Hotărârea nr. 265/2019

Hotărârea nr. 265 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sectorul 2 Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.psî.to • Strsda Chlrlstiglîlcr fir. 11-13, Toi: *(4021) 209 SO 00 Fac +(4(121) 209.02 80


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sectorul 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sectarul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 102699/18.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 102700/18.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 40 CA 3/4 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea I Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de >jC.ufjfranism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e“, coroborat cu ort. 166 alin. (2) Ut. tij” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str, Pop de Băsești nr. 42A, Sector 2, București - Consolidare și supraetajare locuință - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29,08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ șl a fost redactată în 2 (două) exemplare.

Ca urmare a cererii adresate de ‘D

cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........,

tclcfon/fax......., e-mail......., înregistrată Iu nr.                              in conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2WWW ps2.ro - Strada Chlristlglllor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


VIZAT

DIRECȚIA URBANISM, CADAST RU ȘI GESTIONARE TF.RfrfMîftl fieSCh 1111031 6

SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR-.

■.......$6$.......

.....AVIZ

Nr. 40 CA 3/4 din 06.06.2019

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare și supraetajare locuință - S+P+2E+M generat de imohihr] din STRADA POP DE BĂSEȘTI NR, 42A, SECTOR 2. BUCUREȘTI:

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată in P.U.D. Am plasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Pop de Băseșli și Strada Horei: suprafața terenului=l 50,OOmp (l47,00mp din măsuraturi) este proivietule vrivată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1231/153”P” din 30.08.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă "V13'’ - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4F, în care POT-60%, C'U 1=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G..M.B, nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta la45 grade.

Funcțiuni predominante; servicii, birouri, locuințe;

• H. max. = P+4E;

 • ■ P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max= 2.5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sari cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

- retrageri minime față de limitele laterale =clădirilc scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale eu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față de limita posleriotiră a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 melri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = supraetajarea construcției pe conturul existent, la aliniere cu construcția din stânga, pe limita stângă de proprietate, retras cu min. 2,0m față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posteriuară, conform planului de reglementări anexat Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabiltil maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada Pop do Băscști conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1729353/24.04.2019 și conform planului anexai.

 • ■ echipare tehnico-edilitnră: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utiliiăli și plan rețele edilitare prezentat;

 • ■ P.O.T. existent și menținut=72%; CUT =2.5; H. maxim în planul fa(adei= 12,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr, 123I/153"P” din 30.08.2018. emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


13,0 Ici conform chitanță seria FJ nr. 11006/09.05.2019.


ia H.C.L.S2 nr.Comisia Tehnică de Amenajarea Ifrit r»ri ui ni și Urbanism a Sectorului 2: prof Mircca Silviu CI URA, conf.dr.arh. G întocmit; ing, Alexandru LAZAR/4cț,

Ediția 1/ Revizia iȘef Serii jciu, ing. Mai iq DARABAN


L-"'


, prof. dr. arh Angelica STAN, profdr.ar'n, Mihai COCHEC1, prof.di.arli


Cod S.ADU - AVA


PRECIZĂRI

1J Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoana fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizata denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

31 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Sc precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arliiteclul-șef sau, ''pentru arhitectul-șef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 respectiv IICLS2 Ii7 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STRADA POP DE BASESTI NR. 42 A, SECTOR 2, BUCUREȘTI


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Strada PQP DE BASESTI. Număr: 42A, sector 2, București


Wv

\ IE 200603


/£ 203762


IE 212543


■'IE 210385


\

IE 221278


220315'


IE234043


IE 230389


■ . ■ \ X

r -1-- Dace "rentații cadastrale avizate

f"!-- Consfuct introduse 'n sistemul mlețrat de cadastru


Anexa nr


IE 21000

j. \

V\


<E 213191 '

\ \

5f_


O

/ / rf

I, i /

F /p ’ Â

l

JL.i

oadffiL

/f Jrzrw??/

K Slra

la POR

EiTl,Numit 42A

A i

1 /

J'W

,7’ / Pl 1

/ /

87/^r

J • f L


IE217018


lE 226820   _


lE 211338


IE 204353


IE 228062


IE'22304


rian


I ERITORIAL POT existent = 60 % / CUT = 2,50


EXISTENT


PROPUS


TfWfFAFATA felFATA TEREN


EOIFICABIL


OOP Sucurestî B-du E.

Anul: 2019

INVENTAR DE COORDONATE STEREO ț 97Q nlacnrrt Manolacbe

PCT

Y

X

1

589596 516

327600.247

2

589597.133

327598.119

3

589599 757

327586.335

327577.119

589592.797

5

327577.088


Arhitect Ș


PLATFORMA BETONATA

ZONA REZERVATA PENTRU

PARCAJE/TROTUARE


19,95 13,58589592.890


327580.933


589593.009


327585.872


Set proiect


SPATII VERZI


TOTAL


22,05 15,00

L147  100


147


lf)0


589590.365


327597.729


S = 150,00 mp (acte) / 147.00 (cadastru)


Pioieclat

Desenat


BILANȚ TERITORIAL PRORUS:

--Vtt£Âi spre neschimbare

SECRETAR,


CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


IMOBILUL STUDIAT IN PUD : LOCUINȚA INDIVIDUALA S + P + 2E + M

LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA


IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI MIXTE


ACCES AUTO


ACCES PIETONAL


LIMITA TERENULUI STU


ALINIERE LA STRADA


LIMITA ZONEI STUDIATA!


Conform R.L.U. aferent P.U.G. - Muncipiul București, amplasament este inclus in zona mixta - subzona M3 (subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime


SE VA ASIGURA PARCAREA AUTO IN GARAJ LA PARTERUL LOCUINȚEI


f

lOTUAffi


TROTUAR


IL TRANSVERSAL EXISTENT SI MENȚINUT 1 -1 „ STRADA POP DE BASESTI


BENEFIC AR


Strada Pop de Basesti nr. 42 A, sector 2, nr. cadastral 215571 - C1, București


Scara

1/590


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Consolidare, supraetajare locuința parter devenind StPtîE-rM


Faza-

PU.D


_ Data:

I 03/2019


PLAN REGLEMENTARI

Planșa NiROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: *(4021)209.60.03 Fax: *(4021 | 208.62.82


ld.u.VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.

Nr. 102700/18.07.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETAT.TU

STRADA POP DE BĂSEȘT1 NR. 42A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform an. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Pop de Găsești nr. 42A, Sector 2, București avizat sub nr. 40 CA 3/4 din 06.06.2019, propunerea de consolidare și supraetajare locuință având regim de înălțime - S+P+2E+M, a fost postată pe sitc-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Pop de Băsești nr, 42A, Sector 2, București avizat sub nr. 40 CA 3/4 din 06.06.2019, propunerea de consolidare și supraetajare locuință având regim de înălțime - S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei cc a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorirc cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la ehhorarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va aagura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și pase la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.