Hotărârea nr. 262/2019

Hotărârea nr. 262 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirisllfliitor nr. ti-13, Tel; *(4021) 209.60 Q0 Fax; +(4(121) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 108161/30.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 108157/30.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 33 CA 2/12 din 04,04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

\

* \ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01,2014 privind reactualizarea

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de M/dl ) urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

" ^ot^rea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

--„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P+3E+4Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef
Ca urmare a cererii adresate ele *l)                                                      cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal .........

sector 1, str. Gorgan Spătarul nr, 9, bl. ct. ap. telefon/fax....., e-mail.........înregistrată Iu nr. 32686/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 33 CA 2/12 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - P+3E+4Er generat de imobilul din STRADA GORGAN SPĂTARUL NR. 24-26, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitai de următoarele repere urbane: Str. Gorgan Spătarul: suprafața terenului=575,0mp (567,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 912/3 5”G” din 04.07.2018, prelungit.

Prevederi P.U.G. - ll.L.U. **‘)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă "M3"-zonă mixtă situată în afara limitelor zonei dc protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT-60%, CU1-2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr, 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă îri planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Emiețimii predominante; servicii, birouri, locuințe;

 • - II max. = P>4E;

 • - P.O.T max = 60%;

 • - CUT. max 2.5,

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in state buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ^clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolai;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita pusterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dur nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. prnpuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasat pe limita dreaptă, cu o curte de lumină pe această limită, cu respectarea acordului notarial prezentat, retras cu min. 3,5 m față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat. Etajul 4 se va retrage astfel încât se vor respecta indicatorii urbanistici admiși.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 7,5m față de corpul din spate.

 • - circulații și accese: din strada Gorgan Spătarul, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB 1678697/28,11.2018 ți planului anexat; Parcarea seva asigura la parter conform plan anexat,

 • - echipare tehnicn-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat; Se va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare.

 • - P.O.T,=60%; CUT =2,5; H. maxim în planul fațadei=13,0m; II. maxim etaj 4= 16,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P U D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 912/35”G” din 04.07.2018, prelungit, emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria FF nr. 14139/2019


PRECIZĂRI

 • 11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • **) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  LAAViZULC


  c


  la


  I VAR. 6.5 M ___L

  trotuar^ 2.5M CARa3A0'L VAR.2.5M ^TLJAn 11.5 _______


  Nr.

  pct.

  X

  ¥

  JL.

  330816,393

  591433.868

  2

  330821.511

  591442.494

  3

  330824.141

  591446.795

  4

  330789.958

  591464.132

  5

  330787.736

  5914S9.626

  6 _

  330783.333

  591450.826

  ?

  330783.699

  591450.642

  a

  330783.529

  591450.309

  9

  330793.502

  591445.540


  LIMITA PROPRIETATE/

  LIMITA CARE A GENERAT


  o^fii tmnoiiprual Str GORGAN SPĂTARUL/ S A-A


  Suprafața - 567.00 mp

  ACCES PIETONAL


  REGIMUL JURIDIC

  Terenul se afla situat in intravilanul orașului Buci.nesli, apartinand sectorului 2, conform "PUG ■ Municipiul București" aprobat prin H.C.G.M.B. nr.

  269'21.12 2600 (completata cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010; H.C.G.M.B. nr.

  241'2011; H.C.G.MB. nr, 232/2012 si H.C.G.M.B. nr 224/15.12.2015).


  CONFORM P.U.G. - Municipiul București,

  WJflJlâMIXTA CONȚINÂND INSTITUT!!. SERVICII SI ECHIPAMENTE

  PUBLICE]SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, -'““■"-IV^NICa PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE

  COMERȚ HOTELURI. RESTAURANTE, RECREERE) ACTMTATI BR0j®STIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE


  VIZAT spre r." ochim ba t ’ IETAR.


  C.U.T. MAXIM3 2.5 ADCJ MP

  P.O.T MAXIM=60%

  REGIM DE ÎNĂLȚIME 3 P+3R+4R

  H ALINIAMENT 3 13.00 M (conf. R.L.U. P.U.G.

  București ari. 10 - M3)

  HMAX. 3 16.00M


  RETRAGERI

  N-V(ALINIAMENT)= 0 M

  S-V = 0 M (alipire la calcan existent)

  S-E= 7.75 M

  N-E= 3.60M


  Proiect:

  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+3E+4RETRAS

  ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 31UTILITATI


  Adresa: Str. Gorgan Spătării, nr 24-26, sect. 2, București, Nr. Cad. 236786


  Beneficiar:


  j proiectat: Desenat:


  Faza:

  P.U.D,                           _____

  Nr. proiect:

  13/1902

  Scara;

  1:500

  Planșa

  04_REGLEMENTARI URBANISTIC

  DATA:

  02.2019  ROMANȚA Municipiul București Primăria Sector!
  www.ps2.ro • Strada Chlrlstlglllor nr. 11-13. Tel: +-(4021) 209.60.00 Fax +(4021) 209.62 82


  DIREC ȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U Nr. 108157/30.07.2019


  VIZAT

  spre neschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA GORGAN SPĂTARUL NR. 24-26, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București avizat sub nr. 33 CA 2/12 din 04.04.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+3E+4Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București avizat sub nr. 33 CA 2/12 din 04.04.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+3E+4Er, s-au notificat vecinii și s-a prezentat acordul notarial al vecinului din dreapta pentru amplasare pe limita de proprietate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform 1 ,egii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.