Hotărârea nr. 235/2019

Hotărârea nr. 235 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Extindere sisteme de irigații în parcuri - 10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2 ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 16588/19.08.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 119709/20.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar af Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 28 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Extindere sisteme de irigații în parcuri - 10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.698.448,43 lei inclusiv TVA din care C+M 5.085.383,75 lei inclusiv TVA.

\

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Extindere sisteme de irigații în parcuri -ații din Sectorul 2 al Municipiului Bucur ești”, obiective de investiții de interes local clin Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART.

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRITRATIV


Prezenta Hotărâre conține un număr de 31 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H. C.L. Sector 2 nr. 235/2019

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL ”EXTINDERE

J

SISTEME DE IRIGAȚII IN PARCURI - 10 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL

f                                                                               9

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI”

VIZAT--

|*Pro neschimbare

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

LOT 1 : SF - Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații” în obiectivele : Parcul Tei, Parcul Florilor, Parcul Motodrom, Parcul Plumbuita II, Parcul Morarilor, Parcul Lunca Florilor, Parcul Rodica, Parcul Plumbuita I, Parcul Sfântul Pantelimon, Parcul Petricani;

Nr.

Denumirea investiției

MP

V aloare investiție (Iară TVA)

C+M (fără TVA)

Valoare investiție (inel. TVA)

C+M (inel. TVA)

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)EUR

1

Parcul Tei

49.858,00

995.742,00

591.776,40

1.183.702.58

704.213.92

250.699.46

149.147.31

2

Parcul Florilor

12.978,00

442.050,31

253.825,63

525.512.57

302.052.50

111.299.68

63.972.49

3

Parcul Motodrom

18.047.00

500.268.89

292.176,81

594.712,82

347.690.41

125.955.78

73.638.26

4

Parcul Plumbuita II

56.862,10

1.178.309.95

675.746,29

1.400.785.20

804.138,09

296.675.96

170.310,51

5

Parcul Morarilor

66.860.00

1.593.950.78

959.655,74

1.894.806,21

1.141.990.33

401.305.96

241.865.16

6

Parcul Lunca Florilor

11.092,00

339.325.89

180.074.96

403.417.96

217.859,21

85.440,94

46.140.97

7

Parcul Rodica

8.331.00

258.267,10

141.778.18

307.043,55

168.716,04

65.029.56

35.732.81

8

Parcul Plumbuita I

81.958,78

1.382.160.25

832.254.28

1.643.041.95

990.382,59

347.984.15

209.755.72

9

Parcul Sfanțul Pantelimon

17.671,00

450.846,30

263.424.19

535.959.67

313.474,79

113.512,30

66.391.64

10

Parcul Petricani

1.267,00

176.158.65

79.719.22

209.465.92

94.865,87

44.363,33

20.091.89

TOTAL

324.294,88

7.317.080,12

4.270.431,70

8.698.448,43

,5.085.375,75

1.842.267,12

1.077045,02

Cure Euro BNR (07.08.2019): 1 EURO=4,7216 LEI                                                                               Director General

întocmit 2 ex. 14.08.2019 : Daniela PREPELIȚĂ

ViZAT spre neschimbare secretar.


Anexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 235/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL ”EXTINDERE

SISTEME DE IRIGAȚII IN PARCURI - 10 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI”

vizat ;

spreneschimbare;

__SECRETAR, ]

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC RODICA”


Nr. eii,

Denumire» capitolelor pl lubcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea șl a menaj arta terenului

LI

Obținere teteti

L2

Amenajare teren

-

-

1,3

Altietiajâri pt protecții! mediului

-

1.4

Cheltuieli petifttl reldcarea/ptotecțla Utilităților

-

. I'AL CAPITOL 1

k

ITOLUL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilii A filo r necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1 •

1 —

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

*

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Doc uni en ta ții-su port și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500 00

285,00

1,785 00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

10,525.67

1,999.88

12,525 55

3.5.1

7ewtf de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitale-’documentafie de avizare a lucrărilor de interveni ii și deviz general

4,511 33

857 15

5,368 48

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor autorizațiilor

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

6,014 34

1,142.72

7,157.06

3.6

Organizare proceduri acliiziție

1.000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanță

2,105.13

399.98

2,505 1 1

'7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2,105.13

399.98

2,505 11

.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistență tehnică

3,157.70

599.96

3,757 66

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,578 85

299.98

1,878.83

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

1,184.14

224.99

1,409.12

3.8.I.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

394.71

75 00

469 71

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,578.85

299.98

1,878 83

TOTAL CAPITOL 3

18,288.50

3,474.82

21,763.32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

128,874.31

24,486.12

153,360.43

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

128,874 31

24,486 12

153,360 43

4.2

Vlontaj utilaj tehnologic

10,648.58

2,023.23

12,671.80

4.2 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

10,648.58

2,023.23

12,671.80

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

70,990.50

13,488.20

84,478.70

4.3 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

70,990.50

13,488.20

84,478.70

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

210,513.39

39,997.54

250,510.93

pre neschimbat! sfcRETAR, I

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 2.5% (cap.l.2.+ 1.3.+1.4.+2+4.1.)

3,221.86

612.15

3,834.01

5.1.1

Lucrări de construcții                                        70% (cap 5 1 )

2,255.30

428.51

2,683 81

5.1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului                  30%(cap.5.l )

966.56

183.65

1,150.20

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

1,548.91

1.548 91

5 2 1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

3.2,2

Cola aferentă ISC neutru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% cap (1 2+1,3+1.4+2+4.1+4,2+5 1.1)

708.89

708.89

5 2 3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentm autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap4 l+cap5 1 1)

131 13

131 13

5 2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% canCl 2+1 3+1 4+2+4 1+4,2+5 1 1)

708 89

708.89

5.2.5

Taxe pentm acorduri, avize conforme si autorizația de constmire/desființare

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

22,419.68

4,259.74

26,679.41

5 3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 10%( 1.2+1.3+1 4+2+3.5+3.8+4)

22,419.68

4,259.74

26,679.41

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

TOTAL CAPITOL 5

27,190,44

4,871.89

32,062.34

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și (este și predare la beneficiar

,.l

Pregătire personal exploatare

500.00

95.00

595 00

2

Probe tehnologice și teste

1,774.76

337.20

2,111.97

TUTAL CAPITOL 6

2,274.76

432.20

2,706.97

TOTAL GENERAL

258,267.10

48,776.46

307,043.55

Din care C + M (1.2 + 1.3+ 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

141,778.18

26,937.85

168,716.04

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

258.267.10

48,776.46

307,043.55

Din care C + M

141,778.18

26,937.85

168,716.04

In preturi la data de:

15.12.2017

4.6346 LEI

19%1 Euro =

TVA:

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

Administrator CONSTANTIN Marius


PROIECT : “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC RODICA

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3


NR. CRT.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Iei

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE

0.00

0.00

0.00

3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

0.00

0.00

0.00

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

10,525.67

1,999.88

12,525.55

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2

STUDIU DE PREFEZABILITATE

Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modemizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.L.I. SI D.G

4,511.33

857.15

5368.48

3.5.4.

DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR

0.00

0.00

0.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A P.T. SI D.E.

0.00

0.00

0.00

3.5.6

P.T. SI D.E.

6,014.34

1,142.72

7,157.06

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7.

CONSULTANTA

2,105.13

399.98

2,505.11

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT DIN PARTEA PROIECTANTULUI

2,105.13

399.98

2,505.11

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

0.00

0.00

0.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

3,157.70

599.96

3,757.66

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

1,578.85

299.98

1,878.83

3.8.1.1.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

1,184.14

224.99

1,409.12

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

394.71

75.00

469.71

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

1,578.85

299.98

1,878.83

TOTAL CAPITOL 3

18,288.50

3,474.82

21,763.32

In preturi la data de: 15.12.2017

1 Euro =    4.6346 LEI

TVA:         19%

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

Administrator CONSTANTIN Marius

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR, ’

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară

“SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC SFANȚUL P/VNTELIMON”


Nn ert.

OenumlrM capitolelor șl «ubcapltolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALA

Valoare fără TVA

TVA

Vnloiire cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

1.2

Amenajare teren

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

1.4

Cheltuieli peiittli relocarea/protecția utilităților

•TAL CAPITOL 1

ITO1.UL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1

1 -

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistent! tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285 00

1,785.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și audiții 1 energelic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

18,457 42

3,506 91

21,964 33

3.5.1

Temă de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabililale

-

*

3.5.3

Studiu de fezabililate'documentație de avizare a lucrărilor de intervenții .>■/ deviz general

9,523.93

1,809 55

11,333 48

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor ' acordurilor autorizațiilor

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

8,933.49

1,697.36

10,630.85

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000.00

190.00

1,190 00

3.7

Consultanță

3,691.48

701.38

4,392 87

7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3,691.48

701.38

4,392 87

3.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistență telinică

5,537.23

1,052.07

6,589 30

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2,768 61

526.04

3,294 65

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

2.076.46

394.53

2,470 99

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

692.15

131.51

823 66

3.8.2

Dirigenție de șantier

2,768.61

526.04

3,294.65

TOTAL CAPITOL 3

30,186.13

5,735.36

35,921.49

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

242,681.60

46,109.50

288,791.10

4 11

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

242,681 60

46,109 50

288,791.10

4.2

Montaj utilaj tehnologic

16,495.67

3,134.18

19,629.84

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

16,495.67

3,134.18

19,629.84

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monta j

109,971.11

20,894.51

130,865.62

43.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

109,971.11

20,894.51

130,865.62

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesiți montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

ț

4.6.

Active necorporale

-

• -

- i

TOTAL CAPITOL 4

369,148.38

70,138.19

439,286.57

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR,

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 2.5% (cap. 1.2.+1 J.+1.4.+2+4.1.)

6,067.04

1,152.74

7,219.78

5 l.l

Lucrări de construcții                                        70% (cop 5 1 )

4,246 93

806.92

5,053 84

5 1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului                  30%(cap 5 1 )

1,820 11

345 82

2,165 93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,881 17

-

2,881 17

5 2 1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2 2

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% cap (1,2+1 3+1.4+2+4 1+4 2+5 1 1)

1,317 12

1.317 12

5.2 3

Cota aferentă (SC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucraiilot de constnicții 0,1% (cap4,1 +cnp5.1.1)

246 93

246 93

5.2 4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5%cnp[l 2+1 3+1.4+2+4 1+4 2+5.1 11

1,317 12

1,317.12

5.2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de coiistiuire/des ființare

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39,314.30

7.469.72

46,784.02

5 3 1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 - IO%(1.2+1 3+1 4+2+3.5+3.8+4)

39,314.30

7,469.72

46,784.02

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

48,262.51

8,622.45

56,884.97

CAPITOLUL 6

'"heltuicli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500.00

95.00

595.00

.2

Probe tehnologice și teste

2,749 28

522.36

3,271.64

TOTAL CAPITOL 6

3,249.28

617.36

3,866.64

TOTAL GENERAL

450,846.30

85,113.37

535,959.67

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

263,424.19

50,050.60

313,474.79

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

450.846.30

85,113.37

535,959.67

Dili care C + M

263,424.19

50,050.60

313,474.79

In preturi la data de:

15 12 2017

4.6346 LEI

19%1 Euro =

TVA:

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.


vizA 5 spre neschimbare, secretar,


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC FLORILOR”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Vuloare larii TVA

TVA

Vulonre cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ,1 amenajarea terenului

LI

Obținere teren

-

-

1,2

Amenajare teren

-

1,3

Ainenajări pt protecția mediului

'.4

Cheltuieli petitru relocaren/protecțla utilităților

|  >TAL CAPITOL 1

-

?1TOLtlL 2

Cheltuieli

pentru xislgururen utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1-

*

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte .studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285 00

1,785 00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectai e

18,097.63

3,438.55

21,536 18

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de interveni ii fi deviz general

1 1,528.97

2,190.50

13,719.47

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor- autorizațiilor

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

-

-

-

3.5.6

Proiect tehnic fi detalii de execuție

6,568.66

1,248.05

7,816.71

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanță

3,619.53

687 71

4,307.24

1      7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

3,619.53

687 71

4,307.24

3.7.2

Auditul financiar

-

3.8

Asistență tehnică

5,429.29

1,031.56

6,460.85

3.8.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

2,714.64

515.78

3,230 43

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

2,035 98

386.84

2,422.82

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

678.66

128 95

807 61

3.8.2

Dlrigențîe de șantier

2,714.64

515.78

3,230.43

TOTAL CAPITOL 3

29,646.45

5,632.82

35,279.27

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

232,919.09

44,254.63

277,173.71

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

232,919.09

44,254.63

277,173 71

4.2

Montaj utilaj lehnologic

16,830.46

3,197.79

20,028.25

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

16,830.46

3,197 79

20,028.25

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

112,203.06

21,318.58

133,521.64

4.3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

112,203 06

21,318.58

133,521 64

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

4.5.

Dotări

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

4.6.

Active nccorporale

. O <'--X

-

TOTAL CAPITOL 4

361,95160

II n

<;<       <i?,77o',9si

5]

3hP 1 X

430,723.60

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de jantler 2.5% (cap.L2.+1.3.+1.4.+2+4.1.)

5,822.98

1,106.37

6,929.34

5 1 1

Lucrări de construcții                                     70% (cap 5.1.)

4,076 08

774 46

4,850 54

5 1 2

Cheltuieli coiiefte organizării ȘEtnlietllIlli                    30H(cap.5.1 )

1,746 89

331.91

2,078 80

5.2

Contisloatie, taie, late, costul creditului

2,775 25

2,775.25

5 2.1

Comisioanele și dobâiizile aferente creditului băiicil fiiinnțUiOale

-

5.2.2

Cola aferehfA ISC peliil li controlul calității klctărilor de bOit8ltilc[ii OJ% cap (1 241.3+1 4+2+4.1 +4 2+5 1 1)

1,269.13

*

1,269.13

5 2 3

Cota aferentă ISC penlrtl controlul statului în airieliăjaiea teritoriului. urbanism și pentru autorizarea lucrărilor dc construcții 0,1% (cap4.l+căp.5.l.l)

237 00

237 00

5,2.4

Cota afereiită Casei Sociale a Cphstnletorlidr - CSC 0a3% Cap.( 1.2+L3+M+2 14 14-4.24 5 1 1)

1.269.13

î .269 13

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și ntilotlzatia de CollSlrliire/desflilițare

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

38,547.95

7,324.11

45,872.06

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 10%(l 2+1 3+1.4+2+3,5+38+4)

38,547.95

7,324 11

45,872.06

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

47,146.18

8,430.48

55.576.66

CAPITOLUL 6

f ''țuicii pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Pregătire personal exploatare

500 00

95.00

595.00

»,2

Probe tehnologice și teste

2,805 08

532.96

3,338 04

TOTAL CAPITOL 6

3,305.08

627.96

3,933.04

TOTAL GENERAL

442,050.31

83,462,26

525312.57

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

253,825.63

481226.87

302,05230

TOTAL GENERAL RĂMAS DE E1NANTAT

442,050.31

83,462,26

525,512.57

Din care C + M

253,825.63

48,226.87

302,052.50

In preturi la data de:

15.12.2017

4.6346 LEI

19%întocmit,

BEȘCUCÂ Florin Radu


I Euro =

TVA:

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC PETRICANI”

Nr. crt.

b«numir«t capitolelor ;l subcapitolelor de cheliuldll

VALOARE TOTALĂ

Valoare farâ TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru ub|lnereu $1 amenajarea terenului

LI

Obțhiete teren

1.2

Alilenăjare leten

-

13

Amenajări pl protcc|ln mediului

-

L4

Cheltuieli pentru rclocoreâ/protecția iitllilăților

-

TAL CAPITOL 1

*

-

r •’ITOLUL 2

L...ituiell

pentru nriiiurnrea iillliia(ilor necesare obiectivului

2 1.

Branșament apa

10,000.00

1,900 00

1 1,900 00

TOTAL CAPITOL 2

10,000.00

1,900.00

11.900.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

*

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Docuinentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500 00

285.00

1.785.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

7,150.57

1,358.61

8,509 18

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1,002.52

190.48

1,193.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor autorizațiilor

-

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

6,148.05

1,168.13

7,316.18

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

7

Consultanță

1,430.11

271.72

1,701 84

j.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1,430 11

271 72

1,701 84

3.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistență tehnică

2.145.17

407.58

2,552.75

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,072.59

203.79

1,276.38

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

804.44

152.84

957 28

3.84.2

■ pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

268 15

50.95

319.09

3.8.2

Dirigenție de șantier

1,072.59

203.79

1,276 38

TOTAL CAPITOL 3

13,225.86

2.512.91

15,738.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcfii și instalații

58,839.98

11,179.60

70,019.58

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

58,839.98

11,179.60

70,019 58

4.2

Montaj utilaj tehnologic

9,674.54

1,838.16

11,512.70

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

9,674 54

1,838.16

11,512.70

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

64,496.90

12,254.41

76,751.31

4 3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

64,496 90

12,254.41

76,751.31

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

4.5.

Dotări

-

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

-

VIZAT

s p re n e s c h i m b a re, _ SECRETAR.

4.6.

| Active necorpora 1 e

-

TOTAL CAPITOL 4

133,011.42

25,272.17

158,283.59

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

.11

Organizare de șantier 2,3% (dt|i.L2»+1.3.+ L4.+2+4.1i)

1,721.00

316.99

2,047.99

5 1 1

Lucrări de construcții                                        70% (cap.5 1 )

1,204 70

228.89

1,433 59

5 1 2

Cheltuieli conexe organi zării șantierului                  30%(cap 5.1)

516 30

98 10

614 40

Comisioane, cofe( taie, costul creditului

857 24

857 24

5 2 1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bâiicl’l flllanjatoate

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calllățfi lucrărilor dc coitslîiicții 0.5% cap (1 2+1,3+1 4+2+4 1+4 2+5 1 1)

398 60

398 60

5 2 3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea luci arilor de construcții 0,1% (cap4.1 +cap5 1 Ij

60 04

-

60.04

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% cap (1 2+1.3+1 4+2+4 1+4 2+5 1 1)

398.60

398 60

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de constniire/desființarc

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

15,230.72

2,893.84

18,124.55

5,3 1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 10%( 1 2+1 3+1 4+2+3.5-13 8+4)

15,230.72

2,893.84

18,124.55

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

5.4 1

Cheltuieli penlni informare si publicitate

-

iTOTAL CAPITOL 5

17,808.95

3,220.83

21,029.78

PITOLUL 6

z   ‘uieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

0.1

Pregătire personal exploatare

500.00

95.00

595,00

6.2

Probe tehnologice și teste

1,612 42

306.36

1,918,78

TOTAL CAPITOL 6

2,112.42

401.36

2,513.78

TOTAL GENERAL

176,158.65

33,307.27

209,465.92

Din care

C + M (1.2+1.3+ 1.4 +2 + 4.1 + 4.2+ $.1.1)

79,719.22

15,146.65

94,865.87

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

176,158.65

33307.27

209,465.92

Din care

C + M

79,719.22

15,146.65

94,865.87

In preturi la data de:

15 12 2017

4 6346 LEI

19%I Euro =

TVA:

S.C. IIIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

AdministratorDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului dc investiție imobiliară “SE- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC TEI”Nr, cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL i

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1,1

Obținere tereti

-

1.2

Ainenajdre feten

1J

Ainehajărl pt. protecția inedlutul

-

1.4

Cheltuieli pe litru relocarea/ptolecțla Utilităților

-

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru nlgurirea utllltflfllnr necesare obiectivului

2.1.

Btatisfiiiielit apa

*

TOTAL CAPITOL J

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

3.1.1

Studii de ierni

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285,00

1,785 00

!     3.3

Expertizare (elinică

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

52,462.91

9,967 95

62,430.86

3.5.1

Tentă de proiectare

-

*

3.5.2

Studiu de prefezabililate

-

-

3,5.3

Studiu de fezabilitate 'documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

34,586.91

6,571.51

41.158 42

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor acordurilor autorizai iilor

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detalii lor de execuție

-

-

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

17,876.00

3,396,44

21,272.43

3,6

Organizare proceduri achiziție

1,000,00

190.00

1,190,00

3.7

Consultanță

8,071.22

1,533.53

9,604.75

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8,071.22

1,533.53

9,604.75

3.7.2

Auditul financiar

-

3.8

Asistență tehnică

12,106 82

2,300.30

14,407 12

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

6,053 41

1,150,15

7,203 56

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

4,540,06

862,61

5,402.67

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,513.35

287,54

1,800,89

3.8.2

Dirigenfie de șantier

6.053,41

1,150.15

7,203 56

TOTAL CAPITOL 3

75,140.95

14,276.78

89,417.73

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

i      4.1

Construcții și instalații

548,437.32

104,203.09

652,640.41

4.1.1

OBIECT I - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

548,437.32

104,203,09

652,640 41

4.2

Montaj utilaj tehnologic

33,741.43

6,410.87

40,152.30

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

33,741 43

6,410.87

40,152 30

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224,942.87

42,739.15

267,682.01

4.3 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

224,942.87

42,739.15

267,682.01

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

4.5.

Dotări

-

4 5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE
4.6.

[Active necorporale

-

-

TOTAL CAPITOL 4

807,121.62

153,353.11

960,474.73

CAPITOLUL 3

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 2.5% (cnpd<2.+1,3.+l.4.+2+4.l.)

13,710.93

2,605.08

16,316.01

5.1.1

lucrări de cmiMiutții                                      70% (cap,5.1 )

9,597.65

1,823.55

11,421.21

5 1.2

Cheltuieli conexe orpunizM țnnlletuhil                 30%(cap.5 I.)

4,113.28

781,52

4.894 80

5.1

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,475 80

-

6,475 80

5 2.1

Coinisioanek 31 dobânzile aferente creditului băncii finantalonre

3 2 2

Cola aferenta (SC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% cap.(1.2+ 1.3+1 4+2+ 4 1+4.2+5 1 1)

2,958.88

2,958 88

5 2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului. urbanism și penh u autorizarea lucrurilor de construcții 0.1% (cap4 l+cap5 1 1)

558.03

558 03

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale n Constructorilor - CSC 0.5% cați,( 1,2+1 3 r-l .4+2+ 4.1 +4.2*5 11]

2,958 88

-

2.958.88

5.2.5

Tnxc pentru acorduri, avize conforme ți nutorizuțin de coiistruirc/desființfirc

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

87,169.13

16,562.14

103,731.27

5.3 1

Cheltuieli diverseși neprevăzute -1 - IO%(1.2+1.3+1.4+2+3,5+3,8+4)

87.169,13

16,562 14

103,731.27

5.4

Cheltuieli pentru informare si pnhllritnle

-

5.4 1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

107,355.87

19,167.21

126,523.08

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șt predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500.00

95 00

595.00

6.2

Probe tehnologice și teste

5,623.57

1,068.48

6.692.05

TOTAL CAPITOL 6

6,123.57

1,163.48

7,287.05

TOTAL GENERAL

995,742.00

187,960.58

1,183,702.58

Din care

C + M (LI + 1,3 * 1.4 *• 2 + 4.1 + 4.2 + 3,1.1)

391,776:40'

112,437.52

704,213.92

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

993.742.00

187,960.53

1,183,702.58

Din care

C + M

591,776.40

112,437.52

704,213.92

In preturi la data de:

15.12.2017

4 6346 LEI

19%I Euro =

TVA:

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.


VIZAT spre neschknbare, SECRETAR.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC MORARILOR”


Nr, ert,

Deuumlrei capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALA

Vnloare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

UĂpito

Llit 1

Cheltuieli pentru ul>|lnereu jl nmennjnreii terenului

1.1

Obținere teren

1.2

Aiflertajare tereli

1.3

AiiieilajSri pt. protecția Inedlilliii

1.4

Clielttileli peiiirtl relocareâ/prolecția Utilităților

i AL CAPITOL 1

-

—-r-

’itOLllL i

Cheltuieli

letilru asigurarea utilităților necesare uliiectlvultll

2 1

Biărisatrienl apa

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

r

-

3.5

Proiectare

65,554.32

12,455.32

78,009.65

3.5.1

Tcmâ de proiectare

*

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3

Studiu de fezabililate'documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

44,110 83

8,381.06

52,491.89

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/ autorizațiilor

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

-

' 5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

21,443.49

4,074.26

25,517 76

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000 00

190.00

1,190 00

.7

Consultanță

13,11086

2,491.06

15,601 93

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

13,110.86

2,491 06

15,601.93

3.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistență tehnică

19,666 30

3,736.60

23,402 89

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

9,833.15

1,868.30

11,701 45

3.8.1.1

~ pe perioada de execuție a lucrărilor

7,374.86

1,401 22

8,776 09

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,458.29

467.07

2,925.36

3.8.2

Dirigenție de șantier

9,833.15

1,868.30

11,701.45

TOTAL CAPITOL 3

100,831.49

19,157.98

119,989.47

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

889,049.02

168,919.31

1,057,968.33

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

889,049.02

168,919.31

1,057,968.33

4.2

Montaj utilaj tehnologic

55,048.36

10,459.19

65,507.55

4.2.1

OBIECT I - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

55,048 36

10,459.19

65,507.55

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

366,989.09

69,727.93

436,717.02

4.3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

366,989.09

69,727.93

436,717.02

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

zLr


s p re n g se h i. rn bare, SECRETAR,


4.6.

jActive necorporale

-

TOTAL CAPITOL 4

1,311,086.47

249,106.43

1,560,192.90

CAPITOLUL 3

Alte cheltuieli

5.1

Otgitiiteiii-e de șntiflei- 2.5% (Mp,1.2.+L3.+L4,+2+d.L)

22,226.23

4,222.98

26,449.21

5 1.1

Lucrări de consittlc|li                                        70% (cap 5 1.)

15,558.36

2,956 09

18.514 45

5 1 2

Cheltuieli conexe orgrmi/firii șahiiemIni                  30%(caj) 5 1 )

6,667 87

1,266.89

7,934 76

9.2

Cnmisiodne, cale, taxe, ttistul creditului

10.501.16

-

10,501 16

5 .’ 1

CotiiLsiQdhele șl dobânzile afereiite creditului bâiicii fiiiahțdltiâțe

-

5.2.2

Cota nfeteiită ISC petiltu coiiitolul calității.iucl.ărilQide c:riiiMrtic|ll 0,5% cdpA 1 2+.I 3+L4+2+JJ+4 2±5,1 1)

4,798 28

4,798 28

5 2.3

Cota aferentă ISC pefltril coilttoiul statului în aitietlajaten teritoriului, Urbanism și pentrti autorizarea ltictArilor de cphstttictii 0.1%.(cM4 l+cap5,l.l)

904 61

904 61

5 2 4

Cotă aferentă Casei Sociale a Cohștnictdrilor - CSC 0,5% cap (1 2+1.3+1 4+2+4 1+4 2+5 1 1)

4,798 28

-

4,798 28

5 2 5

Taxe pehtni acorduri, avize conforme și autorizația de conslniire/desfiînțare

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

139,630.71

26,529.83

166,160.54

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute • I = 10%( 1.2+1.3+1 4+2+3.5+3.8+4)

139,630.71

26,529.83

166,160 54

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

172,358.10

30,752.82

203,110.92

•ITOLIJL 6

’hiieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500,00

95.00

595.00

6.2

Probe tehnologice și teste

9,174.73

1.743.20

10,917.93

TOTAL CAPITOL 6

9,674.73

1,838.20

11,512.93

TOTAL GENERAL

1,593,950.78

300,855.43

1.894.806.21

Din care

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

959,655.74

182.334.59

1.141,900.33

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

1,593,950.78

300,855.43

1,894,806.21

Din cmc

C + M

959,655.74

182334.59

1.141,990.33

In preturi la data de:

I Euro =

TVA:

15.12.2017

4.6346 LEI

19%S.C. HIGH CONSTRIJCT PROJECT S.R.L.I VIZAT

neschîmbare

C secretar,


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC LUNCA FLORILOR”

Nr. crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor ile cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

1 VA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru nlifhierea $1 dmeudjared terenului

1.1

Obținere tereh

1.2

Airienajăre tereh

-

-

1.3

ArhehMjăH pi protecției hiediilllli

-

-

1.4

Cheltuieli pehlrti relbcareâ/jitoleeția utilităților

s

, ML CAPITOL 1

A

-

•ITOLUL 1

( ncllulell pentru asigurarea utllltafllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL l

1

1 “

E.

CAPI ȚOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare?! Asistenta lehnlcfl

3.1

Studii

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

i 3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500 00

285 00

1,785.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

13,870.34

2,635,36

16,505 70

3.5.1

Tema de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

*

3.5.3

Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera!

7,017 63

1,333 35

8,350 98

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor autorizațiilor

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

*

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

6,852.71

1,302.01

8.154.72

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

■■7

Consultanță

2,774.07

527.07

3.301 14

■ 7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2,774 07

527.07

3,301 14

.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

4,161 10

790.61

4,951 71

3.8.1

Asistența tehnică din partea proiectantului

2,080.55

395.30

2,475.86

3.8.1.1

• pe perioada de execuție a lucrărilor

1,560.41

296.48

1,856.89

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

520 14

98.83

618.96

3.8.2

Dirigenfie de șantier

2,080.55

395,30

2,475.86

TOTAL CAPITOL 3

23,305.51

4,428.05

27,733.55

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

165,592.64

31,462.60

197,055.24

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

165,592 64

31,462.60

197,055 24

4.2

Montaj utilaj tehnologic

14,584.45

2,771.05

17,355.50

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

14,584.45

2,771.05

17,355.50

4.3.

Jtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montHj

97,229.68

18,473.64

115,703.31

4.3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

97,229.68

18,473.64

115.703 31

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

4.6.

\ctive nccorporalc

zz/

/jfe/r, Z-.\

TOTAL CAPITOL 4

277.4<W.7T

“    52:7(17.29

«A    <    .

330,114.05

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

CAPITOLUL 5

Alte cheltuirii

5.1

Organizare de șantier 2.5% (cap. 1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.)

4,139.82

786,57

4,926.38

5.1.1

Lucrârl de construcții                                        70% (cap.5.1,)

2,897.87

550.60

3,448.47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului                  30%(cap 5.1.)

1,241.94

235.97

1,477.91

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,999.24

-

1,999.24

5.2.1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii flnnn(ntosre

• ..

5 2.2

5 2.3

Cofa nfsreritâ ISC pentru controlul calității lucrărilor de cotisltiicțll 0.5% cap.( 1.2+1.3+1.4+2+4. l+4.2+5.l.l)

915.37

913.37

Cota aferenta ISC pentm controlul statului in amenajarea teriioriuiui, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de eonsfnic(ll 0,1% (cap4 i+eaps.l.i)

168.49

168 49

5 2.4

Cota aftfteHtfl Casei Sodlale d Constructorilor - CSC' 0;5% cau/1 2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+3.1.1)

915 37

9I5.37_

5 2.5

Taxe pentru acardnii, avize conforme șl autorizația da conslriiire/desfiinuirc

-

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

29,543.82

5,613.33

35,157,15

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = IO%( 1.2+1.3+1 4+2+3.5+3.8 -4)

29,543.82

5,613.33

35,157.15

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

-

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

TOTAL CAPITOL 5

35,682.88

6,399.89

42,082.77

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

5,1

Pregătire personal exploatare

500.00

95.00

595.00

.2

Probe tehnologice și teste

2,430 74

461.84

2,892.58

IvfAL CAPITOL 6

2,930.74

556.84

3,487.58

TOTAL GENERAL

339,325.89

64,092.06

403,417.96

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

183,074.96

34,784.24

217,859.21

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

339,325.89

64,092.06

403,417.96

Din cure C + M

183.074.96

34,784.24

217,859.21

In preturi la data de:

1 Euro =

TVA:

15.12.2017

4.6346 LEI

19%


S.C. IIIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SE- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC MOTODROM"

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fură TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITO

LUI. 1

Cheltuieli

pentru nbțlncrea și iiiiierinjxirea terenului

1.1

Obținere teren

-

1.2

Amenajare teren

-

1.3

Amenajări pl protecția mediului

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TAL CAPITOL 1

> ITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1

1 •

CAPITOLUL 3

Chelliildi peni ni proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500 00

285.00

1.785.00

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice șiauditul energetic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

20,494 50

3,893 96

24,388.46

3.5.1

Temă de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitale

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate'docuinentalie de avizare a lucrărilor de interven/ii și deviz general

1 1,528.97

2,190.50

13,71947

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor autorizațiilor

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

8,965.53

1,703,45

10.668 99

3.6

Organizare proceduri achiziție

1,000 00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanță

4,098 90

778 79

4,877 69

7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

4,098.90

778.79

4,877 69

3.7.2

Audi tul financiar

3.8

Asistență tehnica

6,148.35

1,168.19

7,316.54

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,074 1 8

584.09

3,658.27

3.8.1.1

- ne perioada de execuție a lucrărilor

2,305.63

438.07

2.743 70

3.8.1.2

« pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

768.54

146.02

914 57

3.8.2

Dirigenț/e de șantier

3,074.18

584.09

3,658 27

TOTAL CAPITOL 3

33,241.76

6,315.93

39,557.69

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

269,104.10

51,129.78

320,233.88

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

269,104 10

51,129 78

320,233 88

4.2

Montaj utilaj tehnologic

18,363.39

3,489.04

21,852.43

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

18,363.39

3,489.04

21,852.43

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

122,422.60

23,260.29

145,682.89

4.3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

122,422.60

23,260 29

145,682.89

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotă ri

-

-

-

4 5 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

TOTAL CAPITOL 4

409,890.09

77,879.12

487,769.20

IZAT

spre ii e s c h j m b a r e,

.SECRETAR,

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de janller 2.5% (cn|>.l.2.+1.3.+1.4.+2+4,l.)

6,727.60

1,278,24

8,005.85

5 l.l

Lucrai 1 de conslnic|il                                         70% (cap 5 L )

4,709 32

894.77

5,601 09

5 1 2

Cheli ml di conexe orpaiiizfirii șahii emhiil                    JO’oțcnp.5, l )

2,01828

383 47

2.401 75

5.2

Comision tic, cote, taxe, costul creditului

3,195 58

3,195 58

52 1

Coiiusfoandc ți dobâiizile aferente ciedimliit bflncii linnhțntOHic

-

3 2 2

Cola alctcnlA ISC pentru conți olul calittiții îucrflilloi de comiruclH 0.5% cnp,(l .2 » LJ r 1 .4 r 2+4 1 +42+5.1 1J

1 460 88

1,460 88

5J.3

Cota aferentă ISC pehlru controlul stotultil îli amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea luciflHloi de construcții 0.1% (capd l+cap5 l I)

273 81

-

273 31

5.2.4

Cola arcrentfl Casei Sociale a Conatrncloriloi - CSC 0,5% ci|i(!2+1.3’1 4+2'4 1 l 2+5.1 1

1,460 88

1,460 88

525

Taxe pcnihi neurduii. avize confoiine și nutorizajin de cmrstmire/desftmhirc

5.3.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

43,653.29

8,294.13

51,947.42

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 10%( 1.2+1 3+1 4+2+3.5+3.8+4)

43,653.29

8,294.13

51,947 42

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

53,576.48

9,572.37

63,148.85

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500,00

95 00

595 00

.2

Probe tehnologice și teste

3,060 56

581.51

3,642.07

TOTAL CAPITOL 6

3,560.56

676.51

4,237.07

TOTAL GENERAL

500,268.89

94,443.93

594,712.82

Din care C + M(l.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

292,176.81

55,513.59

347,690.41

TOTAL GENERAI. RĂMAS DE FINANȚAT

500,268.89

94,443.93

594,712.82

Din cruc C + M

292,176.81

55,513.59

347,690.41

In preturi la data de:

I Euro =

TVA:


15.12.2017

4 6346 LEI

19%

VIZAT

spre SECRETAR,DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SF- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC PLUMBUITA I”

Nr. trt.

Denumire* capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALA

Valoare fnrfl TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru ubfliieri'u și rtl-ert terenului

Li

Obținere lercii

-

1.2

Ahreliajnre teren

1.3

Anienajliri pt, prolecțin hiediuloi

1.4

Cheltuieli pentru relocnrca'prolccțm iililitAților

-

PAL CAPITOL 1

-

-

iTOLUL 2

Cheltuieli

juutrli hslguînreit utillutflior necesare uhiectinilul

2.1

Branșament apa

10,000 00

1.900.00

1 1,900 00

TOTAL CAPITOL 2

10,000.00

1,900.00

11,900.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documcntații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500 00

285 00

1,785 00

3.3

Expertizare tehnica

-

3.4

Certificarea performanței energetice și audih.il energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

67,575.27

12,839.30

80,414 57

3.5.1

Temă de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prufiuibilllate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de interveni ii ți deviz general

44,110 83

8,381.06

52,491.89

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor autorizaților

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

-

'.5.6

Proiect tehnic țt detalii de execuție

23,464.44

4,458.24

27,922 68

'.6

Organizare proceduri achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

.7

Consultanță

11,262.54

2,139.88

13,402 43

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

11,262.54

2,139.88

13,402.43

3.7.2

Audi tul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

16,893.82

3,209.83

20,103.64

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

8,446.91

1,604.91

10.051 82

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

6,335.18

1,203.68

7,538.87

3.8.1.2

• pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, aviza! de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,111 73

401.23

2,512.96

3.8.2

Dirigenfie de șantier

8,446.91

1,604.91

10,051 82

TOTAL CAPITOL 3

98,231.63

18,664.01

116,895.64

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

762,605.56

144,895.06

907,500.62

4 l.l

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

762,605.56

144,895.06

907,500.62

4.2

Montaj utilaj tehnologic

46,128.11

8,764.34

54,892.46

4 2 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

46,128 11

8,764.34

54,892.46

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

307,520.76

58,428.94

365,949.71

4.3 1

OBIECT l - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

307,520.76

58,428.94

365,949.71

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.5.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

-

4.6.

Active ne cor pornit*

-

-

TOTAL CAPITOL 4

1,116,254.44

212,088.34

1,328.342.78

CAPITOLUL J

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 2.5% (tnp.l.2.+1.3.+1.4.+2+4.l.)

19,315.14

3,669.88

22,985.02

5 l.l

Lucrilri de coilstrtic(ll                                             70% (cap 5.1.)

13.520 60

2,568 91

16,089 51

5 1.2

Cheltuieli eoîl«ș oiganiziltii jnlilierlihii                    'Oftțcap.5 1.)

5,794,54

1,100,96.

6,895 50

5.1

Coniblvatle, colt, taie, castul creditului

9.098.67

9,098,67

5 2 1

Comisioanele și tlobiuizile aferente creditului bilnc-ii linan|aleate

-

-

5 2.2

Colnaletatia ISC pcilltu coiilrolUl calilil|li luiiilriti'tdelotitlluciii 0,5%cap.(l 2+1.3+1 4-2+4 1+4 2+5 1 1)

4.161 27

4,161 27

5 2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului îii atneilajarea teritoriului. Urbaniștii și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (capLHcap5 LI)

776 13

-

776 13

5 2.4

Coln aferetitit Casei Sociale a Ctmsili ticlui ilol - CSC 0.5% t-Sp (1 211 .3+1 4 +2+4.114.2+5 1 1)

4,161 27

1.161.27

5 2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și ntitonzația de consttiiire/desființnrc

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

121,072.35

23,003.75

144,076.10

5 3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute - l = IO%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)

121,072 35

23,003 75

144,076 10

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

5 4 1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

149,486.16

26,673.62

176,159.78

TTOLIJL 6

.uieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500.00

95,00

595 00

6.2

Probe tehnologice și teste

7,688.02

1,460 72

9.148.74

TOTAL CAPITOL 6

8,188.02

1,555.72

9,743.74

TOTAL GENERAL

1,382,160.25

260,881.70

1,643,041.95

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1+4.2 + 5.1.1)

832,254.28

158,128.31

990,382.59

TOTAL GENERAL RĂMAS I)E FINANȚAT

1,382,160.25

260,881.70

1,643,041.95

Din care C + M

832,254.28

158,128.31

990,382.59

In preturi la data de

15 12.2017

4.6346 LEI

19%I Euro =

TVA:

S.C. H1GH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

Administrator

CONSTANTIN Măritiș

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție imobiliară “SE- Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații - PARC PLUMBUITA 2”

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

VnIon re fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAP11OI

UL 1

Cheltuieli

ifiitrU uh|iriereil ți <iineiitijnrea lehiiiutul

LI

Ob(inere leien

-

1.2

Aiiienajiire letcii

-

1.3

Atneiitijări pt piotcctia mediului

1.4

Cheltuieli pentru rcloenren/|>rotccțfrt Ulilită|iit>r

-

TAL CAPI TOL I

-

' "HOLUL 2

i mieii

tentru asigurarea ulllllățlior tle țesere obiectivului

2 1

Brailsaineiit apa

*

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și Rsisteripl tehnică

3.1

Studii

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

48,448 51

9,205.22

57,653.73

3.5.1

Temă de pro/etVttre

-

-

3.5.2

Studiu de prefezahilllale

-

-

3.5.3

.Studiu de fezaldliMfe dncumimrafie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

31,579.35

6,000 08

37,579.43

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea tibțiuerit avizelor acordurilor autorizațiilor

-

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

16,869.16

3,205.14

20,074.30

>6

Organizare proceduri achiziție

1,000 00

190.00

1,190.00

7

Consultanța

9,689.70

1,841.04

1 1,530.75

.1.1

A/țwiwjgt'wiwii'u/ de proiect pentru obiectivul de investiții

9,689 70

1,841.04

11,530.75

3.7.2

Auditul financiar

-

3.8

Asistență tehnică

14,534.55

2,761.57

17,296.12

3.8.1

A.ilslenlâ /elinică din fxirlen pralvuanmlui

7,267 28

1,380.78

8,648 06

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

5,450 46

1,035.59

6,486.04

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către tagedorata/ de Stai în Construcții

1,816.82

345.20

2,162.01

3.8.2

Dingenție de șantier

7,267.28

1,380.78

8,648.06

TOTAL CAPITOL 3

75,172.77

14,282.83

89,455.59

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

619,299.30

117,666.87

736,966.17

4.1.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

619,299.30

117,666 87

736,966.17

4.2

Montaj utilaj tehnologic

45,609.25

8,665.76

54,275.01

4.2.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

45,609.25

8,665.76

54,275.01

4.3.

UtihijCș echipamente tdmulogice și funcționale care necesită montaj

304,061.68

57,771.72

361,833.40

4.3.1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

304,061 68

57,771.72

361,833 40

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și Funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

4.5 1

OBIECT 1 - SISTEM DE IRIGARE A SPAȚIULUI VERDE

-

-

4.6.

Active riccorpomk

-

-

TOTAL CAPITOL 4

968,970.23

184,104.34

1,153,074.58

CAPITOLUL 5

Afle cheltuieli

5.1

Orgnnlzarc deșnntler 2.5% (eii|i.l.2.+1.3.+1.4.+2+4.l.)

15,482.48

2,941.67

18,424.15

5.1 1

Lucrări de construcții                                        70% (câp.5.1 )

10,837 74

2,059 17

12.896 91

5.1.2

CliellUiicli conexe organizai ii țanttctului                  30%(cap 5.1.)

4,644.74

882.50

5,5.27.25

5,2

Cumisimirw, cot», taxe, costul creditului

7.387,60

7,387 60

5 2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii llnmițnltrare

5 2 2

Cot» aferenta ISC pcllltu controlul ealiiaiii IncrOritot de eomtrnclli 0,5% cnp 11 2+1 J+l 4+2+4 1+4 2+5 1 1)

3,378 73

3,378 73

5.2.3

Cola afei eiită ISC pehhu controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1 % (cap-l 1' cap5.1.11

630 14

630 14

5 2 4

Cota aferentă Casei Sochlc ii Cu u structuri lor - CSC 0,5% capX 1 2+1 3+1 4+2+41+4 2+5:. 1.1)

3.378.73

-

3.378 73

5 2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dcsființare

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

103,195.33

19,607.11

122,802.44

5.3.1

Cliellnieli diverse și neprevăzute -1 - 10%( 1.2+1.3+1 4+2+3.S+3.8+4)

103,195.33

19,607.11

122,802 44

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

' -

-

-

54 1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

126,065.41

22,548.78

148,614.20

’ITOUJL 6

21 țuicii pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

500 00

95.00

595 00

6.2

Probe tehnologice și teste

7,601 54

1,444.29

9,045 83

TOTAL CAPITOL 6

8,101.54

1,539.29

9,640.83

TOTAL GENERAI.

1,178,309.95

222,475.25

1,400,785.20

Din cure C + M(l.2 + 1.3 +1.4+ 2+ 4.1 +4.2+ 5.1.1)

675,746.29

12839L80

804,138,09

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANȚAT

1,178309.95

222,475.25

1,400,785.20

Din care C + M

675.746.29

128391.8(1

804,138.09

In preturi la data de:

1 Euro =

TVA:

15.122017

4.6346 LEI

19%S.C. HIGFI CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

Administrator


8 p re n esc h i m b a re SECRETAR.

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 235/2019

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICIPENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 'EXTINDERE

9

SISTEME DE IRIGAȚII ÎN PARCURI -10 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCU RE ȘTI"

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR.Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr.        /2019

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectele de investiții:

’LOT 1: SF - Extindere sisteme de irigații (parcuri) - 10 locații” în obiectivele : Parcul Tei, Parcul Florilor, Parcul Motodroin, Parcul Plumbuita II, Parcul Morarilor, Parcul Lunca Florilor, Parcul Rodica, Parcul Plumbuita I, Parcul Sfântul Pantelimon, Parcul Petricani;

Descriere:

Aceste obiective se înscriu în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, în cadrai obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea preinizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

în prezent, irigarea spațiilor verzi nu este realizată în mod corespunzător deoarece nu se poate asigura necesarul de apă al vegetației printr-o rată a precipitațiilor uniform distribuită. Astfel, în cadrul proiectelor, urmează să se extindă sistemele de irigare a suprafețelor vizate, pentru a se evita uscarea gazonului și plantelor din spațiile verzi.

Proiectele vizează terenurile cu spații verzi din 10 parcuri din sectorul 2, constând asigurarea necesarului de apă pentru gazon, zone plantate cu flori, arbori și arbuști. Spațiile verzi din aceste proiecte sunt în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Componentele principale ale sistemului automatizat extins de irigații sunt:

 • a) Sursa de apă - branșamentul la rețeaua publică locală;

 • b) Coloana de alimentare - executată din conductă PEID cu De = 40mm, care transportă apa sub presiune de la rețea către toate suprafețele de teren ce vor fi irigate din acea zonă, Din coloana principală de alimentare se realizează branșamente laterale către fiecare zonă de spațiu verde ce urmează a fi udată automat, prin intermediul unei electrovane;

 • c) Electrovanele - fac legătura între coloana de alimentare și grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a funcționa simultan. Electrovana este prevăzută cu un dispozitiv de deschidere/închidere cu acționare prin impuls electric de 9V c.c.;

 • d) Modulele de comandă - dispozitive electronice alimentate cu baterii ce recepționează și stochează programe de la o Unitate de Programare și generează impulsuri electrice de deschidere/închidere pentru electrovane, în funcție de programul rulat. Acestea se montează împreună cu electrovanele în cămine speciale pentru irigații, conexiunile electrice facându-se în același cămin;

 • e) Aspersoare telescopice - dispozitive montate subteran a căror parte mobilă se ridică deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apă sub presiune și împrăștie apa pe o suprafață circulară sau rectangulară, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate în grupuri la o conductă de alimentare (rețea secundară) ce este alimentată la rândul ei din coloana principală de alimentare printr-o electrovană.

In plus față de sistemul automat se va prevedea și un hidrant.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-fmanciari sunt supuși aprobării sunt următoarele (eurodeu=4,7216, curs BNR la data de 14.08.2019):

VIZAT

spre neschimbate ȘECRETARî

 • 1. Parcul Tei

Valoarea totală inclusiv T.V.A 1.183.702,58 lei reprezentând 250.699,46 euro din care C+M inclusiv TVA: 704.213,92 lei reprezentând 149.147,31 euro

Suprafața totală : 49.858,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 1.183.702,58 lei reprezentând 250.699,46 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 2. Parcul Florilor

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 525.512,57 lei reprezentând 111.299,68 euro din care C+M inclusiv TVA: 302.052,50 lei reprezentând 63.972,49 euro

Suprafața totală : 12.978,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 525.512,57 lei reprezentând 111.299,68 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 3. Parcul Motodrom

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 594.712,82 lei reprezentând 125.955,78 euro din care C+M inclusiv TVA: 346.790,41 lei reprezentând 73.638,26 euro

Suprafața totală : 18.047,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 594.712,82 lei reprezentând 125.955,78 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 4. Parcul Plumbuita II

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.400.785,20 lei reprezentând 296.675,96 euro din care C+M inclusiv TVA: 804.138,09 lei reprezentând 170.310,51 euro

Suprafața totală : 56.862,10 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 1.400.785,20 lei reprezentând 296.675,96 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 5. Parcul Morarilor

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.894.806,21 lei reprezentând 18.658,13 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.141.990,33 lei reprezentând 241.865,16 euro

Suprafața totală : 66.860,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 1.894.806,21 lei reprezentând 18.658,13 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 6. Parcul Lunca Florilor

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 403.417,96 lei reprezentând 85.440,94 euro din care C+M inclusiv TVA: 217.859,21 lei reprezentând 46.136,74 euro

Suprafața totală : 11.092,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 403 417,96 lei reprezentând 85.440,97 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 7. Parcul Rodica

spre neschimbare SECRETAR,

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 307.043,55 lei reprezentând 65.029,56 euro din care C+M inclusiv TVA: 168.716,04 lei reprezentând 35.372,81 euro

Suprafața totală : 8331,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 307.043,55 lei reprezentând 65.029,56 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 8. Parcul Plumbuita I

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.643.041,95 lei reprezentând 347.984,15 euro din care C+M inclusiv TVA: 990.382,59 lei reprezentând 209.755,72 euro

Suprafața totală : 81.958,78 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 1.643.041,95 lei reprezentând 347.984,15 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 9. Parcul Sfântul Pantelimon

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 535.959,67 lei reprezentând 113.512,30 euro din care C+M inclusiv TVA: 313.474,79 lei reprezentând 66.391,64 euro

Suprafața totală : 17.671,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 535,959,67 lei reprezentând 113.512,30 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 10. Parcul Petricani

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 209,465,92 lei reprezentând 44.363,33 euro din care C+M inclusiv TVA: 94.865,87 lei reprezentând 20.091,89 euro

Suprafața totală : 1.267,00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 209.465,92 lei reprezentând 44.363,33 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

DIRECTOR GENERAL Alin Vasilică DRUGĂU


DIRECTOR TEHNIC Valeriu MlCUDoina Anda RADU

od IA


Întocmit 2ex. 14.08.2019

Daniela PREPELIȚĂ

VIZAT

in         J


spre neschimbare,

secretar,