Hotărârea nr. 263/2019

Hotărârea nr. 263 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector 2, București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Sinaia Chiristiglitor nr. 11-13, Toi; +(4021) 263.60 00 Fax: +(4021) 200.62 82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector Z București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 102702/18.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 102704/18.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Dobroești nr. 84C, Lot 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 37 CA 3/1 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea lamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


^Ejj^d^nism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a SEcrcfâfost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Dobroești nr. 84 C, Lot 1, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective cu spații parter comerț / servicii - S+P+10E duplex, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare șî consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTEB&

BOGHIU IOLXN0’


CONTRASEMN^^jWrWZț

ÎN TEMEIUL ART, 24/ali *1, LIT. „a” Dl


ITATE \G. N1LS7Z2M9


PRIVINDCODUL ADAHXJSTR

/ SECRE£j3ț'S\


Hotărârea nr. 263            \\      '

București, 29.08.2019         \' t

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptata de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 eu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiu] București

Primăria Sector 2ISO9001
Anexa nr.


■paî ta ■ Strada Chlrișțiqiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhiteel-șef


PRIMĂRIA SECTOR ? BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

N..........

Zi31,ra.....«<?... a„az


Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                  cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal.........

tclcfon/fax......., c-mail..........înregistrată la nr.              completată cu nr.                                        și

în confomiilale cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc emite următorul:

AVIZ

Nr. 37 CA 3/1 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective cu parter comerț, servicii - S+P+IOEduplex generat de imobilul din SOS, DOBROEȘTI NR, 84C, LOT I, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată in P.U.D Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbune: Șos. Dobroești: suprafața lerenului-2.514,00mp (este proprteiate privată), CF nr. 237757 pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 82/4”D”din 11.02.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ♦’*)aprobnte anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ,,*,)aprobatc anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București sc încadrează în U T.R. „M2” - subzona mixtă situată în teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun de mare capacitate, în care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+14E, POT=70%, CU 1=3, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu IICGMB nr. 224/15.12 2015 până la 30 12.2018 și H.C.G.M.R nr. 877/12.12 2018.

Funcțiuni predominante: locuințe colective, funcțiuni mixte;

 • H. max. = P+14E;

POT. max = 70%;

CUT.max-3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =clădirile semi-caplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se vu reuliza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față de limita poslerioură a parcelei vu fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,0m față dc limita stângă, min. 10,Om retras față de limita dreaptă de proprietate, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat. Se va respecta alinierea impusă prin documentațiile de urbanism palier PUZ aprobate anterior - 5,Om retragere față de aliniament.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față dc limita posterioară. Construcția seva conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din Șos. Dobroești conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a l’MB nr. 1716497/14.03.2019 și planului anexat și aviz SPU nr. 244/27.03.2019. Se va respecta profilul propus al Șos Dobroești =31,0m;

 • - echipare telniieo-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T. admis-70%; CUT 3; H. 31,Om în planul fațadei la Șos. Dobroești; II. maxim -40,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2019 se aviz.ează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Notă: La faza DTAC indicatorii urbanistici sc vor calcula și la întreaga suprafață înainte de dezmembrare.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiului P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit, g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz, tehnic și poale fi folosit numai în scoptd aprobării P.U D. cu respectar ea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația telurică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 82/4”D” din 11.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13.0 lei conform chitanță seria FJ nr. 4047/04.03.2019.


PRECIZĂRI

 • 11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • **) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI CONFORM R.L.U. P.U.G. BUCUREȘTI

  M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

  0 P.O.T. MAX = maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

  • - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

  • □ C.U.T. MAX =3.0 ADC/mp

  BILANȚ TERITORIAL PROPUS

  SUPRAFAȚA

  PROCENT

  Suprafața construita la sol

  1508,4 mp

  60,00%

  Circulatii, platforme si spatii verzi

  1005,60 mp

  40,00%

  TOTAL TEREN

  2514,00 mp

  100,00%

  PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIEI REZULTATE


  • - Regimul de inaltime = S+P+10 duplex

  • - Hmax in planul fațadei soseua Dobroiesti = 31 m

  • - Hmax imobil = 40 m

  • - Suprafața construita desfasurata maxima = 7542,00 mp H.max. se mascara de la cota terenului inainte de sitematizare

  • -Se va păstră distanta de minim 2 metri intre fondul construit, îngrădit apartinand proprietarului vecin si fereastra pentru vedere conform Art 615, Secțiunea I, Codul Civil

  • -Se poate ieși in consola peste limita edificabilului cu respectarea Codului Gvil


  1

  L

  1

  1                                  1

  OH

  L

  1                                         1

  1

  1         J

  1                                  1

  1

  1_________________________

  CIRCULAȚII CAROSABILE IN INCINTA


  BENEFICIAR:

  TITLU PROIECT:

  CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE

  PROIECT NR.

  34/2017-

  FAZA

  P.U.D

  TITLU PLANȘA

  REGLEMENTARI URBANISTICE; ZONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMNUNICATIE , RESTRICȚII TEHNICE

  ' PLANȘA NR,

  02ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chlrlstlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.52.32

VÎZAT

Nr. 102704/18.07.2019


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.lspre neschîmbare Nr. 102704/18.07.2019                                                    SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ȘOS. DOBROEȘTI NR. 84C, LOT L SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. Șos. Dobroești nr. 84C, lot I, Sector 2, București avizat sub nr. 37 CA 3/1 din 06.06.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective cu parter comerț, servicii având regim de înălțime S+P i lOEduplex, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată ia Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

 • M enționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Dobroești nr. 84C, lot 1, Sector 2, București avizat sub nr. 37 CA 3/1 din 06.06.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția dc elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panou) afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii. S-au primit observații din partea unui vecin prin care s-au cerut clarificări din partea proiectantului. S-a răspuns conform documentație depusă la dosar.

în confonnitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.