Hotărârea nr. 26/2019

Hotărâre nr. 026 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 18272/12.02.2019 prezentat de Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 2822/12.02.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  - Raportul de specialitate nr. 18465/12.02.2019 prezentat de Direcția


  o*

  Management Resurse Umane din cadrul Se^țonilui 2 al Municipiului București;

  - Avizul Comisiei Juridice, Ordine

  Omului și Relații Internaționale, precum


  aparatului de specialitate al Primarului și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor și avizul Comisiei pentru Transparență,


Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 233/08.02.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică art. 50 - Serviciul Juridic - din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.

90/2018 H.C.L., Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018, prin eliminarea litere^'SJg” având următorul conținut ,,g) promovează dispozițiile de desființare a vcppjSțt^cțiilor executate ilegal pe domeniul public/privat al municipalității”.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018 H.C.L., Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 26

București, 12.02.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 12.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.