Hotărârea nr. 275/2019

Hotărârea nr. 275 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.62


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/1999 cu privire la imobilul situat în București, Str. Oituz nr. 9, Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în București, Str. Oituz nr.9, Sector 2

Analizând:

 • - Nota de fundamentare și Raportul de specialitate nr. 120702/ 22.08.2019 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.120851/23.08.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru, Gestionare-Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,

 • - Avizul Comisiei de de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 • -   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-J&i i cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii

mtative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

CRE'

LL77-/    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în

folosință gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în București, str. Oituz nr. 9, sector 2, către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.43/2004 privind infiintarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2018 privind înființarea unei creșe

în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, sector 2, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I). și lit. p). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în București, Str. Oituz nr.9, Sector 2, în sensul înlocuirii anexei la H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L.Sector 2 nr.90/1999 privind imobilul situat în București, Str. Oituz nr.9, Sector 2 rămân valabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa nr.l Ia H.C.L. S2 nr. 275/ 29.08.2019

Date de identificare a terenului ce se transmite din administrarea

Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea

Direcției Generale de Asistență Sociale și Protecția Copilului


'■2 VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Nr. crt.

Adresa imobil

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristici tehnice ale imobilului

1

București, Str. Oituz

nr. 9, Sector 2

Administrația

Piețelor Sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

 • - Cod clasificare 1.6.4

 • - Clădire construcție cărămidă, acoperiș carton, 5 camere

 • - Suprafața totală 850 mp

 • - Vecinătăți: str. Căpitan Marcu Zamfir nr. 74, str. Litoralului nr. 95

 • - Anul dobândirii sau al dării în folosință : 1974

 • - Valoare de inventar :

158352001ei

225448236 lei

 • - Tipul actului de proprietate : Decizia nr. 696/13.11.1974 a Consiliului Popular al Municipiului București.


<(A, DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din Măsurători <np>

Mențiuni

1

2

3

4

1

Cc

850

TDL Teren intravilan împrejmuit

La Nord-Est si Sud împrejmuirea este din gard de plasa pe stâlpi din beton. La Vest zid din boltari.

TOTAL

850

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața :onsrulta la sol <np)

Mențiuni

CI

Centru sodal

487

TOTAL

Suprafața nasurata a lmobllulul=850np

Suprafața din act =880mp


&UGMU?foL^M4 UiM('N[74

/