Hotărârea nr. 259/2019

Hotărârea nr. 259 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR -5, Sector 2, București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlristiglilor nr. 11-13, Tel: ♦(•1021) 209.S0.00 Fax- ♦(4021) 209.6282


privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR -5, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi. 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR -5, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 115265/09.08.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.l 15264/09.08.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 , lot - UTR 5, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/2 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ort. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

  legii


*X Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de _>yAj8fJwiare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e'\ coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Fabrica de Glucoză 6-8 Iot -UTR 5, sector 2, București - Imobil de locuințe colective, cu dotări complementare -2S+P+1E, 2S+P+8E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.CONTRASEMNEA

Î1N TEMEIUL ART. 243^1^,

PRIVIN

Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


u 4.1  * 1 *

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chir Îs Ligi Hor nr. 11-13, Tel: *(4021] 209,60.00 Fax: *(4021) 209,62.32


DIRECȚIA. URBANISM, CADASTRU ȘI GE*sMÎ3A3rE TERITOR1U


epre uo^chimbare, f-CRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu] București

Arhitect-țef

Ca urmare a cererii adresate de * l)

municipiul București, cod poștal .........

înregistrată la nr.               . completată cu nr.                       completată cu nr.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

INI.QA.AE. Nr

lEȘiaT' .........ri.A.7..V.........

Ziua /.□. Lunăcu dornicii iu l/sediul*2) elefon/fax ......., e-tnail ..........

și in conformitate cu


prevederile Legii nr. 350/201)1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: AVIZ

Nr.2 CA 1/2 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL IJE LOCUINȚE COLECTIVE. CU DOTĂRI COMPLEMENTARE-2S+P+IE, 2S+P+8E - SOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 6-8 LOT - UTR 5. SECTOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat compus din teren in suprafață totală de 17.867,00 mp identificat cadastral cu nr. 238401, este proprietate privată persoane fizice, conform certificatului de urbanism nr, l669/84”F”din 29.11.2018,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *“”)aprohate anterior: Imobil compus din teren reglementat prin PUZ - Fabrica dc Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011, a cărui valabilitate se extinde de drept in conformitate cu art. 56, alin. 5 din Legea 350/2001, coroborat cu prevederile Ordonanței nr. 51/2018 - "valabilitatea prevederilor documentațiilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei dc valabilitate, până la finalizarea acestora"; UTR 5 - Funcțiunea avizată: locuințe, birouri, funcțiuni complementare. Se menține neschimbată ponderea spațiilor verzi în bilanțul teritorial.

Funcțiuni predominante: locuințe, birouri, funcțiuni complementare;

U.T.R.5 S 17,867,OOmn

 • - H. max. - P+6-8E=30,0m;

 • - P.O.T. max. = 30%;

 • - CUT. max. = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ - Fabrica de Glucoza nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011;

 • - retrageri minime față de limitele laterale conform PUZ - Fabrica dc Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr 87/28 04 2011;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare conform PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28,04.2011;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale - retras cu min. 20,Om față dc aliniamentul Șos. Fahrica dc Glucoză nr. 6-8, profil A_A _ 40,Om, retras cu min. 5,0m față dc limita vest de proprietate, retras cu min 5,Om față de limita est de proprietate, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate Se poate ieși in consolă cu balcoane / logii (2,Om) conform planului anexat.

 • - retrageri mininie fa|ă Je limitele posterioare - retras cu mm. 5,Om față de limita sud de proprietate, conform plan anexat,

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a P.MB nr. 1732166/16.05.2019 și aviz SPU nr. 402/17 05.2019 și planului anexat la avizul de circulație, vizat spre neschimbate.

Notă k Se vor respecta amplasamentele cISdirilor, implicit distanțele între acestea conform planului de reglementări atașat;

Notă 2: Cu privire la spațiile verzi identificate în planșa de reglementări cu lin procent de 30%, se va avea in vedere la iăza DTAC, respectarea spațiilor plantate necesar a fi realizate pe teren natural-30%;

Nota 2; Se va rezerva teren în vederea realizării străzilor propuse conform aviz SPU nr. 402/17.05.2019,

 • - echipare tchnico-cdilitară; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare, semnată de specialist atestat RUR ing. Alina Muria Anca V.U.I. Marcș - RUR - F4, GL Prin PUP s-a reglementat un edificabil maxim. La faza DTAC construcțiile se vor conforma astfel încât vor fi respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate. Se va respecta art. 13, alin. (I) și (2) din Regulamentul de aplicare a H.G. nr. 525/1996:

ll.T.R. 5-S-17.867,00 mp

■ H. max. - P+8E=30,Om,

- P.O.T. max. = 30%;

-CUT max. = 3;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.21)19 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va Încadra in edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz, este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu lIUMilaliiinu nxjimHwi ttniwini •» pmwAwiinr «wiiiiin Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului Sectorului 2 și se taxjază cu 13,0 lei conform chiUm|ă scrin AF nr. 6090/10.12.2018.


mg. Mai


rcea Silviu CHIRA,PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA. NR. 6-8. LOT UTR 5, SECTOR 2. BUCUREȘTI. NC 238401

SCARA 1/1000

U05.00.REGLEMENTARI URBANISTICE


- —V

—-T

k ' L

ș?? ' J


jjg—---   ”      31.98

4^ ' £1^—»    aiJF"

1

3

ic

zc

*

81.83

81 W t /

81.78

u 1 z       • i

51.70

1 1

81.70

/Îs


p™  f

/

/ I I

Li J P"^   A

-              r-,r     ner

\ si.So'

f

IST/

/ /s:X

l 1 !'■

7

x V\..V

\ 81.5X

\l ! \

\

\ / ! 1


4

3.5

3.5    3.5

—T

3.5

4

4

14

4

22

PROFIL $OS. FABRICA DE GLUCOZA existent s menținui A-A            .


^0-

- - ■ -

3.5    3.5 2 5 3.5    3.5

4.0

4.0

7.0     2.5     7.3

4.0

24.5


050

0.50

030

0.50

2B68

11829

1236

2.03

0.47

oso

050

050

0.50

107.70

050

a 50

050

050 |

050

050

038

11.72

1226

11128

1247

2031

050

050

050

050

0.55 1ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiri Efigiilor nr. 11-11, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.52,82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.

Nr. 115264/09.08.2019


VIZAT neschlmbare,


SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOS. FABRICA DE GLUCOZÂ NR. 6-8, LOT - UTR 5, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), Iit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local ai Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 lot - UTR 5, Sector 2, București avizai sub nr. 2 CA 1/2 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective și dotări complementare - 2S+P+8E, 2S+P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Fabrica dc Glucoză nr. 6-8 lot -UTR 5, Sector 2, București avizat sub nr. 2 CA 1/2 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective și dotări complementare - 2S+P+8E, 2S+P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren), s-a dat anunț la ziar și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii, S-au primit observații din partea unui vecin la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.