Hotărârea nr. 267/2019

Hotărârea nr. 267 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sectorul 2 Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ra ■ Strada Ghiristtgiilor nr. 11-13, Tril' *0031) 200 60.00 Fax; *(4621) 200.62.62


IIO I A BÂ S B

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sectorul 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr, 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 102698/18.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 102695/18.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 44 CA 3/9 din 06.06.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

~ art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

\ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01 >2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urWiism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^Sj/modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul ari. 139 alin, (3) lit. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” clin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București - Locuință - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre cantine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GÎEsfîoN^tZA®

I- nrn DAȘChlm [2 S^CRETAR1


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


IITORIU

■ pro neschlmbare,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR Nr..........feS...
Ca urmare a cererii adresate de *1)                           cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poșlal

telefon/fax_______, e-mail..........înregistrată la nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teriloriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 44 CA 3/9 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+IE+M, generat de imobilul din STR. SCORȚAN ION NR. 19, SECTOR 2, BUCUREȘT I.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în l’.U.D : Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Slr. Scorțan ion în suprafață totală 294,00 mp - identificat cu număr cadastral 207226 (conform extras dc cane funciară) este proprietate particularii.

Prevederi P.U.G. - R.L.II. ***)api abate anterior: Prevederi P.U.G. - R.I.U. *+*)aprobate anterior: Terenul se încadrează în LI.T.R, „Llc" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu ' fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul urmi acoperiș cu panta dc 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. P+IE;

 • ■ POT max = 60%;

 • ■ CUT. max = 1.2; (în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. în cazul în care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare urhi tcctural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată ți se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

• retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înall față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasat pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cu respectarea acordurilor notariale prezentate, la aliniere cu construcțiile existente, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu 10,0m față de limita posterioară cu respectarea planului anexat; Construcția sc va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și sc va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul auto sc va realiza din str. Scorțan Ion, conform planului anexat.

 • - echipare telmico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se va respecta planșa dc rețele edilitare prezentată Iu dosar.

P.O.T.=30%, CUT-0,75; H. c.=7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 06.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Plabnratonil și beneficiarul P.IJ.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu . obliga tiv itatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate u certificatului le urbanism nr. 529/33 S" din 2A03.2019, emis de PTimaria .‘rectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AH nr. 12429/05.06.2019.

de urbanism nr. 5Î

Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.
Comisia Tehnici <1e Amenajarea I rrituriului și Urbanism a Sectorului 2; prcȚ.or-;an

Mircea Silviu CHIR A» conf.dr.arh. Georgică M1TRACHK, winf'dr arh, Cfltăljn SÂkfijl. înlocmit: ing, Alexandra LAZÂR / 4ex,

Ediția //              '7

PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant ai firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

31 Denumirea inveslijiei/opcrațiunii propuse.

4> Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

51 Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru re vizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectu l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

*"*j Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

WBMîraM®®

XOORDONATE STEREO 70

1

591440.954

331243.003

2

591446.024

331245.058

3

591453.655

331248.795

4

591457.067

331250.312

5

591458.285

331250.857

6

591460.22

331251.777

7

591476.363

331259.426

8

591477.051

331259.769

9

591480.414

331253.036 '

10

591449.554

331238.766

11

591445.214

331236.724

12

591444.216

331236.239


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

Existent

Prevederi P.U.G.

Propus

Supraf. teren (acte/masuratori)

294,00 mp

Supral. construita propusa

78,00 mp

Supraf. dasfasurata

220,00 mp

P.O.T.

60,00 %

30,00 %

C.U.T.

1.2

0,75

R.H. max.

P+1 E+M

P+1E+MZONIFICARE FUNCȚIONALA

»

CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC

?


PROPUNERECIRCULAȚIE AUTO


IMOBIL PROpt


Șef proiect


Proiectat


CIRCULAȚIE PIETONALĂ


ACCESAUTO


ACCES PIETONAI


Desenat


Scara:

1:500


TITLU PROIECT:

IMOBIL DE LOCUIT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


APRILIE 2019


FAZA: P.U.D.


PLANȘA NR. 5


Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a S.C. N&G Decor Art S.R.L, Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 6/1996 privind dreptul de autor și dre puri le conexe.ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Slrada Chiristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 200.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 102695/18.07.2019


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR, RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICUEUT

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA SCORȚAN ION NR. 19, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 201 I și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’’ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 44 CA 3/9 din 06.06.2019, propunerea de edificare locuință având regim de înălțime - P+1E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 wvvw.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 44 CA 3/9 din 06.06.2019, propunerea de edificare locuință având regim de înălțime -P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-au prezentat acorduri notariale privind amplasarea pe limitele dc proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.