Hotărârea nr. 274/2019

Hotărârea nr. 274 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.pa3.tt> • Strada ChMstlșiilor nr. 11.13. Tel: +(«21) 28S SB.00 Fax;        S(Ș ț.2.a"


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 120967/22.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 120964/22.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 38 CA 3/2 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șî urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

* | - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^dst modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. George Constantinescu nr, 2-4, Sector 2, București - Construire imobil de birouri, alimentație publică (P+14E-H.MAX=60 M), parcaje subterane (2 niveluri), amenajare curte, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.08.2919 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ fi a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2wvm.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 1113, Tel: *[4021] 209.60.0fl Fax: +(4021) 209.62 82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Ș


GESTI^^jSȚERITO

RIU

spre neschimbate,

SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCU‘ CABINET SECRETAR

INTRARg. N,.........3^33


ROMAN1A

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de * 1)

telcfoiv'fax ........ e-mail ........., înregistrata la nr.

prevederile Legii nr. 35O.'SOOl privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


cu domiciliul/sediu1*2) completată cu nr.


IE!

LZiua
București, cod poștal .........

in conformitate cu


AVIZ

Nr. 38 CA 3/2 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire imobil de birouri, alimentație publică (P+14E-Hmnx=60 m), parcaje subterane (2 niveluri), amenajare curte generat de imobilul din STRADA GEORGE CONSTANTINESCU NR. 2-4, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.L’.D.: Amplasamentul studiat format din teren în suprafață totală dc 10888 mp identificat cadastral cu nr. 238879 (Act Alipire nr. 1708 din 20.08.2019, este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.b.U. ***}aprobate anterior: Imobil compus din teren reglementul prin P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord/ autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11,2014 -UTR 313 - subzona mixtă cu funcțiune dominant conierț/servicii cu clădiri având regim de construire continuu sau discintinuu și înălțimi maxime de P-f 14E - POT=70%, CUT=3, H. inax. 60m, conform certificatului de urbanism nr. 1821/187”C” din 28.12.2018. Funcțiuni predominante: conierț/servicii

-11. max. = P+14E;

 • - POT max = 70%;

 • - CUT max 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = P.U.Z. „închidere inel median dc circulație la zona nord/ autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014;

 • - retrageri minime față de limitele laterale; P.U.Z. - „închidere inel median dc circulație la zona nord/ autostrada urbană" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014;

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare = P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord/ autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014;

Prevederi P.Ll.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. IS.Qin până la 18,00 m față dc latura sud-est, min 8,0 in până la 10,Om față de latura nord-vesl și 16,Om față de latura sud-vest conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 30 m reprezentând latura nord -est

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei tehnice dc Circulație a PMB nr. 1736745/ 23.05.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile dc staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar

P.O.T.= 70%, CUT=3, R.H. = 2S+P+14E H maxim =60,Om.

Notă: Se renunță la corpul 2S+P+1E cu funcțiunea de alimentație publică solicitată prin certificatul de urbanism nr. 1821/l87”C”din 28.12.2018; funcțiunea de alimentație se introduce în cadrul corpului dc birouri în regim dc înălțime 2S+P+14E

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2010 se avizează favorabil l’lanul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra iu edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nesehinibare Elaboratorul și benefici unii PUD. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu an. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șt completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.L’.D. cu respectarea avizelor prezentate Iu dosar, precum șt a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aproharea PU.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sate pe toată durata de volubilitate a certificatului de urbanism nr. 1821/187”C”din 28.12.2018, emis de Primăria Sectorului 2 ți se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria AJ nr. 101672 din 22.08.2019.

Anexa nr. /


la H.C.L.S2 nr.

nctu, araran


Comisia Tehnică dc Amenajarea Teritoriului și IJrluinisrnji Sectorului 2r p

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh Gcorgică MJTRACHE. conf.dr.arh. CătălprSÂRÎ întocmit: uib. Ana-HrnaniieirilMA’lțlNHSCU /4cx.                  y'' j/

F.d,pa i favw I

PRECIZĂRI

’’ Numele și prenumele solicitantului,

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei,

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează eu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei,

n Denumirea investiției/operațiunii propuse.

■’l Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată ob|inerea avizului dc oportunitate,

Sc precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru rcvizarca ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhiteclu l-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv IICLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PU7.S2-RJ.U


Strada ing. G


ME:217245

>tE>217244\  \  \

______\ VA -


CONSTANTINESCU nr. 2-4, sector 2, București

2 ț ” V”                                     r /V <■   '' r'                ' *'

' ■                           • T ■ ' • j ' ' < . •                       ■                          ••                                                     '

■ 7 \          '* ,?'•- "*    *        *' -    “     I?>' A’t- A ‘ T '       5      '   *' " 4              V7 «< j-'*•^'*7

3679 / 213595 / 213593 / 213692


rl


trotuar


V


REGLEMENTARI URBANISTICE


. „.Ap     -

Verii 11


IE:210814


PROFIL STRADA GEORGE CONSTANTINESCU conform PUZ-Inchidere inel median de circulație la zona nord -autostrada urbana - tronson cuprins intre Lacul Morii si Șoseaua Colentina

(Profil comun nr.1 - strada categoria a lll-a)


spațiu verde


1.50


carosabil


spațiu verde


LIMITA PUD str. Ing. GEORGE CONSTANTINESCU nr. 2-4

nr. cad. 2135997233982/213598/2136797213595/213593/213602


PROPUNERE REGLEMENTARI


FUNCȚIUNI EXISTENTE


lZOBILANTTERITORIAL

UkEȘTI

Suprafața totala terenuri = 12 002 mp cf. actelor de proprietate

ROPUSE

RLU aferent PUZ-Inchidere inel median de circulație la zona nor


INDICATORI URBANISTICI

■ • • «fcf.» RLU aferent PUZ-Inchidere inei median de circulație la zona nord -autostrada urbana - tronson cuprins intre Lacul Morii si Șoseaua Colentina, subzona


SPATII VERZI = 30% = 3261 mp
( respectiv: - 20 % pe teren neimpermeabilizat = 2 174 mp - 10 % pe terase / in jardiniere = 1 087 mp)

363/2019

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE - v6a

SCARA

1 /500

2019

1 PLANȘA

j nr. 7.0ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.62

WAT *'schimba» 'SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.

Nr. 120964/22.08.2019                                                   L_'   _

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. C.EORGE CONSTANTINESCU NR. 2-4, SECTOR 2 , BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, București avizat sub nr. 38 CA 3/2 din 06.06.2019, propunerea de construire imobil de birouri, alimentație publică (P+14E-Hmax=60 m), parcaje subterane (2 niveluri), amenajare curte, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, București avizat sub nr. 38 CA 3/2 din 06.06.2019, propunerea de construire imobil de birouri, alimentație publică (P+14E-Hmax=60 m), parcaje subterane (2 niveluri), amenajare curte, s-au notificat vecinii și s-au prezentat acorduri pentru acces în incintă până la realizarea străzii conform PUZ.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.