Hotărârea nr. 266/2019

Hotărârea nr. 266 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


WtfW.pst2.ro - Sirsrfa ChHstlgtlku or, 11 H. Teb *(4621) 209 Fax: *{4^2ij 209.62 82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Intrarea Meliței nr. I, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. I, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 102724/18.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 102728/18.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Intrarea Meliței nr. 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 76 CA 6/21 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

\ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de .Urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e", coroborat eu art. 166 alin. (2) lit: „j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Intrarea Meliței nr. 1, Sector 2, București - locuință - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 dm Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


11 m

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANJSM, CADASTRU Șl GESTION ARE Tt'WiȚ.ț&rul


spre neschirnbare, SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRET^ INTRARE

IEȘI

Ziua ..iROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-jef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                         cu domici1iul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

telctbn/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr. 30607/2018 completată cu nr.                                                            și nr.


in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ Nr. 76 CA 6/21 din 04.10.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ - P+1E centrat de imobilul din INTRAREA MELITEI NH. 1. SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat este situai în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane Str. Avrig x Intrarea Mei iței: conform acte de proprietate =161),(Imp (159,0mp din măsurători cadastrale) este proprietate persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona mixtă ”L4a” — subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, în care POT=30%, CUT=1.4. în cazul unor enclave de lotizări existente în nnsmriblurilc de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional si urbanistic similar zonei 1.2 și se vor supune reelenientărilor de construire pentru această snhzonă: regim de înălțime P+2E, P.O.T,=max.45%; C.II.T.= 13 conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IlCGMR nr 269/2000, prelungii valabilitate PL'G cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 1414/129"AT din 11.12.2017, prelungit.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - II. max. = P+2F;

-P.O.T. max.-45%

 • - CUT. max. - 1.3;

• retragerea minimă fa(S de aliniament - clădirile se vor dispune izolat și se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe străzile de categoria IU și 6.0 metri pe cele de categoria 11 sau 1, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente;

 • - în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la uliniument vor respecta caracterul inițial al acestora (minim 3,0 melri sau minim 4.0 metri, conform regulamentului anterior în vigoare la data parcelării);

 • - relrageri minime țață de limitele laterale - clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren; această distanță se poate reduce la jumătate dacă segmentele de fațadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - relragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la corniță a clădirii măsurata în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale - pe limita stângă de proprietate (fără ferestre către această limită calcanul va fi tratat ca fațadă decorativă), retras față de limita dreaptă conform planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 6,50m fu|ă de limita posterioară(respectiv imobilul din Intrarea Mei iței nr. 3), conform planului anexat;

-circulații și accese: din strada Avrig conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMBnr. 1649139/30.08.2018 ți planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnal de specialist atestat RUR revizuit ți actualizat- mai 2019, Construcția se va încadra în cdiiicabilul maxim admis, cu respectarea retragerii obligatorii față de rețelele existente pe teren. întrucât pe teren au fost identificate rețele edilitare conform avizelor prezentate la dosar(cabluri electrice subterane, instalații de telefonic, rețea de apă potabilă), dar și datorită faptului că in planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR nu u fost prezentata propunerea de deviere a rețelelor, la faza de autorizare se vor prezenta avizele de utilități faza DTAC cu poziționarea construcției pe plan, respectiv retragerea obligatorie față de re|elele existente și devierea rețelelor unde este cazul. Construcția se va retrage la|ă dc rețelele existente cu respectarea condițiilor din avizele prezentate.

P.O,T.=25,3%, CUT=0,5, H. cornișă =max.6,20m; cu respectarea avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1029/ZP / 27.07.2018.

In urina ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezenlului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lil. g) din I.cgca nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pd idâta durata •flrratattfflratc'gTa’tîncaruîiitTiorb:

lei confomt^hitanță seria AF nr. 55^88/20.03.2018


nism nr. 1414/129"M’’ din 11.12,2017, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se


la H.C.L.S2ni.k

IA HAN


Ciirnisia Tehnirfi dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sector

prof.dr.arh. Mircea Silviu CHIR A, conCdcarh. Gecrgicii MlTRACH^conf.d/arh. QtMirNțAKJ inltirmifi ing. Alexandra

Etfifur f/ftevizia /CodSADU-AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

21 Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu dale privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

45 Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5i Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru rcvizarca ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........:

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PVG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 —respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Intr. Melitei, nr.1 , sector 2 București

LEGENDA
w H.C.L.S2LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PUD          V

limite de PROPR^TATEieschimbare, ALINIERE PROPUSA SECRETAR, PARCARI AUTO


CIRCUt^TII aUtO^ r \ ;'R‘

IZONA L4a - LOCUINTE.COLECTIVE’ •

IINAUTE’CU P+5-i?+sțl(>1l5|JVELURI

* ' i Z C STRUCTHEXÎSTENTE F


A. ■


Construcție propusa

LOCUI NTA.R+46


CONSTRUCȚII EX


ISTENTE P+10E3.30m      ,            5.00m          '          5.00m

,    2.20m   |

15.50ni

Profil existent (B-B') str. Avrig

3.60m      ,            5.00m          :          5.00m

2.20rn   ,

15.50in

Profil existent (C-C1) str. Avrig


7.75m


Profil existent (A-A1) Aleea K/lagura Vulturului (Intr. Melitei)


Regim propus: s. teren

P+1E

mp

%

159.00mp

(160.00mp din acte)

100%

40.25mp

^5.3%"

S.c.desfășurată

80.50mp

---

0S D^Ula^payE

le

71.75mp

44.7%

teren natura

48.00mp

30%

POT existent = 0%     POT propus = 25.3%

CUT existent = 0        CUT propus = 0.5

H.cornisa=6 20m H max=9m


Proiect nr.

33/2017


Profil existent (D-D')


Titlu planșa:

---- PLAN REGLEMENTARI


Planșa nr:

A3ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 102728/18.07.2019RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

INTRAREA MELIȚEI NR. 1, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.LJ.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Intrarea Meliței nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 76 CA 6/21 din 04.10.2018, propunerea de edificare locuință - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - wxvvv.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.IJ.D. pentru imobilul din - Intrarea Meliței nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 76 CA 6/21 din 04.10.2018 s-au notificat vecinii. Au fost primite observații de la vecini (asociațiile de proprietari din blocurile adiacente cu privire la asigurarea Incurilor de parcare, respectiv la regimul juridic al terenului). Aspectele semnalate au fost clarificate și s-au prezentat toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.EF,

JJRATIJ

-


ARHITECT


1 VICIU,

IARABAN

J-Al