Hotărârea nr. 277/2019

Hotărârea nr. 277 - privind aprobarea proiectului cultural ”PRO MEMORIA 89 – CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cultural

"PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "PROMEMORIA 89-CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare înregistrat la Cabinet Secretar cu nr. 3597/23.08.2019, emis de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 121891/23.08.2019 întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 2 București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 341/2004 - Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, rectificată;

  • - Legea nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, cu modificările și completările ulterioare;

a - Legea monumentelor de for public nr. 120/2006, completările ulterioare;

cu modificările si

J

privind înființarea, cu modificările și

privind aprobarea


■         - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006

^Țf^^/ga ni zarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017

Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural ”PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAI, EROISM” organizat de Primăria Sectorului 2 București și Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” potrivit anexei, ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Arhitectul Șef al Sectorului 2 București și Managerul Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa la H. C.L. Sector 2 nr. 277/29.08.2019

Eveniment Cultural

”PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM ”

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, prin amplasarea unui monument comemorativ într-o locație vizibilă pe raza Sectorului 2 București care să amintească de sacrificiul celor ce s-au jertfit pentru eliberarea României de comunism;

Organizarea unor evenimente în data de 22 decembrie 2019 pentru sfințirea și pomenirea tuturor Eroilor și Martirilor români - luptători pentru credință, libertate, dreptate și identitate națională și pentru înmânarea unor diplome, medalii comemorative, plachete și insigne într-un cadru festiv, luptătorilor pentru victoria Revoluției care locuiesc pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Septembrie - Decembrie 2019

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

9

Sediul Primăriei Sectorului 2 pentru desfășurarea ceremoniei de înmânare diplome, medalii comemorative, plachete și insigne într-un cadru festiv;

Locația aferentă amplasamentului propus pentru monument - pe raza Sectorului 2 București - pentru ceremonialul de sfințire a monumentului, susținerea de alocuțiuni, depunere de coroane;

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

GRUPUL TINTĂ

LOCUITORII DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CETĂȚENII CARE TRANZITEAZĂ ȘI COMEMOREAZĂ EROII REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN CAPITALĂ

NUMĂR PARTICIPANT!

Eveniment cultural - omagial deschis publicului - estimare: aproximativ 1000 persoane în ziua ceremoniei de comemorare - 22 decembrie 2019

INVITAȚI

Reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, membri ai asociațiilor de revoluționari, veterani de război, istorici și critici de artă, sculptori, arhitecți, reprezentanți ai societății civile.

DESCRIEREA/DESFĂȘURAREA PROIECTULUI

Realizarea unui monument de for public ( din marmură, cu placă comemorativă), în condițiile prevăzute de Legea 120/2006, cu obținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege (septembrie - decembrie 2019);

Notă: desemnarea artistului plastic (sculptor) se va face în colaborare cu partenerul de proiect - Sindicatul Revoluționarilor din Decembrie -89, în baza selecției efectuate la nivelul Facultății de Arte Plastice - catedra de Sculptură, pe baza propunerilor, CV-urilor, schițelor de idei cu tema - Credință, Curaj, Eroism, integrat în proiectul Pro Memoria 89, portofoliului profesional.

Desemnarea propunerii de realizare a monumentului se va face cu consultarea Ministerului Cultelor și Identității Naționale.

Locația se va stabili, sub coordonarea Arhitectului Șef al Sectorului 2 București (septembrie 2019), pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Evenimentele comemorative (ceremonialul de dezvelire, slujba de sfințire, alocuțiunile părților, înmânarea de diplome, plachete, insigne și medalii) se vor desfășură în data de 22 decembrie 2019 la sediul Primăriei Sectorului 2 București, precum și la locația identificată pentru amplasarea monumentului.

RESPONSABILI PROIECT

Primăria Sectorului 2 - prin Arhitectul Șef al Sectorului 2 București pentru activitățile de realizare a monumentului de for public.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Managerul Centrului ”Mihai Eminescu” pentru activitățile comemorative din 22 decembrie 2019.

PARTENERI

VIZAT spre neschimbare, secretar,


Primăria Sectorului 2 București

Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Sindicatul Revoluționarilor din Decembrie - 89

Administrația Domeniului Public

5

Poliția Locală Sector 2

BUGET SI SURSA FINANȚĂRII

Buget local, sponsorizări, donații - suma estimată 60 000 Iei.

REZULTATELE AȘTEPTATE

•»

Menținerea în memoria colectivă a evenimentului crucial din istoria României - Revoluția din Decembrie 1989 și a valorilor supreme garantate prin Constituția României.

Comemorarea și cinstirea eroilor Revoluției din 1989 care, prin credință, eroism și curaj, până la jertfa supremă au definit în Legea fundamentală a statului, drepturile și libertățile cetățenilor, dreptatea și demnitatea omului, libera dezvoltare a personalității umane în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGHIU IOLANDA-LUMINIȚA