Hotărârea nr. 236/2019

Hotărârea nr. 236 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere — 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 16611/19.08.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 121009/22.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:


î- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 6^£ȚQ^urter i oare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 42 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 24.275.816,72 lei inclusiv TVA din care C+M 18.564.056,16 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”.obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în J baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de

^investiție în parte.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 236

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 45 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 236/2019

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE -14 STRĂZI SI 2 AMENAJĂRI PARCĂRI DE

f

REȘEDINȚĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

APROBARE:

"Reabilitare sisteme rutiere pe arterele de circulație : Aleea Brașoveni, Aleea Petre Antonescu, Strada Ocolului, Strada Brațului, Strada Pictor Ștefan Luchian, Strada Doamna Oltea, Intrarea Tămăioarei, Strada Polovraci, Intrarea Suceava, Strada Tuzla, Strada Paleologu, Strada Negustori, Strada Italiană și Strada General Traian Doda și amenajare parcare de reședință Strada Mașina de Pâine nr. 20, bloc OD 37 (108 locuri) și Strada Luntrei nr. 3, bloc 10 (122 locuri)”, Sector 2, București.Nr.

Crt.

Denumirea străzii

Valoare investiție (fără TVA)

C+M (fără TVA)

Valoare investiție (inel.

TVA)

C+M (inel. TVA)

Valoare investiție (inel.

TVA) EUR

C+M (inel. TVA) EUR

1

Aleea

Brașoveni

2,600,00

mp

1,191,434.00

757,419.00

1,417,806.46

901,328.61

299,912.52

190,660.53

2

Aleea Petre

Antonescu

1.535,00 mp

1,017,849.00

615,730.00

1,211,240.31

732,718.70

256,217.01

154,994.01

3

Strada Ocolului

1.450,00

mp

862,447.00

545,703.00

1,026,311.93

649,386.57

217,098.60

137,366.54

4

Strada Brațului

2.603,00

mp

1,434,929.00

940,321.00

1,707,565.51

1,118,981.99

361,206.06

236,701.365

Strada Pictor Ștefan Luchian

840,0 ml de carosabil și trotuar

1,175,127.72

901,212.94

1,398,401.99

1,072,443.40

295,807.84

226,856.92

6

Strada Doamna Oltea

1.524,0 ml carosabil si trotuar

2,064,172.41

1,857,396.10

2,456,365.17

2,210,301.36

519,601.72

467,551.16

7

Intrarea Tămâioarei

58,0 ml carosabil

144,079.38

76,042.67

171,454.46

90,490.78

36,268.24

19,141.76

8

Strada Polovrac

447,0 ml carosabil si trotuar

581,299.43

483,771.14

691,746.32

575,687.66

146,327.01

121,776.80

9

Intrarea

Suceava

285,0 ml carosabil si trotuar

280,233.46

210,740.66

333,477.82

250,781.39

70,541.49

53,048.48

10

Strada Tuzla

1.692,0 ml carosabil și trotuar

2,361,558.64

2,152,836.50

2,810,254.78

2,561,875.44

594,460.97

541,920.60

11

Strada Paleologu

3.050,00

mp

1,903,929.00

1,393,087.00

2,265,675.51

1,657,773.53

479,264.61

350,673.42

12

Strada

Negustori,

4.183,00

mp

2,073,421.00

1,519,175.00

2,467,370.99

1,807,818.25

521,929.81

382,412.80

13

Strada Italiană

2.834,00

mp

1,572,463.00

1,105,502.00

1,871,230.97

1,315,547.38

395,826 66

278,281.38

14

Strada General

Traian Doda

1.400,00 mp

835,866.00

535,727.00

994,680.54

637,515.13

210,407.53

134,855.34


15

Strada Mașina de Pâine nr.

20, bloc OD 37 (108 locuri parcare)

1.833,28

mp

1,851,218.06

1,655,729.76

2,202,949.49

1,970,318.41

465,996.00

416,786.90

16

Strada Luntrei nr. 3, bloc 10

(122 locuri

parcare)

2.094,34

mp

1,049,818.88

849,625.42

1,249,284.47

1,011,054.25

264,264.60

213,871.10

TOTAL

*

20,399,845.98

15,600,019.19

24,275,816.72

18,564,022.84

5,135,130.67

3,926,899.11

Curs BNR 16.08.2019 1EURO4.7274 LEI

spre neschimbare SECRETAR.


întocmit 2 ex/19.08.2019 Daniela PREPELIȚĂ


Anexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 236/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE -14 STRĂZI ȘI 2 AMENAJĂRI PARCĂRI DE

REȘEDINȚĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

lspre nescHmbare

...Retar,


UNIVERSAL


TOPOGRAPHIC


42 Poet Borbu Mumuleonu Str . 020544 2 District Bucharesl Romama M: +04 0724 697 525 ; omoîl unitopcod <i Qmait corn


V 4 ’ 4 S ■ \ 4 « , <

ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier Aleea Brașoveni , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proleclla utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind Impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

150,000

28,500

178,500

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabllitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz țeneral

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

95,000

18,050

113,050

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

36,000

6.840

42,840

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000

1,520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

28,000

5,320

33,320

TOTAL CAPITOL 3

197,500

37,525

235,025

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

747,419

142,010

889,428

747,419

142,010

889,428

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

747,419

142,010

889,428

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,000

7,6001

47,600

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,832

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente erectilului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3,787

3,787

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

757

757

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,787

3,787

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de conslruire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

186,684

35,470

222,154

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

246,515

44,970

281,654

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

1,191,434

224,504

1,406,107

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

757,419

143,910

901,328

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC


42 Poel Borbu Mumulaonu Slr 020544 2 District Bucharcst Romania M +04 0724 697 525; omoih uniîopcodSgmail corn


ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier Aleea Petre Antonescu , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proteclia utllilafiîor

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 ]Chelluiell pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documenta iii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2.975

3.4

Certificarea performantei energetice si audilul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

140,000

26,600

166.600

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabiiitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilltale/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzatiilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

85.000

16,150

101,150

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

36,000

6,840

42,840

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000

1,520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

28,000

5,320

33,320

TOTAL CAPITOL 3

187,500

35,625

223,125

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

605,730

113,089

720,818

605,730

115,089

720,818

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

605,730

115,089

720,818

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000

11,400

71,400

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000

9,500

59,500

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,273

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.079

3,079

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

616

616

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,079

3,079

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

156,346

29,706

186,052

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

224,619

41,106

257,452

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

1,017,849

191,819

1,201,395

din care: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

615,730

116,989

732,718

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2PROIECTANT:

UNIVERSAL


ADP2


i2j>TOPOGRAPHIC

42 Poet Barbu Mumulsattu Slr„ 020544 2 District. Bucharesf, Remania M: +04 0724 697 525 : email unîlopcadâ gma'l corn

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Ocolului , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind Impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

120.000

22,800

142.800

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz jeneral

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizaliilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verflficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

65,000

12,350

77,350

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.0

Asistenta tehnica

18,000

3,420

21,420

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,000

760

4,760

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

14.000

2.660

16.660

TOTAL CAPITOL 3

149,500

28,405

177,905

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

535,703

101,784

637,487

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

535,703

101,784

637,487

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

535,703

101,784

637,487

5.1

organizare ae șantier

35,000

6,650

41,650

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

25,000

4,750

29.750

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,503

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de conslructii

2,729

2,729

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

546

546

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,729

2,729

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construlre/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

134,741

25,601

160,341

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

177,243

32,251

201,991

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologica si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

862,447

162,439

1,017,383

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

545,703

103,684

649,387

BENEFICIAR,


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


spre neschimbare __ȘECRSTAR.

P* UNIVERSAL ^>TOPOGRAPHIC

’ly:'

ADP2


42 Poet Barbu Mumuleanu SI» . 020544 2 District. BuchOFest Romanța Mt *04 0724 697 525 : email: unitopaad'ifgmail cam

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Brațului , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energelice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

160,000

30,400

190,400

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitale

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzatiilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

105,000

19,950

124,950

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3.570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

36,000

6,840

42,840

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000

1.520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

28,000

5,320

33,320

TOTAL CAPITOL 3

207,500

39,425

246,925

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

930,321

176,761

1,107,082

930,321

176,761

1,107,082

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

930,321

176,761

1,107,082

vkat

spre nesohîmbare SECRETAR.

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000

11,400

71,400

5.1.1. Lucrări de construclii si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000

9,500

59,500

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,844

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul cailtatli lucrărilor de construcții

4,702

4,702

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

940

940

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,702

4,702

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,1.3.1.4.2,3.5,3.8,4

225,264

42,800

268,064

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

297,108

54,200

339,464

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

1,434,929

270,386

1,693,472

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

940,321

178,661

1,118,982

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


spre


^schimbare

SECRETAR,


Proiectant:

Faza: DALI BENEFICIAR:

ADP Sector 2


PROiECTECH C0NS1RUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Pictor Luchian

soluția 1 - recomandată

Nr,

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( tara TVA}

TVA

18%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

■ 1

T

3

e

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

0 001

1.2

Amenajarea terenului

0 00

0 00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot mediului $1 aducerea la starea inițiala

0 00

0 QD

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarealproteclia ui iții at ilor

000

0,00

0.00

Total Capitol 1

05

“8.06

o.îo

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

D.OD

0.00

Total Capitol 2

6.06

o.oo

o. fir

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

2.500.00

475.00

2,975.00

3.1.1

Studii de teren

2 000 00

665 00

2 665 00

3.1.1 1

Studiu geolehnic

2.000.00

380.00

2.300.00

3.1.1.2

Studiu topografic

1,500 00

265.00

1 785 00

3.1 2

Raport privind impactul asupra mediului

500 00

95 00

S95 00

3 1 3

Alte Studii specifice

o.oo

D.00

0.00

3.2

Documenlalll-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

300.00

2.3BO.OO

3.3

Expertizare tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice ți audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

244,160.59

46,392.03

290,560.62

3 5 1

Tema de proiectare

0 50

0 10

0.60

35 2

Studiu de prelezsbilftate

0 00

6 oo

0.00

3.S.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generat

53,615 13

10.224 8 7

64,040 00

3 5 4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor) autorizațiilor

1,500.00

285.00

1.785 00

3.5 5

Verif îcs/ea tehnică de calitate a proleclului tehnic; și a delaliTipr , de execuție

500 00

95 00

595 00

3 5.6

Proiect tehnic de execute

188.352.96

35.767.06

224,140.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000,00

360.00

2,380.00

3.7

Consultanți

0.00

6.00

0.00

3.7 1

Managementul de proiect pentru obiectiv ui de nv estițri

0 00

0 00

D 00

3 7 2

Auditul financiar

0 00

0 00

0.00

VIZAT spre neschimbare

Nr. Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

6

6

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2.090.0C

13,090,00

3 0.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000 OO

1,140.00

7,140 00

3 8.1 1

pe perioada de execute a lucrărilor

5,000.00

950 00

5,950 00

3 8.1.2

pentru participarea proiectantului la lazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stal in Construcții

1,000.00

190.00

1,190 00

3 8 2

Dlrlgentle de șantier

5.000.00

950,00

6,950 00

Total Capitol 3

264,168.59

60,102 03

314,360.62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalam

829,910.758

157,683.044

987,593.800

4.1.1

Lucrări de drum

829.910.756

157.683 044

987.593.800

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

829,910.756

157.683.044

987,593.800

CAPITOLUL 6 Alte cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

16,598.215

3,153.661

19.751.876

5 1 1

Lucrări de conslrucții șl instalații aferente organizării de șantier

16,598 215

3.153 661

19,751 876

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0 000

0 000

5.2

Comisioane, cote , laxe , costul creditului :

9,746.183

0.000

9.746.193

5 2 1

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2 2

Cola aferentă Inspectoratului de Stal in Construcții pentru controlul calilalilor lucrărilor de construcții

4.506 060

O 000

4,606 060

5 2.3

Cota aferente Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

729.980

0 000

729.980

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.506 060

0 000

4,506.060

5.2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / deșt iințare

4 093

0 000

4 093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 6% din

[Cap,1.2, 1.3, 1.4, 2. 3.5, 3.8, 4]

64,703.967

10,393.754

65,097.721

5.4

Cheltuieli pentru Informare șl publicitate

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 5

8<tf48.376

13,547.416

" 94,S55'.79O

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In oxploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL

1,176,127.717

223,274.266

1,398,401.983

din care: C + M

901,21'2.639

171,230.458

1,072,443.397

Data 01 08 2019

întocmit

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Benei iciar / Investitor

ADPS2DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Doam na Oltea

soluția 1 ■ recomandată

Nr Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

iei

lei

t

3

fi

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

0 00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0 00

o.oo

1.3

Amenajări pi prol mediului si aducerea la slarea inițiala

0.00

0.00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocareaiproleclia utililaWor

0 00

0 00

0.00

Total Capitol i

o.oo

‘0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0 00

Total CapitoTi

0.00

o.oo

O.tSff

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,500.00

665.00

5,356.00

3.1 1

Studii de teren

4.000,00

760 00

4.760 00

3 1.1.1

Studiu geotehnlc

2,000 00

3BOOO

2 380,00

3.1 1 2

Studiu topografic

2,000.00

380 00

2,360.00

3 1 2

Raport privind Impactul asupra mediului

500.00

95.00

595 00

3.1 3

Alte studii specifice

ooo

0.00

0.00

3.2

Documenlstil-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avlio. acorduri si autorizații

2,000.00

360.00

2,380.00

3.3

Expertlzare tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

164,503.77

31.291.82

195.985.59

3.5 1

Tema da proiectare

0 50

0.10

0.60

3 5.2

Studiu de preț ezabilitaie

0.00

0.00

0 00

3 5.3

Studiu de fezabilitate r documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

54,231 09

10,303 91

64,535.00

3 5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

1 500,00

285.00

1.785 00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95 00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

105,462.16

20.607.81

129,069 99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000 00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3 7 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi',»

ooo

0.00

0.00

3 7.2

Auditul financiar

0 00

0.00

0.00

VIZAT---

Pre neschimbare

_ȘECRețar

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

tei

1

2

3

6

6

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3 8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000 00

1,140 00

7.140.00

3 8 11

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950 00

5.960.00

3.8 1 2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal in Construcții

1,000 00

190.00

1.190.00

3 8.2

Dirigenlie da șantier

5,000.00

950.00

5.950.00

Total Capitol 3

186,693.77

35,471.82

222,166.69

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1,727,160.194

328.160.437

2,065,320.631

4.1 1

Lucrări de drum

1,727,160.194

328.160.437

2.055.320.631

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.6

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

1,727,160.184

355,160.43/

2,656,328.631

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

34,543.204

6.563.209

41,106.413

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34,543 204

6,563.209

41.106.413

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

□ 000

0.000

0 ooo

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

20,082.647

0.000

20,082.547

5.2.1

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Slal în Construcții pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

9,286.980

0 000

9,286.980

5.2.3

Cola aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construclii

1,504 494

0 ooo

1,504 494

5.2 4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,286.980

0 000

9.286.980

5.2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația oe construire / desființare

4 093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli dlverso sl neprevăzute: 6% din [Cap,1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.6. 3.8, 4)

95.692.688

18,181.613

113,874.311

5.4

Cheltuieli pentru Informare șl publicitate

0.000

0.000

0.000

Total C apitoTO

160,318.449

Î4744.621

176,0637277

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice 6i tesle

0.000

0,000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0 ooo

o.ooo

rOTAL

2,064,172.413

392.192.758

2.456.366.172

din care: C + M

1,857,398?085

362,905.268

57HIT3O1.364

Dala. 01 08.2019

Beneficiar/

Investitor

ADP S2
Faza: DALI BENEFICIAR: ADP Sector 2

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Intr. Tamaioarei soluția 1 ■ recomandată

Nr, Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA ie%

Valoare

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

7

“3

5~~

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

000

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajau pl prol mediului st aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarealprotcctia utilităților

0.00

ooo

0 00

Total Capitol 1

0.00

Wo

0.50

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asiguiarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0 00

0 00

0.00

Total Capitol 2

Wo

05

o.ofi

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,500.00

856.00

5,355.00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760 00

4,760.00

3 1.1.1

Studiu geotehnlc

2,000 00

380 00

2,380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2,380.00

3.1 2

Raport privind impactul asupra mediului

500 00

95.00

595 00

3 1 3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

2,000.00

360.00

2.380.00

3.3

Experlizaro tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice ;l audilul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

45,210.61

8,590.02

53,600.63

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0.60

3.5.2

Studiu de prnfezabllitate

0 00

0 00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentare de avizare a lucrărilor de interven|ii și deviz general

14,403.37

2,736 64

17,140.01

3.5.4

Documentare tehnica necesare in vederea obimeni avizelor / acordurilor 7 aulwiza(ti!or

1.500 00

285.00

1.785 00

3.5.5

Verificarea tehnica de celrtale a proiectului iehmc și a detaliilor de execuția

500 00

95.00

595.00

3.5.6

Proiecl tehnic de execute

28,806 74

5,473 28

34,280 02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

3BO.OO

2.3BO.OO

3.7

Consultantă

0.00

ooo

0.00

3.7.1

Managementul de prniecl pentru obiectivul de investfjii

0.00

0 00

0.00

3.7.2

Auditui financiar

0 00

ooo

0.00

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

11.000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1,140.00

7,140.00

38.1.1

pe perioada de execu|le a lucrărilor

5.000.00

950 00

5.950.00

3 8.1.2

pentru participarea proiectantului la lazeie incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat Tn Construcții

1.000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

Total Capitol 3

67,210.61

12,770.02

79,980.63

CAPITOLUL <1

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

67,927.228

12,906.173

80,833.402

4.1.1

Lucrări de drum

67.927.228

12.906.173

80,833.402

4.2

Monta] utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montai

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ;l funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dolari

0.000

0.000

0.000

4.6

Active nocorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

677927L25

-t2,9o67T75

80,833.402

CAPITOLUL 5 AJle cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

1,358.545

258.123

1,616.668

5.1.1

Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

1.356.545

258.123

1.616.668

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0 000

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

826.105

0.000

826.105

5.2.1

finanțatoare

0.000

0.000

0 000

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Stal In Construcții pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

380.210

0.000

380.210

5 2.3

Cota aferentă inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

61.592

0.000

61.592

5 2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

380.210

0.000

380.210

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

4.093

0.000

4 093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 57. din [Cap,1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8,4]

6,756.892

1,283.809

8,040.701

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

0.000

0.000

0.000

Tolal Capitol 5

8,Mi.542

1,541.533

10.483.475

CAPITOLUL 5

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice sl Iesle

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

ras

WB

TOTAL

144,079.380

27,375.082

171,454.463

din care: C + M

76.042.865

14,448.10'8

90,490.771

Data: 01.08.2019


întocmitBeneficiar / Investitor

ADP S2Faza: DAL1 BENEFICIAR

ADP Sector 2

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Polovraci

soluția 1 - recomandată


Wr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VaJoare ( fara

TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

~2

5

5

F~

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0 00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot. mediului si aducerea la starea inițiala

ooo

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocnreafproleclia ulllitattor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

(TOT

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

o.oO

0.00

u“CÎ

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,500.00

855.00

5,355 00

3.1.1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3 1.1 1

Studiu geotehnic

2.000.00

360 00

2.380 00

3.1.1 2

Studiu topografic

2.000.00

380,00

2.38U.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95 001

595.OD

3.1.3

Alte studii specifice

OOO

0 00

0.00

3.2

Documentalil-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

2,000.00

380.00

2.380.00

3.3

Expertlzare tehnica

2,500.00

475.00

2.975.00

3.4

Certificarea performantei energetice și audltul energetic ai clădirilor

0.00

0.

0.00

3.5

Proiectare

70,204.63

13.355.08

83,650.61

3.5.1

Tema de proiectare

0 50

0 10

0.60

3 5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0 00

3 53

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

22.764.71

4.325 2.9

27.090 00

3 5 4

Documentațiile tehnico necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / aulori/ațlilur

1 500.00

285 00

1,785.00

3.5 5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic a detaliilor de execuție

500.00

95 00

595 00

3.5 6

Proiect tehnic de execuție

45.529.42

8.650.59

54.180.01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2.380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3 7 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0 00

3 7.2

Audltul f inanclar

ooo

0.00

0.00

Nr. Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

~T“

2

5

6

6

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000.00

1,140.00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu|ie a lucrărilor

5.000 00

950 00

5.950.00

3.8 1 2

pentru participarea proiectantului la i azele incluse in programul” de control al lucrărilor de execujle, avizat de către Inspectoratul de Stal In Construcții

1,000.00

190.00

1.190.00

3.8.2

□ irigentie de șantier

5.000 00

950.00

5,950.00

Total Capitol 3

92,294.63

17,535.98

109.830.61

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

447,809.723

86.083.847

532,893.570

4.1.1

Lucrări de drum

447,809 723

85.083.847

532 893 570

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0.000

D.O

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită monta) ți echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.8

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

Total Capitol 4

44 7.”6 5572 3

Si.îaSJHT

532,893.670

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8,966.194

1,701.677

10,657.871

5.1.1

Lucrări de construcții șl înstelat» aferente organizării de șantier

8,956.194

1.701.677

10.657.871

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote . laxe , costul creditului :

5.233.667

0.000

5,233.667

5.2.1

finanțatoare

■.0000

0.000

0 000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stal în Construcții pentru controlul calrtalilor lucrărilor de construcții

2.418.860

0.000

2,418.860

5.2,3

Cola aferentă Inspectoratului de Slal In Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

391.854

0.000

391.854

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,418.860

0.000

2,418.860

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire! desființare

4 093

0.000

4.093

6.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 5% din [Cap,1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4}

27,005.218

5,130.991

32,136.209

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 5

41,195.079

6,832.668

48.027.747

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

o.uîO

(.OSC

u.uuti

TOTAL

561,299.431

110,446.892

691,746.323

din care: C + M

443,771.135

9T.4ie.616

576.687.650

Dala. 01 08.2019

Beneficiar/ Investitor

ADPS2Faza: DALI BENEFICIAR: ADP Sector 2

DEVJZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Intr. Suceava

soluția 1 - recomandată


Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA}

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

'5

5

6

CAPITOLUL 1

Chei țuicii pentru obținerea si amenajarea lerenulul

1.1

Obținerea lerenulul

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0 00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt prol. mediului st aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proteclia utilităților

0 00

0.00

0.00

Total Capitol 1

OâCr

O.0J

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utitrtatiIor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utililaLilor necesare obiectivului

0.00

0 00

0.00

Total Capilol 2

0.36

0.60

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,500.00

855.00

5,355.00

3.1.1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3 1.1 1

Studiu geotehnic

2.000.00

380.00

2,380 00

3,1.1 2

Studiu topografic

2.000 00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95 00

595.00

3.1 3

Afle studii specifice

0 00

0 00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertizare tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

45,210.61

8,590.02

53,800.63

351

Tema de proiectare

0.50

0.10

0 60

3 5 2

Studiu de prețezabliltate

0.00

0.00

0 00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de Intarvenfli și deviz general

14 103.37

2.736.64

17.140 01

3.5 4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

1.500.00

285.00

1.785.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic Și a detaliilor de execuție

50000

95.00

595 00

356

Proiect tehnic de execuție

28 806 74

5,473.28

34.280.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă

o.oo

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

ooo

0.00

0 00

3.7,2

Auditul financiar

0.00

0 00

0 00

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

1

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.1

Asistenta lohnlca din padea proiectantului

6.000.00

1.140.00

7,140.00

3.8.1 1

pe perloadB de execuție a lucrărilor

5.000.00

950.00

5,950 00

3 8.1 2

pentru participarea proiectantului la tezele incluse in programul de control el lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stal în Construcții

1,000.00

190.00

1,190 00

38 2

Dirigentle de șantier

5,000.00

950.00

5.950.00

Total Capitol 3

67,210.61

12.770.02

70,980.63

CAPITOLUL <1

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

193,813.207

36,824.509

230,637.716

4 1.1

Lucrări de drum

193,813.207

36,824.509

230.637.716

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită monta)

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monta) șl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

fâ3.813.W7

36,824.500

230,637.716

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,876.264

736.490

4,612.754

5.1.1

Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

3,876 264

736 490

4.612.754

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0,000

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

2,282.192

0.000

2,282.192

5.2.1

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5 2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat In Conslruc|li pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

1,053.700

0.000

1,053.700

5.2.3

Cota alerentă Inspectoratului de Stat in Construc|ll pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

170 699

0.000

170.699

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.053.700

0.000

1,053 700

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

4.093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli dlvorse sl neprevazuto: 5% din [Cap,1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

13,051.191

2,479.726

15,530.917

5.4

Challuloli pentru Informare șl publicitate

0.000

0.000

0.000

Total Capitol S

19.208.847

3,216.216

22.425.664

CAPITOLUL 6

C h e 11 u 1 e I1 pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

fruuu

0.000

W

---------------TOTAL

280.233.464

53,244.358

333,477.822

din care: C + M

210,740.662

40.040.726

250,781.387

Dala: 01 08.2019

întocmit

Beneficiar/ Investitor

ADP S2DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Tuzla

soluția 1 - recomandată


Nr Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

i

2

5

6

î

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

11

Obținerea terenului

0 00

0.00

0 00

1.2

Amenajarea terenului

000

0.00

0 00

1.3

Amenajări pl. prol mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0 00

o oo

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'protectia ulilitatilpr

0 00

0 00

0 00

Total Capitol 1

o.o'ci

0.00

05

capitolul î

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0 0D

0 DO

Total Capital 2

0 00

O.Off

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

'Studii

4,500.00

865.00

6,355.00

3 1 1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4 760 00

3 111

Studiu geolehnic

2,000 00

380.00

2 380 00

3 1.1 2

Studiu topografic

2 000.00

380 00

2 330.00

31 2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.00

595 00

3.1 3

Alte studii specifice

0.00

O.OD

0 00

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

2,000.00

380.00

2.380.00

3.3

Expertlzare tehnica

2,500.00

475.00

2,875 00

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3 5

Proiectare

163.445.8S

31.054.72

194,500.61

3.5 1

Tema de proiectare

0.50

□. 10I

0 60

3.5,2

Studiu de praf ezabilil ale

0 00

0.00

0.00

353

Studiu de fezabilitate / documentație de av izare a luciantor de intervenții șl deviz general

53,615 13

10.224 87

64.040 00

3 5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor l acordurilor / autorizațiilor

1 500 00

285 00,

t 705.00

3 5.5

Verificarea tehnice de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500 00

95.00

595 00

3.5.6

ProtBcl tehnic de execute

107.630 26

20,449.75

128 080 01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă

D.OO

0.00

0.00

3.7.1

Managementelile proied pentru obiectivul de investiții

0 00

0 DO

0 00

372

Auditul financiar

0.00

o oo

0 00

Nr, crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

197»

Valoare (Inclusiv TVA)

iei

lei

lei

1

2

3

6

6

3.8

Asistenta tehnica

11,006.00

2.090.00

13.090.00

3 8 1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000.00

1.140 00

7,140.00

3 8 11

pe parlotida de execute a lucrărilor

5.000 00

050 00

5.850.00

3.8.1.2

pcriTru participarea proiectantului la lazefe incluse ni programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat In Construcții

1.000 00

190.00

1.190 00

3 8 2

Dlrlgenlle de șantier

5.000 00

850 00

6.950 00

Total Capitol 3

185,445.89

35,234.72

220,680.61

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Insiatalil

2.003.331.034

380,632.695

2.363,863.931

4.1.1

Lucrări de drum

2,003,331 034

380,632.896

2.383,963 931

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice țl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită monta]

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesita montaj ți echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dolari

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

2.003.33TSJ4

580,632.896

2,383,963.931

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

40,066.621

7,612.658

47,679.279

5 1 1

Lucrări de construcții țl insla1a|ll aferente organizării de țantier

40,066.621

7,612.658

47.679.279

5 1.2

Cheltuieli conexe organizării de țantier

0000

0 000

0 000

5.2

Comisioane, cote , laxe , costul creditului :

23,276.253

0.000

23,276.253

5.2 1

finanțatoare

0 000

0.000

0 000

5 2 2

Cota aferenta Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

10,764.180

0 000

10,764 100

5.2.3

Cola aferenta Inspectoratului de Stal in Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,743.800

0 000

1,743 800

5.2.4

Cola aferenta Casei Sociale a Consliuclorilor • CSC

10.764.180

0 000

10,764.180

5.2 5

Taxe penlru acorduri, avize conforme țl auloriza|ia de construire / desființare

4.093

0 000

4 093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 5% din [Cap,1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.6, 3.8, 4)

109,438.846

20.793.381

130,232.227

5.4

Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 5

172,781.720

28,4051539

20171877759

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatam

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice sl Ieste

0.0001

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.000

0.000

----------------TOTÂT--

2,361,658.644

448,696.142

2,810,254.787

din care: C

2TTfe2.836 501

Ty9.iJ6.935

2.561.875.436

Data: 01.08 2019

Inlocmlt

Beneficiar/

Investitor

ADP S2UNIVERSAL

^>TOPOGRAPHIC


42 Poel Barbu Mumuleanu 5k 020544 2 Dislrîcl Bucharesl. Romania M: +04 0724 697 525 : email; unitopc.adfiQmcll.con-i

,V \ *•«*.*■

ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Dr. PALEOLOGU , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Si SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investit!!

2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000

380

2,380

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

105,000

19.950

124,950

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz rjeneral

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizatiilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

50,000

9,500

59,500

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

O|

0

3.8

Asistenta tehnica

22.000

4,180

26,180

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000

1,520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentle de șantier

14,000

2,660

16,660

TOTAL CAPITOL 3

139,500

26,505

166,005

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,383,087

262,787

1,645,874

1,383,087

262,787

1,645,874

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

1,383,087

262.787

1,645,874

1

I?

3

1

5

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000

11,400

71,400

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000

9,500

59.500

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,824

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC penlru controlul calitatil lucrărilor de construcții

6,965

6,965

5.2.3. Cota aferenta ISC penlru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,393

1,393

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,965

6,965

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de conslruire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

304,517

57,858

362,376

5.4

Cheltuieli penlru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

381,341

69,258

433,776

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

1,903,929

358,550

2,245,655

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+5.1.1)

1,393,087

264,687

1,657,774

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

ÎNTOCMIT,

S.C. UNIVERSAL TOPOGRAF

S.R.L.

UNIVERSAL

^TOPOGRAPHIC


42 Poet Barbu Munvuloonu Șlfci 020344.2 Dhlilc* tJuchcnoil, Romanic m: *0* 0724 697 525 : omoii: uni'opcadfl'gmoll corn


V o

ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada NEGUSTORI , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Oblinerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 JCheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documenlalli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000

380

2,380

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

105,000

19,950

124,950

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii a vizele r/a cordur ilo rfauto rizali ilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

50.000

9,500

59.500

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

35,000

6,840

42,840

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000

1,520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

28,000

5,320

33,320

TOTAL CAPITOL 3

153,500

29,165

182,665

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,509,175

286,743

1,795,918

1,509,175

286,743

1,795,918

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita monta)

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

1,509,175

286,743

1,795,918

1

2

3

4

5

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000

11,400

71,400

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000

9,500

59,500

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,211

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calilalii lucrărilor de construcții

7,596

7,596

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,519

1,519

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,596

7,596

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,13,1.4,2,3.5.3.8.4

332,535

63,182

395,717

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

410,746

74,582

467,117

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

2,073,421

390,490

2.445,700

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+5.1.1)

1,519,175

288,643

1,807,818

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

S.C.
UNIVERSAL

?>TOPOGRAPHIC


42 Poel Barbu Mv'nvtootni 5W 020544 2 Oitr cf Bucnoicif Rornnnia

M:+04 0/24 49/£25 : «mr».i: • r-"- j ■ ■ t i i ,|.,ti11.<-on»


ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada ITALIANA , Sector 2, București”


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/proteclia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000

380

2,380

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

105,000

19,950

124,950

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilltate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz jeneral

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect tehnic sl detalii de execuție

50,000

9,500

59.500

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

““ol

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta lehnica

36,000

6,840

42,840

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000

1,520

9,520

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000

3.8 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

28,000

5.320

33,320

TOTAL CAPITOL 3

153,500

29,165

182,665

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,095,502

208,145

1,303,648

1,095,502

208,145

1,303,648

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Ulilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

1,095,502

208,145

1,303,648

1

I 2

3

I  4—

5

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000

11,400

71,400

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000

9,500

59,500

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,661

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitalii lucrărilor de construcții

5,528

5,528

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,106

1,106

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,528

5,528

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapilol

1.2,1.3,1.4.2,3.5,3.8,4

249,800

47,462

297,263

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

323,461

58,862

368,663

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

1,572,463

296,173

1,854,975

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+5.1.1)

1,105,502

210,045

1,315,548

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


ÎNTOCMIT,

S.C. UNIVERSAL

S.R.L.
UNIVERSAL

?>TOPOGRAPHIC


42 Poet Barbu Mumulsanu SIr 020544. 2 Dislrict. Bucharesl. Romanic M- +04 0724 697 525 : email: unitopcadffgmai1.com

ADP2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării oblec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada General Doda Tralan , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOL 2; Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1 ICheltuiell pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1. Studii de teren

5,000

9501

5,950

3.1.2 Raport privind impactul asupra terenului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documenlatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000

380

2,380

3.3

Expertiza tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

105,000

19,950

124,950

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,000

9,500

59,500

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/a cordur ilo r/au torlzati il or

2,500

475

2,975

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500

475

2,975

3.5.6. Proiect lehnic sl detalii de execuție

50,000

9.500

59,500

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000

570

3,570

3.7

Consultanta

0

0

6

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

18,000

3,420

21,420

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,000

760

4,760

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,000

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

1,000

3.8.2, Dirigentie de șantier

14,000

2,660

16,660

TOTAL CAPITOL 3

135,500

25,745

161,245

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

525,727

99,888

625,615

525,727

99,888

625,615

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dolari

0

0

0

4.6

Active necorporaie

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

525,727

99.888

625,615

1

I 2

3

4

I          5

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35,000

6.650

41,650

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000

1,900

11,900

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

25,000

4,750

29,750

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,393

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,679

2,679

5.2.3. Cola aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

536

536

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,679

2,679

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de cons tru ir e/desfiinta re

1,500

285

1,785

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capilol/Subcapilol

1.2.1.3.1.4,2,3.5.3.8,4

132,245

25,127

157,372

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

174,638

31,777

199,022

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

835,866

157,410

985,882

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+5.1.1)

535,727

101,788

637,515

BENEFICIAR,


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


Proiectant:

ADP Sector 2

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 I 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Mașina de Paine soluția 1 • recomandata

Nr, Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

~T~~j

"12F“

3

f ' *

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt proL mediului si aducerea la starea Inițiala

0 00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru retocarealproleclla ul'litatilor

0.00

0 00

0.00

Total Capitol 1

0 00

0.00

0.00

capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pontru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0 00

0.00

Total Capitol 2

0.50

05

05

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4f5DD.OO

855.00

5,355.00

3 1.1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4.760.00

3 1.1 1

Studiu geolehnlc

2.000.00

380.00

2,380.00

3 1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500 00

95 00

595.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

DocumontaHI-suporl si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000 00

3BD.00

2.3BO.OO

3.3

Expcriizaro tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performanței energetice $1 auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectară

155.585.76

29,561 29

185,147.06

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0 10

0.60

3.5.2

Studiu de prei ezabilitate

ooo

0.00

0.00

353

Sludiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de Inlervenlli și deviz general

47 848.74

9,091.26

56.940.00

3.5.4

Documenlațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1,500.00

285 00

1785.00

3 5.5

Verificarea lehnfcâ de cablate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuția

500.00

95 00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuția

105.735.52

20,089 94

125 826 46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de Drolect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0 00

0 00

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (iara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

5

3

5

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000 00

1,140.00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada da execuție a lucrărilor

5,000.00

950 00

5.950.00

3.8 1.2

pentru participarea proieciantuiui le lazeie incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dlrlgenlle de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

Total Capitol 3

177,585.76

33,741.29

211,327.06

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,539,112.593

292,431.393

1,831,543.986

4.1,1

Lucrări de drum

1,539.112.593

292.431.393

1,831.543 986

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamento de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

1,539,itZÎSJ

292,43093

1,83i,54yW

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30,782.252

5,848.628

36,630.880

5.1.1

Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

30,782.252

5.848.628

36.630.880

5.1.2

Chelluieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote , taxo , costul creditului :

17,902.534

0.000

17,902.634

5.2.1

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

522

Cola aferentă Inspectoratului de Stat in Conslrucțli pentru controlul calltatUor lucrărilor de construcții

8.278.650

0.000

8,278.650

5.2.3

dota aferentă Inspectoratului de Stal In Construcții penlnj controlul stalului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,341.141

0.000

1,341.141

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,278.650

0.000

8.278 650

5.2.5

Tsxe pentru acorduri, aviza conforme șl autorizația de construire / desființare

4.093

0.000

4 093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 5% din [Cap,1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4]

85,834.918

16.308.634

102,143.552

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 5

TX515.7K

22,157,262

'156,676.966

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologico sl tesle

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

uiiuO

b.ftbt)

5W

----------------TOTAL

1,851,218.060

351,731.431

2,202,949.491

din care: C + M

1,655,729.763

314,588.655

1,970,318.418

Dala- 01.08.2019

întocmit

Beneficiar/ Investitor

ADPS2Proiectant:

ADP Sector 2

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Luntrei soluția 1 - recomandată

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

T j

2

5

5

6

------------------------------------------CAPITOLUL 1

Cheltuieli pontru obținerea sl amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0 00

1.2

Amenajarea terenului

0 00

0.00

000

1.3

Amenajări pi prol mediului si aducerea la starea inihala

0.00

0 00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proiect ia utllltetilor

0 00

0.00

0.00

Total Capitol 1

w

o.5ff

0 00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0 00

Total Capitolz

OJ

0.00

O.Oo

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare st asistenta tehnica

3.1

Studii

4,500.00

855.00

5,355.00

3.1.1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4.760.00

3.1.1 1

Studiu geotehnlc

2.000 00

38000

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2,000 00

380.00

2.380.00

3 1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

500.00

95.00

595.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0 00

0.00

3.2

Documentalil-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertlzare tehnica

2,50000

475.00

2.976.00

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

169,004.91

32,110.93

201,115.84

3.5.1

Tema de proiectare

0 50

0.10

0 60

3.5.2

Sludlu de prefeiabilitate

0 00

0.00

0 00

3 5 3

Studiu do fezabilitate 1 documentație de avrzare a lucrărilor de Intervenții șl deviz general

52 029.41

9.885 59

61.915.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor 1 acordurilor / autorizațiilor

1,500 00

265 00

1 785 00

3 5.5

Verificarea lehnicâ de calitate a pro«eclului tehnic $1 a detaliilor de execuție

500 00

95 00

595.00

3.5 6

Proiect tehnic de execute

114.975 00

21,845 25

136.820 25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiecl pentru obiectivul de investiții

0.00

0 00

0.00

3.7.2

Auditul f nancrar

0 00

0.00

0.00


Nr. Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de chellulell

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

6

sr“

3.8

Asistenta tehnica

11,000.00

2.090.00

13,090.00

38 1

Asistenta lehnlca din partea proiectantului

6,000.00

1,140.00

7.140.00

381.1

pe perioada de execuție a tucrârilor

5.000 00

950.00

5.950 00

38 12

pentru participarea proiectantului la tezele incluse in programul da control al lucrărilor de execute, avizat de către Inspectoratul de Stal In Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3 8 2

Dirigenlie de șantier

6.000.00

950.00

5,950.00

Total Capitol 3

191,004.91

36,290.93

227,296.84

CAPITOLUL 4

Chellulell pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

785,116.980

149.172.226

934,289.207

4.1.1

Lucrări de drum

785,116980

149.172 226

934,289.207

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită monta)

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

mhs.mo

149.172.226

334,289.207

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15,702.340

2,983.445

18,685.784

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferenta organizării de șantier

15,702.340

2.903.445

18.685.784

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0 000

0.000

0 000

5.2

Comisioane, colo , taxe . costul creditului :

9.188.553

0.000

9,188.653

5.2.1

finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2

Cota aferentă inspectoratului de Stat In Construcții pentru controlul călitallior lucrărilor de construcții

4.248.130

0.000

4,248.130

5.2.3

Cola aieronlă Inspectoratului ds Stai in Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru aulorizarea lucrărilor de construcții

688.200

0.000

688.200

5 2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,248.130

0.000

4,248.130

5.2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

4.093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 5% din (Cap,1,2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.B, 4]

48,806.095

9,273.158

58,079.252

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0.000

0.090

0.000

Total Capitol 5

73,696 987

12,256.602

05,953.590

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregalmea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si Iesle

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.000

TOTAL-

1.049,818.878

199.465.587

1,249,284.465

din care: C + M

649,655.415

161,428.829

1,011,054.343

Oala 01.082019

întocmii

Beneficiar/ Investitor

ADPS2


spre nesc

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 236/2019

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME R UTIERE -14 STRĂZI ȘI 2 AMENAJĂRI PARCĂRI DE

REȘEDINȚĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

>                  J                                                                                                                                                      f

VIZAT spre neschimbare, secretar,

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr.___/2019

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Reabilitare sisteme rutiere pe arterele de circulație : Aleea Brașoveni, Aleea Petre Antonescu, Strada Ocolului, Strada Brațului, Strada Pictor Ștefan Luchian, Strada Doamna Oltea, Intrarea Tămâioarei, Strada Polovraci, Intrarea Suceava, Strada Tuzla, Strada Paleologu, Strada Negustori, Strada Italiană și Strada General Traian Doda și amenajare parcare de reședință Strada Mașina de Pâine nr. 20, bloc OD 37 (108 locuri) și Strada Luntrei nr. 3, bloc 10 (122 locuri)”, Sector 2, București.

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezulta descongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorului 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul de a ajuta la descongestionarea și fluidizarea traficului în general.

Inspecția vizuală a fiecărui obiectiv în parte a relevat defecte de diverse tipuri și grade de severitate, concluzia expertizei efectuate în teren fiind aceea că soluția tehnică recomandată de proiectant este reabilitarea integrală. Aplicarea acestei variante presupune executarea următoarelor categorii de operații:

Frezarea îmbrăcaminții rutiere;

Desfacerea bordurilor;

Săpătura până la cota de fundare proiectată;

Compactare pământ,

Așternere și compactare substrat din nisip;

Așternere și compactare strat de fundație din balast;

Așternere și compactare strat de fundație din piatra sparta; Montare borduri la cota proiectată;

Turnare strat de legătură din beton asfaltic BA22.4LEG 50/70 ;

Turnare strat de uzură din beton asfaltic BA16RUL 50/70;

1 Așternere și compactare strat de fundație din balast pentru trotuare; Montare/remontare indicatoare rutiere;

Turnare beton CI6/20 la trotuare;

Montare pavele din beton 6 cm pe pat de nisip;

Executare marcaje rutiere;

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7274, curs BNR la data de 16.08.2019):

 • 1. Aleea Brașoveni

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.406.107,00 lei reprezentând 297.437,70 euro din care C+M inclusiv TVA: 901.328,00 lei reprezentând 190.519,35 euro

Suprafața totală : 2.600,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.406.107,00 lei reprezentând 297.437,70 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

 • 2. Aleea Petre Antonescu

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.201.395,00 lei reprezentând 253.946,39 euro din care C+M inclusiv TVA: 732.718,00 lei reprezentând 154.879,20 euro

Suprafața totală : 1.535,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.201.395,00 lei reprezentând 253.946,39 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

 • 3. Str. Ocolului

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.017.383,00 lei reprezentând 215.050,62 euro din care C+M inclusiv TVA: 649.387,00 lei reprezentând 137.265,00 euro

Suprafața totală : 1.450 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.017.383,00 lei reprezentând 215.050,62 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

 • 4. Str. Brațului

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.693.472,00 lei reprezentând 357.960,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.118.982,00 lei reprezentând 236.526,24 curo

Suprafața totală :2.603 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.693.472,98 lei reprezentând 357,960,00 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

5.Strada Pictor Ștefan Luchian

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.398.401,00 lei reprezentând 295 807,84 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.072.443,40 lei reprezentând 226.856,92 euro

Suprafața totală :840 ml carosabil și trotuar

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1,398.401,00 lei reprezentând 295.807,84 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

6.Strada Doamna Oltea

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.456.365,17 lei reprezentând 519.601,72 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.210.301,35 lei reprezentând 467.551,16 euro

Suprafața totală : 1.524,0 ml carosabil și trotuar

Eșalonarea investiției:

Aiul 1: (4 luni) 2.456.365,17 lei reprezentând 519.601,72 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

7.1ntrarea Tăinâioarei

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 171.456,46 lei reprezentând 36.268,24 euro din care C+M inclusiv TVA: 90.940,77 lei reprezentând 19.141.,76 euro

Suprafața totală :58,0 ml carosabil

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 171.456,46 lei reprezentând 36.268,24 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

8,Strada Polovraci

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 691.746,32 lei reprezentând 146.327,01 euro din care C+M inclusiv TVA: 575.697,65 lei reprezentând 146.327,01 euro

Suprafața totală : 447,0 ml carosabil și trotuar

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 691.746,32 lei reprezentând 146.327,01 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

9.1ntrarea Suceava

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 333.477,82 lei reprezentând 70.541,49 euro din care C+M inclusiv TVA: 250.781,39 lei reprezentând 53.048,48 euro

Suprafața totală : 285,0 ml carosabil și trotuar

Eșalonarea investiției:

Aiul 1: (4 luni) 333.477,82 lei reprezentând 70.541,49 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

10.Strada Tuzla

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2,810.254,79 lei reprezentând 594.460,97 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.561.875,44 lei reprezentând 541.920,60 euro

Suprafața totală : 1.692,0 ml carosabil și trotuar

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 2.810.254,79 lei reprezentând 594.460,97 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

11.Strada Paleologu

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.245.655,00 lei reprezentând 475.029,61 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.657.774,00 iei reprezentând 350.673,52 euro

Suprafața totală : 3.050,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 2.245.655,00 lei reprezentând 475.029,61 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

12.Strada Negustori

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.445.700,00 lei reprezentând 517.356,69 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.807.818,00 lei reprezentând 382.412,74 euro

Suprafața totală : 4.183,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 2.445.700,00 lei reprezentând 517.356,69 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

13.Strada Italiană

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.854.975,00 lei reprezentând 392.388,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.315.548,00 lei reprezentând 278.281,51 euro

Suprafața totală : 2.834,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.854.975,00 lei reprezentând 392.388,00 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

14.Strada General Traian Doda

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 985.882,00 lei reprezentând 208.546,35 euro din care C+M inclusiv TVA: 637.515,00 lei reprezentând 134.855,31 euro

Suprafața totală : 1.400,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 985.882,00 lei reprezentând 208.546,35 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

15.Strada Mașina de Pâine nr. 20, bloc OD 37

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.202.949,49 lei reprezentând 465.996,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.970.318,42 lei reprezentând 416.786,91 euro

Suprafața totală : 1.833,28 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 2.202.949,49 lei reprezentând 465.996,00 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni

16.Strada Luntrei nr. 3, bloc 10

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.249.284,47 lei reprezentând 264.264,60 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.011.054,24 lei reprezentând 213.871,10 euro

Suprafața totală : 2.094,34 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 1.249.284,47 lei reprezentând 264.264,60 euro

Durata de realizare: 4 (patru) luni


DIRECTOR TEHNIC

Valeriu lyVICU

Întocmit 2tayl9.08.2019

Daniela PătiPELlȚĂ


VIZAT

spre neschimbare SEC R £ TA R,