Hotărârea nr. 261/2019

Hotărârea nr. 261 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliu] Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada ChirlstSglilor nr. 11-13, Tal; »(4C21} 20S.60.00 Fa*; +{4021) 20S.62.02


KOLiltiO

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șoseaua Fabrica de Glucoza nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38. UTR -11, Sectorul 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 115996/12.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

~ Raportul de informare și consultare a publicului nr. 115999/12.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 5 CA 1/5 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

y )     | - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

î/ Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de .T^t^anism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a CTOV^ modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Iii. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Fabrica de Glucoză 6-8 și nr. 38 - UTR 11, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective și dotări COMPLEMENTARE -2S+P+1E - 2S+P+8E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


;galitate

jbSLIJ.G. NR5TC0I9

V \

* \


CONTRASEMNEA^Ă-ttTCTRV-

ÎN TEMEIUL ART.

PRIVINQCODUL ADM INI:

/ SECRET^.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare,


*. X. A—Z ..XZM5X2.

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chlristiglilor nr. 11-13. Tel; *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62 82


DIRECȚIA. URBANISM, CADASTRU ȘI G ESTIO^i^^UTORTlJ


ROMANȚA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I)

municipiul București, cod poștal ....


jpro naschimbare, SECRETAR,

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SEC

INTRAREcu domiciliul/sediul*2) telefon/fax........ e-mail .........,


înregistrată la nr.                        completată cu nr.              in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 5 CA 1/5 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE Șl DOTĂRI COMPLEMENTARE-2S+P+1E-2S+P+8E - ȘOS. FABRICA 1)E GLUCOZA NR. 6-8 și NR. 38 - UTR 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafafă zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat compus din teren în suprafață totală de 11.761.00mn mp identificat cadastral cu nr. 238436, este proprietate privată persoane fizice, conform certificatului de urbanism nr. 1683/86"F”din 05.12.2018.

Prevederi l'.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Imobil compus din teren reglementat prin PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011, a cărui valabilitate se extinde de drept în conformitate cu ari. 56, alin. 5 din Legea 350/2001, coroborat cu prevederile Ordonanței nr. 51/2018 - "valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora”; Funcțiunea avizată: UTR 11 -locuințe, birouri, funcțiuni complementare. Se menține neschimbată ponderea spațiilor verzi în bilanțul teritorial.

Funcțiuni predominante: locuințe, hi romi, funcțiuni complementare;

U.T.R, 11 -S=l 1.761 JOma

 • - H. mas. = P+8E=25,0m:

 • • P.O.T. max. = 40%;

 • - CUT. max. 3,

 • - retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ-Fabrica de Glucoza nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28,04.2011;

 • - retrageri minime față de limitele laterale conform PUZ - Fabrica de Glucozănr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare conform PIJZ-Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011;

Prevederi P.U.D, nronu.se:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 5,Om față de limita nord de proprietate, retras cu min. 5,Om față de limita est și vest de proprietate, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Se poate ieși in consolă cu balcoane / logii (2,Om) conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare " retras cu min. 5,Om fațade limita sud de proprietate, conform plan anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1732170/16.05 2019. uviz SPU nr. 400/17.05.2019 și planului anexat vizat spre neschimbare.

Notă 1: Se vor respecta umpliisumenlele clădirilor, implicit distanțele între acestea conform planului de reglementări atașat:

Notă 2: Cu privire la spațiile verzi identificate în planșa de reglementări cu un procent de 30%, se va avea in vedere la faza DTAC, respectarea spațiilor plantate necesar a fi realizate pe teren natural - 30%;

 • • echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare, semnată de specialist atestat RUR - ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș - RUR - F4, G1.1. Prin PUD s-a reglementat un cdificabil maxim. La faza DTAC construcțiile se vor conforma astfel încât vor fi respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate.

 • - U.T.R. 11 -S=l1.761,(lmn

 • ■ RH. = P+1E-P+8E; H.max. 25,0m;

 • ■ P.O.T. max. =40%;

 • • CUT. max. = 3;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a tcrrtoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra in edificahilul maxim aprobat prin PCD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin (2) lit. g) din izgea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz esle un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz esle valabil de la dnta emiterii sule pe toată durutii de valabilitate a certificatului urhnninm.az. lhmi£Z>: F-rlin n.s 12-011 ix, rmic de Primăria Rectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 6089/10.12.2018.

Anexa nr.__(

!,• y

^////'

N, prof. dr.'iijr/Anaelica STAN.


Cornii ia Tehnici de Amenajarea Teritoriului si Urbanism» Seci om lui 2; iirol.d r.a rh. conf.dr.arh. Georgici MITRAJSJIE, conf.dr.arh. Cătălin SARDL,

întocmit: ing. AlexnndA Țnzăr

/v/T/m 1/Revizia !              \

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


SCARA 1/1000


SOS. FABRICA DE GLUCOZA, NR. 6-8,NR. 38, LOT UTR 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI, U05.00. REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


LIMITE

I 1 LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD


Municipiul BUCUREȘTI, Str. FABRICA DE GLUCOZA, Nr. B 8, Nr. 38, Sec1or2

LOTUTR11, Nr.cad. 230436


Pct.


331360469

331365.165


589401.083


331380.098

331380,122


589486.425


589486.923


B6.64


0150


331380.022 331379,B04 331379.492 331379.076 331378.611 33137B.1I5 331377,766 331291.717


589487.412

589497.060

58948B.941

569409,530


589408.710

509499.769


5B9499.736

5B9472,920


050


050

0.50


0.50

0.50

0.50


0,35

87,49


331242.751

331354.218

331358,546

331359.023

331359.446

331359.795

331360.044


589350.314

589369.990


331360.169


589370.754

569370.901

589371.161

569371,519

589371.952

589372.379


133.02

113,19

4.39

0,50

0.50


Nd. Flit-

OtrJine pdrts ă>3rd.

Lengtfc î-itfes

N [m]

E|m]

6

331291.704

5EK47 1. 635

127.04/ !

17

331241.083

589353.650

2.125

OnArc-iB

331244,389

$8=351,646

2.125

19

331246.283

589350.938

109 Ț99

1 20

311354.710

58936'1/1-JO

4.395

21

331358,Sfio

$89370.754

0.499

22

331359.023

589370.9C1

0.4M

23

331359,448

■589371461

0.499

74

331359.295

589321.519

0.193

25

331360. OH

589371.952

0.445

26

331360.169

589372.329

29 139

27

331365. U15

'>8940131:53

05.731

11

331379,912

589-185.534

1.91Î

OlArc-10

331379,3183

389487.25"»

1.919

9

331377.624

588487.648

06 342

El

3317'Jj.h'Jfi

58'34/2.842

O.9S7

CJrwrt-7

331291-754

589472,406

O.5S6

S T17flnmp P=454.âMm


No. Pr.t.

O-rtfir* prâ-JH;

Lengths sidei l(l,i 11)

Mm]

1

3343/9.634

S89138.185

'3.9E4

OrAK=2

3 31379.717

589438.673

0.962

3

331377.756

5894=8.730

85.491

4

331292.730

HN473.WJ

M99

5

331291.717

589172,930

1.364

6

331291.224

589471.635

0.956

0nAic=7

331291.754

S894 72.486

0.957

6

IM 792.5'16

58'1122.842

85.312

9

331377,624

58'9157.546

1.919

C4IA--10

3 31379.35 5

589457.1*4

1.919

li

331379.942

5(19455.534

0.900

12

331380.419/

SKH8&121

0.428

'          13

331380,125

589486.848

0,373

'          14

331380.865

5894B7.2L9

0,505

15

31t379.9T«

SK'J4LI?.h'J2

0.389

18

3313/9.682

583480X116

0,231

S=5D mp

7-185.717m


fAnexa nr.

Trama stradala conform PUZ Fabrica de Glucoz;

nr. 6-8


aprobat prin HCGMB nr 87/28.04.2011 cedata către Primărie pri HCGMB nr.

57/27.02.2009


1/1/1/22.07.2009.


LIMITE UTR corii PUZ


ACCESIBILITATE

~] CAROSABIL CONF. PUZ’


PIETONAL CONF. PIJZ’


J PLATFORME AUTOPIETONALE PE LOT

ACCES AUTO PE LOT

£> ACCES PIETONAL PE LOT


FUNCȚIUNI

LOCUINȚE COLECTIVE


FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


SPATII VERZI PLANTATE


CONTUR CLĂDIRI


Str. nou Reglementata prin P.U.Z cnrrf. HCGMB nr 87/28.04.2011

D-D*           t

I . fl


1 ""

4

3.5 | 3.5

4

4

7.0

4

15


SV.NICOLESCU-VAROHE tonf.

HCGMB nr. 66127.02,2009 O-O               .

i.


Str. RADU TUDORAN conf.

HCGMB nr. 57/27.02.2003


5 l 35 M

3.6 [ 3.5

1

4,0

V1-

y 7,0    f.5

7.0

4 0

24.


Str. nou Ionel Teorloreanu conf.

HCGMB nr.S7/?7C2 2009

D-D


1—

4

3.5 | 3,5

4 /

4

7.0

4

15


CONTUR CONSOLE BALCOANE/LOGII, |atime-2m


RESTRICȚII

WXJ EDIFICABlU


ALINIERE cont PUZ


TEREN REZERVAT IN VEDEREA LĂRGIRII

CIRCULAȚIILOR

INDICATORI URBANISTICI

UTR 11

S teren = 11 761 mp

Rlimax =2S+P+8

P.O.T.

C.U.T.

H max = 25 in


BILANȚ TERITORIAL UTR 11

SPECIFICA" IA’


C0NCTO1 !nT,l


SPA'


PLAI


TOT;


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

30.0%


30.0%


100%


FAZA

P.U.D.


"Conform Aviz de Urbanism nr 2

aprobat cu HCGMB nr 87 din 28.04.2011, se avizeaza Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabilulu si indicatorii urbanistici pentru imobilul din -sos. Fabrica de Glucoza nr6-8, Nr.38. MUn București. Sector2-Lot UTR 11

Funcțiunea avizata locuințe si dotări complementare *Ca suport au fost utilizate Cadastru OCPI și extras din ortofotoplan, ridicare topografica in puncte stereo 70 Plan reglementare PUZ aprobat cu HCGMB nr 87 din 28.04.2011


B'JCURESTI,. Scctcrz, Șoseaua Cotai! i na NR. 55 8


ȘEF PROIECT: VERIFICAT


PROIECTAT:


PROIECTAT:


PROIECTAT:


SCARA:

1/1OOD


Data:

□3.2019


SOS. FABRICA DE GLUCOZA, NR. 6-8, nr 38, LOT UTR 11, SECTOrj 2, BUCL^^,^ U .05.00 REGLEMENTARI LiR8?Nnfî<ȘChjf)7harJ

------------■


BENEFICIAR:


INIȚIATOR:


REVIZIA: 1


PROIECT nr. 134 2O1SROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: «-(40211209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


Nr. 115999/12.08.2019


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A. IU. VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 6-8 ȘI NR. 38 - UTR 11, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Fabrica de Glucoza nr. 6-8 și nr. 38, UTR 11, Sector 2, București avizat sub nr. 5 CA 1/5 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective și dotări complementare - 2S+P+1E-2S+P+8E, a fost postată pe sitc-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR 11, Sector 2, București avizat sub nr. 5 CA 1/5 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective și dotări complementare - 2S+P+1E-2S+P+8E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren), s-a dat anunț la ziar și s-a prezentai un studiu de însorire cu concluzii. S-au primit observații din partea unui vecin la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.