Hotărârea nr. 276/2019

Hotărârea nr. 276 - pentru aprobarea înfiinţării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înființării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 121012/22.08.2019 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Nota de fundamentare nr. 113073/21.08.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 121618/23.08.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

II


 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind citarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de ucere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 1/2011 privind educația naționala, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) alin. I) și p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

/;

HOTĂRĂȘTE


Artl- Se aprobă înființarea unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza ă&aorului 2 al Municipiului București în două unități de educație preșcolară, respectiv Grădinița nr. 23 cu sediul în str. Sold. Răduță Gheorghe nr. 1 sector 2, București și Grădinița nr.137 cu sediul în str. Plumbuita, nr. 5, sector 2, București.

A

Art.2. In aplicarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, se confirmă demersurile efectuate și actele întocmite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru organizarea și înființarea grupelor de educație de nivel antepreșcolar prevăzute la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.