Hotărârea nr. 237/2019

Hotărârea nr. 237 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situaţia de lucrări  nr. 1)


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon

(situația de lucrări nr. 1)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația de lucrări nr. 1);

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 120495/22.08.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Protocolul - cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea nr. 7402/21.01.2019 prin care Parohia Sf. Pantelimon a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările de pictură în frescă și poleire la biserică;

  • - Adresa nr. 96460/08.07.2019 prin care Parohia Sf. Pantelimon a transmis situația de lucrări nr. 1 în valoare de 167.400 lei pentru lucrările de pictură și poleire la biserică;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


- Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

/  - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice

* • »

â&ntru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor

SfCTO'^-'forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Pantelimon (situația de lucrări nr. 1) în valoare de 167.400 lei, pentru lucrările de pictură în frescă și poleire la biserică.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.