Hotărârea nr. 272/2019

Hotărârea nr. 272 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www,pe2.ro - Strada ShiristigHIâf ar, 1L13r Tal: +14021) m.&O.GOFax: 4(02?) 209,52.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 113297/07.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 a! Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 113302/07,08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 2/7 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

™ Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 pri vind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de i/m și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a odificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

X

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective -P+2E+3Er/M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, aliiU^XțripJWfttp.U.G. NR,

PRIVIND COWObMlHMMlV SECRETAR, / ELENA          \

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11 >13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62,82


VIZAT


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTION^JT^gQ^

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhilcct-țcf


SECRETAR,

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

Nr.......JH..L.


Ca urmare a cererii adresat** A* *H cod poștal.........sector 2,

și nr.


completările ulterioare, se emite următorul:


cu domiciliul/sediul’2) municipiul București, tclefbn/fax........e-rnail.......... înregistrata la nr.                xmipletată cu tir.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


AVIZ

Nr. 29 CA 2/7/04./04.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - P+2E+3Er/.M generat de imobilul din STRADA ALEXANDRU CEL BUN NR. 39, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în l'.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Alexandru cel Bun ți Str. Berechet: format din teren ți construcții în suprafață totală de 393,00 (370,Omp din măsurători) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1118/69” A’’din 29.09.2017, valabilitate 24 luni. Imobilul este situat în raza de protecție a mai multor monumente istorice conform LMl 2015, redactată dc Institutul Național al Patrimoniului ți publicată în M.O. nr. 113bis din 15.02,2016.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” ■ subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T. max.45%; C'.U.T.= 0,9 pentru P+1E, PO.T.iiiux.45%; U.U.T.= 1,3 pentru P+2E. conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și HC.G M.B. nr. 877/12,12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- II max = P-2E


 • - POT max 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansarda! / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită.

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pc strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea ta cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in cure parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limiteie posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = construcția va fi amplasată la aliniamentul celor două străzi, retras cu min. 3.Om față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat. Etajul 3 se va retrage dm planul tuturor fațadelor cu respectarea avizului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 1160/ZP / 09.07.2019 condiție etaj retras cu min. l,6m.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu tnin. 7,Om față de limita posterioară înord) cu posibilitatea ieșirii în consolă cu min. 1,5 cu halcoane către această limită, conform pianului anexat Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PIJD și sc va retrage astfel încât va fi respectat POT=inax. 45%:

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1682509/06.12.2018 și planului anexat:

 • - echipare telinico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnica edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat semnat de specialist atestat RUR-ing. Daniel Gh. STANCIIJ -RUR. - F4, Gi;

 • - P.O.T.=45%; CUT =1,57; H. maxim în planul fațadei= 10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexata și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul l'.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.I) D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1118/6 9” A "din 29.09.2017 cu valabilitate 24 luni emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr.


7625/19.12 2018.


Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.î^3_ș^ jfa/q

1

ing. Mafia DARABAN, Gcorgîcă MITRACHE, conf dr.arli, QfflSlin S>


PRECIZĂRI

^Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

31 Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea i n vest iți ei/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5; Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru re vizarea ulterioară a P.U.D,

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**)Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza P11ZS2 respectiv IICLS2 117 aflate în perioada de valubililale sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


P+1E+M


Bilanț teritorial pe parcela studiata


Existent

Prevederi P.U.G,

Propus

Total existent l propus

Suprafața teren (acte/masuratori)

370 mp

-

370 mp

370 mp

Suprafața construita Se

0

-

166,50 mp

166.50 mp

Suprafața desfășurată Sdc

0

-

580.90 mp

580.90 mp

P.O.T.

0%

max. 45 %

45 %

45%

C.U.T.

0

max 1.57

1.57

1.57

R..H. max

0

P12E+M(3Er)

Pl2E+3Er/M

P+2E+3Er/M

H. max P+2E

0

max. 10 m

10 ni

10 m

Spatii verzi

0 mp/ 0 %

-

74 mp / 20%

74 mp / 20%

Nr. unitati locative

0

-

9

9

Nr. locuri de parcare

0

-

9

9

Suprafața teren afectata de supralargire strada

-

-

0

0


P+1E+M


a/n.ilecj


Coordonate


PROIECTANT GENERAL:


SPECIFICAȚIE


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Alexandru cel Bun ,nr. 39, sector 2, București


LEGENDAALINIAMEN1 PROPUS


MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


EDIFIC ABIL PROPl


Nr.Pcl.

X [m]

Y[m]

w

558312.660

340669.864

19

558313.517

340670.333

26

558311.306

340674.551

14

558325.369

340681.595

13

558333.678

340665.849

12

558333.726

340660.261

11

558321.398

340653.735


SSĂRCH’


PROIECTANT DE .SPECIALITATE -URBANISM;

N&0 DECOR ART SRL


PROIECTANT URBANISM


PROIECTAT


PROIECTAT


DESENAT


BENEFICIAR:


TITLU

PROIECT:----MUNICIPIUL BUCUREȘTI

$- IMOBptJdeuiNTECC>LECTIi/&g(.'.TORULUI 2


SPATI J VER 'E

) VERI E -pf^E IN'ERBATE

PAVA.


SPATI


ACCES PIETONAL


Profil intrarea Alexandru cel Bun situația propusa acces auto loturi


1

"acces auto cu bordura coborâta-0,15


NUME


SEMNĂTURĂ


FAZA: P.U.O.


NR PROIECT, 20/2018


DATA: DECEMBRIE 2018


SCARA: 1;500


PLANȘA: U 08


TITLU

PLANȘA:


Construire imobil cu destinația locuințe colective cu regim de inaltime P+2E+3Er/M


Rlan reglementari spre rrescnimbare, SECRETAR,


ADRESA: Str. A.exancru tel 0m, nr 39, sector 2, BucureștiROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlsllglllor nr. 11-13. Tel:+(4021) 209 60.00 Fax +(4021) 209.62.82


S A D U v 1

■ Upre neschimbare, _____SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU -

Nr. 113302/07.08.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ALEXANDRU CEL BUN NR. 39, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, București avizat sub nr. 29 CA 2/7 din 04.04.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+2E<3Er/M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării,

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, București avizat sub nr. 29 CA 2/7 din 04.04.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+2E+3Er/M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.