Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr. 234 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristiglilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 14968/30.07.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 119712/20.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

\ - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu £&ăețer temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar ^î^fctorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 43 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 17.747.214,82 lei inclusiv TVA din care C+M 12.651.715,60 lei inclusiv TVA.

\ ArtZ Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ”, obiective de investiții de interes local din Sectorul JS/Sl

2 ^Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public

Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

5Prezenta Hotărâre conține un număr de 46 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

f

SISTEME RUTIERE - 17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI"

n VIZAT —

Pr®"®sch»nbare -J ecretar

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/20I9

APROBARE "Reabilitare sisteme rutiere pe străzile : DINU LIPATTI, BELA BARTOK, COMANDOR EUGEN BOTEZ, BANCIULESCU GHEORGHE AV„ BANUL COSTACHE, NADA FLORILOR, JOAGARULUI, ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL.CIRCULUI SI STR.DINU VINTILA, ALEEA CIRCULUI NR.1, BLOC NR. 1 - (ALEE SPATE BLOC), ALEEA CIRCULUI NR.2 BLOC NR. 2 - (ALEE SPATE BLOC), VASILE CONTA, COBILITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI”, “Reabilitare parcari de reședința pe străzile :SOS.COLENTINA NR.4, BLOC 3, SOS.COLENT1NA NR.1 BLOC 3, OTEȘANI, TEIUL DOAMNEI NR.1, BLOC 19, ALEEA LUNGULETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI”Nr.

Denumirea străzii

Denumirea investiției

MP

DEVIZ GENERAL (ind. TVA) LEI

C+M (ind. TVA) LEI

DEVIZ GENERAL (ind. TVA) EUR

C+M (Ind. TVA)

EUR

1

Dinu Upatti

Reabilitare sistem rutier

690

425519,66

302.183,44

90.003,73

63.916,29

2

Bela Bartok

Reabilitare sistem rutier

683

526.557,90

347.886,62

111.374,83

73.583,19

3

Eugen Botez

Reabilitare sistem rutier

5.478

2.740.168,98

2.045.808,73

579.586,48

432.718,97

4

Banciulescu Gheorghe

Reabilitare sistem rutier

1.913

1.172.398,82

833.970,49

247.979,79

176.397,16

5

Bariu Costache

Reabilitare sistem rutier

549

327.255,60

211.843,41

69.219,43

44.808,03

6

Nada Florilor

Reabilitare sistem rutier

3500

2.048.372,16

1.512.106,78

433.261,17

319.833,07

7

Joa&srului

Reabilitare sistem rutier

2.952

1.379.695,09

994.418,20

291.826,03

210.334,24

8

Alee leg. Circului/Dinu Vintîla

Reabilitare sistem rutier

1.980

1.044.927,69

727.034,40

221.017,75

153.778,60

9

Aleea Circului nr. 1 - spate bloc

Reabilitare sistem rutier

943

519.196,64

321.813,87

109.817,81

68.068,28

10

Aleea Circului nr. 2

Reabilitare sistem rutier

4.174

2.236.315,38

1.657.137,34

473.013,96

350.509,19

11

Vasile Conta

Reabilitare sistem rutier

3.106

1.607.386,80

1.157.259,28

339.986,21

244.777,55

12

intrarea Cobilitei

Reabilitare sistem rutier

720

401.843,99

254.476,12

84.995,98

53.825,48

13

$os. Colentina nr. 4

REABILITARE PARCARE

1.048

1.104.297,07

803.061,77

233.575,25

169.859,50

14

Șos. Colentina nr. 1

AMENAJARE PARCARE

1.048

506.187,36

3^ 015,00—

107.066,15

75.725,52

15

Teiul Doamnei nr. 1

AMENAJARE PARCARE

544

595.432,86

/410.S42.8J

125.942,90

86.899,37

16

Aleea Lungulețu

AMENAJARE PARCARE

913

429.593,74

{ 262.106,14

790.865,46 /

55.439,35

17

Otesani

AMENAJARE PARCARE

526

682,065,06

451.751,08

144.266,90/

95.552,07

TOTAL

30,767

17.747.214,82

2.676.025,97EURO=4,7278 lei curs BNR (29.07.2019)ValeriuAUCUîntocmit: 2

Ion POPZ


DIRECTOR Alin Vasiiică


■CTOR TEHNIC


ECONOMIC

RADU


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

9

SISTEME RUTIERE -17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

9

BUCUREȘTI"

9

Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. DINU LIPATTI, SECTOR 2, BUCUREȘTI'

Nr.

crt.

Driwiiiin’ii capitolele, fi subcapitolelor Je cheltuieli

Volonir 2>

(f.liil TVA)

T.V.A.

Vulcune (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

AmenajAri pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocatea/piotecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

C APITOLL-L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asiguraiea uliiitațiloi necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rnpoit privindimpnctnlnsnprn Mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380.00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței enei getice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

23.337.00

4.434,03

27.771.03

3.5.1. Tenul de proiectate

0.00

0.00

0.00

3.5 2. Studiu de piefeznbilitnte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de ftziibilifnte/dociiineiitiiiie de nviznie u litcniiiloi de iniei vențn i-i deviz genei ni

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.1. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem nvizcloi /acor durilor/ autoi tzntiiloi

3.779.00

71S.0I

4.497,01

3.5.5. Verificat ea tehnici} de calitatea pioiedidui tehnic <i a detahdoi de execuție

2.000.00

3S0.00

2 3S0.0O

3.5.6. Pioicct tehnic și detalii de execuție

7.55S.00

1.436.02

S.994.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Miinageiiientnl de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistența telmic.l

7.038,62

1.337.34

8.375.96

VIZAT I


Ispre neschimbarej

SECRETAR, |

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2>

(fără TVA)

T.V.A.

Vrt Ionii’ (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1. Asistență tehnicii din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a hicrâi Hor

1.000,00

190,00

1:190.00

3.8.1.2. penii u participarea proiectantului In fazele incluse in proginmul de. control al luciărilcn de execuție, avizat de către Inspectai aful de Stat în Constiitcțti

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8.2. Dirigcnțtc de șantier

5.038,62

957,34

5.995,96

TOTAL CAPITOL 3

38.875,62

7.386,37

46.261,99

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

251.935,66

47.867,78

299.803,44

4.1.1 Reabilitare sistem i irtiei

251.935,66

47.S67.78

299.803,44

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

LRilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

251.935,66

47.867,78

299.803,44

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizai ii șantier ulm

2.000,00

380.00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.306,00

1.198,14

7.504,14

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. x

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         r

construcții

1.280,00

243.20

1.523.20

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

256,00

48,64

304,64

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.270,00

241,30

1.511.30

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3.1.4.2, 3.5, 3.8,4

56.462,26

10.727,83

67.190,09

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

66.768,26

12.685,97

79.454,23

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

357.579,54

67.940,12

425.519,66

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

253.935,66

48.247,78

302.183,44Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizArii obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BELA BARTOK, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

iTf.

Deimniirrii capitolelor și subcapitolelor ile cheltuieli

Valoare '2> f/rtiit TVA)

T.V.A.

Vn/cKin' ten TVA)

hT

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL J. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLl’L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii </<■ teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Ropot t pi ivind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alic studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500.00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

54.565,38

10.367,42

64.932,80

3.5.1. Temă de proiectate

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de piefezaliilitnte

0,00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de teiabihtate/docniiieiilnție de avizai ea htcrâitloi de iutei i’eu;ii șt deviz general

39.500,00

7.505,00

47.005,00

3.5.4. Docnntcntațiile fclinice necesare in vederea nbținei ti avizelor tncoi din doi / autor izatiiloi

4.355,13

827.47

5.182,60

3.5.5. l't'tificiiiea tehnicd dc enlitate a jnoiechdni tehnic ii dettihdoi de execuții'

2.000.00

380.00

2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic Șl detalii de execuție

8.710,25

1.654,95

10.365,20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

C oirsultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Miuuigeineiitiil de proiect penti ii obiectivul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul tvuiiiciai

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență telurică

7.806,78

1.483,20

9.290,07

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Va loa re '2>

tfdrd TVA)

T.V.A.

Vn ton re teu n7A)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

3S0.00

5

2.380,00

3.8,1, Asitfenți) tehnici) din partea pioicctinifiiliii

3,8.1.1. pe pei ioitdn de excciifie n liteiiiiilar

1.000,00

190.00

1.190,00

3,3.1,2. penii n pniticifutivn pnnecf mitului In fazele iiieltiec în pineînnml de emitiol nl luei/n tlm de execuție, imitat de rație hi&Pi’iltiiiHtil de Mul fn Crnirdi iiejii

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8,1, Diiigenție de ptntlei

5,806,78

1.103.29

6.910,07

TOTAL CĂPtTOt .1

70.871,16

13.46,$71

84.337,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bată

4,1

CcttlsifUCtll si iHStrtlrttii

290.341,70

55.164,92

345.506,62

4.1.1 Renlnlitme sitdeni i u.liei

290.341,70

55.164,92

345,506,62

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cate necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

290.341.70

55.164,92

345.506,62

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lnciilii de. consti uctii

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe orgaiiizilrit șantierului

2.000,00

3S0.00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.729.00

1.278,51

8.007,51

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. c

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         r

construcții

1.472,00

279.6S

1.751,68

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

295,00

56,05

351,05

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.462,00

277,78

1.739,78

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2. 1.3, 1.4. 2. 3.5, 3.8. 4

70.542.77

13.403,13

83.945,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

81.271,77

15.441,64

96.713,41

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

442.485,63

84.072,27

526.557,90

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

292.341,70

55.544,92

347.886,62

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 607/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STR COMANDOR EUGEN BOTEZ, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

N7.

rrt

Denumirea capitolelor și stibcapitoleior de cheltuieli

in

Vnlonre * f/ilnt TVA)

T.V.A.

Va Ion re

<cu tvai

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului ( hclliiieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli peniiu asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de temi

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rnpoit pi ivind iinpnctnl asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500.00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădiriloi

0.00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

136.272,52

25.891.78

162.164,30

3.5.1. Tenii'i de proiectare

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabditnte

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabihtatc/dnciinientiiție de avizare a luciăiiloi de iutei ventil și deviz general

57.000.00

10.S30.00

67.830.00

3.5.4. Documentațiile tehnice neeesaiein vederea obținem avizelorlacor durilor/ autorizntiilor

25.757.51

4.S93M

30.651.44

3.5.5. Verificai ca kJnticA tk calitate a proiectului tehnic fi a dctalitloi tk execuție

2.000.00

3SO.OO

2.380.00

3.5.6. Piorect tehnic și detalii de execuție

51.515.01

9.787.85

61.302.S6

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect penti ii obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fînnnciai

0.00

0,00

0.00

3.8

Asistență telurică

36.343.00

6.905,17

43.248.17

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fum TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3.8.1, AțiMrtijn ft'luiw din puitca pidcctiuilnhii

3,8.11. pepri landit ilc crcc^ic n Iwiiuiltv

1.000,00

100,00

1.100,00

lâ.1,2, penii ii ptpildpui t'ii pii’/t’rM/l/iîlitf In finele iwliw iu piogitiiniil ite tvufiul «1 litfovilcn de cwtitțir, iwieui de etilic tMWttnntlnl de 57tii Pi Ci'ifcl'^t

1.000.110

130.00

1,190,00

JA.2. Duigeiipe de piHfiei

34.343,00

40. mi/

TOTAL CAPITOL J

181.113,31

34.411,93

213.327,46

CAPII

OLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ai instalații

1,717.167,00

326.261,73

2,043.428,73

4,1:1 Reabilitaie sistem t udei

1.717.167.00

326.261,73

2.043.428,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente teluiologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente teluiologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente teluiologice și funcționale care nu necesita montaj Și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.717:167,00

326.261,73

2.043.428,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Litcniii de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe orgaitizibit șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.424,00

4.260,56

26.684,56

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.

construcții

8.606,00

1.635,14

10.241,14

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.722,00

327,18

2.049.18

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

S.596,00

1.633,24

10.229.24

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3. 1.4. 2,3.5. 3.8,4

377.956,50

71.811,74

449.768,24

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

404.380,50

76.832,30

481.212,80

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe teluiologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.302.663,01

437.505,98

2.740.168,99

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

1.719.167,00

326.641,73

2.045.808,73

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 ettro = 4,7339 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2010

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BANCIULESCU GHEORGHE, AV„ SECTOR 2, BUC UREȘTI"

Nr.

crt.

Denumirea capitalelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Vii Icra re 11

(tara TVA)

T.I'.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistențA tehnicA

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.L Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoi t pi ivind imțmelul «Supnt mediului

0.00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expeitizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectaie

86.446.71

16.424,87

102.871,58

3,5.1. Tema de piaieclaie

0.00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu de ptefeiuibdifate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de teziibilitiite/docuiiieiitnjie de avizare a Iiici iii iloi de iutei veitttt fi deviz ^eiieml

53.000.00

10.070,00

63.070,00

3.5.4. Documentațiile tehnice rtecesaie în vederea obținci ii iivizelor/aeordin iloi/autor izațiiloi

10.4S2.24

1.991,62

12.473.S6

3.5.5. Venficaiea tehnica de calitate a proiectuhti tehnic fi a dctaliiloi de e.iecupe

2.000.00

380.00

2.3S0.00

3.5.6. Pioteet tehnic șt detalii de execuție

20.064.47

3.983,25

24.047.72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect peritm obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul fimtnciai

0.00

0,00

0.00

3.8

AsistențA tehnicA

15.976,17

3.035,47

19.011,64

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fam TVA)

T.V.A.

Vn Ion re (cu TVA)

lei

lei

Ici

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnicii din pai tea proiectantului

3.8,1.1. pe perioada de execuție a luciUiiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului In fazele induse in piogiamul de control al luciei ilot de execuție, avizat de critic Inspectoratul de Stat în Coustiucții

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șaiitiei

13.976,17

2.655,47

16.631,64

TOTAL CAPITOL 3

110.922,SS

21.075,34

131.99S.22

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

698.815,54

132.774,95

831.590,49

4.1.1 Reabilitare sistem i atici

698.815,54

132.774,95

S31.590.49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

69S.S15.54

132.774.95

S31.590.49

CAPITOLLTL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Luciriii dc coustiucții

2.000,00

380.00

2.3S0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380,00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.223,00

2.132,37

13.355,37

C omisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

finanțatoare

0.00

0,00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.

construcții

3.515,00

667,85

4.182,S5

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

703.00

133,57

836.57

5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.505,00

665,95

4.170,95

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500.00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2. 1.3.1.4, 2. 3.5. 3.8, 4

160.247,68

30.447,06

190.694.74

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

175.470,68

33.339,43

208.810,11

CAP1TOLLIL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

985.209,10

187.189,72

1.172.398,82

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

700.815,54

133.154,95

833.970,49


spre noschimbare, __S EGRETA Rt

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. NADA FLORILOR, SECTOR 2, BUCUREȘTI”


Nr. rit.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

V'iilonii’ (film TVA)

T.V.A.

Vithtitrr' (rit TVA)

Ici

îd

lei

J

2

3

4

5

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea ii amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLL'L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expei tizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

113.390,51

21.544,19

134.934,70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefczaliihtiite

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu tic ,'er.til'ilibite/dociiiiieiitnție tic ireiijire a bu nii tloi de intervenții și deviz senei <il

54.300.00

10.317.00

64.617.00

3.5.4. Documentațiile tehnice iiecesme iii vederea obținerii iivizelo>/ncoidunlai/iiutoiizatuloi

19.030.17

3.615.73

22 645.90

3.5.5. l’eii/ftwert tehnici) tic calitate a pioieeliilm tehnic și a detaliiloi de execuție

2.000.00

3S0.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect tehnic fi detalii de execuție

38.060.34

7.231.46

45.291,80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Mimagenieiitid de proiect pentiu obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fimiiieuii

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

27.373,31

5.200,93

32.574,24


spre neschhnbare,

__secretar,

Nr. cit.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> (fiird TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

33.1, Ar.if(cnp) tehnicii din purta pivicctnutului

3.8.1,1. pe perioada de execuție a luci fu Ucu

1.000,00

190.00

1.190,00

33,1.2. pcuti u paiticipaica pioicctnntului la fazele incluse în programul de control al lucrifliloi de eveciițic, avizat de cutie Inspectai dini de Stat Iu Construcții

1.000.00

190,00

1.190,00

33.2, Dirigciiție de șantier

25.373,31

4.820.93

30.194,24

TOTAL CAPITOL 3

149.263,81

28.360,12

177.623,93

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

4.1.1 Reabilitare sistem i utiei

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.268.677,97

241.048,81

1.509.726,78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucruri de comti ttcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organ izili ii șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17.491.00

3.323,29

20.814,29

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

fmanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.364.00

1.209,16

7.573,16

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.273,00

241.87

1.514,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.354.00

1.207.26

7.561,26

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4. 2, 3.5, 3.8.4

281.888,36

53.558,79

335.447,15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

303.379,36

57.642,08

361.021,44

CAPITOLL'L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.721.321,14

327.051,01

2.048.372,15

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.270.677,97

241.428,81

1.512.106,78

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT pre neschimbare secretar,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BANUL COSTACHE, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Nr.

irt.

DniiimiriM ritpifvleltii ți HibnipifoMor de cheltuieli

Vii Ion re 21 I/itrrt TVA)

t.v.a.

Vii hui re (rn TVA)

lei

lei

Ici

1

2

3

4

n

CAPI

Chelit

OLUL 1 Cheltuieli pentru oltlinerea si ninenajareit terenului lieli pentru obținerea și attienajarea terenului

1.1

Oh’met ea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajai va terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Uutiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocaie.r/protecția utilităților

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLL'L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

C APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teien

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2, Răpăit pi ivind unpiietid nsiiprn mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

31.420,89

5.969,97

37.390,86

3.5.1. Tenii) de pioiectaic

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefeziibilitnle

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezalulitate/docnnientnție de iitnznie n Iticnlriioi de uita venin și deviz senei el

21.500,00

4.0S5.00

25.5S5.00

3.5.1. Oveiiiueiititpile tehnice iiecefuireiii vedeiai ubțiiieni nvizeloi/ncordui Hal niitoi izatiiloi

2.640.30

501,66

3.141.96

J.j.j. Wntficiiieii tehincti de cult tute a /noiechdui tehnic <i ti dehilukv de execuție

2.000,00

3S0.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

5.230.59

1.003,31

6.2S3.90

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0.00

0,00

3.7.1. Mnmigemaitiil de pioiect pcntui obiectivul de inveotițti

0.00

0,00

0.00

3.7.2. Auditul fiunnaai

0.00

0.00

0,00

3.8

Asistența tehnică

6.752,53

1.282,98

8.035,51

VIZAT

spre neschimbare

secretar,

Nr. crt,

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2

(fii nl TV.4)

T.V.A.

Valoare (eu Tl'A)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1, Asistenții tchiiicd din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada dc execuție a luer<Uiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. peiitm participai ca ptoieclanfulni la fazele incluse in piogianitd dc contiol al lucrăriloi de execuție. avizat de cnfte Inspeetoiatul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1,190,00

3.S.2. Dirigenție de șautiei

4.752,53

902.98

5.655.51

TOTAL CAPITOL 3

46.673,42

8.86’7,95

55.541,37

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

176.019,67

33.443,74

209.463,41

4.1.1 Reabilitate sistem t atici

176.019,67

33.443.74

209.463,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

176.019,67

33.443,74

209.463,41

CAPITOLLJL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Liictihi de construcții

2.000,00

380.00

2,380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.473,00

1.039,87

6.512,87

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        h

construcții

901.00

171,19

1.072,19

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

181,00

34.39

215,39

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

891,00

169,29

1.060.29

r     Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2.1.3.1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

42.838,62

8.139.34

50.977,96

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

52.311,62

9.939,21

62.250,83

CAPITOLLJL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

275.004,71

52.250,90

327.255,61

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

178.019,67

33.823,74

211.843,41

2| In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR’


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV! REABILITARE SISTEM RUTIER STR. JOAGĂRULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI '


Nr. crt.

Demunlren capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fdril TVA)

EV,.4.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

C APITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

o.oo

0.00

1.2

.Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

0,00

0,00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea, protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului t heltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

7o0,00

-I.7o0.00

3.1.1. Studiide teren

4.000.00

7o0,00

1.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000.00

380,00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

87.014,05

10.532,o7

103.54o.72

3.5.1. Tenul de proiecțiil e

0.00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0,00

3.5.3. Studiu defezabilitateldocumeiitație de avizare a lucrărilor de intervenții ,-i deviz general

47.500.00

9.025.00

56.525.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obțineiii avizelor/aeordurilorl autorizațiilor

12.504.68

.       2.375.59

14.880.57

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic ~i a detaliilor de execuție

2.000.00

380,00

2.380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

25.009.37

•1 751.78

29.7ol.15

3. o

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

C onsultanță

0,00

0,00

0,00

3.7J Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnica

24.508,43

4.n5o,o0

29.lo5.03

V7ZAT pfe rîQsclihnbare

Nr, frf.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2> (fără TVA)

T.V.A.

Vfl/ortlT (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380,00

5

2.380.00

3.8.1. Asistența tehnica din partea proiectantului

3.8:1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000.00

190.00

1:190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000.00

190.00

1:190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

22.508.43

4.276.60

26.785.03

TOTAL CAPITOL 3

120.022,48

22.804,27

142.826,75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

833.645,55

158.392,65

992.038,20

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

833.645.55

158.392,65

992.038,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

LHilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

$33.645,55

15S.392.65

992.038,20

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000.00

760,00

4.760,00

5.1:1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380.00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.70o,00

2.414,14

15.120,14

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2,1. .

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

_      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor ele

construcții

4:189,00

7.95,92

4.984,91

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

838.00

159.22

997.22

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4:179,00

794.01

4.973.01

_  _ Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația ele

construire desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

189.033,61

35.916,39

224.950,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

205.739,61

39.090,53

244.830,14

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1,159.407,64

220.287,45

1.379.695,09

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

835.645,55

158.772,65

994.418,20

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SEC TOR 2


spre neschimbare, SECRETAR,DEVIZ GENERAL

pricind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG *107/2010

OBIECTIV; REABILITARE SISTEM RUTIER ALEE TARA NUME • ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL. CIRC ULUI Si STR. DINU VINTILA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

,Vr.

Df

Dcnuiniivn ritpifdleldi' și itiibfiipltolehu' de chi’ltuii’li

Gifonrr 1

(Mirt 7 VA)

T.V.A.

Pn fonfi’ (t’u TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1. Cheltuirii pot trti ol'Hnrtva si rtffltHirtjrtfert terenului Cheltuieli pentru obținerea ți ainenajarea terenului

Li

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1,3

Amenajăit pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0,00

CAP1TOLLT 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoitprivind impactul nsnpin mediului

0,00

0.00

0,00

3.13. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Doctunentațn-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordul i și autorizații

2.000.00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

85.402,90

16.226,55

101.629,45

3.5.1. Tenul de proiectare

0.00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu dc pi efezabilitate

0,00

0.00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitafe/doeiiiiieiilație de avizai e a liiciinloi de iuteiîvii;ii <i deviz qeiieiid

56.000,00

10.640.00

66.640,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesaie in vederea obține/ii iivizelca/acoi dinilor/ autoi izațitloi

9.134,30

1.735.52

10.S69.S2

3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic ;i a detalidoi de execuție

2.000,00

3SO.OO

2.3S0.00

3.5.0. Piotect tehnic și detalii de execuție

1S.26S.60

3.471,03

21.739.63

3.0

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentni obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fntiinciai

0.00

0,00

0,00

3.8

Asistență telmică

18.441.74

3.503,93

21.945,67

spre rwschimbare, SECRETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fiir/l TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1. Asistenții tehnicii din parteaproiectantului

3.S.I.I. pe pe> iaada de execuție a luci <)i iloi

1.000,00

1.90.00

1.190,00

3.8.1.2. penii ii participarea proiectantului la firide incluse tu programul de contiol al lucrai iloi de execuție, avizat de altie Inspectai aiul de Stat în Coitsiiucții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigențic de șitutici

16.441,74

3.123,93

19.565.67

TOTAL CAPITOL 3

112.344,64

21.345,48

133.690.12

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

608.953,28

115.701,12

724.654,40

4.1.1 Reabilitare sistem mtiei

60S.953.2S

115.701.12

724.654.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente telmologice și funcționale

0,00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

60S.953.28

115.701,12

724.654,40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000.00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucidri de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe 0/jiiiiizdrii șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.233,00

1.944,27

12.177,27

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. „

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

^2 C ota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.065,00

582.35

3.647,35

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

613.00

116.47

72.9,47

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.055.00

530,45

3.635,45

_      Taxe pentni acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/ desființare

3.500.00

665,00

4.165,00

5.3

C heltuieh diverse și neprevăzute (20,0 %), - C apitol/ Subcapitol 1.2.1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,4

142.559,58

27.086,32

169.645,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

156.792,58

29.790,59

186.583,17

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

878.090,50

166,837,19

1.044.927,69

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

610.953,28

116.081,12

727.034,40

21 In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER ALEE FARA NUME - ALEE SPATE BLOC ALEEA CIRCULUI NR. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

jVr.

crt.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor ile cheltuieli

Va Ion re 2>

(fard TVA)

T.V.A.

PllImiH’ (cu tva>

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului C helluieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

o.oo

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la staiea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL L

0,00

0,00

0,00

CAPITOLlTL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLE L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența telurica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privtud impactul asupra mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380.00

3.3

Expertizare telurica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

70.079,43

13.315,09

83.394.52

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de prefenabihtnte

0,00

0.00

0,00

3.5.3.          tic fczalnlittilehhu:niHeiitiiție de nvi;-.tuc ti Ineitli itei tic

infeiuențn ;i deviz ^eiieml

56.000.00

10.640.00

66.640.00

3.5.4. Dociiiiteiitaftilc tehnice iiecesnie în vederea ol’fuiei ii rtvi. tloi/iiL'oi duiiloil iiutoi i.-.usiiloi

4.026.4S

765.03

4.791.5/

3.5.5 Vei ificatw tehnicii de calitate a proiectului tehnic --i n detaliilcu de execuție

2.000.00

3S0.00

2 380.00

3.5.6. Pioiect tehnic și detalii de execuție

S.052.95

1.530.06

0.583.01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Management id de proiect peiitm obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7 2. Auditul fînancuii

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

9.247,66

1.757,06

11.004.72Nr. cit.

Detiioniit’ii capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> (filrrt H’A)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380,00

5

2.3S0.00

3.8.1. Asistenții tehnicii din pnitcn pioin-tniittilni

pe/viicntdn de extențtv rt lucimiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. penii it pțn fivipnien pinieetnntuliii In fazele învinge in ptoglriiiinl de contivl rtl hicinidei tic e.tCriijfe. iioiznl de ciliiv Inepeefnliiliil rfv Sfiit in Ctnifl/ite^l

1,000,00

190,00

1.190,00

3,8,2, Olt Ijctljk rtt* finHlei

7.247.66

1.377,06

8.624,72

TOTAL CAPITOL 3

«7.627,09

Ui,667,13

104,514,24

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

268.431,82

51,002,05

319.433,87

4.1.1 Reabilitate e-isteni tuliei

26S.431.S2

51.002,05

319.433,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

26S.431.S2

51.002,05

319.433.S7

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucruri de construcții

2.000,00

380,00

2.380.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.489,00

1.232,91

7.721,91

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. c

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

r      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

1.363.00

258,97

1.621,97

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

273,00

51,87

324,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.353.00

257,07

1.610,07

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4

69.551,78

13.214,84

82.766,62

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

80.040,78

15.207,75

95.248,53

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

436.299,69

82.896,95

519.196,64

Din care:

C + M <1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

270.431,82

51.382,05

321.813,87

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER PE ZONA C UPRINSA ÎNTRE ȘOS. ȘTEFAN C EL MARE ALEEA C IRC ULUI NR. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

AV

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vrtkiiiie ’’

(ții rii TVA)

TA7. A.

Pi» Ion re (cu Tl'Al

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLL’L 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru lelocaiea/protecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLL’L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Răpăit pi ivind impactul asupia iiiednilui

0,00

0,00

0.00

3.1.3. Alic studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordui i și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

119.574,86

22.719,22

142.294.08

3.5.1. Temă de proiectai e

0,00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezalitlitate

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabditate/docimientație de avizare a liicuWiloi de intervenții fi deviz general

55.000.00

10.450.00

65.450.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vedeien obținerii nwzelor/acoi din den / an toi izațiiloț

20.S5S.29

3.963,07

24.S21.36

3.5.5. Verificai ea tehnica de calitate ațaotectulm tehnic a detnhiloi de e.xecn[ie

2.000.00

380.00

2.3SO.OO

3.5.6. Proiect tehnic șt detalii de execuție

41.716,57

7.916.15

49.642.72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managenu'ntul de proiect pentni obiectivul de investiții

0.00

0,00

0.00

3.7.1. Auditnl financiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

29.810,77

5.664,05

35.474.82

i'/jl y* A *=“

spre neschimbare SECRETAR,

Nn

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2>

(fitnt TVA)

TA'. A.

Vn Ion it (eu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2,000,00

4

380.00

5

2,380.00

3.8.1. Asistenții tehnica din pili ten ptvtecfniitiillti

3.8.1.1. pe pciiondn tic csectifieit Iaci aiilcii

1.000,00

190,0(3

1.190.00

3.8.1.2, priitul piu tlcipiuen piviectnntuliti In turele incluse hi pitițțiiuitiil tle control ni luciei iloi ile e.trcuție, nvir.nt de catie liispecfoiiittil de. stat in Ctiii?f>nefii

1.000,00

190.00

1.190,00

3,8.2. Oii fjeiițle de țtiiifle-i

27.810,77

5,284,05

33.094,82

TOTAL CAPITOL 3

157,885,63

29,998,27

187,883,90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.390.552,39

264.204,95

1.654.757,34

4.1.1 Reabilitate sistem i atici

1.390.552.39

264.204,95

1.654.757,34

4.2

Montaj utilaje, echipamente teleologice 51 funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.390.552,39

264.204,95

1.6’54.757,34

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Litcuiri tic coiistiucții

2.000,00

380,00

2.380.00

5.1.2. Cheltuieli cone.xe vi^inhziîi ii șmitiei uhu

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18.831,00

3.577,89

22.408,89

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. c.

linanțatoare

0,00

0,00

0.00

C ota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         f

construcții

6.973.00

1.324.87

8.297.S7

C ota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.395.00

265,05

1.660,05

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.963,00

1.322,97

8.2S5.97

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

307.987,60

58.517,64

366.505,24

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

330.818,60

62.855,53

393.674,13

C APITOLL’L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.879.256,62

357.058,75

2.236.315,37

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 51.lt

1.392.552,39

264.584,95

1.657.137,34Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VASILE CONTA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


Nr.

cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Va Io in c 1 (fard TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

/t‘i

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajau pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru îelocaiea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

C'APITOLL'L 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistența tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.2. Rnpoit privind impactul asuprii mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentațu-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare telurica

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

104.671,91

19.887,66

124.559,57

3.5.1. Teiiui de proiectate

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefezabilitiitc

0,00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabililate/documciitaiie de uvizme ii Incidi iloi de iutei wații ;i deviz senei al

59.000.00

11.210.00

70.210.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesaieiu vederea obținet ii avizeloi /acordurilor.' autoi iznțiiloi

14.557.30

2.765.89

17.323.19

3.5.5. Verificarea tehntc.i de calitate a pioiectiilm tehnic și a dctalnloi de execuție

2.000.00

380.00

2.380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

29.114.60

5.531.77

31.646.37

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

C onsultanțA

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect penii tt obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

28.203,14

5.358.60

33.561.74

VIZAT

s p re n e «.<• h ; m b a re SECRETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(frirri TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

1

3

2.000,00

4

380,00

5

2.3SO.OO

3.8.1. As&fcufrt tehnicii din parteaproiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a luci riiiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.I.2. peiitiu pai ticipmea proiectantului In frizele incluse în programul de ccmtiol al luctririloi de execuție, avizat de critic Inspectoratul de Stat în Constiucții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.S.2. Dirigenție de șantier

26.203,14

4.978,60

31.181,74

TOTAL CAPITOL 3

141.375,05

26.861,26

168.236,31

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

970.486,79

184.392,49

1.154.879,28

4.1.1 Reabilitate sistem mtiei

970.486,79

184.392.49

1.154.879,28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente telmologice și funcționale care necesita montai

0,00

0,00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și eclupamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL!

970.486,79

184.392,49

1.154.879,28

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Luci rii i de consti tieții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe cngaiuzaru șantiei ului

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.211,00

2.700,09

16.911,09

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

^^2 C °tA aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.S73.00

925.S7

5.798,87

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

975,00

185.25

1.160.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.863.00

923.97

5.786,97

r r Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2.1.3, 1.4, 2. 3.5, 3.8, 4

220.672,37

41.927,75

262.600,12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

238.883,37

45.387,84

284.271,21

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.350.745,21

256.641,59

1.607.386,80

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

972.486,79

184.772,49

1.157.259,28

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4.7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

ViZAT spre neschirnbare, SECRETAR.
Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizArii obiectivului

conform HG 907/2010

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA - ALEEA LCNGL LETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI’A7.

crL

Dcmmiiicu capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vllloill'l’ 21

(filrit TVA)

T.V.A.

V’iiloiiri'

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLl!L 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea teiemilui

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la stai ea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLl'L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiei

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

tivului

2.1

Cheltuieli pentiu asiguiarea iitilitatiloi necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.2. Răpăit pi ivind impactul asnpia mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentatn-supori ța cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380.00

2.380,00

3.3

Expert izaie tehnica

2.500,00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței eneigetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

59.321,58

11.271.10

70.592,68

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabildiite/iliieuiiteiiliitie de avizate a lueniiîloi de udei ventil fi deviz penelul

47.500.00

4.025.00

56.525.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesari in vedeica obținem itvizclot/«coi dii uloil nutoi izațiiloi

3.273,86

622.03

3.695.39

3.5.5. 1 ’ei tficat ea tehnică de calitate a pi oiectnlui tehnic și a detalnloi de execuție

2.000,00

3S0.00

2.3S0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

6.547,72

1.244.07

7.791,79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul depmieet pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fmaneiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență teluucă

7.892.95

1.499,66

9.392.61

JVr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Viitoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

3S0.00

5

2.3SO.OO

3.S.I. Asistență tehnicii din partea pioicctantnlui

3.S.I.I. pe. pei ioada de execuție a luci ăi Hor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.S.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cătie Inspectoratulde Stat iii Construcții

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8.2. Dirigeitțic de șantier

5.S92.95

1.119,66

7.012,61

TOTAL CAPITOL 3

75.714,52

14.385,76

90.100,28

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

218.257.26

41.468,88

259.726,14

4.1.1   Luci aii pili care

21S.257.26

41.46S.SS

259.726.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2IS.257.26

41.46S.SS

259.726,14

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.3SO.OO

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380.00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.937,00

1.128,03

7.065,03

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

1.112,00

211.2S

1.323,28

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3, teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

223,00

42.37

265,37

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.102,00

209.3S

1.3T1.3S

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

3.500.00

665.00

4.165.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2. 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

57.094,36

10.847,93

67.942,29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

67.031,36

12.735,96

79.767,32

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

361.003,14

68.590,60

429.593,74

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

220.257,26

41.848,88

262.106,14

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "AMENAJARE PARCARE LA SOL IN SPIC - STR. OTESANI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


Nr.

cit.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Vnlcmn- 'J'

(litrii Tl',41

TVA.

Vn Ion re (cu TVA)

Ici

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLl’L 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760.00

3,1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

70.993,02

13.488,67

84.481,69

3.5.1. Temă depioiecfaie

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de piefeznbilitntc

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/doainieritațic de avizare a luciră iloi de intervenții și deviz genei ni

52.000.00

9.8S0.00

61.SS0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vedeieu obținem avizelor lacoidiiitloi/ autoiizatnloi

5.664.34

1.076,22

6.740.50

3.5.3. Vertficaiea tchmcA de calitate a pioiectitlui tehnic și a detaliilor de execuție

2.000.00

3S0.00

2.380.00

3.5.6. Proiect tehnic ;i detalii de execuție

Ti ,328.68

2.152.45

13.481.13

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect penii u obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Anditul finaiiciai

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

12.195,81

2.317,20

14.513.01

VIZAT sjâre He&chimbare, secretar,Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoine '2> (fitră TVA)

T.V.A.

Valoare

(cil TVA)

lei

Iei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

3.8.1. Asistența tehnicii di» partea proiectantului

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentiu participarea proiectantului la fazele incluse in piogiainul de coiitiol al lucrărilor dc execuție, avizat de critic Inspectai aiul de Stat in Constiiicțu

1.000,00

190.00

1.190.00

3.8,2. Dirrgcnțic de șantiei

10.195,81

1.937,20

12.133,01

TOTAL CAPITOL 3

91.6SS.84

17.420,87

109.109,71

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

377.622,76

71.748,32

449.371,08

4.1.1 Luci aii parcare

377.622,76

71.74S.32

449.371,OS

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

377.622,76

71.748,32

449.371,OS

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760.00

5.1.1. Lucirii i de coriști ucții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizai ii șantierului

2.000.00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.690,00

1.461,10

9.151,10

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0.00

0,00

0.00

Cota ăferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.909.00

362,71

2.271,71

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

382,00

72,58

454.58

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.899,00

360,81

2.259,81

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2.1.3,1.4, 2, 3.5,3.8,4

92.162,32

17.510,84

109.673,16

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

103.852,32

19.731,94

123.584,26

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatate

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

573.163,92

108.901,13

682.065,05

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1}

379.622,76

72.128,32

451.751,08

■' In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

S.C. LUNAEN


ViZA g spr<3 ttfeschimbare, SECRETAR,


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

OBIECTIV: ' REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA INTR. COB1LITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

cit.

Demnniri’ii capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valon re 11 (fdiii TVA)

TA'. A.

Viiloiire

(cu rt'.u

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760,00

4.760.00

3.1.1. Studii dc teicii

4.000,00

760,00

4.760.00

3.1.2. Raport privind impactul nsupin mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatu

2.000,00

380,00

2.380.00

3.3

Experlizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectate

46.533,05

8.841,28

55.374,33

3.5.1. Tenul de proiectate

0.00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de piefezabditale

0.00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fe.'.abilitale/dacuiiieiifajie «Ir aviziiie <1 luciii ulei de uiteiveii;u ți deviz gciteiiil

35.000,00

6.650,00

44.650.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare iii vedeica eb'iuci ti iWKelor/acoi din iloi / au tei izatiiloi

3.177,63

603,76

3.781.44

3.5.5. Vei tfiiiii ca tehnice de calitate a înoiectiilni tehnic și n detaliilor dc ClCCII'IC

2.000,00

380.00

2.3S0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

6.355,36

1.2.07.52

7.562.SS

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect peiitm obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2. Auditul fniiiucnu

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență telurică

7.719,83

1.166,77

9.186.60

VIZAT I spre n esc hi rn ha re


SECRgTAR, ’’

Nr.

nt

Deiiiiiiiii'i’ii capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

V<i Ion re l> (fard TVA)

T.V.A.

Viiloari’ (eu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2,000,00

4

380,00

5

2,380,00

3.8.1. Asisfcuțit tehnică din partea proiectantului

3.8.1,1. pe perioada de earcuție 11 hiciaiiloi

1,000,00

190,00

1,190,00

3,8 1 2. peiittu participarea proiedantithii In fazele induse hi piograiiiul de contied al Itu-hUilcn de execuție, avitat de cutie IiispedPiuliil de Sfat iu ccthftiK’îtf

1.000,00

190,00

1.190,00

3,8,2. Di/^i'i/tiejlepțiiției

3719,81

1:08677

6:806,90

TOTA

CAPITOL 3

627.32.87

11,911,05

74,673,92

CAPII

OLUL 4 CTielhtlell pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

211.845,48

40,250,64

252,096,12

4,1,1 Reabilitate sistem i iitici

211.845,4$

40,250,64

252.096,12

4.2

Monta) utilaje, echipamente teluiologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

211.S45.4S

40.250,64

252.096,12

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lncr/ti i de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe orgainr.ăiii șantierului

2.000,00

380,00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.866,00

1.114,54

6.980,54

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0.00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

1.080.00

205,20

1.2S5.20

Cota aferentă ISC pentiu controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

216,00

41,04

257,04

5.2,4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.070,00

203,30

1.273,30

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5,2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4, 2.3.5, 3.8,4

53.219,67

10.111,74

63.331,41

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

63.085,67

11.986,28

75.071,95

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si feste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

337.684,02

64.159,97

401.843,99

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

213.845,48

40.630,64

254.476,12

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei
Proiectant,

SC IA1NA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

contorul HG 007/2010

OBIECTIV: REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚA SOS. COLENTINA NR 4. SECTOR 2. BUCUREȘTI

iVr.

Cit.

Deiimii ireu capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

t/ilril TVA)

r.va.

Vuloure (cu 7TA»

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL L Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utiliiițiloi

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL I

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asiguraiea utilitatiloi necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPLTOL 2

0.00

0,00

0.00

C APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnica

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teicii

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.2. Rapoit pi renul impactul timpul iiiedudiii

0.00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltiueli pentru obținerea de avize, acorduri fi autorizații

2.000,00

380,00

2 380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500.00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței eneigetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3 5

Proiectare

60.777,88

11.547,80

72.325,68

3.5.1. Ternii de proiectai e

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Stndm de piefezabihtatc

0.00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de feziibilitiite/dociiiitctitnție de avizare a luciiliiloi de intervenții și deviz general

2S.500.00

5.415,00

33.915,00

3.5.1. Documentațiile tehnice neeenaic in vedeica obținem avizeloriacot durilor l autorizațitloi

10.092.63

1.917,60

12.010,23

Veiificiucu tehuiCi] tic cnlihite <1/fioicctu/iii tehnic <i detnliiloi de C.XCCUțlC

2.000.00

380,00

2.380.00

3.5.6. Pioiect tehnic <i detalii de execuție

20.185.25

3.835,20

24.020,45

3.0

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

C onsultanță

0.00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul depioiect penii u obiectivul de uiuerdiții

0.00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul fiimnctai

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență telurică

20.166,73

3.831,68

23.998.41


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2

(filnt TVA)

TVA.

Vrtlortre (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380,00

5

2.330.00

3.3.1. Asistenți} tehnici} din partea proiectant ului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a Incntiiloi

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului In fazele incluse în programul de corihol al lucrariloi de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in ConstnicUi

1.000.00

190,00

1.190,00

3.3.2. Dir igenție de șantier

18.166.73

3.451,6S

21.618,41

TOTAL CAPITOL 3

89.444,61

16.994,48

106.439,09

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

672.841,82

127.839,95

800.681,77

4.1.1 Lucian pai care

672.S41.S2

127.339.95

800.681,77

4.2

.Monta; utilaje, eclupamente teluiologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

LOilaje, echipamente teluiologice și funcționale caie necesita montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente teluiologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

672.841,82

127.839,95

800.6Sl,77

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Literari de construcții

2.000,00

3S0.00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizai ii șantier ului

2.000,00

3S0.00

2.3S0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.937,00

2.078,03

13.015,03

C omisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.385,00

643,15

4.028,15

Cota aferentă ISC pentiu controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

677,00

128,63

305,63

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.375,00

641.25

4.016,25

Taxe pentiu acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol 1.2,1.3, 1.4. 2, 3.5. 3.8.4

150.757,29

28.643,89

179.401,18

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

165.694,29

31.481,92

197.176,21

CAPITOLL1L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe teluiologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

927.980,72

176.316,35

1.104.297,07

Din care:

C + M <1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

674.841,82

128.219,95

803.061,77

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 007/2016

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA SOS. COI.ENTINA NR. 1 BI OC 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI’


Ni.

<tL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Utilmire 21 (Mirt 7T.4»

L.V..1.

Un Ion re teu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

I.l

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPI I OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760,00

4.760.00

3.1.1. Studii de tei cu

4.000.00

760.00

4.760.00

3.1.2. Raport plivind uu/'itdiil nsupni iiiediiilui

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Dom menta ții-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri 51 autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expeitizaie telmicA

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificat <m performanței encigetice și aitditul energetic al dadmloi

0,00

0,00

0.00

3.5

Pioiectaie

29.448,39

5.595,19

35.043,58

3.5.1. Teniil de proiecțiile

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de pietanbilitiite

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabihtiite/doeiiiiieiitnție de avizai e a luci ai iloi de tutei WUțit fl deviz țeiteml

11.000.00

2.660.00

16.660,00

3.5.4. Liocimtenlațttle tehnice necesaie in tvrferen obținem avizele’ /acordai ilou aiitorizariiloi

4.4S2.SO

351.73

5.334,53

3.5«5. VeiiftCftica tehnic* dc calitate a pioicctuliii tehnic și a detaliilai de execuție

2.000.00

3SO.OO

2.3S0.0O

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

S.965.59

1.703.46

10.669.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de pioiect pentiii obiectivul de investi',n

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Aiiditnl finaiKiai

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistența teluuca

10.069,03

1.913,12

11.982,15

spre neșchinihare

__ secretar.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VaJonre 21

(fără TVA)

TA'. A.

VrtfortlV (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380.00

3,8.1. Asistență tehnică din pintenfirviectantnliii

3.8.1.1. pe perioada de execuție a Inerțiilor

1.000,00

11)0.00

1.190,00

38.1.2. penti ii participai ca proiectantului la fazele incluse in piagtaiiuil de ivntiol ui hictaiilot de execuție. avizat de cutie Inspectai atul de Slut in Ceiidiiicțn

1.000.00

11)0,00

1.190.00

3,8,2. DU tgeuție de țautici

8.069,03

1.533,12

9,602,15

TOTAL CAPITOL 3

48,017,42

9.123,31

57.140,73

CAPITOLl'L 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

C onstructii si instalații

298.853,02

56.782,07

355,635,09

4,1,1 Lucrați parcare

298.853,02

56,782,07

355.635,09

4,2

Montaj utilaje, echipamente telurologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotau

0,00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

298.853,02

56.782,07

355.635,09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucnii i de construcții

2.000,00

380.00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării antici uhu

2.000.00

380.00

2.3SO.OO

5.2

C omisioane, cote, taxe, costul creditului

6.823,00

1.296,37

8.119,37

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

finanțatoare

0,00

0.00

0,00

^22 ,'ota aferent‘'     pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

1.515,00

287,85

1.802.85

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

303.00

57.57

360.57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.505,00

285.95

1.790,95

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constiuire/ desființare

3.500,00

665.00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 °,o), - Capitol/ Subcapitol

1.2.1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

67.674,09

12.858,08

80.532,17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

78.497,09

14.914,45

93.411,54

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

425.367,53

80.819,83

506.187,30

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

300.853,02

57.162,07

358.015,09

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL


Beneticiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 007/2016

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE DE REȘEDINȚA STR. TEIUL DOAMNEI NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Cit.

Dciiinuircrt capitolelor și sitbciipifolcloi de cheltuieli

»7i

Valoare i/aia TVA)

T.V.A.

Un Io im*

(cu H’A)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUI 1 C heltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului C helhiieli pentru obținerea și amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0,(10

0,00

11,00

1.2

Amenajarea teienului

0,00

0.00

o.oo

1.3

Amenajați pentiu piotceția mediului si aduceiea la rtaiva inițiala

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocaiea/protecția utilit.Viloi

0,00

0,00

0,00

1O1AL CAPITOL l

0,00

0,00

0,00

C APITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asiguiarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                                     I

3.1

Studii

4.000,00

760,00

1 760,00

3.1.1 Studii de letcii

4.000,00

760.00

4.760.00

3.1.2. Răpăit pi ivind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

3.1.3- Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli penliu obținerea de avize acoiduii si autorizații

2.000,00

380.00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

45.946,07

8.729.75

54.675.82

3.5.1. Tetnâ dc pioiccltuc

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de pielezaliihtiite

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezMbilifiite/docuinciihiție de ti viza ic a luci ’iiihn de intervenții îi deviz, ^encial

2S.500.00

5.415,00

33 915,00

3.5.4. Dnciimeiil.ipilc lehiiice iiccesnieiit iviteieitehli'icni amzi’loi /acoi duidiul autul i.-.ii jnloi

5.143.69

97S.25

6.126.94

3.5.5 Wiificfljca reînnoi de etihMten pioirctnhn tehnic ; r a detahilai de execuție

.’ 000.00

380.00

2.3SO.OO

3.5.6. Pioiect tehnic și detalii de executiv

10.297.3S

1.956.50

12.253.SS

3.6

Oigamzaiea pioceduriloi de acluziție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Ă'laihifci/irutul de picnvct pcuti n obiectivul dc investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul fintviciai

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență telurică

11.267.61

2,140.85

13 408.49

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Va Ion re 2> (fără TVA)

T.V.A.

Vnlcnirc (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

2.000.00

4

380.00

5

2.380,00

3.8,1. Asistența tehnici) din pai ten proiectantului

3.8,1.1. pe pei ionii» de execuție a luci'iiHor

1.000,00

190,00

1,190,00

3.81.2. pentru pm ticipnten proiectantului la fazele incluse in programul fie control al lucrurilor de execuție. avizat de critic Inspectaiatnl de Stat in Construcții

1.000,00

190,00

1:190.00

3.S.2. Dirigenție de țantiei

9.267,64

1.760,85

11.028,49

TOTAL CAPITOL 3

65.713,72

12.485,60

78.199,32

C APITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

C onstructii si instalații

343.246,07

65.216.75

408.462,82

4.1.1 Liiciaii pai cuie

343.246,07

65.216,75

40S.462.S2

4.2

Montaj utilaje, echipamente teluaologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

343.246,07

65.216,75

40S.462.S2

CAPITOLl’L 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,312,00

1.389,28

8.701,28

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. £

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                         r

construcții

1.737.00

330,03

2.067.03

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

348,00

66,12

414.12

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.727,00

328.13

2.055.13

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.         *

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol

1.2,1.3. 1.4, 2,3.5. 3.8, 4

80.091,96

15.217,47

95.309,43

5.4

C heltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

91.403,96

17.366,75

108.770,71

CAPITOLL’L 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

500.363,75

95.069,10

595.432,85

Din care:

C+M <12 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

345.246,07

65.596,75

410.842,82

In preturi la data de 10.07.2019; 1 euro = 4,7339 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2
Anexa nr. 3 la H. C.L. Sector 2 nr. 234/2019

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICIPENTR U OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE J

SISTEME RUTIERE -17 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

9

BUGHIUIOLAAnexa nr. 3 la. H.C.L. Sector 2 nr.

______72019


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Reabilitare sisteme rutiere pe străzile: DINU LIPATTI, BELA BARTOK, COMANDOR EUGEN BOTEZ, BANCIULESCU GHEORGHE AV., BANUL COSTACHE, NADA FLORILOR, JOAGARULUI, ALEE DE LEGĂTURĂ INTRE AL.CIRCULUI SI STR.DINU VINTILA, ALEEA CIRCULUI NR.l, BLOC NR. 1 - (ALEE SPATE BLOC), ALEEA CIRCULUI NR.2 BLOC NR. 2 - (ALEE SPATE BLOC), VASILE CONTA, COBILITEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI” , “Reabilitare parcari de reședința pe străzile .SOS.COLENTINA NR.4, BLOC 3, SOS.COLENTINA NR.l BLOC 3, OTEȘANI, TEIUL DOAMNEI NR.l, BLOC 19, ALEEA LUNGULETU, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor si crearea de locuri de parcare suplimentare, rezulta decongestionarea și fluidizarea traficului, cerința ce este impusa de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobata de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. In același timp, locurile de parcare din Municipiul București sunt considerate a fi insuficiente.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier precum si creerii de noi locuri de parcare sau modernizarea si întreținerea celor existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului in general.
Inspecția vizuală a fiecărui obiectiv în parte a relevat defecte de diverse tipuri și grade de severitate, concluzia expertizei efectuate în teren fiind aceea că soluția tehnică recomandată de proiectant este reamenajarea integrală. Aplicarea acestei variante presupune executarea următoarelor categorii de operații:

Frezarea imbracamintii rutiere;

Desfacerea bordurilor;

Săpătură pana la cota de fundare proiectata,

Compactare pamant;

Asternere si compactare substrat din nisip;

Asternere si compactare strat de fundație din balast;

Asternere si compactare strat de fundație din piatra sparta; Montare borduri la cota proiectata;

Turnare strat de legătură din beton asfaltic BA22.4LEG 50/70 ; Turnare strat de uzura din beton asfaltic BA16RUL 50/70; Asternere si compactare strat de fundație din balast pentru trotuare; Montare/remontare indicatoare rutiere;

Turnare beton C16/20 la trotuare,

Montare pavele din beton 6 cm pe pat de nisip;

Executare marcaje rutiere;

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7278, curs BNR la data de 29.07.2019) :

1. Str. Dinu Lipatti

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 425.519,66 lei reprezentând 90.003,73 euro din care C+M inclusiv TVA: 302.183,44 lei reprezentând 63.916,29 euro

Suprafața totală :690 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 425.519,66 lei inclusiv TVA reprezentând 90.003,73 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

2. Str.Bela Bartok

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 526.557,90 lei reprezentând 111.374,83 euro din care C+M inclusiv TVA: 347.886,62 lei reprezentând 73.583,19 euro

Suprafața totală :683 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 526.557,90 lei inclusiv TVA reprezentând 111.374,83 euro

Durata de realizare: 7 (șapte) luni

3. Str. Eugen Botez

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.740.168,99 lei reprezentând 579.586,48 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.045.808,73 lei reprezentând 432.718,97 euro

Suprafața totală :5.478 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 2.740.168,99 lei inclusiv TVA reprezentând 579.586,48 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni


s p re neschi rn ba re, SECRETAR,

4. Str. Banciulescu Gheorghe

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.172.398,82 lei reprezentând 247.979,79 euro din care C+M inclusiv TVA: 833.970,49 lei reprezentând 176.397,16 euro

Suprafața totală : 1.913 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.172.398,82 lei inclusiv TVA reprezentând 247.979,79 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

5. Str. Banu Costache

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 327,255,61 lei reprezentând 69.219,43 euro din care C+M inclusiv TVA: 211.843,41 lei reprezentând 44.808,03 euro

Suprafața totală :549 mp

Eșalonarea investiției.

Anul 1: (7 luni) 327.255,61 lei inclusiv TVA reprezentând 69.219,43 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

6. Str. Nada Fiorilor

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.048.372,15 lei reprezentând 433.261,17 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.512.106,78 lei reprezentând 319.833,07 euro

Suprafața totală :3.500 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 2.048.372,15 lei reprezentând 433.261,17 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

7. Str. Joagarului

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.379.695,09 lei reprezentând 291.826,03 euro din care C+M inclusiv TVA: 994.418,20 lei reprezentând 210.334,24 euro

Suprafața totală : 2.952 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.379.695,09 lei reprezentând 291.826,03 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

8. Aleea leg.Circului/Dinu Vintila

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.044.927,69 lei reprezentând 221.017,75 euro din care C+M inclusiv TVA: 727.034,40 lei reprezentând 153.778,60 euro

Suprafața totală : 1.980 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.044.927,69 lei reprezentând 221.017,75 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

9. Aleea Circului nr.l-spate bloc

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 519.196,64 lei reprezentând 109.817,81 euro din care C+M inclusiv TVA: 321.813,87 lei reprezentând 68.068,28 euro

Suprafața totală : 943 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 519.196,64 lei reprezentând 109.817,81 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

10. Aleea Circului nr.2-spate bloc

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.236.315,38 lei reprezentând 473.013,96 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.657.137,34 lei reprezentând 350.509,19 euro

Suprafața totală : 4.174 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 2.236.315,38 lei reprezentând 473.013,96 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

11. Vasile Conta

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.607.386,80 lei reprezentând 339.986,21 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.157.259,28 lei reprezentând 244.777,55 euro

Suprafața totală : 3,106 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.607.386,80 lei reprezentând 339.986,21 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

12. Intrarea Colibitei

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 401.843,99 lei reprezentând 84.995,98 euro din care C+M inclusiv TVA: 254.476,12 lei reprezentând 53.825,48 euro

Suprafața totală : 720 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 401.843,99 lei reprezentând 84.995,98 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

13. Sos. Colentina nr. 4 (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.104.297,071ei reprezentând 233.575,25 euro din care C+M inclusiv TVA: 803.061,77 lei reprezentând 169.859,50 euro

Suprafața totală : 1.048 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 1.104.297,07 lei reprezentând 233.575,25 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

14. Sos. Colentina nr. 1 (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 506.187,36 lei reprezentând 107.066,15 euro din care C+M inclusiv TVA: 358.015,09 lei reprezentând 75.725,52 euro

Suprafața totală : 1.048 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 506.187,36 lei reprezentând 107.066,15 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

15. Teiul Doamnei nr.l (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 595.432,86 lei reprezentând 125.942,90 euro din care C+M inclusiv TVA: 410.842,82 lei reprezentând 86.899,37 euro

Suprafața totală : 544 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 595.432,86 lei reprezentând 125.942,90 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni16. Aleea Lunguieții (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 429.593,74 lei reprezentând 90.865,46 euro din care C+M inclusiv TVA: 262.106,14 lei reprezentând 55.439,35 euro

Suprafața totală : 913 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) inclus T.V.A. 429.593,74 lei reprezentând 90.865,46 euro Durata de realizare: 7 (șapte) luni

17. Otesani (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 682.065,06 lei reprezentând 144.266,90 euro

din care C+M inclusiv TVA: 451.751,08 le\reprezentând 95.552,07 euro Suprafața totală : 526 mp                          \

Eșalonarea investiției:            /        /     \


Anul 1: (7 luni) inclus T va 6R7 06S/06 lei renrezentând 144.266,90 euro Durata de realizare: 7 (șapte) 1


1       R TEHNICValerht MICU


DIRECTOR ECONOMIC
Vî Z A T

spre neschimbare

^secretar,