aprobă organizarea, în condițiile legii, de manifestări științifice, culturale, religioase, artistice, sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestei zile.

Art.3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Managerul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București cu atribuții în organizarea activităților prevăzute la art. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.