Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea nr. 268 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www+ps2.ro - Strada             rm11-131 Tel: +(4021) 209,^0.00 Fax: *-(4GÎ1) 299,62.92


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii tir. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 107611/29.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 107608/29.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea entului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a edificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București - Locuință unil’amilială - P+1E (se admite realizarea unui subsol tehnic), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29 08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată In 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristiytilur nr. 11-13, Tel;


(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORlW &T

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitecl-șefpre neschimbare SECRETAR,


"primăria sector^ bucurești CABINET SECRETAR, Nr '<s’7î?

ZiuaCa urniure a cererii adresate de *1]                                             cu dornicii iul/sediui*2) inunicioiul București, cod costal

.........                                                         telefon/fax......., e-inail.......... înregistrată la nr.

completată cu nr                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, sc emite următorul:


AVIZ

Nr. 25 CA 2/3 din 04.U4.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - P+1E - (se admite realizarea unui subsol tehnic), generat de imobilul din STRADA OLIMPIADEI NR. 29, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Olimpiadei și str. Lehliu: format din teren și construcții în suprafață totală de 320,0mp(329,0mp din măsurători) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 566/T 8”O"din 08 .05.2018

Prevederi P.U.G. - R.L.U. t**)nprobate anterior Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - stibzonu locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în atâra perimetre! or de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.- 0,9 pentru P+1F, P.O T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2P, conform Pianului Urbanistic General a! Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.GMB. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și II.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuinle;

- H. max - P+2E


-POT max = 45%;

-C.U.T. max = 1,3;

■ retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistică;

- retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt fațade teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt țață de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura pusleriotuă a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind vulabilă în cazul unor anexe și garaje

Prevederi P.U.D. prnpuse:

- retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă de proprietate, cu o curte de lumină pe această limită, pe limita dreaptă de propriei ale, cuplată cu imobilul existent pc această limită, la aliniere cu construcția din dreapta, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat.


 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu mirt. 12,Om față de limita posterioară, contbmi planului anexat. Construcția sc va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage astfel încât va fi respectat POT=max. 15%; Se poate ieși în consolă cu balcoane către stradă și limita posterioară.

 • - circulații și accese: din strada Olimpiadei conform planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare, se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.=45%î CUT =0,9; II. cornișă= 7,Om; IUI admis: Stch.+P+IE

în urma ședinței Comisiei telurice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04,04.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice unexală și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicilatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate Iu dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 566/18 O'’din 08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria Al' nr. 57635/10.12.2018.
ing.


< ?Limi>i;i Tehnică de Amenajarea Te Mire ea Silviu CI URA, conf.dr.arh. Gcor întțrcrnit: inp Atexandia LAZÂR / 1 ex.

Mrtd / Revkict fȘ/f^er/'iciu, rfa DARABAN


_________________ arh. Florin MACHEIXTN, prof. di. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. M E, confilr.aili. Calvin S^f<BU,


anism a Sectorului^: profCod SADU ■ AVA


PRECIZĂRI

,}Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

V Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 35 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 51 Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Sc completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 respectiv HCLS2 117 afiate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile

PUZS2-RLU


E205026


: 22254


■ E214574


IE 225798


IE 220081

IE 217549


■*


IE 222264


IE 229710


Profil transversal A-A sfr, Olimpiadei - profil existent si menținut SCARA 1:200


P+1E+M


IE 207954


IE 231166


IE 203448


IE 2205


1,50 t


6,00 T5tr


schemă cadastrală


CI - SC = 106mp locuința existenta

C2 - SC = 17mp anexa

BILANȚ

Stercn = 329,00

mp

%

Sconstruita parter

Ssp.verde Scirculatii

TOTAL

140,00

65,80

123,20

329,00

42,55

20,00 37,45 100%

Hmax.=7,0m la cornișa

S construita etaj 1       155,00

Sdesfasurata totala     295,00

‘Locuința unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta conform H.C.G.M.B. 66/ 2006


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


STR. OLIMPIADEI NR. 29 SECTOR 2 BUCUREȘTI


sc. 1/500


Proprietar: DEME COSMIN ALEXANDRU

S. teren din acte = 320,0 mp

S. teren din măsurători = 329j0lVi^)!îaschîfnbare, Nr. cadastral = 231597 L „^^CRETAR, ।EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE PROPUS - LOCUINȚA COLECTIVA

SPAȚIU VERDE IN INCINTA


ALINIEREA CLĂDIRILOR

RETRAGERI MINIME OBLIGATORII FAȚADE LIMITELE DE PROPRIETATE

ACCES AUTO / PIETONALURBANISM

Sef proiect

Proiectat


Scara

1/500

Faza PUD


&-42B ."»4.


Beneficiar:

Denumire proiect: Pu D construire

LOCUINȚA UNIFAMILIALA

STR. OLIMPIADEI NR.29


REGLEMENTARI URBANISTICE


PR.NR.

U22/201B


PI. 4ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

wiww.ps2.ro - Strada Chirlstlgiilor nr 11-11, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. M f/ AT Nr. 107608/29.07.2019

spre ncschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA OLIMPIADEI NR. 29, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit’’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019, propunerea de edificare locuință unifamilială având regim de înălțime - P+lE(se admite realizarea unui subsol tehnic), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul eă în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 25 CA 2/3 din 04.04.2019, propunerea de edificare locuință având regim de înălțime -P+lE(se admite realizarea unui subsol tehnic), s-au notificat vecinii și s-au prezentat acorduri pentru amplasare pe limita de proprietate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorirc.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.