Hotărârea nr. 271/2019

Hotărârea nr. 271 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2


www-psZro • Strada ChiriMiglilOf nr. 11-1J, Tal: +(4021) W M> Fax: +(4021)200 82.82privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Ceptura nr. 28, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 112845/06.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 112846/06.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 74 CA 6/13 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

•             - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

£<? Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04,2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Zn temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „ett, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Ceptura nr. 28, Sector 2, București - Imobil de locuit - P+1E. în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți «fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 29.. 08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ți a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: «(40211 209.30.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BAN1SM, CADASTRU ȘI GESTIONAR^ TERITORII: spre nc schi ni ba re, ! SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECREl^,^

INTRARE

IES

Ziua /Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                                   cu domiciliul/scdiul*2) municipiul

București, cod poștal ......... telefon/fax........e-mail ..........înregistrată la nr.

completată cu nr.                                                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350*2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ

Nr. 71 CA 6/13 din 15.11.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu +3) IMOBIL DE LOCUIT -P+1E, generat de imobilul din Str. Centura nr. 28, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat forma! teren este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Ceptura în suprafață totală de 307,Omp C3M.Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. • R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.D.G. - R.L.U. * + +)aprobnte anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. ,.Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimctrclor de protecție, pe parcelări tradiținnale/spontane, in care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.IJ.T.= 0,9 pentru P+IE, P O.T =ntax.45%; C.U T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel niansardat înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.D. nr. 224/15,12 2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- Hniax = P+2E

■ POT mux - 45%;

-CUT. max = 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplaseuzu, In cazul m care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate a Tute in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe amhele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

• retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unoi anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

■ retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om față de limita stângă, retras față de limita dreaptă conform plan anexat, cu respectarea Codului Civil și conform plan anexul.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retras cu min. 2,Om față de limita posterioară;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Ceptura, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a l’MB nr. 1688337/13.12.2018 .și planului anexat, profil strada Ceptura =9,Om (6,0m carosabil+1,5 trotuare).

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare, conform planșa de rețele edilitare.

- P,O.T.=45%, CUT=0,9, H. eormș«=7,0m;

Notă: Se vor respecta condițiile impuse prin adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1171/07.05.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnico dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U D cu respectarea avizelor prezentate Iu dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI AC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.IJ.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 985/l24„C” din 01,09.2017, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13.0 lei conform chitanță seria FF nr 13050/26.02.2019.


Comisia Tehnica <ie Amenajarea Tep^rmJui si Urbanism a Sectorului 2unxiLd<

Mircea Silviu CHIRA, conf dr.arh. Gc&ică MITRACHE, conf.dr.ar in SÂRBJU. înlticiiiil: ing. Almmdra I.AZĂR 4eV iidiiia // Revizia 1


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu dale privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

31 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis îh care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitcctul-șcf sau, "pentru arhitect ul-șcf", dc către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


IMOBIL DE LOCUIT - P+1E


REGLEMENTARI URBANISTICE

SC. 1/500


7682

O


c (6Z0o

P353JJR’


\ cui: ’3 Mari j


V iZA i spre neschimbare, SECRETAR,

ZONA DE DEPOZITAREPLAN ANEXA

IA AVIZUL C.T.UA.T.


INDICATORI URBANISTICI

P.O.T.max =- 45%

C.U.T.max =0,9;

RH - Hmax. = P+1E; Hc. - 7,00 m

L1 a - locuințe individuale &

situate în afara zonei prolej;|


BILANȚ TERITORIAL


Arhîtc

rmrriivt3 nuci ni max.

te’ÂW^THF:diționak’ <

la H.C.L.S2 nr.^/

'/fii ^3


(mp)

%

^URFÎAFAȚA TEREN

314,00

100

g^^F. MAX. CONSTRUITA

142,00

45

CIRCULAȚII + SP. VERZI

172,00

55


I

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. CEPTURA NR. 28 SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIECT nr.

2016

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

SCARA

1/500

PLANȘA

nr. 5

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstlgiilor nr. 11-13, Tel.+(4021} 200.60.00 Fax: +(4021) 209,62.82

VIZAT

spre neschimbare,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.lj.U. SECRETAR,__

Nr. 112846/06.08.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CEPTURA NR. 28, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, București avizat sub nr. 74 CA 6/13 din 15.11.2017, propunerea de edificare imobil de locuit având regim de înălțime - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, București avizat sub nr. 74 CA 6/13 din 15.11.2017, propunerea de edificare imobil de locuit având regim de înălțime - P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.