Hotărârea nr. 260/2019

Hotărârea nr. 260 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps8.ra - Strada Chiristigiitor nr. tf-13, Tei: *(4081J 203 «JW Fax: *(4W1) 8M «2.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 111020/05.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 111019/05.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 -UTR 12, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 4 CA 1/4 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

\ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13,01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de jgWiism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.1 1,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 139 alin. (3) Ut. ,,e", coroborat cu ari. 166 alin. (2) Ut. ,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Fabrica de Glucoza 6-8 și nr. 38 - DTK 12, Sector 2, București - Imobil de birouri, locuințe colective și dotări complementare - 3 x 2S+P+20E, 5x 2S+P+2E, 2S+P+IE. în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art, 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


VIZAT

DIRECȚIA. URBANISM, CADASTRU SI ^WW(jNA’KddlElt]TQR!IU

SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șcf

Ca urmare a cererii adresate de

municipiul București, cod poștal ........,

înregistrată la nr.              , completată cu nr.                        completată cu nr.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SFCRE' INTRARE

Nr.


IFȘIR^

7iua ../.QLunacu domiciliul/sediul+2) :elefon/fax......., e-mail ..........

în conformitate


cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 4 CA 1/4 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE I1IROUR1, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE -

3x2 S+P+20E, 4x 2S+P+2E, 2S+P+1E - ȘOS. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-N și NR. 38 -UTR 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat compus din teren în suprafață totală du 25.350,(1(1 mp identificai cadastral cu nr. 238407, este proprietate privată persoane fizice, conform certificatului de urbanism nr. 1682/85”F”din 05.12.2018.

Prevederi l'.U.G. - R.L.U. *’t*)aprobatc anterior: Imobil compus din teren reglementat prin PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu IICGMB nr. 87/28.04.2011, a cărui valabilitate se extinde de drept în conformitate cu ari. 56, alin. 5 din Legea 350/2001, coroborat cu prevederile Ordonanței nr. 51/2018 - "valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora”; UTR 12 - Funcțiunea avizată: locuințe, birouri, comerț, culte, club, UTR - V5 - zone verzi. Se menține neschimbată ponderea spațiilor verzi in bilanțul teritoriul.

Funcțiuni predominante; locuințe, biruuri, comerț, culte, spatii verzi;

_______U.T.R. 12-S=25.005,0(Imn________ U.T.R, V5-S=345,0mp

_1. -II. max. = P+2E=15,Om;   2. 3 accente înalte - H, max. = Pi 20fi=70,0m;                      se menține

■ P.O.T. max. - 40%,                        - P.O.T. max. = 15%;

- CUT. max. = 3,5;                        -CUT. max, =3,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament ~ conform PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8. aprobat cu HCGMB nr. 87'28.04.2011;

 • - retrageri minime față de limitele laterale conform PUZ-Fabricade Glucozanr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.01 2011;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare conform PUZ - Fabrica dc Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04,2011;

Prevederi P.ll.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min 38,0m față de aliniamentul Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, profil A_A 24,Om, retras cu mirt. 5,Om față de limita vest de proprietate, retrus cu min. 10,Om față de limita est de proprietatefzona de protecție u conductei), apoi retras cu min. 5,Om zona caic excede terenului afectat, respectiv față de terenul identificat cu nr. cadastral 228485 ca fiind drum dc acces, prevăzut in PUZ ca zonă V5, zonă de protecție infrastructură tehnică și rutieră, retras față de limita sud de proprietate cu min. 8,5m, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Se poate ieși în consolă cil balcoane / togii (2,0m) conform planului anexat.

• retrageri minime față de Urnitele posterioare = retras cu min 7,Om în proiecție pe verticală, conform plan anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1732171/16.05.2019. aviz SPU nr 399/17 05.2019 și planului anexat vizat spre ncschîmbare.

Notă 1: Sc vor respecta amplasamentele clădirilor, implicit distanțele între acestea conform planului de reglementări atașat;

Notă 2; Cu privire la spațiile verzi identificate în planșa dc reglementări cu un procent de 30%, se va avea in vedere In faza D PAC, respectarea spațiilor plantate necesar a fi realizate pe teren natural -30%;

 • - echipare tehnrco-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare, semnată de specialist atestat RI.IR - ing Zenobia C N1COLESCU - RUR - F4, Gl. Prin PUD s-a reglementat un edificabil maxim La faza DTAC construcțiile se vor conformii astfel încât vor fi respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate.

________U.T.R. 12<>=25,005,0001 n__________________ U,T.R, V5-S- 345,Om p

_l - H. max. = P+2E=15,0m;   2, 3 accente înalte - H. max, = P+20E=70,Om;

 • - P.O.T. max. = 40%;                          - P.O.T. max. = 15%;

 • - CUT max. ”3,5;                              - CUT. max. - 3,5.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13,02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edifica bitul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil mimai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexați și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P L’.D. răspund penliii exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz &ștevplăb.il deja data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului a.              ixoiro<l,t7’M;., ne io vai o                                             . n țcj conform chitanță scria AF nr. 6091/10.12.2018.


Anexa nr.                _

la H.C.L.S2Comisia Tehnică dc Amenajarea Ter liuluUi Urbanism ;j Sirturiikii 2; uruf.dr.Ji rh, cor»r.dr.ftrh. Grorgică M (TRACI IE, c^C dr Arh. Cătălin SÂRBI, întocmit: ing. Alexandra Laijțr Ediția !/Revizia i


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D.

SCARA 1/1000


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA, NR. 6-8, SECTOR 2, BUCUREȘTI, nr, cad, 238407

U05.00. REGLEMENTARI URBANISTICE
PROIECTAT:


SPAȚIU VERDE


7501,5 mp


3C.0%


21.97%


Data:

03.2019


INIȚIATOR:


PROIECTAT:


No.

Pnt

Outline pdrts coorc.

lergths sides KU+iî

N[m]

£(n>] ■

5

331590.535

589549.098

2.002

4

331590.864

589542.073

74.865

18

331503.147

589615.923

4.601

19

331598.551

589615.716

92.647

20

331505.998

589611.543

20.827

21

331485.192

589610.605

46.901

22

331438.339

589608.493

1.578

23

331437.814

589607.0C5

69.938

24

331367.927

589604341

24.106

28

331343.838

589603.434

0.224

27

331343.755

589603.226

12.695

25

331339.047

589591.436

110.243

16

331298.160

589489.056

0.184

15

331298.091

589488.885

106X76

14

331402.58?

589507.128

8.755

13

331411.212

589508.633

16.469

12

331427.435

589511.466

108.097

11

331533.923

589530.C56

12.159

10

331545.911

589532.149

41 906

B

3315B7.193

589539356

0.459

7

331587.633

589539.486

0.458

5

331588.031

589539.713

2.533

S=25349 mp P=757.735m


No.

Pnt

< OutCne wlnts coort.

Lengtl.s si des

LC,*1)

N[m]

E[<r]

1

331588.103

589540.234

1.153

2

331589.239

589540.434

1.23C

OnArc®3

331590312

53954C 995

1.23C

4

331590.864

589542 073

2.002

5

331590.535

589S4C.D98

2.533

6

331583.031

589539.713

0.458

7

331587.633

539539.486

3.459

8

331587.193

539539.356

13.829

9

331573.581

589536 917

28.078

10

331545.911

539532.149

12.169

11

331533.923

589530.356

108.097

12

331427.436

589511.466

16.469

13

331411.212

539508.633

8.755

14

331402.587

539507.128

135.076

-------15-

331298.091

539488.385

0.184

16

331298.160

539489.356

1.073

17

331299.21?

589489.242

293.352

S=130mp

P=597.151m


NO. Pnt

Ojtine points coord.

engths sldes UU+I)

N [m]

E0n]

16

331298.160

539489.055

1.073

17

331299.217

589489.242

293.352

1

331588.103

589540.234

1.153

2

331589.239

589540.434

1.230

OnArc-3

331590.312

58954C.995

1.230

4

331590.864

589542.073

74.865

18

331603.147

589515.923

4.601

19

331598.551

589515.715

92.547

2C

331505.998

589611.543

20.827

21

331485.192

589610.605

46.901

22

331438.339

589508.493

1.578

23

331437.814

589607.005

69.938

24

331367.927

589504.341

5.022

25

331368.112

589599.322

30.116

26

331339.047

589591.435

110.243

S-25005rrp P=754.775m


2018ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.AED.U. VIZAT"

Nr. 111019/05.08.2019                                                 h neschlmbare I

^SECRETAR

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8 si NR. 38 - UTR 12, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații dc urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/4 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil dc birouri, locuințe colective și dotări complementare-3 x 2S+P+20E, 4x 2S+P+2E, 2StPi IE, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând ti consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D, pentru imobilul din - Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/4 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren), s-a dat anunț la ziar și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii. S-au primit observații din partea unui vecin la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și