Hotărârea nr. 264/2019

Hotărârea nr. 264 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada CliIrisHgUlor nr. 11-13. Tsh +(4021) 20W.00 F4s: +(4021) 209.62.S2


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 108167/30.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 108166/30.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Bd, Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 39 CA 3/3 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

l       \

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea '/ Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a m°dificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu ort. 166 alin. (2) lit. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2, București - Imobil de birouri, cazare în regim hotelier și funcțiuni conexe având regim de înălțime - 3S+P+11E+ETH, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică șl nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.082019 cu respectarea prevederilor art 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada CIriristigiilor nr. 11 13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESpONA^ Jt^tpORIU


ROMANȚA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șcf

Ca urinare a cererii adresate de * I)


spre neschimbare SECRETAR, J


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR^ INTRARE ...             .......


Nr.
:u domiciliul/scdiul*2) str.

cod poștal........, telefon/fax......., e-tnail........., înregistrată la nr. 43396/28.03.2019 completată

cu nr.                    , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 39 CA 3/3 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de birouri, cazare în regim hotelier și funcțiuni conexe având regim de înălțime -3S+P+11E+Eth generat de imobilul din HI). DIM1TRIE POM PE IU NR. 1.SEGIOR2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat formal din teren în suprafață totală dc 4.l)l)(M)l)mp din acte (4.l)45,()l)mp conform măsurătorilor cadastrale) identificat cadastral cu nr. 228655, este proprietate privată persoană juridică. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobale anterior: Imobil compus din teren reglementat prin P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord/ autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 29Z127.11.2014 -UTR 3 58 - subzone cu funcțiuni predominante învățământ - POT 70%, CUT 4, H. max. 20E, conform certificatului dc urbanism nr. 301/39”P” din 14.03.2018 completat cu CU nr. 309/55’P” din 05.03.2019.

Funcțiuni predominante: învățământ; .Se admit săli de conferință, învățământ și centre de formare, restaurante, birouri, locuințe pentru profesori, funcțiuni conexe, etc.

 • - H. max. = P+20E;

 • - POT max 70%;

 • - CIJT max = 4;

 • - retragerea minimă față de aliniament = I’.IJ.Z. - „închidere inel median dc circulație la zona nord,' autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014;

 • - retrageri minime fală de limitele laterale: P.U.Z. „închidere inel median de circulație la zona nord/ autostrada urbana” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = P.U.Z. - „închidere inel median dc circulație la zona nord.' autostrada urbană” aprobat cil H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 10,Om față de latura sud-est, retras cu min. 5,25m față de latura nord - vest, rezultând o retragere de min. 17,Om față de clădirea cunr. cadastral 231877 conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față dc limita sud-vest cu min. 9,5m, respectiv 20,Om față dc construcția de pe terenul învecinat, conform planului anexat. Construcția se va retrage cu min. 22,Om față de limita nord- est în vederea alinierii cu corpul CI, existent.

 • - circulații și accese: accesul auto seva realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1658160/13.09.2018 și a planului anexat vizat spre neschimbare, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr 66/2006; Se va rezerva teren in vederea realizării străzii conform PUZ.

  Notă: Se vor respecta acordurile prezentate referitor la accesul în incintă până Ia realizarea accesului din strada propusă prin PUZ.

  - echipare teliuico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR-D, E arh. Alexandru Bogdan S. PÂRVANU;

  P.O.T.= 40%, CU 1-4, II. maxim 3S+P+llE+Eth=60,0m.

  In unna ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2(119 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edili cabilul maxim aprobat prin PUD.

  Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului uviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valahii de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 301/39”P”din 14.03.2018 CU nr. 309/55”P” din (15.03.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță . — seria A.l nr. 62557 din 19.09.2018.

  Anexa nr. /______


  Comisia Tehnică de .Amenajarea Mii cea Silviu CHIR A, conf.<li.;irli <i|i întocmit: ing. Alexandra LAZÂR f 4c 1/ Revizia I
  Șe:


  iciu,


  CHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh Mihai/rOCIIECI, profdr.arh.


  Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

P Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

•*1 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

■*) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șcf, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-sc funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv IICLS2117 aflate în perioada de valabilitate sande prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


SUBZ0NA

PUZ “inchidere inel median de circulație la zona nord/autostrada urbana tronson - 3” - UTR 3 58

S teren

4.000mp (4.045 mp din măsurători)

EXISTENT

PROPUS

P.O.T.

40%

1.618 mp

C.U.T.

4

16.180 mp

Regim înălțime

3S+P+11E.+E. tehnic

Hmax

SO.OOm

S circulații

30%

1.214 mp

S verde

-îao/ 20% spațiu plantabil teren natural OU /O10% spatiu jHaotabil teren artificial

SE ANEXEAZA LA DOCUMENTAȚIE ACORDURILE INTRE PROPRIETARUL TERENULUI STUDIAT(228655) SI PROPRIETARII TERENURILOR AVAND NR. CAD. 232587, 231876, 231877

.. > «• . •* s ,/      ..                               .. ...fc*....


Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(U+1)

Y(ml

X(m]

3001

588186.646

331706.334

3.490

z;i;

3002

588183.940

331704.130

20.625

3003

688168,033

331691.001

15.512

3004

588156.070

331681.127

36.803

3005

588127,810

331657.541

8.480

3006

588122.591

331664 219

34.632

3007

588101.412

331691.620

1.157

3008

588100-700

331692.532

9.848

3009

588108.150

331698.972

38.407

3016

588137.206

331724.089

41.351

3011

588168.923

331750.621

0.584

3012

588169.285

331750.163

2,123

3013

588170 918

331751.520

13.367

3014

588179.455

331741234

17.729

3015

588190.642

331727.480

7.183

3016

588195.183

331721.914

16.341

3017

588182.757

331711.302

6,309

Suprafața ■ 4045mp                       ?

ilntocrnttROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: *{4021 > 209.62.82

VIZAT spre neschimbare,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.l J. SECRETAR, Nr. 108166/30.07.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

BD, DIMITRTE POMPE1U NR. L SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ndinistrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a Pubicidui cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Ndojiiorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și Urbaismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului T.ocal de impEcarc a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Ndiuicipiuliii București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’’ Regulamentului de organizare și furuționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței norrintite a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 39 CA 3/3 din O6.(6.2019, propunerea de edificare Imobil dc birouri, cazare în regim hotelier și funcțiuni conexe având regim dc Triginie — 3S+P+1 lE+Eth, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la S eotinea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2, EJu'jrcști avizat sub nr. 39 CA 3/3 din 06.06.2019, propunerea dc edificare Imobil dc birouri, cazare în regim Hotlier și funcțiuni conexe având regim de înălțime - 3S+P+1 lE+Eth, s-au notificat vecinii și s-au prezentat trenduri pentru acces în incintă până la realizarea străzii conform PUZ.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Kușonalc și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la etlâorarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asiura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării miticului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și

Ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF Ș^RVICIU, ing. Mariaj QARABAN w

întocmit: ing. Alexandri \fizăr


1 CodSADU-AI