Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea nr. 268 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www+ps2.ro - Strada             rm11-131 Tel: +(4021) 209,^0.00 Fax:        299,62.92


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii tir. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 107611/29.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 107608/29.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea entului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de i și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.3 63/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București - Locuință unifamilială - P+1E (se admite realizarea unui subsol tehnic), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29 08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată In 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.p32.ro - Strada Chiristiyiilor nr. 11-13, Tel; +{4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.02


DIRECȚIA URBANISM,CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORiW &T

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitecl-șefspre neschimbare
SECRETAR,

~PRIMÂRlĂ SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECAETARy

_IK £RARE_

' S"%

Ziua ./■JUinaCa urmare a cererii adresate de *1’                                          cu dornicii iu l/sedi ui* 2) inunicioiul București, cod costal

.........                                                    telefon/fax......., e-mail.......... înregistrată la nr.

completată cu nr                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, sc emite următorul:

AVIZ

Nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - P+1E - (se admite realizarea unui subsol tehnic), generat de imobilul din STRADA OLIMPIADEI NR. 29, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Olimpiadei și str. Lehliu: format din teren și construcții în suprafață totală de 320,0mp(329,0mp din măsurători) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 566/T 8”O"din 08.05.2018

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***] aproba te anterior Terenul se încadrează în U.T.K. „Lla” - snbzonu locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în atâra perimetre! or de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1F, P.O T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Pianului Urbanistic General a! Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și II.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuirile;

 • - H. max - P+2E

-POT max = 45%;

-C.U.T. max = 1,3;

■ retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. Tn cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt fațade teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite latei ale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt țață de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura puslerioaiă a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nelîind valabilă în cazul unor anexe și garaje

Prevederi P.U.D. nrnpnse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă de proprietate, cu o curte dc lumină pe această limită, pe limita dreaptă de proprietate, cuplată cu imobilul existent pc această limită, la aliniere cu construcția din dreapta, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 12,Om față de limita posterioară, conform planului anexat. Construcția sc va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage astfel încât va fi respectat POT=max. 15%; Se poate ieși în consolă cu balcoane către stradă și limita posterioară.

 • - circulații și accese: din strada Olimpiadei conform planului anexat;

 • - echipare telmico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare, se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.=45%; CUT =0,9; II. cornișă= 7,Om; IUI admis: Stch.+P+IE

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 04.U4.2U19 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice unexală și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.TJ.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea hi seri suri for cuprinse în P.IJ.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) Iii g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate Iu dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 566/18 Vdin 08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță scria Al' nr. 57635/10.12.2018.


A n e x a n r.        /_____________
la H.C.L.S2 nr.Aaffffi

Cu mi mu Teii iiică de Amenajarea Teritoriului sHJj-Haiiisni a Sectorului^

Mircea Silviu CIHRA, confdr.arh. Georgfcn              confth aili Călăi

întocmit’inj’ Alexandra LAZĂR/4ex. I

A'Revkia f                                                                                                                sa DU - AVA

PRECIZĂRI

,}Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

V Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

35 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

51 Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Sc completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 respectiv HCLS2 117 ajlate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


STR. OLIMPIADEI NR. 29 SECTOR 2 BUCUREȘTI

■^214^74 / /


f't » fer tT>t)


sc. 1/500


Proprietar: DEME COSMIN ALEXANDRU

S. teren din acte = 320,0 mpS. teren din măsurători = 329j0lVi^ascNfnbare, Nr. cadastral = 231597 L.^ECRETAR, |

229710


Profil transversal A-A

sfr. Olimpiadei - profil existent si menținut SCARA 1:200


LOCUINȚE

SERVICII


I ■*


PROPUNERI REGLEMENTARI

EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE PROPUS

- LOCUINȚA COLECTIVA

SPAȚIU VERDE IN INCINTA

schemă cadastrala


CI - SC = 106mp locuința existenta C2 - SC = 17mp anexa

BILANȚ

Stercn = 329,00

mp

%

Sconstruita parter Ssp.verde Scirculatii TOTAL

140,00

65,80

123,20 329,00

42,55

20,00

37,45

100%

Hmax.=7,0m la cornișa S construita etaj 1       155,00

Sdesfasurata totala     295,00

‘Locuința unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta conform H.C.G.M.B. 66/ 2006


Beneficiar:

Denumire proiect: Pu D construire

LOCUINȚA UNIFAMILIALA

STR. OLIMPIADEI NR.29

PR.NR.

U22/201B


PI. 4


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
wiww.ps2.ro - Strada Chirlstlgiilor nr. 11-11, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.DXT'-ty'jgAT

Nr. 107608/29.07.2019

spre ncschimbare,

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA OLIMPIADEI NR. 29, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit’’.j” din O.IJ.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019, propunerea de edificare locuință unifamilială având regim de înălțime - P+lE(se admite realizarea unui subsol tehnic), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul eă în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019, propunerea de edificare locuință având regim de înălțime -P+lE(se admite realizarea unui subsol tehnic), s-au notificat vecinii și s-au prezentat acorduri pentru amplasare pe limita de proprietate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorirc.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.