Hotărârea nr. 278/2019

Hotărârea nr. 278 - pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate comun nr. 121238/27.08.2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Procesul Verbal nr.83345/11.06.2019 si fisele de fundamentare asociate;

  • - Procesul Verbal nr. 120805/22.08.2019 al ședinței publice din data de 20.08.2019 ;

  • - Dispoziția nr. 1721/23.08.2019 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2.

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art.4 alin.(4) și alin. (5) si Art.6 lit.k). și lit.l). din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată;

  • - Art.8 lit.j). si lit.k). din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

Art.17 lit.f). din Legea 211/2001 privind regimul deșeurilor, modificată prin ț Ordoijanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018;

~~         Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile

JsEgXC^dmunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor specifice serviciilor de salubrizare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.68/2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, in forma revizuita, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare.

în temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă tariful de 144,42 lei/mc fara TVA (171,871ei/mc cu TVA) respectiv 433,27 lei/tona fara TVA (515,60 lei/tona cu TVA) pentru prestarea de către operatorul autorizat a serviciului de colectarea separată ( cel puțin pentru deseurile de hârtie, metal, plastic si sticla, inclusiv fracții colectate separat din deseurile municipale -conform art. 17 lit. a) / Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor), transportul separat la facilitați tehnologice de sortare / tratare a deșeurilor similare provenind de la utilizatorii non casnici/persoane juridice.agenti economici) din activitati comerciale, din industrie / comerț / servicii si instituții publice si depozitarea finala a reziduurilor post sortare/tratare.

Art. 2 Se aproba tariful de 60,03 lei/mc fara TVA (71,43 lei/mc cu TVA) respectiv 180,08 lei/tona fara TVA (214,29 lei/tona cu TVA) pentru prestarea de către operatorul autorizat a activitatii de colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) provenite de la populație si/sau agenti economici si instituții.

Art. 3 Se aproba tariful de 89,94 lei/mc fara TVA (107,03 lei/mc cu TVA) respectiv 179,87 lei/tona fara TVA (214,05 lei/tona cu TVA) pentru prestarea de către operatorul autorizat a activitatii de colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare a deșeurilor provenite de la populație si/sau agenti economici si instituții generate din

acti


con;


fitati de reamenajare/reabilitare interioara a locuințelor/ apartamentelor, din tructii si demolări.

Art. 4 Se aproba tariful de 93,34 lei/mc fara TVA (111,07 lei/mc cu TVA) respectiv 280,02 lei/tona fara TVA (333,22 lei/tona cu TVA) pentru prestarea de către operatorul autorizat a activitatii de evacuare deșeuri abandonate/clandestine ( care consta in colectare, transport, valorificare, recupare/reciclare, eliminare deșeuri, precum si de curatare si refacere a mediului), in cazul in care producătorul/ deținătorul acestor deșeuri

este necunoscut.

Art. 5 Se aproba tariful de 39,83 lei/kg fara TVA (47,39 lei/kg cu TVA) pentru prestarea de către operatorul autorizat a activitatii de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si transportul către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Poliția Locală Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 278

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.