Hotărârea nr. 273/2019

Hotărârea nr. 273 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, Bucureşti

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.pfl2.fG • Strada CbirifltigiHor nr. 11*13, Tel: +(4021J 209 60 00 Fax: +(4021) 209.62.02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 120424/ 21.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 120422/ 21.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PLID din Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 59 CA 4/8 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^.Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de ^Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

GT>           In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, bBcurești - Consolidare, extindere, supraetajare corp locuință parter (corp CI) rezultând o locuință unifamilială P+1E, în conformitate cu anexele nr, 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 2908.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 dtn Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2509001


www.ps2.ro • Strada Ch riâtițjiilcr nr. 11-13, Tel: *(4021) 200.fi0.00 Fax: ♦(4021) 209 G2.92


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU $1 GESTțpf^fttpERITORIU pre neschimbare, SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhilect-șef

Ca urmare a cererii adresate de domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal .........

înregistrată la nr.             , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR ________35?/

Ziua .
cu telefon/fax........ e-mail.........,

privind amenajarea teritoriului și


AVIZ

Nr. 59 CA 4/8 din 01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, extindere, supraetajare corp locuință parter (corp CI) rezultând o locuință unifamilială P+l E, generat de imobilul din STR. MELODIEI NR. 102, SECTOR 2. BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat formal din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Melodiei și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un leren în suprafață de totală 249,00 mp conform actelor (247,0l)mp conform măsurătorilor cadastrale), construcții existente CI - locuință, suprafața construită la sol de 74,00mp și C2 - anexă, suprafața construită la sol l7,00mp -identificat cu număr cadastral 228916 (conform extras dc carte funciară) este proprietate privatii persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.L. ”**)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pc loturi .subdimensionate cu t fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%. CUT admis mux. 1,2 pentru Pt IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobai cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PL‘G cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr 877/12,12.2018, conform certificatului de urbanism nr 1316/117"M” din 17.09.2018,

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P-1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe cure sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Iu cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3 0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt fața de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.li.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om, urmare a extinderii propuse; dreapta: cu respectarea retragerii existente, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil, cu posibilitatea lermoizolării.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = cu respectarea retragerii existente, conform planului anexat și acordurilor notariale prezentate, cu posibilitatea termoizolării; Construcția se va înscrie în edifieabilul maxim admis prin PUD.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Melodiei.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate ]a rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR.

P.O.T.propus=60%, CUTpropus=l,2 H. c. în planul fațadci=7,0m pentru P+1E;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată ți vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai u prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1316/177”M” din 17.09.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 60516/10.06.2019


Anexa nr.

la H.C.L.S2 nr.


Ar hi Arh. urb. Alîțlă


Șef/tS.erviciu, ing. Mafii,i DARABAN


Ciimisiii Irhnică dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sertarului 2: profilr arh Mîreea Silviu CHIR A. conf.dr arh Genericii M1TRACHE. conf.dr.arli. Cătălin SÂRBțf întocmit: urb. Ana-EmanuelaMARJNESCJJ/4ex.

Edit>a Revizia I ,


PCIIECI, prof.dr.arli.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

 • 11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 21 Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4- Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • * •’ Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz.:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitcctul-șcf sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RI.V aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate. în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PVZS2-RLU.

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) - PLANȘA 03 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE


  str. Melodiei, nr.102, sector 2, BUCUREȘTI


  j. îujcuiiești

  PRIMĂRIA S EC'H ? RULUI 2  LEGENDĂ


  1. LIMITE


  PLAN ANEXĂ  2. CATEGORII DE FOLOSINȚA


  3. ZONIFICARE FUNCȚIONALA J


  4. CIRCULAȚII SI ACCESE I 1  la H.C

  construcții cu ftflcliwMdn lacjire cu regim miede^^»..........

  înălțime (P.P+1)


  intervenții propuse


  carosabil (străzi de categoria a IV-a: str. Melodici, str. VIZAT aaMffiSsffiL. spre-neschimbare _______________SECRETAR,.


  acces aulo l pielonal (pe parcela studiată)


  BILANȚ SUPRAFEȚE EXISTENTE

  BILANȚ SUPRAFEȚE PROPUSE 1                                         1

  Destinația

  1

  Suprafața (mp)

  Procent (%)

  Destinația

  Suprafața (mp)

  Procent (%)

  Locuință C1(P)

  74.00

  29.95%

  Locuință C1(P+1)

  148.20

  60.00 %

  Anexă C2 (P)

  17.00

  6.80%

  Terasă acoperită

  13.66

  5.53%

  Spații libere

  116.00

  46.96%

  Anexă (P)

  12.25

  4.95%

  Alei pi atona le

  40.00

  16.21%

  Spații verzi

  20%

  TOTAL

  247.00

  100.00%

  Alei pielonale

  27.4"+

  3.52%

  P.O.T. existent = 36.84%

  TOTAL

  247.00

  100.00%

  C.U.T. existent = 0.36

  P.O.T. propus -60.0

  C.U.T. propus = 1.2

  0%

  -Verificator

  Semnătură

  Cerința

  Expert

  Refarat'exoarliza, nr.ldata

  BENEFICIAR:

  Proiect nr:

  04(22.02.2018

  SPECIFICAȚIE NUME SI PRENUME

  ȘEF PROIECT

  TITLU PROIECT:

  CONSOLIDARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE CORP C1 CU ÎNCADRARE ÎN PREVEDERILE PUG BUCUREȘTI AFLAT ÎN VIGOARE LA DATA ÎNTOCMIRII C.U, str, Melodiei nr. 102. wdoc 2. București. NC226 916

  Faza:

  P.U.D.

  PROIECTAT

  DESENAT

  Dala: nov. 2018

  TITLU PLANȘĂ:

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE

  Planșa nr: 03.  ROMANIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2

  www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. VIZAT

Nr. 120422/21.08.2019                                             P cero J^are

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MELODIEI NR, 102, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații dc urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’- Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2:

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București avizat sub nr. 59 CA 4/8 din 01.08.2019, propunerea de Consolidare, extindere, supraetajare corp locuință parter (corp CI) rezultând o locuință unifamilială P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - wvvw.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București avizat sub nr. 59 CA 4/8 din 01.08.2019, propunerea de Consolidare, extindere, supraetajare corp locuință parter (corp CI) rezultând o locuință unifamilială P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.