Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr. 234 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristiglilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 14968/30.07.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 119712/20.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

A - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

wăâțer temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar O]

ș^^s&fctorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 43 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 17.747.214,82 lei inclusiv TVA din care C+M 12.651.715,60 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ”, obiective de investiții de interes local din Sectorul JS/Sl iăraWunicipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5Prezenta Hotărâre conține un număr de 46 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE f

SISTEME RUTIERE - 17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI"

V/ZAT— Preschimbare J ecretar

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.72019


APROBARE "Reabilitare sisteme rutiere pe străzile : DINU LIPATTI, BELA BARTOK, COMANDOR EUGEN BOTEZ, BANCIULESCU GHEORGHE AV„ BANUL COSTACHE, NADA FLORILOR, JOAGARULUI, ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL.CIRCULUI SI STR.DINU VINTILA, ALEEA CIRCULUI NR.1, BLOC NR. 1 - (ALEE SPATE BLOC), ALEEA CIRCULUI NR.2 BLOC NR. 2 - (ALEE SPATE BLOC), VASILE CONTA, COBILITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI”, “Reabilitare parcari de reședința pe străzile :SOS.COLENTINA NR.4, BLOC 3, SOS.COLENT1NA NR.1 BLOC 3, OTEȘANI, TEIUL DOAMNEI NR.1, BLOC 19, ALEEA LUNGULETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI”


Nr.

Denumirea străzii

Denumirea investiției

MP

DEVIZ GENERAL (ind. TVA) LEI

C+M (ind. TVA) LEI

DEVIZ GENERAL (ind. TVA) EUR

C+M (Ind. TVA) EUR

1

Dinu Llpatti

Reabilitare sistem rutier

690

425.519,66

302.183,44

90.003,73

63.916,29

2

Bela Bartok

Reabilitare sistem rutier

683

526.557,90

347.886,62

111.374,83

73.583,19

3

Eugen Botez

Reabilitare sistem rutier

5.478

2.740.168,98

2.045.808,73

579.586,48

432.718,97

4

Banciulescu Gheorghe

Reabilitare sistem rutier

1.913

1.172.398,82

833.970,49

247.979,79

176.397,16

5

Bariu Costache

Reabilitare sistem rutier

549

327.255,60

211.843,41

69.219,43

44.808,03

6

Nada Florilor

Reabilitare sistem rutier

3500

2.048.372,16

1.512.106,78

433.261,17

319.833,07

7

Joagarului

Reabilitare sistem rutier

2.952

1.379.695,09

994.418,20

291.826,03

210.334,24

8

Alee leg. Circului/Dinu Vintîla

Reabilitare sistem rutier

1.980

1.044.927,69

727.034,40

221.017,75

153.778,60

9

Aleea Circului nr. 1 - spate bloc

Reabilitare sistem rutier

943

519.196,64

321.813,87

109.817,81

68.068,28

10

Aleea Circului nr. 2

Reabilitare sistem rutier

4.174

2.236.315,38

1.657.137,34

473.013,96

350.509,19

11

Vasile Conta

Reabilitare sistem rutier

3.106

1.607.386,80

1.157.259,28

339.986,21

244.777,55

12

intrarea Cobilitei

Reabilitare sistem rutier

720

401.843,99

254.476,12

84.995,98

53.825,48

13

$os. Colentina nr. 4

REABILITARE PARCARE

1.048

1.104.297,07

803.061,77

233.575,25

169.859,50

14

Șos. Colentina nr. 1

AMENAJARE PARCARE

1.048

506.187,36

3S8.0LȘJ29---

107.066,15

75.725,52

15

Teiul Doamnei nr. 1

AMENAJARE PARCARE

544

595.432,86

.XÎO.342.82

125.942,90

86.899,37

16

Aleea Lungulețu

AMENAJARE PARCARE

913

429.593,74

{ 262.106,14

y90.865,46 /

55.439,35

17

Otesani

AMENAJARE PARCARE

526

682,065,06

451.751,08

144.266,90/

95.552,07

TOTAL

30,767

17.747.214,82

2.676.025,97


SECRETAR,


EURO=4,7278 lei curs BNR (29.07.2019)


întocmit: 2 Ion POPZVIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE 9

SISTEME RUTIERE -17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

9

BUCUREȘTI”

9

Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. DINU LIPATTI, SECTOR 2, BUCUREȘTI'

Nr.

cit.

Di’înmiimi capitolele» fi subcapitolelor Je cheltuieli

Valoare 21 (frll.l TVAI

T.V.A.

Volonre

(eu 7T.U

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

AmenajAri pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocatea/piotecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

C APITOLL-L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asiguraiea uliiitațiloi necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind importul nsiipni mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnicA

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

23.337.00

4.434,03

27.771,03

3.5.1. Ternii de proiectate

0,00

0.00

0.00

3.5 2. Studiu de piefembilitnte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de /cinl>ilitiile/dociiiiiciitii;ie de nvizoie n luetilnloi de intervenții ;■/ deva geneinl

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.1. Doeuiiientnțiile tehnice necesare in vederea obținem nvizeloi htcor durilor/ autor izqtițlor

3.779.00

718,07

4.497.01

3.5.5. Vei if icni eu tehnicii de calitate ii proiectului tehnic și <1 detaliilor de execuție

2.000.00

380.00

380.00

3.5.6. Pioiect tehnic fi detalii de execuție

7.558.00

1.436.02

S.994.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financim

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistența telmic.l

7.038,6?

1.337.34

8.375.96

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fără TVA)

T.V.A.

Virioiire

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1. Asistența tehnica din pai tea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucră/ Hor

1.000,00

190,00

1:190,00

3.8.1.2. penii ii paiticipmea pioieetaiifiilui In fazele incluse in piogimnul de contiol al hiciiUiloi de execuție, avizat de căite Inspectai atul de Stat în Conotiucții

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8.2. Dirigcnțtc de țnntiei

5.038,62

957,34

5.995,96

TOTAL CAPITOL 3

38.875,62

7.3St\37

46.261,99

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

251.935,66

47.867,78

299.803,44

4.1.1 Reabilitare sistem i utici

251.935,66

47.867.73

299.803,44

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Lttilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

251.935,66

47.867,78

299.803,44

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizai ii {-mitici ului

2.000,00

380.00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.306,00

1.198,14

7.504,14

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. t finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.280,00

243.20

1.523.20

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

256,00

48.64

304,64

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.270,00

241,30

1.511.30

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3.1.4.2. 3.5, 3.8,4

56.462,26

10.727,83

67.190,09

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

66.768,26

12.685,97

79.454,23

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

357.579,54

67.940,12

425.519,66

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

253.935,66

48.247,78

302.183,44

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizArii obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BELA BARTOK, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

crf.

Dnminimt capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> altul TVA)

T.V.A.

Vnlmirc

teu TVA)

Ici

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL J. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLl’L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii</<■ teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapot 1 pi ivind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500.00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

54.565,38

10.367,42

64.932,80

3.5.1. Temă de proiectate

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de piefcziihihtate

0,00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de tezalnh/ate/docniiieiilație de avizare a lilciaitloi de inter ivitfn ;t deviz general

39.500,00

7.505.00

47.005,00

3.5.4. Docmncntațiile fclinice necesare in vedeiea nbțmei n avizelor incoi din doi / aufoi izatiiloi

4.355.13

327.47

5.132.60

3.5,5. l'ciiftcaiea tehnica de calitate <i proiectului tehnic șt a dctalnloi de careu;te

2.000.00

330.00

2.330,00

3.5.6. Proiect tehnic șt detalii de execuție

8.710.25

1.654.95

10.365,20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

C onsultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de pioiect penti ii obiectivul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul tinanciai

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7.806,78

1.483,20

9.290,07

NV.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vrtlome ’2) (Mnî TVA)

T.V.A.

Vn km re

ten n7A)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2,380,00

3.8.1. Asistenți) tehnicii din purica /nviectnnliiliii

3,8.1.1. />r pei londn de execuție n lueiiiiilar

1.000,00

190.00

1.190,00

3,3.1,2. penii n pniticifutrea piviccfniifiiTiii In fazele inelti«c în pineînnml de remtiol ni /whi ilm de execuție, lU’iznt de cutie hi&pi’iltiiiHtil de 5tnt In Cimsti ucjii

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8,1, Diiigenpe de ptntlei

5.806,78

1.103.28

6.910,07

TOTAL CAPITOL .1

70,871,16

13.463,71

84.337,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bată

4,1

CcttlsifUCtll si iHStrtlrttii

290.341,70

55.164,92

345.506,62

4.1.1 Realnlitnie sitdeiii i ulici

290.341,70

55.164,92

345.506,62

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cate necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

290.341.70

55.164,92

345.506,62

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Luci Aii de. consti net ii

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organiziliii șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.729.00

1.278,51

8.007,51

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         r

construcții

1.472,00

279.68

1.751,68

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

295,00

56,05

351,05

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.462,00

277,78

1.739,78

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2. 1.3, 1.4. 2. 3.5, 3.8. 4

70.542,77

13.403,13

83.945,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

81.271,77

15.441,64

96.713,41

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

442.485,63

84.072,27

526.557,90

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

292.341,70

55.544,92

347.886,62

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizĂrii obiectivului conform HG 007/2016

OBIECTIV: ‘REABILITARE SISTEM RUTIER STR. COMANDOR EUGEN BOTEZ, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

N’r.

crt.

Denumirea capitolelor și siibcapitoleior de cheltuieli

Culoare 2> (fit ni TVA1

T.V.A.

Valoare

leu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului ( hcllnieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentiu asigurarea utihtatilor necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de terni

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rnpoit plivind iiupnctnl asnpm mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500.00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

136.272,52

25.891,78

162.164,30

3.5.1. Temd de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de piefeziibihtnte

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabihtate/dneiinieiitnție de avizare a luciitriloi de iutei ventil și deviz țeiieml

57.000,00

10.S30.00

67.830.00

3.5.4. Docitinentațtile tehnice iiecesaiein vedeien obținem nvizeloi/acnidiiiiloil nutoiizntiiloi

25.757.51

4.393,93

30.651.44

3.5.5. Verificarea tehnic/l de calitate a proiectului tehnic și a detnlulcn de execuție

2.000.00

3S0.00

2.380.00

3.5.6. Pioiect tehnic și detalii de execuție

51.515.01

9.787,85

61.302.86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Miiim^onoifiil de ptoie.cl penti u obicei inul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fmanciai

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

36.343.00

6.905,17

43.248.17

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (/lini TVA)

T.V.A.

Valoare (Cil TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3,9.1, AțiMrttjn fcIti/W rliii piutca pideiTmitiihii

3.8,LL peptitMrlnilccrcimțicn lițe-iHHtei

1.000,00

190,00

1:190,00

TâM.Î, penii u pm Ucipnicu pioiecftfiiiîlm In fntelc iwliișe iu piogltillliil ik tvilfiul ftl             de rtffitțlf, ilt'IMt tk1 etilic

!)^LWhf!iilul de Șl/ii in Cimdipeli'

JA.2. Dirlgetipe 'Ic p!!!lltli

1:000,00

34.313,90

190,00

1x323:17

1:190,00

40,868,1/

TOTAL CAPITOL J

181.113,31

34.411.93

213.327,46

CAPII

OLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ai instalatii

1.717.167,00

326.261,73

2,043.428,73

4,1:1 Reabilitaie sistem t udei

1.717.167,00

326.261,73

2.043.428,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

L’tilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj Și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.717:167,00

326.261,73

2.043.428,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Liicniii rfc construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe orgaitiziiiii șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.424,00

4.260,56

26.684,56

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         h

construcții

8.606,00

1.635,14

10.241,14

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.722.00

327,18

2.049,18

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

S.596,00

1.633,24

10.229.24

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3. 1.4. 2,3.5. 3.8,4

377.956,50

71.811,74

449.768,24

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

404.380,50

76.832,30

481.212,80

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.302.663,01

437.505,98

2.740.168,99

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

1.719.167,00

326.641,73

2.045.808,73

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2UF S.R.L.


Proiectant,

SC LUNA ENGLN'EERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realîrArîi obiectivului conform HG 907/2010

OBIECTIV: ‘ REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BÂNCIULESCU GHEORGHE, AV„ SECTOR 2, BUC UREȘTI"

Nr.

crt.

Denumirea capitalelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Vn Ion re 11 (fam TVA)

T.I'.A.

Vn Ion re

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.L Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoi t privind imțmelul asupnt mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentațn-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expei tizare telurică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectaie

86.446.71

16.424,87

102.871,58

3.5.1. Tenul de piotechue

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de pictefidulitutc

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fee.abilitnteldoeumenhrpc de avizare a hicnlrifoi de iutei wnțu și dct’i?. qenciid

53.000.00

10.070,00

63.070,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținci ii nvizelor/acordiniloi/autor izatiiloi

10.482,24

1.991,62

12.473.86

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectuhti tehnic și a detaliilor de e.iecupe

2.000.00

380.00

2.380,00

3.5.6. Piotect tehnic și detalii de execuție

20.064.47

3.083,25

24.047,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul finaiiciai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

15.976,17

3.035,47

19.011,64

10

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fard TVA)

T.V.A.

Vii Ion re (cu TVA)

lei

Ici

Ici

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnicii din pai tea proiectantului

3,S. 1.1. pe perioada de execuție a luciUriloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. priitul participarea proiectantului In fazele induse in piogtainul de control al luciei ilot de execuție, avizat de ciltie Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șaiitiei

13.976,17

2.655,47

16.631,64

TOTAL CAPITOL 3

110.922,88

21.073,34

131.998,22

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

698.815,54

132.774,95

831.590,49

4.1.1 Reabilitare sistem i utiei

698.815,54

132.774,95

831.590.49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

698.815,54

132.774.95

831.590.49

CAPITOLLTL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lncrdri dc constt ucții

2.000,00

380.00

2.380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

2.000.00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.223,00

2.132,37

13.355,37

C omisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. t

finanțatoare

0.00

0,00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        r

construcții

3.515,00

667,85

4.182,85

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

703.00

133,57

836.57

5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.505,00

665,95

4.170,95

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500.00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2. 1.3.1.4, 2.3.5. 3.8, 4

160.247,68

30.447,06

190.694.74

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

175.470,68

33.339,43

208.810,11

CAP1TOLLIL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

985.209,10

187.189,72

1.172.398,82

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

700.815,54

133.154,95

833.970,49

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR!

UP S.R.L.


VI A T spre noschimbare secretar,


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. NADA FLORILOR, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr, 1'1 f.

Demimiivii capitolelor fi subcapitolelor tic cheltuieli

Unloiiii’

(film TVA>

r.V',.4.

Vithtitri'

(cu TVA)

Ici

Ici

lei

J

2

3

4

5

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.00

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

CAPITOLL'L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760.00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expei tizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

113.390,51

21.544,19

134.934,70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefezalnlitiite

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de țexiil’ilitiite/ih’ciinieiitnție tic nviziire a bu nii dor de intervenții și deviz general

54.300.00

10.317.00

64.617.00

3.5.4. Docmnenluțiile tehnice iiecesme in vederea obținerii iivizeloi/ncordurilai/ autor izalnloi

19.030,17

3.615.73

22 645.90

3.5.5. Verificai eu tehnici) tic calitate a /ucucei ului tehnic și a lidiilltk’f de c.iecufie

2.000.00

3SO.OO

2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic șt detalii de c.ieciitic

38.060.34

7.231.46

45.291.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Miinagenieiitid de proiect pentru obiectivul de înnestijii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fimiiieuii

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

27.373,31

5.200,93

32.574,24

/a.

VIZAT spre neschhnbare, secretar,

Nr.

Cit,

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> tfilra TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

3,8.1, AsirTctip) tehnicii din pat ten pioicctaiiltdiii

3.9.1.1, pe perioada de execuție n IiieiAriloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3-3,1,2, pcnti u paitieipaica pioicctantiiltu la fazele incluse în programul de control al luctiliHoi de execuție. avizat de către Itițpeetoiatul de Stat în Construcții

1.000.00

190,00

1.190,00

3.8,2. Dtrigeiiție dc șantier

25.373,31

4.820.93

30.194,24

TOTAL CAPITOL 3

149.263,81

28.360,12

177.623,93

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

4.1.1 Reabilitare sistem i utiei

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucian de constiucții

2.000.00

380,00

2.380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe otganiziliit șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17.491.00

3.323,29

20.814,29

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

fmanțatoare

0,00

0.00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.364,00

1.209,16

7.573,16

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.273,00

241,87

1.514,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.354,00

1.207,26

7.561,26

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4. 2, 3.5, 3.8.4

281.888,36

53.558,79

335.447,15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

303.379,36

57.642,08

361.021,44

CAPITOLl'L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.721.321,14

327.051,01

2.048.372,15

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.270.677,97

241.428,81

1.512.106,78

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BANUL COSTACHE, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Nr.

rrt.

DeiiMmiri'rt capitolelor fi nihrapifoMor de clii’lfuieli

Vii Ion re 21 (Mirt TVA)

t.v.a.

Vnkin re

(rii TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

J

5

CAPI

Chelit

OLUL 1 Clieltnleli pentru oltlinerea si ainenajareii terenului lieli penlfit obținerea și amenajarea terenului

1.1

OBUnerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Ainen.t|.ii<'.i terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocaie.t/protecția utilităților

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLL'L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

C APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teien

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2, Rnpoit privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0.00

3,1.3. Alte studti specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

31.420,89

5.969,97

37.390,86

3.5.1. Tenid de picneetaie

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitale

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezalulitate/docnnientiiție de avizare a Incnlriioi de intervenții șt deviz general

21.500.00

4.085,00

25.585.00

3.5.1. Ouruiueiitiițule tehnice iiece.'uireîii vedeiea ol'fiiiciii avizeloi/acordin iloil auto/ izatiiloi

2.640.30

501,66

3.141.96

3.5.5. Verificarea tehnici) de calitate a proiecliihtt tehnic ți n detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.330.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

5.230.59

1.003.31

6.283.90

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0.00

0,00

3.7 1. Mrimigenieiltiil de protect pentru obircfii’iif de investiții

0.00

0,00

0.00

3.7.2. Auditul finaneiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistența tehnică

6.752,53

1.282,98

8.035,51

Nr. crt,

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor </<’ cheltuieli

Vnloare ’2’ (f'ilrti TVA)

T.V.A.

Vnloare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1, Asistenți) tchiiied din țmiten pioicdniituliii

3.8.1.1, pepenondn de execuție n li<cr<1nloi

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8.1.2. penii h participai ta pioieclnnfuhii In fazele induse in programul de contiol nl Inctai iîoi de execuție, nvfr.nl de către Inspeetornlul de Stat in Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.S.2. DirigcHție de țnutiei

4.752,53

902.98

5.655.51

TOTAL CAPITOL 3

46.673,42

8.867,95

55.541,37

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

176.019,67

33.443,74

209.463,41

4.1.1 Reabilitate sistem t utie.r

176.019.67

33.443.74

209.463,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

176.019,67

33.443,74

209.463,41

CAPITOLLJL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Liictilii de constnicții

2.000,00

380.00

2,380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier ului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.473,00

1.039,87

6.512,87

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. c.

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        f

construcții

901.00

171,19

1.072,19

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

181,00

34.39

215,39

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

891,00

169.29

1.060,29

r     Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3.1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

42.838,62

8.139.34

50.977,96

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

52.311,62

9.939,21

62.250,83

CAPITOLLJL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

275.004,71

52.250,90

327.255,61

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

178.019,67

33.823,74

211.843,41

2| In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR’

.LUNA EN


lUP S.R.L.


Proiectant,

SC I l’NA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV! REABILITARE SISTEM RUTIER STR. JOAGĂRULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI '

Nr.

crt.

Deiiuinirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (ftlrd rv.v

T.V.A.

Valoare ie» TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

o.oo

0.00

1.2

.Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0,00

0,00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea, protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului t heltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

7b0,00

4.7t>0,00

3.1.1. Studii de teren

4.000.00

7o0,00

1.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asuprii mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000.00

.380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

Proiectare

87.014,05

lo.532,o7

103.54o.72

3.5.1. Tenul de proiecțiil e

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu defeziibUitateldocmnentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

17.500.00

9.025.00

56.525.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilnrl autorizațiilor

12.504.68

2.375.89

14.880.57

3.5.5. Verificarea tehnica de i’alitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.000.00

380,00

2.380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

25.009.37

4.751.78

29.7V1.15

3.o

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

C onsultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnica

24.508,43

4.n5o.o0

29.1(15.03

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2>

(fără TVA)

T.V.A.

Va/ortiT (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380,00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

22.508.43

4.276,60

26.785.03

TOTAL CAPITOL 3

120.022,48

22.804,27

142.826,73

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

833.645,55

158.392,65

992.038,20

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

833.645,55

158.392.65

992.038,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

LHilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active neccwporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

833.645,53

138.392,63

992.038,20

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000.00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380.00

2.380,00

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.70o,00

2.414,14

15.120,14

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0.00

0.00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

4.189,00

795,91

4.984,91

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

838.00

159.22

997.22

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.179,00

794.01

4.973.01

_ _ Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

189.033,61

35.916,39

224.950,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

205.739,61

39.090,53

244.830,14

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.159.407,64

220.287,45

1.379.695,09

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

835.645,55

158.772,65

994.418,20

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SEC TOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG *107/2010

OBIECTIV; REABILITARE SISTEM RUTIER ALEE TARA NUME • ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL. CIRC ULUI Si STR. DINU VINTILA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

,Vr, iTL

Dcniiniirea titpifnleldi' și mibciipHoh'ltir di* chi’ltvii'li

Vufomr tfdra TVA)

T.V.A.

Vn hm i r (Cit TVA)

Ici

h'i

h*l

1

2

3

4

s

CAPITOl Ut. 1. Cheltuieli pentru obHnewii si irmenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținem ți amenajarea terenului

Li

Obținem terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1,3

Amenajai ; pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0,00

CAP1TOLLT 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoitpiivtnd iinpactul nsnpia mediului

0,00

0,00

0,00

3,1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațn-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordul i și autorizatii

2.000.00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certiiicarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

85.402,90

16.226,55

101.629,45

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu dc pic fezabilitate

0,00

0.00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitafe/dewiimeiiliițic dc avizai e a lucru ilcn de iuteiîvii;ii șt deviz ișei/eird

56.000,00

10.640.00

66.640,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesnie in uedereii abținem avizelacacaidnnlor/ autoi izațttlcn

9.134,30

1.735.52

10.869.82

3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic ;i a detalidoi de execuție

2.000,00

380.00

2.3SO.OO

3.5.0. Piotect tehnic șt detalii de execuție

ÎS.268,60

3.471,03

21.739,63

3.0

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentiii obiectivul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul tnmuciui

0.00

0,00

0,00

3.8

Asistență telurică

18.441.74

3.503,93

21.945,67

WAT spre neschimbare, SEQRb i AR,

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fard TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3.8.1. Asistenții tehnicii din pai tenproteetanfului

3.8.1.1. pe pe> widn de execuție a luci iii iloi

1.000,00

1.90.00

1.190.00

3.8.1.2. penii ii participarea pioieelaiitiilui la /‘aiele incluse tu ptcgiamid de ccmtiol al lucrai iloi de execuție, avizat de ciltie Inspectoratul de Stat în Consiiucțit

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șautici

16.441.74

3.123.93

19.565.67

TOTAL CAPITOL 3

112.344,64

21.345.4S

133.690.12

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

608.953,28

115.701,12

724.654,40

4.1.1 Reabilitare sistem nitiei

608.953.28

115.701.12

724.654.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

608.953,28

115.701,12

724.654,40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000.00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lncrdri de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe oi jiinizibii șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.233.00

1.944,27

12.177,27

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. „

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

^2 C ota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.065,00

582.35

3.647,35

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

613.00

116,47

72.9,47

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.055.00

580,45

3.635,45

_      Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/ desființare

3.500.00

665,00

4.165.00

5.3

C heltuieh diverse și neprevăzute (20,0 %), - C apitol/ Subcapitol 1.2. 1.3, 1.1. 2, 3.5, 3.8,4

142.559,58

27.086,32

169.645,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

156.792,58

29.790,59

186.583,17

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

878.090,50

166,837,19

1.044.927,69

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

610.953,28

116.081,12

727.034,40

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG *107/201G

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER ALEE FARA NUME - ALEE SPATE BLOC ALEEA CIRCULUI NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor ile cheltuieli

Vii loa re 2> (fard TVA)

T.V.A.

PllImiH’

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului C helluieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

o.oo

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la staiea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL L

0,00

0,00

0,00

CAPITOLL’L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privtud impactul asuprit mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3. Alic studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380.00

3.3

Expertizare telurica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

70.079,43

13.315,09

83.394.52

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitiite

0,00

0.00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabdifiile/dnciiiueiitiijie de nvi.-.uie a lumii doi de iutei veiiții și deviz xenmil

56.000.00

10.040,00

66.640.00

3.5.4. Documeiitafnle tehnice uecesiiie tu vederea ol’fuiei ii imueloi/iicoi duidoil uutoi i.-.utiiloi

4.026.4S

765.03

4.791.51

3.5.5 VeiifiaMM tehnicii de cnhhitc u proiectului tehnic --i n dctaliihv de execuție

2.000.00

3S0.00

2 380.00

3.5.6. Pioiect tehnic și detalii de execuție

8.052.05

1.530.06

0.583.01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Maiimfcnientid de proiect peiitiu obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7 2. Auditul fniniiciai

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

9.247,66

1.757,06

11.004.72

Ne. crt.

Deiumiiifu capitolelor și siibcupitoh’lor de cheltuieli

Valoare '!> (tilrrt TVA)

t.v.a.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2,000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Asiricnpi tehnicii din put ten piointttiittilui

J,8.LT pepcnoitda deixeeilțte rt Ineitlllloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. penii it pnttiii(We<t pmfeetiwtiihtl ht fazele închin1 in ptognthinl rit cOHtlttl rtl IlirblHldl tfr Mtii/fh’, ilOlritl de ridic frirpi'efvliifiil iii' Strit hl Cb/i»fl!ii‘;h

1,000,00

190,00

1.190,00

3,8,2, t»/i igeiijle de șitii/fri

7.247,66

1.377,06

8.624,72

TOTAL CAPITOL 4

87,1327,09

1(U<Ș“,13

104,514,24

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

268.431,82

51,002,05

319.433,87

4.1.1 Reabilitate sistem iulie)

26S.431.S2

51.002,05

319.433,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente telurologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

26S.431.S2

51.002,05

319.433.S7

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrflri de construcții

2.000,00

3S0.00

2.330.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.489,00

1.232,91

7.721,91

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. c

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

ota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.363,00

253,97

1.621,97

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

273.00

51,37

324,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.353.00

257,07

1.610.07

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4

69.551,78

13.214,84

82.766,62

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

80.040,78

15.207,75

95.248,53

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

436.299,69

82.896,95

519.196,64

Din care:

C + M <1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

270.431,82

51.382,05

321.813,87

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

v jj

sp re rijni ba re

secretarf


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 007/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER PE ZONA C UPRINSA ÎNTRE ȘOS. ȘTEFAN C EL MARE ALEEA C IRC ULUI NR. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr

crt.

Denumirea capitolelor și snbcapifolelor de cheltuieli

Vrtkiiiie ’’

(fără TVA)

TA7. A.

Valoare

(cu TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLL’L 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru lelocaiea/protecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLL’L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teien

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rnpoit plivind impact ni nsupia mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alic sIndii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordui i și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

119.574,86

22.719,22

142.294.08

3.5.1. Temă de proiectai e

0,00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabditate

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabditate/docimientație de avizare a liicrăriloi de intervenții fi deviz general

55.000.00

10.450.00

65.450.00

3.5.4. Documentațiile tehnice iiecesaie in vedeien obținerii nwzelor/accn dinilor / au toi iznțuloi

20.S5S.29

3.963,07

24.S21.36

3.5.5. Verificaiea tehnică de calitate aproiectului (clime și a detaliilor de execuție

2.000.00

3S0.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect (clinic și detalii de execuție

41.716,57

7.926.15

49.642.72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentui obiectivul de investiții

0.00

0,00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

29.810,77

5.664,05

35.474.82

•ti / î! T •*“

ViZaj

spre neschimbare SECRETAR,

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (filnl TVA)

TA'. A.

Vii loa re (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2-.38O.OO

3.8.1. Asistența tc/iiiii'il lîfil        |>iiwcMiilnlm

3.8.1.1. pr pclituidn de execuție ii bu t ilHlcu

1.000,00

190.0(3

1.190.00

3.8.1.2, prutul piu ticipmen piviectnntulifi In turele induse hi piogiftiiiul de coiifiol ifl ItiCli’i ilm de e.bTiijic, nviziii de cutie lilspticfrniltiil de 8trit in Civisfiiiețu

1.000,00

190.00

1:190.00

■3,8.2, Dit         de țtinfie.i

27.810.77

5.284,05

33.094.82

TOTAL CAPITOL 3

157.885.63

29,998,27

187.883,90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru invejtiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.390.552,39

264.204,95

1.654.757,34

4.1,1 Reabilitate sistem i utiei

1.390.552.39

264.204.95

1.654.757,34

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.390.552,39

264.204,95

1.654.757,34

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Luci Uri de ccnistiucții

2.000,00

380,00

2.3SO.OO

5.1.2. Cheltuieli conexe otțjiHi/zil/ ii piiiliet uhu

2.000,00

380.00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18.831,00

3.577,89

22.408,89

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. c.

finanțatoare

0,00

0.00

0.00

C ota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         f

construcții

6.973.00

1.324.87

8.297,87

C ota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.395.00

265,05

1.660,05

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.963,00

1.322,97

8.285,97

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

307.987,60

58.517,64

366.505,24

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

330.818,60

62.855,53

393.674,13

C APITOLL’L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.879.256,62

357.058,75

2.236.315,37

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.392.552,39

264.584,95

1.657.137,34

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

J


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


S.C. LUNA ENQlWeilRQUP S.R.L.

Ao


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 007/2010

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VASILE CONTA, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Nr.

cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Un lo ore 1 (țara TVA)

T.V.A.

Vuloiiri’

(eu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajau pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru lelocaiea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utihtatilor necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLL'L 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistența tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Stadii de teicii

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.2. Răpăit privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alic studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentațu-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

104.671,91

19.887,66

124.559.57

3.5.1. Tenul de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefer.abililatc

0,00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/dociimcutiiție de avizate a lucibi iloi de iutei ventil ;i deviz senei al

59.000.00

11.210.00

70.210.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesaic in vederea obținem avizeloi/acordurilor/ autoi i.nrnlm

14.557.30

2.765.39

17.323.19

3.5.5. Verificarea tehnic.! de calitate a pioiectului tehnic ;i a dctahdoi de execuție

2.000.00

380.00

2.330.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

297114.60

5.531.77

31.646.37

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

C onsultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect penii tt obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

28.203,14

5.358.60

33.561.74

VIZAT

s p re n e « c Ț; ■ iryj jj g J.Q

secretar ,

Ni-.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> f/lîni TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

1

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1. As&fcufrt tehnicii din parteaproiectantului

3.8.1.1. pe pcrii'iiiirt de execuție a luci diiloi

1.000,00

190.00

1.190.00

3.8.I.2. peiitiu pai ticipmea pioiectniitului In fazele incluse în programul de coutiol al Ina/lriloi rfe execuție, avizat de ciitic Inspectoratul de Stat în Constiucții

1.000.00

190.00

1.190.00

3.S.2. Dirigenție de șantier

26.203,14

4.978.60

31.181,74

TOTAL CAPITOL 3

141.375,05

26.861,26

168.236,31

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

970.486,79

184.392,49

1.154.879,28

4.1.1 Reabilitate sistem mtiei

970.486,79

184.392.49

1.154.879.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și eclupamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL!

970.486,79

184.392,49

1.154.879,28

CAPITOLL'L 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Lucriii i de consti neții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizăriișantiei ului

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.211,00

2.700,09

16.911,09

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

^^2 C °tA aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.873.00

925.87

5.798,87

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

975,00

185.25

1.160.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.863,00

923.97

5.786,97

r r Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500.00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3, 1.4, 2. 3.5, 3.8, 4

220.672,37

41.927,75

262.600,12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

238.883,37

45.387,84

284.271,21

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.350.745,21

256.641,59

1.607.386,80

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

972.486,79

184.772,49

1.157.259,28

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT spre neschirnbare, SECRETAR,

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului contonn HG 907/2010

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA - ALEEA LUNGULETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


pre ne


uinoare


Ni.

Cit.

Dcmmrirco capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vllloill'l’ 21

<Mi<1 TVA)

T.V.A.

V'nlmiiT (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLl!L 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la stai ea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLLT 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiloi necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760.00

4.760,00

3.1.2. Răpăit pi ivind impactul iisupm mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Doiumentațiisuporl Și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000.00

380.00

2.380,00

3.3

Expertrzate tehnică

2.500,00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

59.321,58

11.271.10

70.592.68

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefe:al’ilitiite

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de tecitbilitiUeliheuiiieiiluție ile ifviiiue a hienii iloi de iutei veuții fi deviz jeueinl

47.500,00

4.025.00

56.525.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesme in vederea obținem avizelor Incoi dii uloil autor natidoi

3.273,86

622.03

3.895.89

3.5.5. 1 'ei ificar ea tehnică ile enlitate ii pi erectului tehnic fi a detaliiloi de execuție

2.000,00

3S0.00

2.380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

6.547,72

1.244.07

7.791,79

3.0

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Management ui de proiect pentiii obiectivul de investiții

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Audilul fntiiiieuu

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

7.892,95

1.499,66

9.392.61

Nr. cit.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Vrt/ortie 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

3S0.00

5

2.3S0.00

3.S.I. Asistență tehnică din pai tea pioicctantiiliii

3.S.I.I. pe pei ioada de execuție a luci ăi Hor

1.000,00

190.00

1.190,00

3.S.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lirciâriloi de execuție, avizat de calic Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.3.2. Dnigeitțic de șantier

5.S92.95

1.119,66

7.012,61

TOTAL CAPITOL 3

75.714,52

14.3S5.76

90.100,28

C APITOLLIL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

218.257.26

41.468,88

259.726,14

4.1.1 Luci aii parcare

21S.257.26

41.46S.SS

259.726.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

21S.257.26

41.46S.SS

259.726,14

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

3S0.00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380.00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.937,00

1.128,03

7.065,03

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.112,00

211.2S

1.323.28

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3, teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

223,00

42.37

265.37

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.102,00

209.3S

1.311,33

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2. 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

57.094,36

10.847,93

67.942,29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

67.031,36

12.735,96

79.767,32

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

361.003,14

68.590,60

429.593,74

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

220.257,26

41.848,88

262.106,14

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


IIP S.R.L.


spre n^chîmbare SECRETAR


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULLH PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "AMENAJARE PARCARE LA SOL IN SPIC - STR. OTESANI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

crf.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

l'itloitre 21

(titra TVAt

TVA.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLl’L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul nsiipm mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertrzare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectate

70.993,02

13.488,67

84.481,69

3.5.1. Tenui de proiectate

0.00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu deprcfeziibilitritc

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezilbilitate/docjinieiitație de avizare a luciră doi de intervenții ;i deviz genei ni

52.000.00

9.830,00

61.SS0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vedciea obținerii nvizelorlacoi diirtloi/ aiitoiizatidor

5.664.34

1.076,22

6.710.56

3.5.5. Vertficaiea tehnici de calitate a pioiecflllm tehnic și a detaliilor de execuție

2.000.00

3S0.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect tehnic ;i detalii de execuție

11.32S.6S

2.152.45

13.4S1.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

12.195.81

2.317,20

14.513.01

vizat s^fe iWchimbara, SECRETAR,

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VrtloiMi’ '2> (fttrA TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnicii din partea proiectantului

3.8,1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190.00

3.8.1.2. petitiu participarea proiectantului la fazele incluse in piogiainul de coiitiol al lucrărilor dc execuție, avizat de critic Inspectoratul de Stat in Coitsliiicțn

1.000,00

190.00

1.190.00

3.8.2. Dingcnțic de •■antici

10.195,81

1.937,20

12.133,01

TOTAL CAPITOL 3

91.688,84

17.420,87

109.109,71

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

377.622,76

71.748,32

449.371,08

4.1.1 Lucrări parcare

377.622,76

71.748.32

449.371.08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

377.622,76

71.748,32

449.371,08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Lucruri decoiistmcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.690,00

1.461,10

9.151,10

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0.00

0,00

0.00

Cota ăferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.909,00

362,71

2.271.71

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

382,00

72,58

454,58

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.899,00

360,81

2.259,81

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2,5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3,1.4, 2, 3.5,3.8,4

92.162,32

17.510,84

109.673,16

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

103.852,32

19.731,94

123.584,26

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatate

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

573.163,92

108.901,13

682.065,05

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

379.622,76

72.128,32

451.751,08

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAI.

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/201o

OBIECTIV: ' REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA INTR. COB1LITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI

N'r.

cit.

Deniiniiren capitolelor și siibciipitnlelor de cheltuieli

Vil fo<i re 11

(fii ni TVA)

TA'. A.

Viiloiire

(eu mi

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760,00

4.760.00

3.1.1. Studii dc teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asiipin mediuhu

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380.00

3.3

Experlizare tehnică

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectate

46.533,05

8.841,28

55.374,33

3.5.1. Tenul de proiectate

0.00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de piefeialnhtiUe

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fe-'.al>ilitate/doeuuienftiție de aviziiie n lucnli dor de inteivențn ți detuz genei al

35.000,00

6.650,00

41.650.00

3.5.4. Dociiuientiițtile tehnice uccesnie în vedeieu ob'iuei ii iivt'elor/acoi du i Ucu! nu toi ic.n'iiloi

3.177,68

603,76

3.781.44

3.3.3. \’ei tficn: ea tehnice de calitate nproiectului tehnic și n detiihdoi de execuție

2.000.00

380.00

2.380.00

3.5 6. Proiect tehnic și detalii de execuție

6.355.36

1.207,52

7.562.88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0.00

0,00

0,00

3.7.1. Miiiiiigeiiiciitid de pioiecf pentiu obiectivul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fiiiiincini

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7.719,83

1.166,77

9.186,60


■' In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

S.C. LUNA                      S-R L-

r                         - li

vîe.-.t       V2#  49

spre ^schimbare, SECRETAR,Nr. cit.

Deiiiiiiiiivii capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Viilonre l>

(filnl TVA)

T.V.A.

Vii (mire

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2,000,00

4

380,00

5

2,380,00

3.8.1. Asistență tehnică din pat ten proiectantului

3.8.1,1. pe perioada ele rarctițic it hiciiitilot

1,000,00

190,00

1,190,00

3,8 12. pentiu paiticiparen pioiedantiiliit In finele incluse In p/cigf(titlul de coiitiol ui hh i'Uiloi de execuție, nuiiut de cutie Iti-ptu teiului de Slut Iu Cinisf» iit'țti

1.000,00

190.00

1.190,00

3,8,2.             de i'UHfitu

3719,81

1,08677

6,806,60

WTA

CAPITOL 3

627.32.87

11,923,05

74,673,92

CAPII

OLUL 4 Clielhtlell pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

211.845,48

40,250,64

252,096,12

4,1,1 Reabilitai e sistem i miei

211.845,48

40.250,64

252.096,12

4.2

Montaj utilaje, echipamente telurologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

LItilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

211.S45.4S

40.250,64

252.096,12

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrili i de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organiziUii șantierului

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.866,00

1.114,54

6.980,54

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1, finanțatoare

0,00

0.00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        *

construcții

1.080,00

205.20

1.285.20

Cota aferentă ISC pentm controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

216.00

41,04

257.04

5.2,4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.070.00

203,30

1.273.30

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3,1.4, 2.3.5, 3.8,4

53.219,67

10.111,74

63.331,41

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

63.085,67

11.986,28

75.071,95

CAPITOLLIL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si feste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

337.684,02

64.159,97

401.843,99

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

213.845,48

40.630,64

254.476,12


In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT " spre neschimbare, SECRETAR,

/1 ■

S.C. LUNA                    SR L

WO «iProiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului contorul HG 007/2010

OBIECTIV: REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚA SOS. COLENTINA NR 4. SECTOR 2. BUCUREȘTI

Nr.

cit.

Deiimn iren capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

I uimire 21 (Mnl TL',4)

r.va.

Vnlmire

(cu 7T’,-l)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utiliiițiloi

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL I

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asiguraiea utilitatiloi necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPLTOL 2

0,00

0.00

0,00

C APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnici

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de tei en

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoit plivind impnctiil risupm mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Dociunentații-suport și cheltiueli pentru obținerea de avize, acorduri fi autorizații

2.000,00

380,00

2 380,00

3.3

Expertizare tehnici

2.500.00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței eneigetice și unditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

60.777,88

11.547,80

72.325,68

3.5.1. Tenul de proiectate

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de piefeznbihtate

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de feznliilitiite/dnciiiitcidiiție de avizate ii luciiliiloi de intervenții fi deviz țțeneral

2S.500.00

5.415.00

33.915,00

3.5.4. Documentațiile tehnice neeenaie iii vedeiea obținem avizeloriacot durilor! autor izatnloi

10.092.63

1.917,60

12.010,23

3.5.5. Vei tficiiteu tehnicii de ciihtiitc <i pioiect ulm trlimr fi u detnliiloi de execuție

2.000,00

380,00

2.380.00

3.5.6. Pioiect tehnic <i detalii de execuție

20.185.25

3.835,20

24.020,45

3.0

Organizatei procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

3.7

C onsultanță

0.00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul depioiect pentiu obiectivul de investiții

0.00

0,00

0,00

3.7.2. Auditiil financtai

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistenți telurici

20.166,73

3.831,68

23.998.41

spre n^schirnbare SECRETAR,

Nr crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2) (fii rit TVA)

TVA.

Viilodic

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.3SO.OO

3.3.1. Asistenți} tehnici} din partea proiectant ului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a Incntiiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului In fazele incluse în programul de control nl lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.000.00

190,00

1.190,00

3.3.2. Dir igenție de șantier

18.166,73

3.451,68

21.618,41

TOTAL CAPITOL 3

89.444,61

16.994,48

106.439,09

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

672,841,82

127.839,95

800.681,77

4.1.1 Lucrări parcare

672.341.82

127.839.95

800.681,77

4.2

.Monta; utilaje, echipamente teluiologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

LOilaje, echipamente teluiologice și funcționale caie necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente teluiologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

672.841,82

127.839,95

800.681,77

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Literari de coustitteții

2.000,00

380,00

2.380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizai ii șantier ului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.937,00

2.078,03

13.015,03

C omisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor ele construcții

3.385,00

643,15

4.028,15

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

677,00

128,63

805,63

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.375,00

641.25

4.016,25

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4. 2, 3.5. 3.8.4

150.757,29

28.643,89

179.401,18

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

165.694,29

31.481,92

197.176,21

CAPITOLL1L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe teluiologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

927.980,72

176.316,35

1.104.297,07

Din care:

C + M <1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

674.841,82

128.219,95

803.061,77

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar


A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 007/2016

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA SOS. COI.ENTINA NR. 1 BLOC 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI’

.v>

cit.

Pcriutiiiren cnpitoklor ți subcapitolelor de cheltuieli

I'll Io<11'0 21 (piril TVA)

TA'.A.

Vi) Io UIT teu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

I.l

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentrurelocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPI I OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760.00

4.760.00

3.1.2. Raport privind iiu/'itetiil afii/na mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Dchu menta ții-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri 51 autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expeitizaie telmică

2.500,00

-175,00

2.975,00

3.4

Certifica rea performanței enci getice și aitditul energetic al cl.klmloi

0.00

0,00

0.00

3.5

Proiectate

29.448.39

5.595,19

35.043,58

3.5.1. Tenul de proiectate

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prețeznl'ilitute

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/dociiiiieiitnție de avizai e a Ikcii'.i iloi de tutei muții ■1 deviz țeneud

11.000.00

2.660.00

16.660.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor lacordunloii autor matului

4.432.80

351.73

5.334,53

3.5,5. l'cTiWmea tehnic' de calitate a pmcctului tehnic, ți a detaliilor de execuție

2.000.00

330.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect tehnic jr detalii de execuție

S.965.59

1.703.46

10.669.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Miimigenieiittil de pioiect pentiii obiectivul de ini'esti’n

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Auditul ftiiiiiKini

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistența teluuca

10.069,03

1.913,12

11.982,15

V SZ.A 8

spre neschimbat

secretar ,

Nr.

Cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VnJonre 21 (fără TVA)

T.V.A.

Vn fon re

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnicii din pintenfirviectuntuliii

3.8.1.1. pe perioada de execuție a Intimilor

1.000,00

190.00

1.190,00

38.1.2. peiltt ii participarea pioiectanitihii In fazele incluse in piogiainiil de contiol ni hictmilot de execuție. avizat de cutie Inspeclointiil de Slut in Coiistiiicții

1.000.00

190,00

1.190.00

3,8,2. DU Igenjie de țautici

8.069,03

1.533,12

9.602,15

TOTAL CAPITOL 3

48,017,42

9.123,31

57.140,73

CAPITOLl'L 4 Cheltuieli pentru investiția de bnzâ

4,1

C onstructii si instalatii

298.853,02

56.782,07

355,635,09

4.1.1 Lucrați pnrcaic

298.853,02

56.782.07

355.635,09

4,2

Montaj utilaje, echipamente teluwlogice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotau

0,00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

298.853,02

56.782,07

355.635.09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380.00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării țwitiei uliu

2.000.00

380.00

2.380.00

5.2

C omisioane, cote, taxe, costul creditului

6.823,00

1.296,37

8.119,37

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. , finanțatoare

0,00

0.00

0,00

^22 ,'ota aferent‘' pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.515,00

287.85

1.802.85

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

303.00

57.57

360,57

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.505,00

285.95

1.790.95

Taxe Pentnr acorduri, avize conforme și autorizația de constiuire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

67.674,09

12.858,08

80.532,17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

78.497,09

14.914,45

93.411,54

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

425.367,53

80.819,83

506.187,30

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

300.853,02

57.162,07

358.015,09

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 007/2016

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA STR. TEIUL DOAMNEI NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Cit.

DrimiHircrt capitolelor și sitbciipifoleloi Jc cheltuirii

• 7; Valoare

<141,1 TVA)

T.V.A.

Uulnare

n u TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLIT 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului C helhiieli pentru obținerea și amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

o.oo

1.3

Amenajați pentiu piotccția mediului si aduceiea la starea inițiala

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocare,i/protecția utilit.Viloi

0,00

0.00

0,00

IO1AI CAPITOL l

0,00

0,00

0,00

C APITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obteclrvulur

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                                     I

3.1

Studii

4.000,00

760,00

1 760,00

3.1.1 Studii de teien

4.000,00

760.00

4.760.00

3.1.2. Ra/wf pi ivind impactul asupra iiiediuliii

0.00

0.00

0.00

3J.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentiu obținerea de avize acorduli si autorizații

2.000,00

380.00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clâdjnloi

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

45.946,07

8.729.75

54.675,82

3.5.1. Tetnâ th pioiechuc

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de pielezabilitiitc

0.00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fczabilitate/dociunentape de avizare a luci ~-nhv de iutei ventil deviz general

2S.500.00

5.415,00

33 li‘15,00

3.5.4. Document,ipile tehnice necesaiein ncdeteu obținem nvizeloi /ui or diuiloil nutoi i.uijnloi

5.148.09

978.25

6.126.94

3.5,5. Verificarea tehnic,) de calitatea pioicctidiu tehnic fi a detnhiloi de exeeupc

000.00

380.00

7.3SO.OO

3.5.6. Pioicct tehnic și detalii de execuție

10.297.3S

1.956.50

12.253.88

3.6

Oig.uu2.uea procedurilor de acluzrție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3*7 J. Mânu feinciitid de piviect penii u obiect ioni de mvcsîi’H

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fimviciai

0,00

0,00

0.00

3.S

Asistență telurică

11.267,64

2.140.85

13 408,49

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VaIonre 2> (fdrd TVA)

T.V.A.

Vnlcnirc (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380,00

3.8,1. Asistența tehnici) din partea proiectantului

3.8,1.1. pe pei ioni» de execuție n liichliiloi

1.000,00

190,00

1,190,00

3.81.2. pentru pai ficipaiea pioiectantiilui la fazele incluse in programul de control al lucrnriloi de execuție. avizat de critic Inapcctciatiil de Stat in Construcții

1.000.00

190,00

1.190.00

3.S.2. Dirigenție de {antici

9.267,64

1.760,85

11.028,49

TOTAL CAPITOL 3

65.713,72

12.483,60

78.199,32

C APITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

C onstructii si instalatii

343.246,07

65.216.75

408.462,82

4.1.1 Luciaii paicaie

343.246,07

65.216,75

408.462,82

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

343.246,07

65.216,75

408.462,82

CAPITOLl’L 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Luciaii de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5,1.2. Cheltuieli conexe orgii nu-Ai ii {antici ulm

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,312,00

1.389,28

8.701,28

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. £

fmantatoare

0,00

0.00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         r

constnicții

1.737.00

330,03

2.067.03

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

348,00

66,12

414.12

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.727,00

328.13

2.055.13

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol 1.2,1.3. 1.4, 2,3.5. 3.8, 4

80.091,96

15.217,47

95.309,43

5.4

C heltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

91.403,96

17.366,75

108.770,71

CAPITOLL’L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

500.363,75

95.069,10

595.432,85

Din care:

C + M fl.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

345.246,07

65.596,75

410.842,82

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2INDICA TORITEHNICO-ECONOMICIPENTR U

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE J

SISTEME RUTIERE -17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI”

9

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Reabilitare sisteme rutiere pe străzile: DINU LIPATTI, BELA BARTOK, COMANDOR EUGEN BOTEZ, BANCIULESCU GHEORGHE AV., BANUL COSTACHE, NADA FLORILOR, JOAGARULUI, ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL.CIRCULUI SI STR.DINU VINTILA, ALEEA CIRCULUI NR.l, BLOC NR. 1 - (ALEE SPATE BLOC), ALEEA CIRCULUI NR.l BLOC NR. 2 - (ALEE SPATE BLOC), VASILE CONTA, COBILITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI” , “Reabilitare parcari de reședința pe străzile .SOS.COLENTINA NR.4, BLOC 3, SOS.COLENTINA NR.l BLOC 3, OTEȘANI, TEIUL DOAMNEI NR.l, BLOC 19, ALEEA LUNGULETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor si crearea de locuri de parcare suplimentare, rezulta decongestionarea și fluidizarea traficului, cerința ce este impusa de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobata de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. In același timp, locurile de parcare din Municipiul București sunt considerate a fi insuficiente.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier precum si creerii de noi locuri de parcare sau modernizarea si întreținerea celor existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului in general.

Inspecția vizuală a fiecărui obiectiv în parte a relevat defecte de diverse tipuri și grade de severitate, concluzia expertizei efectuate în teren fiind aceea că soluția tehnică recomandată de proiectant este reamenajarea integrală. Aplicarea acestei variante presupune executarea următoarelor categorii de operații:

Frezarea imbracamintii rutiere;

Desfacerea bordurilor;

Săpătură pana la cota de fundare proiectata,

Compactare pamant;

Asternere si compactare substrat din nisip;

Asternere si compactare strat de fundație din balast;

Asternere si compactare strat de fundație din piatra sparta;

Montare borduri la cota proiectata;

Turnare strat de legătură din beton asfaltic BA22.4LEG 50/70 ;

Turnare strat de uzura din beton asfaltic BA16RUL 50/70;

Asternere si compactare strat de fundație din balast pentru trotuare;

Montare/remontare indicatoare rutiere;

Turnare beton C16/20 la trotuare,

Montare pavele din beton 6 cm pe pat de nisip;

Executare marcaje rutiere;

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7278, curs BNR la data de 29.07.2019) :

 • 1. Str. Dinu Lipatti

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 425.519,66 lei reprezentând 90.003,73 euro

din care C+M inclusiv TVA: 302.183,44 lei reprezentând 63.916,29 euro

Suprafața totală :690 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 425.519,66 lei inclusiv TVA reprezentând 90.003,73 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 2. Str.Bela Bartok

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 526.557,90 lei reprezentând 111.374,83 euro

din care C+M inclusiv TVA: 347.886,62 lei reprezentând 73.583,19 euro

Suprafața totală :683 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 526.557,90 lei inclusiv TVA reprezentând 111.374,83 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 3. Str. Eugen Botez

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.740.168,99 lei reprezentând 579.586,48 euro

din care C+M inclusiv TVA: 2.045.808,73 lei reprezentând 432.718,97 euro

Suprafața totală :5.478 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 2.740.168,99 lei inclusiv TVA reprezentând 579.586,48 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

VÎZA1 s p re neschi rn ba re, SECRETAR,

 • 4. Str. Banciulescu Gheorghe

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.172.398,82 lei reprezentând 247.979,79 euro din care C+M inclusiv TVA: 833.970,49 lei reprezentând 176.397,16 euro

Suprafața totală : 1.913 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.172.398,82 lei inclusiv TVA reprezentând 247.979,79 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 5. Str. Banu Costache

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 327,255,61 lei reprezentând 69.219,43 euro din care C+M inclusiv TVA: 211.843,41 lei reprezentând 44.808,03 euro

Suprafața totală :549 mp

Eșalonarea investiției.

Anul 1: (7 luni) 327.255,61 lei inclusiv TVA reprezentând 69.219,43 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 6. Str. Nada Fiorilor

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.048.372,15 lei reprezentând 433.261,17 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.512.106,78 lei reprezentând 319.833,07 euro

Suprafața totală :3.500 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 2.048.372,15 lei reprezentând 433.261,17 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 7. Str. Joagarului

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.379.695,09 lei reprezentând 291.826,03 euro din care C+M inclusiv TVA: 994.418,20 lei reprezentând 210.334,24 euro

Suprafața totală : 2.952 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.379.695,09 lei reprezentând 291.826,03 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 8. Aleea leg.Circului/Dinu Vintila

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.044.927,69 lei reprezentând 221.017,75 euro din care C+M inclusiv TVA: 727.034,40 lei reprezentând 153.778,60 euro

Suprafața totală : 1.980 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.044.927,69 lei reprezentând 221.017,75 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 9. Aleea Circului nr.l-spate bloc

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 519.196,64 lei reprezentând 109.817,81 euro din care C+M inclusiv TVA: 321.813,87 lei reprezentând 68.068,28 euro

Suprafața totală : 943 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 519.196,64 lei reprezentând 109.817,81 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 10. Aleea Circului nr.2-spate bloc

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.236.315,38 lei reprezentând 473.013,96 euro

din care C+M inclusiv TVA: 1.657.137,34 lei reprezentând 350.509,19 euro

Suprafața totală : 4.174 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 2.236.315,38 lei reprezentând 473.013,96 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 11. Vasile Conta

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.607.386,80 lei reprezentând 339.986,21 euro

din care C+M inclusiv TVA: 1.157.259,28 lei reprezentând 244.777,55 euro

Suprafața totală : 3,106 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.607.386,80 lei reprezentând 339.986,21 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 12. Intrarea Colibitei

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 401.843,99 lei reprezentând 84.995,98 euro

din care C+M inclusiv TVA: 254.476,12 lei reprezentând 53.825,48 euro

Suprafața totală : 720 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 401.843,99 lei reprezentând 84.995,98 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 13. Sos. Colentina nr. 4 (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 1.104.297,071ei reprezentând 233.575,25 euro

din care C+M inclusiv TVA: 803.061,77 lei reprezentând 169.859,50 euro

Suprafața totală : 1.048 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.104.297,07 lei reprezentând 233.575,25 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 14. Sos. Colentina nr. 1 (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 506.187,36 lei reprezentând 107.066,15 euro

din care C+M inclusiv TVA: 358.015,09 lei reprezentând 75.725,52 euro

Suprafața totală : 1.048 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 506.187,36 lei reprezentând 107.066,15 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 15. Teiul Doamnei nr.l (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 595.432,86 lei reprezentând 125.942,90 euro

din care C+M inclusiv TVA: 410.842,82 lei reprezentând 86.899,37 euro

Suprafața totală : 544 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 595.432,86 lei reprezentând 125.942,90 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 16. Aleea Lunguieții (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 429.593,74 lei reprezentând 90.865,46 euro din care C+M inclusiv TVA: 262.106,14 lei reprezentând 55.439,35 euro

Suprafața totală : 913 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 429.593,74 lei reprezentând 90.865,46 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

 • 17. Otesani (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 682.065,06 lei reprezentând 144.266,90 euro din care C+M inclusiv TVA: 451.751,08 lelu'eprezentând 95.552,07 euro

Suprafața totală : 526 mp                          \

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 682.065'06 lei reprezentând 144.266,90 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni . \

DIRECTOR GE.

Alin Vasilică D

DIRECTOR ECONOMIC

Doina Anca RADU

întocmit 2ex. 30.07.20|9 loitPpiX , x