Hotărârea nr. 270/2019

Hotărârea nr. 270 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
wxw.p42.ro - Str«a. ChlrUtlglilw nr. 11-13. Tot: «(4021) 2M.60.00 Fax: 4(40211200.62 32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Aleea Romula nr. 64, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 111991/06.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr, 111992/06.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Aleea Romula nr. 64, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 51 CA 3/22 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

w }        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

. ^Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e'\ coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Aleea Rom u la nr. 64, Sector 2, București - Locuință - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 ai Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiu] București Primăria Sector 2VIZAT

spre neschimbare,

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GES

--------------------------------------?

ROMA NI A

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)


vavw.psSjLO _r_StradsLCjjjjsligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRE/^j

INTRARECU


domiciliul/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal ........,

telefbn/fax ....... e-mail  .......... înregistrată la nr.                         completată cu nr.                        și

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 51 CA 3/22 din 06.06.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚA - P+1E generat de imobilul din ALEEA ROMULA NR. 64, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Aicea Arubium și Aleea Romula in suprafață totală 555,Omp este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *“*)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Amplasamentul studiat se încadrează în U.T.R, „Lld” - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, în care indicatorijirbanistici admiși sunt: P.O.T.=niax.20%, CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,7 mp. ADC/inp. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CU I’ proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCOMB nr. 269/200U, prelungit valabilitate PUO cu H.C.O.M.B, nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe:

• Il.max= P+2E


 • - P O T max -20%;

-C.U.T. max = 0,7;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care sc amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la corniță în punctul cel mai înalt față de teren, dur nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, promise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = în regim izolat, retras cu mim 5,Om față de limita stângă și min. 3,Om retras față de limita dreaptă, retras cu min. 3,Om față de viitorul aliniament al Aleii Romula care va avea un profil de 12- 13,Om dezvoltat simetric din ax conform avizului SPIJ nr, 618/11.06.2019. cu respectarea Codului Civil,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 10,Om cu respectarea planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Aleea Romula conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1745636/19.06.2019;

Notă: Se va rezerva teren în vederea dezvoltării profilului propus al Aleii Romula conform aviz circulație prezentat.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare;

P.O.T.=20%, CUT=0,4; H. cornișă=+7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de (16.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.IJ D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D care face obiceiul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Iii, g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și u Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se ponte întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea reșpeqtățji.îpișcfPi?' " nre-vwliriinr Hraisinift Prezentul aviz este valabil de la ta emiterii sale pe toată durata de valabilitate u certificatului ,0 lei conform chit scria FF nr. 28178/19 04.2019dc urbanism nr. 531/14’ R” d/i 25.03 2019, emis de Prinfiria Sectorului 2 și se ti

Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teriloriului si Urbaniștii a Seclornlui 2: piAf. Mircca Silviu CHIRA, conf.dr.arh Gcorgieă M1TRACI1E, conf dr arh. Cătălin S întocmii: ing Alexandrii LAZĂR/4ex.

Edi/ia !■ Revizia I


ib.                        prof dr arh. Angelica STAN’, prof.dr.arh. IȚlial*


,z ABAN

Î^TIECI, prcf.dr.arti

/


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului,

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

21 Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiție i/operațiunii propuse.

A) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va senina de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PU7. S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RI.il.


■?                                       I

fiitora nr.       -*         ---

'X'-

|a HC.US$nr.(£2S|

--------- y  //>x       /

P+1E

H max = +7.00n>Suprafața circulații

100,00mp

Regim de inaltime

_.P+1E_

+7,00m 20% o?î
ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +[4021] 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 111992/06.08.2019                                                      _____


VIZAT

spre neschimbare, RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBL CUfiECRBTAB».... PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETĂLIU

ALEEA ROMULA NR. 64, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Aleea Romula nr. 64, Sector 2, București avizat sub nr. 5 I CA 3/22 din 06.06,2019, propunerea de edificare imobil cu destinația locuință având regim dc înălțime - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - vvv.vv.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Aleea Romula nr. 64, Sector 2, București avizat sub nr. 51 CA 3/22 din 06.06.2019, propunerea dc edificare imobil cu destinația locuință având regim de înălțime - P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PIJD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 270! din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hiexa nr. -3______

H. C. L. S 2 n l                 fylty