Hotărârea nr. 269/2019

Hotărârea nr. 269 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlsfigiiior nr. 11-13, Tal: *(4021) 239.60.00 Fax: *(4021) 209 62.82


privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Ardeleni nr. 10, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 111370/05.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 111369/05.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Ardeleni nr. 10, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 27 CA 2/5 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum șî Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea


J.egula|nentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de rbaniși amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a -țțx^i^Gdificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

qțq’- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

A

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R Ă Ș TE

Art, 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Ardeleni nr. 10, Sector 2, București - Construire clinică stomatologică cu unități de cazare la etajele superioare -S+P+3E+4Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București,Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.082019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chlrisllgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 BO.OO Fax: +(4021) 209.62.B2


ȘI


GESTIONAREROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-țef


spre? ne schimbare,

SUCHETAR,__


’ PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

Nr ........3^3......

......aM.


Ca urmare a cererii adresate de *1)                                 cu domiciliul?sediul*2) municipiul București, cod poștal........

telefon/fax........e-mail.......... înregistrată la nr.             completată cu nr.

în conformitate cu prevederile l egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 27 CA 2/5 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic tic Detaliu *3) CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ CU UNITĂȚI DE CAZARE LA ETAJELE SUPERIOARE - S+P+3E•>-4Er, cenerat de imobilul din STR. ARDELENI NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață znna studiată în P.U.D : Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane; str. Ardeleni: suprafața tercnului= 255,Omp (258,Omp din măsurători) este proprietate privată, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1254/71”A” din 29.09.201<» și 460/23”A” din 20.03.2019.

Prevederi P.ll.G. - R.L.I). ♦♦*)aprobate anterior; Prevederi P.U.G. - K.L.LI, ♦"'♦japrobatc anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în U.T.R. „M2" - subzona mixtă situată în teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun dc marc capacitate, în care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+14F., POT-70%, CUT-3, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr 269/2000, prelungit valabilitate PUGcu HCGMB nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și II.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018

Funcțiuni predominante: locuințe colective, funcțiuni mixte;

H. max. = P+14E;

POT. max = 70%;

CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale =clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3,0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat,

• retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită, retras cu inin. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om la parter față de limita postericiară, cu posibilitatea ieșirii în consolă conform plan de reglementări și plan vizat spre neschimbate anexă la avizul de Cultură.

 • - circulații și accese; din Strada Ardeleni conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1484283/16.02.2017 ți planului anexat;

 • - echipare tehnicn-edilîtară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentul; Se vor respecta condițiile impuse prin avizul Ministerului Culturii nr. 1749/ZP/l 1.12 201S ți planului anexă vizat spre ne schimb are.

 • - P.O.T. adniis=70%; CUT =3; H. = 13,0tn în planul fațadei; II. maxim =S+P+3E+4Er;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de (14.04.2(119 se avizează favor abil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz esle valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate, elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu aii. 63 alin. (2) Iii g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz esle uri aviz tehnic ți poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1254/7t”A” din 29.09.2016 ți 460/23”A" din 20.03.2019 emise de Primăria Sectorului 2 ți se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria RF nr. 502927/08.03.2017.


Anexa nr

la H.C.L.S2           <QrP,

ICIU,

ing. Ma riiDÂRA K AN


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2:

Mire ea Si'vin Cfll^.teonfdrarh. GcorgicB M1TRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SĂ RBU î r i io c ir j. in g. A le x 11 ^c,l j 1^ K / 4 ex.

PRECIZĂRI

'■ Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului in cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3j Denumirea investiției/operațiunii propuse.

45 Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........:

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va senina de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ $2 respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor deșerte prevederile PUZS2-RLU.


P.U.D. COk_>TRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ . Ji - S+P+3E+4ERETRAS, ÎMPREJMUIRE

str. Ardeleni nr. 10, sector 2, Municipiul Bucurestl^^—3

PLAN REGLEMENTĂRI    ‘wBqunii 3 seu sjds

T__S «,

1|F J1IM r*f"Ty ■ muM MMU * i—l-t          1 ■ ■ ■MIM—


PLAN REGLEMENTARI


Conform fCL.ll. aferent P.lf.G. București HCG MB 2W721.12.20CC - terenul se afla in M2 - subzona mixtă cu clădiri avânt regim de construire continuu sau discoetmui.fiJnăttitni mărime di- P+14 niveluri

cu accente înalte; unde sunt admise următoarele ucatizari: instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier; sedii ale unor companii si^rrriefserncn pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare. consultanta în diferite domenii si alte servicii profesionale; servicii sociale, colective si personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lacasuri de cult; comerț cu amănuntul; activitati manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetari, cafenele etc.; sport si recreere în spatii acoperite; parcaje la sol si multietajate; spatii libere pictonale, pasaje pietcnale acoperite; spatii plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni lircrak P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (B metri). CUT maxim • 3,0 mp. AOC / mp. teren- in căzii accentelor peste 45 - 50 m. ClIT maxim se va justifica prin P.U.Z.;- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specrîce sau tema beneficiarului.


NR.

CRT.

DENUMIRE

EXISTENT

PROPUS

mP

%

mp

%

1

U.T.R.

M2

2

SUPRAFAȚA TEREN STUDIA PRIN P.U.D.

258

100%

258

100%

3

SUPRAFAȚA SPATII VERZI, existent

77,4

30%

4

SUPRAFAȚA SPATII VERZI, propus

6450 |

25%

5

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE, existent

25.8

10%

6

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE. propus

12,9o7

5%

7

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL, existenta

153

60%

8

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL. propus

180.60 |

70%

9

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA. existenta

229

0.90

IO

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA, propusa

780,00 |

3,0

11

P.O. T maxim cf. R.L.U.

70%

12

C.U.T. maximcf. R.L.U.

3

13

P O T existent

60%

14

C.U.T, existent

0,90

15

P.O.T. propus

7U-7. '

16

c.u.t, propus                     Anexa tur. Q

3

la H.C.L.S2 nr.' WHPIUL

tiMÂRIA SECTORULUI â


INVENTAR COORDONATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

INVENTAR COORDONATE EDIFICABIL PROPUS

X(m}

Vlm)

X[m)

Y<m)

1

327954,715

589282,674

1

327994,719

589282, 674

z

328003,447

589274.211

5

328008,5327

589295,3395

3

328018,841

589288,408

5

328014,524

539233,603

4

328010,744

589297,367

7

328001.2899

5892/6,3O2b


țj&ilrrec

bpi£ 0'


LIMITE


LIMITA TERENULUI STUDIAT PRIN P.U.D. LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA ALINIAMENT EXISTENT


ZONIFICARE FUNCȚIONALAZONA LOCUINȚE


ZONA LOCUINȚE COLECTIVE


EDIFICABIL PROPUS


EE3


PARTER PROPUS (retras 1,00 metru fata de aliniament, 5,00 metri fata de limite posterioare si 3,00 metri fata de limita laterala)

ETAJ 4 RETRAS PROPUS


POST DE TRANSFORMARE


SPATII VERZI AMENJATE


CIRCULAȚII (CAROSABILE/PIETONALE)

CIRCULAȚII PIETONALECIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PROPUSE DE INCINTA


Suprafața teren cf. cadastru: S teren = 258 mp din măsurători cadastrale (S teren din acte = 254,50 mp)

S construita parter = 138,00 mp, S construita proiecție la sol = 163,00 mp, S construita desfasurata = 745,00 mp,

Rh - S+P+3E+4E RETRAS, Spațiu verde amenajat = 25%, P.O.T. max propus = 70%, C.U.T. max propus - 3 mp ADC/mp teren

[nu s-a luat in calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea Liberă de până la 1,80 m.

suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

cf Legii 350/2001; Ordonanța 233/2016 (privind normele metodologice de aplicare a legii 350/2001]


/ERiFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REt EKAT/EXPERTiZÂ rr.
S.C. REDVbtai do arhitectura si urbanism SJLLAPROBATPLAN REGLEMENTĂRIU03ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2.ro - strada CNrlMigilIor nr. 11-15, Tel: +(4021)209.60.00 Fac: +(4021)209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 111369/05.08.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. ARDELENI NR. 10, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Ardeleni nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 27 CA 2/5 din 04.04.2019, propunerea de construire imobil cu destinația clinică stomatologică cu unități de cazare Ia etajele superioare având regim de înălțime - S+P+3E+4Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereaslra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Ardeleni nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 27 CA 2/5 din 04.04.2019, propunerea de construire imobil cu destinația clinică stomatologică cu unități de cazare la etajele superioare având regim de înălțime S+P+3E+4Er, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii. S-au primit observații din partea vecinilor cu privire la obiectivul ce urmează a se realiza. S-a reluat procedura privind notificarea vecinilor pe varianta avizată dc Ministerul Culturii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PIJD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3_________

îa H.C.L.S2 nr.

-I. —         »^I. I » ■         I mi. —— .ERVICTU, aHaDARABAN

HZ


Cod SA DU AI