Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea nr. 233 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații -26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 16151/12.08.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 119700/20.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


* \ - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar aF&ectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru

obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 61 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "amplasare sisteme de

irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 1.761.404,96 lei inclusiv TVA din care C+M 1.380.551,34 lei inclusiv TVA.

A

t


Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Lucrări de amplasare sisteme de

H - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”.obiective de investiții

interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

»


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 2

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIV


TRATIV


Prezenta Hotărâre conține un număr de 64 pagini, inclusv anexele ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 233/2019

VIZAT---

' Pr® "®=c'>i'»barQ

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL ”L UCRĂRI DE AMPLASARE

SISTEME DE IRIGAȚII - 26 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI”

f

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019APROBARE: LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII în locațiile: Ciurea nr. 14, BL Y2 / Cristescu Dima nr. 8, BL 217 / Măgura Vulturului nr. 51 / Colentina nr. 1 / Colentina nr. 3 / Doamna

Ghica nr. 20 / Doamna Ghica nr. 22 / Doamna Ghica nr. 24 / Fundeni nr. 227-229 / Colentina nr. 30, 32, 34 / Colentina nr. 38 / Fabrica de Gheața nr. 6 / Fabrica de Gheața nr. 8 / Teiul Doamnei Nr. 16 / Grigore

Ionescu nr.100 / Berindei nr.l / Aleea Teiul Doamnei nr.2,4,6 / Teiul Doamnei nr.8 / Ripîceni nr.6B / Luntrei nr.6 / Luntrei nr.3 / Luntrei nr.2,4 / Teiul Doamnei nr.9 / Ghica Tei nr.l 12 / Petre Antonescu nr.13 / Petre Antonescu nr.6 .

Nr.

Denumirea investiției

MP

Valoare investiție (fără TVA)

C+M (iară TVA)

Valoare investiție (incL TVA)

C+M (inel TVA)

Valoare investiție (incL TVA) EUR

C+M (incL TVA) EUR

1

Str.Ciurea nr.14

1,015

71,701.43

58.040.08

85.203.39

69.067.69

18.009.97

14.599.27

2

Str. Cristescu Dima nr.8

810

35,644.98

24.921.70

42.365.43

29,656.83

8,955.05

6.268.75

3

Str. Măgură Vulturului nr.51

1,040

30,401.99

20,098.18

36.136.36

23.916.83

7.638.37

5,055.45

4

Sos.Colentina nr.l

1,825

110.783.82

94.732.41

131.634.75

112.731.56

27.824.46

23.828.78

5

Sos. Colentina nr.3

1,374

74.283.26

60.931.92

88.269.73

72.508.98

18.658.13

15.326.68

6

Str. Doamna Ghica nr.20

995

54,114.58

44,712.65

67.872.90

53.208.05

14.346.72

11,246.92

7

Str. Doamna Ghica nr.22

610

41.337.10

30.064.44

49.128.31

35.776.69

10.384.56

7.562.34

8

Str. Doamna Ghica nr.24

460

42.164.84

30.803.34

50.111.78

36.655.97

10.592.44

7.748.20

9

Sos.Fundeni nr.227-229

770

75.261.99

61.121.08

89,434.02

72.734.09

18.904.23

15.374.26

10

Sos. Colentina nr.30,32,34

1,440

51.621.81

39.509.76

61.347.38

47,016.62

12.967.38

9.938.20

11

Sos. Colentina nr.38

400

39,380.03

28,766.39

46,802.12

34,232.00

9,892.86

7.235.83

12

Str. Fabrica de Gheata nr.6

1,120

48,148.24

36,314.73

57.220.50

43.214.53

12.095.06

9,134.53

13

Str. Fabrica de Gheata nr.8

1,230

71,114.14

57,366.58

84,505.93

68.266.23

17,862.55

14.429.86

14

Str. Teiul Doamnei nr.16

520

47,658.07

36,337.03

56,637.16

43.241.07

11.971.75

9.140.14

15

Str. Grigore Ionescu nr.100

837

50,509.07

38,954.21

60.024.37

46,355.51

12,687.73

9.798.45

16

Str. Berindeinr.l

2,626

85,343.73

70,481.41

101,411.73

83.872.87

21.436.03

17.728.73

17

Aleea Teiul Doamnei nr.2,4,6

2,125

66,728.35

53,406.05

79.295.11

63.553.20

16,761.10

13.433.64

18

Str. Teiul Doamnei nr.8

1,353

53,759.70

41,485.37

63.887.34

49.367.59

13.504.27

10.435.14

19

Str. Ripiceni nr.6B

1,051

48,891.41

37.488.07

58,102.43

44.610.80

12.281.47

9.429.66

20

Str. Luntrei nr.6

1,327

67,039.76

53.652.44

79,665.18

63,846.41

16,839.33

13.495.62

21

Str. Luntrei nr.3

1,207

47,208.08

35,470.24

56.103.48

42.209.59

11,858.94

8.922.11

22

Str. Luntrei nr.2,4

2,163

72.988.28

59.129.58

86.732.48

70.364.20

18,333.19

14.873.32

23

Str. Teiul Doamnei nr.9

641

41.639.93

30.342.32

49.488.11

36,107.36

10,460.61

7.632.24

24

Str. Ghica Teinr.112

1,524

60.881.29

48,012.41

72.348.39

57.134.77

15,292.73

12,076.93

25

Str. Petre Antonescu nr.13

771

50,969.76

39,381.04

60.571.70

46.863.44

12,803.42

9.905.82

26

Aleea Petre Antonescu nr.6

1,040

39,634.17

28,603.75

47,104.88

34,038.46

9,956.85

7.194.92

TOTAL

30,274

1,479,209.81

1,160,127.18

1.761,404.9^

1,380,551.34

372.319.21

291.815.79Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 233/2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL ”L UCRĂRIDE AMPLASARE 9

SISTEME DE IRIGAȚII - 26 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI”

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUT1ON S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Petre Antonescu nr 13

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,156.50

219.74

1,376.24

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,900.00

741.00

4,641 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

Total ca

pitol 1

5,056.50

960.74

6,017.24

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total ca

pitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3 1.3. Alte studii specifice

*

32

Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2.142.00

3.3

Expertizare tehnica

-

*

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

*

-

3.5

Proiectare

4,822.22

91622

5,738 44

3 5 1. Tema de proiectare

-

-

3.5 2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826.39

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordunlor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3 5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3,500.00

665 00

4,165.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

W

3.7 2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,052 55

199.98

1,252.53

3 8 1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

150.36

28.57

178.93

3.8 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

120.29

22.86

143.15

3.8 1 2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

30.07

5.71

35.79

3.8.2. Dirigentie de șantier

902.18

171.41

1,073.60

Total capitol 3

7,730.32

1,468.76

9,199.08

VIZAT fspre neschimbare, ..secretar,

4.1

Construcții si instalații

30,072.73

5,713.82

35,786.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

■-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

-

Total cnpitol 4

30,072.73

5,713.82

35,786.54

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

751.82

142 85

894 66

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

751 82

142 85

894.66

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

433.19

433 19

5 2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2 2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

196.91

196 91

5 2 3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

39.38

39 38

5.2 4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

19691

196.91

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,225 20

422.79

2,647 99

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

3,410.21

565.63

3,975.84

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

50,969.76

9,601.95

60,571.70

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

39,381.04

7,482.40

46,863.44

In preturi la data de 03.01,2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01.2018

Data:


2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, sti. Ripiceni nr 6b

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

1,576 50

299.54

1,876 04

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,600 00

684 00

4,284 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

5,176.50

983.54

6,160.04

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.44

10.53

65 97

3.1 1. Studii de teren

55.44

10 53

65.97

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1 3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Docuinentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342 00

2,142 00

3.3

Expcrtizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

4,822 16

916 21

5,738.37

3.5 1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826 39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27 72

5 27

32.98

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114.00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3,500 00

665.00

4,165 00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3.7 1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3 7.2. Auditul financiar

-

-

-

3 8

Asistenta tehnica

983 81

186.92

1,170 73

3.8 1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

140.54

26.70

167 25

3.8 1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

11244

21 36

133 80

3 8 1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 1 lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

28 II

5 34

33.45

3.8.2. Dirigentie de șantier

843 27

160.22

1,003.49

Total capitol 3

7,661.41

1,455,67

9,117,07

4.1

Construcții si instalații

28,108.85

5,340 68

33,449.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4 3

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funclionaltf care nu necesita montaj si echipamente de transport

4 5

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

Tuiul cnpilol 4

28,108.85

5,340.68

33,449.53

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

702.72

133 52

836 24

5.1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente orgtimzarii de șantier

702.72

133.52

836 24

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, laxe; costul creditului

412 37

412 37

5.2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2 Cota aferentă ISC penlni controlul calitatii lucrărilor de construcții

187.44

187 44

5.2,3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

37.49

37 49

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

187.44

187 44

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,129.57

404.62

2,534 18

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol S

3,244.66

538.13

3,782.79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900 00

17! 00

1,071 00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

48,891.41

9,211.02

58,102.43

din care C+M (1.2 + 1.3+ 1.4+2 + 4.1 + 4.2+5.1.1)

37,488.07

7,122.73

44,610.80

Iii preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:


2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT~~ spre neschimbare, _ SECRETAR.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, aleea arh. Petre Antonsecu tir 6

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,560.00

296.40

1,856.40

1 3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1,800.00

342 00

2,142.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarca/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

3,360.00

638.40

3,998.40

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

1056

66.11

3.1 1. Studii de teren

55.56

10 56

66.11

3 1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1 3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

34200

2,142.00

3.3

Expcrtizarc tehnica

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3 5.2. Studiu de prcfezabilitate

-

-

3 5 3 Studiu de fezabihtate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694 44

131.94

826.39

3 5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizclor/acordurilor/ autorizațiilor

27 78

528

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului telul ic și a detaliilor de execuție

600.00

1(4.00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

636.40

120.92

757.32

3 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

106.07

20.15

126.22

3 8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

84.85

16 12

100.98

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

21.21

4.03

25.24

3 8.2 DirigciUie de șantier

530.34

100 76

631.10

Total capitol 3

7,814.18

1,484.69

9,298.87

4.1

Construcții si instalații

21,213.41

4,030.55

25,243 96

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

*

*

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

21,213.41

4,030.55

25,243.96

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

530.34

100 76

631 10

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

530 34

100 76

631 10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

314.64

31464

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

143 02

143 02

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

28.60

28.60

5 2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

143 02

143.02

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,701.60

323.30

2,024.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

--

-

Total capitol 5

2,546.58

424.07

2,970.65

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071 00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

39,634.17

7,470.71

47,104.88

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

28,603.75

5,434.71

34,038.46

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01,2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Teiul Doamnei nr 9Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

961 50

182.69

1,144.19

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,700.00

513 00

3,213.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protcctia utilităților

-

-

-

Total ca

pitol 1

3,661.50

695.69

4,357.19

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10.56

66.11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3 1 2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.800 00

342.00

2,142.00

3.3

Expertizarc tehnica

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826.39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurdor/ autorizațiilor

27.78

5 28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714 00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultanta

-

3 7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

3.7 2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

791.54

150 39

941.93

3 8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

113.08

21.48

134.56

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

90.46

17 19

107.65

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

22.62

4,30

26.91

3 8 2 Dirigentie de șantier

678.46

128.91

807 37

Total capitol 3

7,969.32

1,514.17

9,483.49

4 1

Construcții si instalații

22,615.43

4,296 93

26,912.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

22,615.43

4,296.93

26,912.36

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

565 39

107 42

672 81

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

565 39

107 42

672.81

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării santieiului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

333.77

333 77

5 2 1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

151 71

151 71

5.2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

30 34

30.34

5.2 4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

151.71

151 71

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,794 53

340.96

2,135.50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

2,693.69

448.38

3,142.07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

62

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

41,639.93

7,848.17

49,488.11

din care C+M (1.2+ 1.3+ 1.4+2+4.1 +4.2 +5.1.1)

30,342.32

5,765.04

36,107.36

In preturi la data de 03,01,2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Luntrei nr 6


pr® ne^himbare


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

t.l

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

1,990.50

378.20

2.368 70

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5,700.00

1,083 00

6,783.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitol 1

7,690.50

1,461.20

9,151.70

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3 1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3 1.3. Alte studii specifice

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142.00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3 5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3 5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

1

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826 39

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3 7

Consultanta

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

*

-

3.8

Asistenta tehnica

1,449.92

275.48

1,725 40

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

207.13

39.35

246.49

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

165 71

31.48

197.19

3 8 12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

41.43

7.87

49 30

3.8.2. Dirigentie de șantier

1,242.79

236.13

1,478.92

Total capitol 3

8,627.70

1,639.26

10,266.96

4.1

Construcții si instalații

41,426.29

7.870.99

49,297 28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dolari

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

41,426.29

7,870.99

49,297.28

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,035.66

196.77

1,232 43

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,035 66

196.77

1,232 43

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

*

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

590.18

590.18

5 2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

268.26

268 26

5.2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

53 65

53 65

5.2 4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

268.26

268 26

5 2 5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,969.45

564.19

3,533.64

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

4,595.28

760.97

5,356.25

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

67,039.76

12,625.42

79,665.18

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

53,652.44

10,193.96

63,846.41

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01,2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str, Ciurea nr 14

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,522.50

289.28

1,811.78

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,970.00

564.30

3,534.30

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

*

-

Total capitol 1

4,492.50

853.58

5,346.08

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66.11

3 1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66 11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3 Alte studi i specifice

-

-

-

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142.00

3.3

Expertizare tehnica

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333 44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

*

3 5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826.39

3.5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5 5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114 00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

37

Consultanta

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,464.81

278.31

1.743.12

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

244.13

46.39

290.52

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

195.31

37.11

232.42

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse iu programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

48 83

9.28

58.10

3.8.2. Dirigentie de șantier

1,220.67

231.93

1,452.60

Total capitol 3

8,642.58

1,642.09

10,284.68


lombar


4.1

Construcții si instalații

48,826 91

9,277 11

58,104 02

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj st echipamente de transport

4 5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

48,826.91

9,277.11

58,104.02

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,220.67

231 93

1,452.60

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,220 67

231 93

1,452.60

5.1 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

638 44

638 44

5 2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

.5 2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

290.20

290.20

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

58.04

58.04

5 2.4. Cota aferenta casei sociale a constnictorilor- CSC

290.20

290.20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,180 32

604.26

3,784.58

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

5,039.44

836.19

5,875.62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

71,701.43

13,501.97

85,203.39

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

58,040.08

11027.61

69,067.69

In preturi la data de 03,01,2018; 1 euro=4,6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018


Data:

2018


Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Grigore lonescu nr 100

vîZĂT—

op^c!îi"’bareNr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

i

1 2

Amenajarea terenului

1,255.50

238.55

1,494.05

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,600 00

684.00

4,284.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

Total capitol 1

4,855.50

922.55

5,778.05

CAPITOLUL 2

Chcllutcli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10.56

66 11

3 1.1. Studii de teren

55 56

10 56

66.11

3 1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1 3. Alte studii specifice

-

-

-

32

Docuinentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142.00

33

Expertizare tehnica

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

3 5

Proiectare

4,822.22

916.22

5,738 44

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

3 5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826.39

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

71400

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

3,500.00

665.00

4,165.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3 7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3 7 2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,044.83

198.52

1,243 35

3 8 1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

149 26

2836

177.62

3 8 11 pe perioada de execuție a lucrărilor

119.41

22.69

142 10

3 8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al ucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

29.85

5.67

35.52

3.8.2. Dirigentie de șantier

895.57

170.16

1,065.73

Total capitol 3                                                                                         j

7,722.61

1,467.30

9,189.91

4 1

Construcții si instalații

29,852 40

5,671 96

35,524 36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4 5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

29,852.40

5,671.96

35,524.36

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

746 31

141 80

888 II

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

746 31

141 80

888.11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

428.50

428 50

5 2 1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

194.77

194.77

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

38 95

38.95

5 2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

194 77

194 77

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

2,203.75

418.71

2,622.46

5 4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

3,378.55

560.51

3,939.07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

50,509.07

9,515.31

60,024.37

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

38,954.21

7,401.30

46,355.51

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4,6412, conform curs BNR din data de 03.0L2018

Data:

2018


întocmit

ing Florian Pasare

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Gliica Tei nr 112


pr® neschimb


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

1 2

Amenajarea terenului

2,286 00

434 34

2,720.34

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4,800.00

91200

5,712 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarca/protectia utilităților

-

-

Total ca

pitol 1

7,086.00

1,346.34

8,432.34

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3.500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10 56

66 II

3.1.1. Studii de teren

55.56

10 56

66 II

3.1.2. Rapoit privind impactul asupra mediului

-

-

3 1.3 Alte studii specifice

-

-

3 2

Docuntenta[ii-suport și cheltuieli pentru ob(uicrca de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3 5

Proiectare

5,322.22

1.011.22

6,333.44

3 5 l Tema de proiectare

-

-

3.5 2. Studiu de prcfezabilitaic

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694 44

131.94

826.39

3 5 4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114.00

71400

3.5 6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760 00

4,760 00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultanta

-

-

3 7.1 Managementul deptoiect pentru obiectivul de investiții

-

3.7 2 Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,277.98

242 82

1,520.79

3 8 1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

182.57

34.69

217.26

3 8 1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

146 05

27.75

173 80

3 8 1 2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

36.51

6.94

43.45

3.8.2. Dirigentiede șantier

1,095.41

208.13

1,303.53

Total capitol 3

8,455.75

1,606.59

10,062.35

4.1

Construcții si instalații

36,513.58

6,937 58

43,451 15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

36,513.58

6,937.58

43,451.15

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

91284

173.44

1,086 28

5 1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

91284

173.44

1,086 28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

528 14

528 14

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2 2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

240.06

240.06

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

48.01

48 01

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

240.06

240 06

5 2.5. Taxe pentm acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,684.99

510.15

3,195 14

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Total capitol 5

4,125.96

683.59

4,809.55

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

62

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

60,881.29

11,467.10

72,348.39

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

48,012.41

9,122.36

57,134.77

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.64ll, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Alee Teiul Doamnei nr 2,4,6Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

3,187 50

605.63

3,793 13

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5,700.00

1,083.00

6,783 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

*

Total capitol 1

8,887.50

1,688.63

10,576.13

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66.11

3 1.1 Studii de teren

55.56

10 56

66.11

3.1 2 Raport privind impactul asupra mediului

-

3 1.3 Alte studii specifice

-

-

32

Documentați i-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142.00

3 3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3 5

Proiectare

5,322 22

1,011.22

6,333.44

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3 5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

82639

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33 06

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7 l. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

*

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,400.63

266.12

1,666.75

3.81. Asistenta tehnica din partea proiectantului

200 09

38.02

238.11

3 8 11 pe perioada de execuție a lucrărilor

160 07

30 41

190.49

3 8 12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 1 lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

40.02

7.60

47.62

3 8 2. Dirigentie de șantier

1,200.54

228.10

1.428.65

Total capitol 3

8,578.41

1,629.90

10,208.31

4 1

Construcții si instalații

40,018 10

7,603 44

47,621 53

4 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

40,018.10

7,603.44

47,621,53

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

1,000.45

190 09

1,190 54

5.1 1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,000.45

190 09

1,190 54

5 1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

587 47

587.47

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

267 03

267.03

5 2 3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

53.41

53.41

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

267.03

267 03

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,956 42

561.72

3,518 14

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

4,544.34

751.81

5,296.15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900 00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57 00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

66,728.35

12,566,77

79,295.11

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

53,406.05

10,147.15

63,553.20

In preturi la data de 03,01.2018; 1 enro=4,6412, conform curs BNR din data de 03,01,2018

Data:

2018


întocmit

ing, Florian Pasare

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P, SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Teiul Doamnei nr 8Nr. cit.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amcnajnrea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

1 2

Amenajarea terenului

2,029.50

385.61

2.415 11

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4,200 00

798.00

4,998.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

6,229.50

1,183.61

7,413.11

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66 11

3.1.1 Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.13. Alte studii specifice

-

*

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011 22

6,333.44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3 5.2 Studiu de prefezabilitate

-

3 5 3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții st deviz general

694 44

131,94

826 39

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27 78

5.28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760 00

4,760.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

*

*

-

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2 Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,084.35

206.03

1,290 37

3 8 1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

154.91

29.43

184.34

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

123.93

23.55

147.47

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

30.98

5 89

36.87

3.8.2 Dirigentiede șantier

929.44

176 59

1,106.03

Total capitol 3

8,262.12

1,569.80

9,831.93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

30.981.34

5,886.45

36,867 79

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

1

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

loial capitol4

30,981.34

5,886.45

36,867.79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

774.53

147.16

921 69

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

774.53

147.16

921 69

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

456 34

456 34

5 2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

207 43

207 43

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

41.49

41 49

5 2 4 Cota aferenta casei sociale a constnictorilor- CSC

207 43

207.43

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

*

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,355.87

447 62

2,803 49

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

3,586.74

594.78

4,181.52

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

53,759.70

10,127.64

63,887.34

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

41,485.37

7,882.22

49,367.59

In preturi la data de 03.01.2018; I euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2^schimb


lsPre

Q..,7',i,!î1Dare

--

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Colentina nr 38
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

Valonre cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

600 00

114.00

714.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,300.00

627.00

3,927 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

3,900.00

741.00

4,641.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10.56

66 11

3.1.1 Studii de teren

55 56

10 56

66 11

3 1 2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1 3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

*

-

3.5

Proiectare

4,822 22

91622

5,738 44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3 5 3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826 39

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriloi? autorizațiilor

27.78

5.28

33 06

3.5 5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

71400

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3.500.00

665.00

4,165 00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2 Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

729.58

138 62

868 20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

104.23

19.80

124 03

3 8 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

83.38

15 84

99.22

3 8 12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

20 85

3 96

24.81

3 8 2. Dirigentie de șantier

625.36

118.82

744.18

Total capitol 3

7,407.36

1,407.40

8,814.76

4 1

Construcții si instalații

20,845.26

3,960.60

24,805.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

20,845.26

3,960.60

24,805.85

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

521.13

99.01

620 15

5.1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

521 13

99 01

620 15

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

*

-

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31643

316.43

5.2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

143.83

143 83

5 2 3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

28.77

28.77

5 2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

143.83

143.83

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

ș

-

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

1,689.85

321.07

2,010.93

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

2,527.41

420.09

2,947.50

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071 00

62

Probe tehnologice si teste

300 00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

39,380.03

7,422.08

46,802.12

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5,1.1)

28,766.39

5,465.61

34,232.00

In preturi la data de 03.01,2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS. R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Luntrei nr 2,4Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Para

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

I

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

3,204.00

608 76

3,812 76

I 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

6,000.00

1,140.00

7,140.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitol 1

9,204.00

1,748.76

10,952,76

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10 56

66.11

3.1 2 Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342.00

2,142.00

3 3

Expertizare tehnica

-

-

3 4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3 5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3 5 3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826 39

3.5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5 28

33 06

3.5 5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5 6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760 00

4,760.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

37

Consultanta

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

*

-

-

3 8

Asistenta tehnica

1,585.26

301 20

1,886 46

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

226.47

43.03

269 49

3.8 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

181 17

34.42

215.60

3 8 1 2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

45.29

8.61

53.90

3 8 2. Dirigentie de șantier

1,358 80

258 17

1,616 97

Total capitol 3

8,763.04

1,664.98

10,428.02

4.1

Construcții si instalații

45,293 25

8,605 72

53,898 97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

..

-

46

Active necorporale

Total capitol 4

45,293.25

8,605,72

53,898.97

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

1.132 33

215 14

1,347 47

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,132 33

215 14

1,347 47

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

*

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

650.43

650 43

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

*

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

295 65

295 65

5 2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

59.13

59.13

5.2 4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

295.65

295 65

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,245 24

616.59

3,861.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Total capitol 5

5,027.99

831.74

5,859.73

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

72,988.28

13,744.19

86,732.48

din care C+M(1.2+ 1.3+ 1.4+2 + 4.1 + 4,2+5.1,1)

59,129.58

11,234.62

70,364.20

In preturi la data de 03.01,2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.0L201S

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Luntrei nr 3Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

W

1.2

Amenajarea terenului

1,810.50

344.00

2,154.50

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3.300.00

627.00

3,927 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitol 1

5,110.50

971.00

6,081.50

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66 1 1

3 11. Studii de teren

55.56

10 56

66.11

3.1 2. Raport privind impactul asupra mediului

-

*

3 1.3 Alte studii specifice

-

-

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342.00

2,142 00

3 3

Expertizare tehnica

-

-

34

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011 22

6,333 44

3 5 1. Tema de proiectare

-

-

3 5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3 Studiu de tezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții st deviz general

694.44

131.94

826.39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3,5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3 7 1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7 2. Auditul financiar

-

-

3 8

Asistenta tehnica

917.16

174.26

1,091.42

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

131.02

24.89

155.92

3 8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

104.82

19.92

124 73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al ucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2620

4.98

31.18

3.8.2. Dirigentie de șantier

786.14

149.37

935.51

Total capitol 3

8,094.94

1,538.04

9,632.98

4.1

Construcții si instalații

26,204 63

4,978.88

31,183.50

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

26,204.63

4,978.88

31,183.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

655.12

124.47

779 59

5 1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

655 12

124 47

779.59

5.1 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

390 17

390 17

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2 2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

177.35

177 35

5.2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

35 47

35.47

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

177.35

177 35

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,052.73

390.02

2,442.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

3,098.01

514.49

3,612.50

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

47,208.08

8,895.40

56,103.48

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

35,470.24

6,739.35

42,209.59

In preturi la data de 03,01.2018; 1 euro—4,6412, conform curs BNR din data de 03.01,2018

Data:

2018


întocmit

ing Florian Pasare


Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2


I

spre neschimbare

.._ secretar

Proiectant,

S.C.TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII,Fabrica de Gheata nr 6


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,680.00

319.20

1,999 20

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,000.00

570 00

3,570.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

.•

*

-

Total capitol 1

4,680.00

889.20

5,569.20

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10 56

66 11

3.1.1. Studii de teren

55 56

10 56

66 11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1 3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-supoct și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011 22

6,333.44

3.5 1 Tema de proiectare

-

-

3 5 2 Studiu de prefezabilitate

-

-

3 5 3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826.39

3.5 4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114 00

714 00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3 6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3 7

Consultanta

-

-

-

3 7 1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3 7 2 Auditul financiar

-

-

-

3 8

Asistenta tehnica

960 70

182 53

1,143 23

3 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

137.24

26.08

163 32

3.8.1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

109 79

20 86

130 65

3 8 12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

27.45

5.22

32.66

3 8.2. Dirigentie de șantier

823.46

156.46

979 91

Total capitol 3

8,138.48

1,546.31

9,684.79

4.1

Construcții si instalații

27,448 52

5,215 22

32,663 73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-■

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

27,448.52

5,215.22

32,663.73

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

686 21

130.38

816 59

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

686 21

130.38

816.59

5 1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

399 46

399 46

5 2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

181.57

181 57

5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36.31

36 31

5 2.4, Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

181 57

181 57

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

5 3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,095 57

398.16

2,493 73

5.4

Cheltuieli pentru infonnaresi publicitate

-

Total capitol 5

3,181.25

528.54

3,709.79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071 00

62

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

48,148.24

9,072.27

57,220.50

din care C+M (1.2+ 1.3+ 1.4+2 + 4.1 + 4.2+5.1.1)

36,314.73

6,899.80

43,214.53

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Fabrica de gheata nr 8


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,845 00

350.55

2,195 55

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5,700 00

1,083 00

6,783 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

7,545.00

1,433.55

8,978.55

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10 56

66.11

3 1 1 Studii de teren

55.56

10.56

’’ 66.11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3 5

Proiectare

5,322.22

1,011 22

6,333 44

3 5 1 Tema de proiectare

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826 39

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27 78

5.28

33.06

3.5 5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114 00

71400

3 5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760 00

4,760.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3 7

Consultanta

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3 7 2 Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,581 71

30053

1,882.24

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

225.96

42.93

268.89

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

180 77

34 35

215.11

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

45.19

8 59

53.78

3 8.2 Dirigentie de șantier

1,355.75

257 59

1,613 35

[Total capitol 3

8,759.49

1,664.30

10,423.79

4.1

Construcții si instalații

45,191.79

8,586 44

53,778 22

4.2

Montaj utilaie. echipamente tehnologice si funcționale

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

45,191.79

8,586.44

53,778.22

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

1,129 79

21466

1,344.46

5 1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,129 79

21466

1,344 46

5 1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

631 03

631 03

5 2 1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

286 83

286 83

5.2 3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

57.37

57 37

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

286 83

286.83

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,157 04

599.84

3,756 87

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

4,917.86

814.50

5,732.36

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57 00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

71,114.14

13,391.79

84,505.93

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

57,366.58

10,899.65

68,266.23

In preturi la data de 03.01.2018; 1 curo=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018


întocmit

ing. Florian Pasare

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C.TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII,Fundeni nr 227-229Nr, crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

1,155 00

21945

1,374 45

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5,400 00

1,026 00

6,426.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol I

6,555.00

1,245.45

7,800.45

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10.56

66.11

3 1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66 11

3 1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3 Alte studii specifice

-

3.2

Documenta|ii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142.00

3 3

Expedizare tehnica

-

-

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

-

3 5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenlatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694 44

131.94

826.39

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizclor/acordunlor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114 00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3 8

Asistenta tehnica

1,743 72

331.31

2,075.03

3 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

249.10

47.33

296.43

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

199 28

37.86

237.15

3 8 t .2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

49 82

9.47

59.29

3.8.2. Dirigentie de șantier

1,494 62

283.98

1,778 59

Total capitol 3

8,921.50

1,695.08

10,616.58

4.1

Construcții si instalații

49,820 57

9,465.91

59,286.48

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

49,820.57

9,465.91

59,286.48

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

1,245 51

236.65

1,482 16

5.1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,245.51

236 65

1,482 16

5.1 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

672 33

672 33

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2 Cota aferentă [SC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

305 61

305 61

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

61 12

61.12

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

305 61

305 61

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

3,347.08

635.94

3,983 02

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

5,264.92

872.59

6,137.51

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071 00

62

Probe tehnologice si teste

300 00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

75,261.99

14,172.03

89,434.02

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

61,121.08

11,613.01

72,734.09

In preturi la data de 03,01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Berindei nr 1


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținere» si amenajarea terenului

1 I

Obținerea terenului

-

-

1 2

Anienaiarea terenului

3,939 00

748 41

4,687.41

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7,800 00

1,482.00

9,282.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total ca

pitol 1

11,739.00

2,230.41

13,969.41

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10 56

66.11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3 1 3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.800.00

342 00

2,142.00

3 3

Expertizare tehnica

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5,327 74

1,012.27

6,340.01

3 5 I Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

699.96

132 99

832.96

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114 00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760 00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3 7

Consultanta

-

-

*

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7 2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1.886 33

358.40

2,244.73

3 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

269.48

51.20

320.68

3 8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

215 58

40.96

256.54

3.8.1 2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

53.90

10.24

64.14

3.8 2. Dirigentie de șantier

1,616 85

307 20

1,924 05

Total capitol 3

9,069.62

1,723.23

10,792.85

4.1

Construcții si instalații

53,895.03

10,240 06

64,135.09

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

53,895.03

10,240.06

64,135.09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

1,347.38

256.00

1,603 38

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,347.38

256 00

1,603.38

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

775.30

775 30

5 2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

352 41

352.41

5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

70.48

70 48

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

352.41

352.41

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,817.40

725 31

4,542.71

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

5,940.08

981.31

6,921.38

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1,071 00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

85,343.73

16,068.00

101,411.73

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

70,481.41

13,391.47

83,872.87

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

|                                      DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Doamna Ghica nr 22

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

l 1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

915.00

173.85

1,088 85

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,700 00

513 00

3,213 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitol 1

3,615.00

686.85

4,301.85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10 56

66 11

3,1.1 Studii de teren

55 56

10 56

66 11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800 00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5.322.22

1,011.22

6,333 44

3 5.1 Tema de proiectare

-

*

-

3 5 2 Studiu de prefezabilitate

-

-

3 5 3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694 44

131 94

826 39

3 5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33 06

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114 00

714 00

3 5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3 7

Consultanta

-

-

-

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

783.64

148,89

93253

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

111.95

21.27

133 22

3.8.1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

89 56

17.02

106.57

3.8.1 2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

22.39

4 25

26 64

3.8.2 Dirigentie de șantier

671 69

127 62

799 31

Total capitol 3

7,961.42

1,512.67

9,474.09

4.1

Construcții si instalații

22,389.70

4,254.04

26,643 74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

22,389.70

4,254.04

26,643.74

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

559.74

106 35

666 09

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

559 74

106 35

666 09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

330 71

330 71

5.2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

150 32

150.32

5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

30 06

30.06

5 2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

150.32

150 32

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,780 53

338.30

2,118 83

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

*

Total capitol 5

2,670.98

444.65

3,115.63

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

41,337.10

7,791.21

49,128.31

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

30,064.44

5,712.24

35,776.69

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.64!2, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018


întocmit

tng. l-lorian Pasare

__

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Colentina nr 3Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

1

1 2

Amenajarea terenului

2,061 00

391 59

2,452.59

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3,960 00

752.40

4,712 40

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

Total capitol 1

6,021.00

1,143.99

7,164.99

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1 1 Studii de teren

55.56

10 56

66 11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3 1.3 Alte studii specifice

-

3 2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142 00

33

Expertizare tehnica

-

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3 5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826.39

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordunlor/ autorizațiilor

27.78

5 28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3 5 6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760 00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,003.14

190.60

1,193 74

3 8 1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

250.78

4765

298.43

3 8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

200,63

38 12

238.75

3 8 12. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

50,16

9.53

59.69

3.8.2. Dirigentie de șantier

752.35

142 95

895.30

Total capitol 3

8,180.92

1,554.37

9,735.29

4.1

Construcții si instalații

50,157 00

9,529.83

59,686 82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

46

Active necorporale

-

Total capitol 4

50,157.00

9,529.83

59,686.82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,253 92

238 25

1,492 17

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

1,253 92

238 25

1,492 17

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

670 25

670 25

5.2 1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

304 66

304 66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

60.93

60.93

5.2 4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

304.66

304 66

5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,300 17

627.03

3,927 20

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Total capitol 5

5,224.34

865.28

6,089.62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

I7I 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

74,283.26

13,986.47

88,269.73

din care C+M (1.2+ 1.3 + 1.4+2 + 4,1 + 4.2 +5.1.1)

60,931.92

72,508.98

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro^4.6412, conform curs BNR din data de 03.01,2018

Data:

2018


Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2ProleclonI,

SC TEHNO CONSULTING SOLUTION S R L, cod de Identificare Tiroida RO 16667-178, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL al obiectivului deinvejîitn


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Colcnlina nr JO. 32,34

Dala:

2018


Nr. cri

Denumirea capitolelor u subcapitolelor de cheltuieli

Vjfoarr {fora TVA]

TVA

Valoare cu TVA

Ici

Iri

Ici

1

2

.1

4

CAPITOLUL 1

Chellulell pentru obținerea ti amenajarea terenului

1,1

Obținerea lei <n ului

1.2

Amenajarea terenului

2 160 00

110.40

2 570 40

1 1

Anwtttjartpettni ptolecu* nwJiitliki u ailuidcfl tcrmnihii Ta rijuț-i thttuli

1 100 Ml

627 00

3 927 00

1 -1

CIuBtuccIi pentru isj'DdjțAfipeMi’idiiii ■ilnllui7ilr.,.r

Trilul Clipitul 1

5.460 00

1,037.40

6.497.40

CAPITOLUL 2

Cheltuieli luntrii atkiimw                  cAkclhwIvl «Ir lumlllil

Total C4-pH.il 2

J ,500.00

663 00

4.165.00

CAPITOLUL 3

Chellulell pentru proiectare j! adj len ta tehnica

3 .1

Studii

55 56

10 56

66 11

3 1.1 SrtlJti dc teren

55 56

1056

66 11

3 1 2 Raport privind impactul asupra mediului

3 1 1 Alte Jludii specifice

12

Documenta iii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,800 00

342 00

2.142 00

J 1

Expcrtizare tehnica

>1

Certificarea performanți energetice si audilul energetic nl clădirilor

15

Proiectare

5322 22

1.011 22

6J.1J 44

151 Tema de proiectnrc

15 2 Studiu de prefezabililalc

1.5.1 Sl'il.'liU de to4hi.1iiJ4eAfwmrWT|Mii>i d» <tt VAf c.»ItictsnlxM di inirHventiii n <3sw, T«Mtal

694,44

131.94

826 19

3 5 4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii asizclor/acorduriforf autorizațiilor

27 78

5 28

13.06

1 5.5 Verificarea tehnica de CBlitale a proiectului tehnic $i a detaliilor de execuție

600 00

114 0(1

714 00

J 5 6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760 00

4.760 00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

3,7

Coruulimta

1.7.1 MnoagernenluJ de proiect pentru obiectivul de in vest ii ii

3.7-2- AwiiluUlittndat

U

Asistenta tehnica

1,043.16

ÎO

1.241.36

LS. 1. Ari itfliu ithnie* din păun pro«cuwu|ui

149.02

28 3|

177.34

1 8 1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

119.22

22 65

I4IJ7

18 12 penini participarea proiectantului lo fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stnl in Construcții

29J0

5 66

35.47

3.8 2. Dirigeitlie de șantier

894 I I

169 89

1.064 03

Toiul cepllol 3

8.220.94

I.56L98

9,782.92

CAPITOLUL 4

Cliclinicii pentru Inmitlîn de hira

4 1

ComlnMii ti inrtalarii

29.804 65

5,662 88

3 5,467.5J

4 2       ;

Montai uiiloie. echipamente tehnologice si funcționale

4 1

Utkhje. cchipunriMe tri.irojngkc si /tmetroitriecaro Mcdilforootifof

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita nioninj si echipamente de transport

4 5

Dolari

46

Active neconxjtalt

Total capitol 4

29.804.65

5.662 88

35.467.53

CAPITOLUL 5

Alte chellulell

S.I

Dnwi i/ne de lUitici

745 12

141.57

886 69

5,1,1 l.ucttri dc coiiiwrili ni tmfoklii jftrcrtic trt jaiurarii tic Mrtlia

745 12

14157

886 69

5 1 2 Cheltuieli conexe organizării saiUienilui

52

Comisioane, cote. Laxe eosiul creditului

41461

434.61

5.2 I Comisioanele si dobânzile afeienle creditului băncii finanțatoare

52-2, Cota aferentă ISC pentru controlul calitaiii lucrurilor de construcții

197 55

197 55

5 2 3 Cola aferentă ISC pentru controlul statului in ainenojorea teutonului. urbanism si penrm «ulfrfottca FiSrarilw de «MHUUCtH

39.51

.19 51

5 2.4. Cola aferenta casei sociale a eon sini ciori lor- CSC

197.55

197 55

5 2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizalia de con sinii re/ desființare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,256.50

428 74

2.685 24

5-4

Cheltuieli pentru inlbmure si publicitate

Total capitol 5

3,436.22

570.31

4,006.53

CAPITOLUL 6

Chrlluldl pentru probe rthn&toelee ii Inie

<5,1

Picgatlxw pettamtatai dc «.pfiștroe

900 00

171 00

1 071 00

62

’rulw ieluukuiw ii ierte

300.00

57,00

157 00

l’ufol capitol*

1.200.00

228.00

1.428 00

Teul GENERAL

51,621,81

9,725,57

61.347.38

4far».roC*M(LI i 1.J + L4H-H-1 uî+5J.i)                                 |

39.509.76

7,506.85

47 J 16.61

In preturi la <k 03,01,2018; 1 «uro<4.64l?, conform cari BNR din dala deOl-Ol. 2018

Iniocmll utji l lottnn P4>*r«


Beneficiar/ Invcilltnr.

A.D-P SECTOR 2


Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Doamna Ghica nr 24


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si nmenajnrea terenului

LI

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

690.00

131.10

821 10

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,400.00

456.00

2,856 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitol 1

3,090.00

587.10

3,677.10

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Totitl capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10 56

66 11

3.1 i. Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3 1 2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3 1 3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1.011.22

6,333 44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826.39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114 00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760.00

4,760 00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

826.80

157 09

983 89

3.8 1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

118.11

22 44

140 56

3.81.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

94.49

17.95

112.44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

23.62

4.49

28 11

3.8.2. Dirigentie de șantier

708 68

134.65

843 33

Total capitol 3

8,004.57

1,520.87

9,525.44

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții si instalații

23,622.77

4,488 33

28,111 10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

..

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Tot:il cnnitol 4

23,622.77

4,488.33

28,111.10

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

590 57

112.21

702 78

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

590 57

112.21

702 78

5.1 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

338 84

338 84

5 2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

*

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

154 02

154 02

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

30.80

30 80

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constnictorilor- CSC

154 02

154 02

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,818.09

345 44

2,163 53

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

2,747.50

457.65

3,205.14

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

42,164.84

7,946.94

50,111.78

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

30,803.34

5,852.63

36,655.97

In preturi la data de 03,01.2018: 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Doamna Ghica nr 20Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,492.50

283.58

1,776.08

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4,800.00

912.00

5,712.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protcclia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

6,292.50

1,195.58

7,488.08

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectnrc si asistenta tehnica

3.1

Studii

55 56

10.56

66 11

3.1.1 Studii de teren

55.56

10 56

66 11

3.1 2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

34

Certificarea performanței energetice si auditid energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011.22

6,333.44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fczabilitate/documcntatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694 44

131 94

826.39

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33.06

3 5 5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600 00

114 00

71400

3.5 6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000.00

760.00

4,760.00

3 6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3,7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2 Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,022 05

194.19

1,216 24

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

170.34

32.37

202.71

3.8.1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

136 27

25 89

162.17

3 8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

34.07

6.47

40.54

3.8.2. Dirigctitie de șantier

851 71

161.83

1,013.54

Tntal capitol 3

8,199.83

1,557.97

9,757.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

34,068 44

6,473.00

40,541.44

42

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

44

Ouîaje. echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

45

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

34,068.44

6,473.00

40,541.44

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

851.71

161.83

1,013.54

5.1.1 Lucrări dc construcții si instalații aferente organizații de șantier

851 71

161 83

1,013 54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

491 84

491 84

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

?!

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

223 56

223 56

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

44.71

44.71

5 2 4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

223.56

223.56

5 2 5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,510.26

476.95

2,987.21

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Total capitol 5

3,853.81

638.77

4,492.59

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900 00

171 00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

57,114.58

10,758.32

67,872.90

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

44,712.65

8,495.40

53,208.05

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIOIN S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Cristescu Dința nr 8Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1,215 00

230 85

1,445 85

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului Ia starea inițiala

1,260.00

239.40

1,499 40

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

2,475.00

470.25

2,945.25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66.11

3.1.1 Studii de teren

55.56

10.56

66.11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

i-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documenta(ii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142.00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

5.322.22

1,011.22

6,333.44

3.5 1. Tema de proiectare

-

-

3 5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3 5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826 39

3.5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordunlor/ autorizațiilor

27 78

5.28

33.06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3 5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760.00

4,760.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

38

Asistenta tehnica

554.54

105.36

659 90

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

92.42

17.56

109.98

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

73 94

14.05

87.99

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

18.48

3.51

22 00

3.8 2 Dirigentie de șantier

462.11

87.80

549.92

Total capitol 3

7,732.32

1,469.14

9,201.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

18,484 59

3,512 07

21,996 66

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente telinologicc si funcționale care necesita montaj

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si lunclionale care nu necesita montaj st echipamente de transport

*

45

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

18,484.59

3,512.07

21,996.66

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

462.11

87.80

549.92

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

462.11

87 80

549 92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

274.14

274 14

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

124.61

124.61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constnictii

24 92

24.92

5.2 4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

124.61

124.61

5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,516.82

288.20

1,805.01

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

2,253.07

376.00

2,629.07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071 00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

35,644.98

6,720.46

42,365.43

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1,1)

24,921.70

4,735.12

29,656.83

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412. conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, .123/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Colentina ni 1


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

1VA

Valoare cu TVA

Ici

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli periIru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

2,737 50

520 13

3,257.63

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3.960 00

752.40

4,712.40

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

1'0181 capitol 1

6,697.50

1,272.53

7,970.03

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii

55 56

10.56

66 11

3.1.1. Studii de teren

55.56

10.56

66 11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3 1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342 00

2,142 00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

*

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5,322.22

1,011 22

6,333 44

3 5.1 Tema de proiectare

-

-

3 5.2. Studiu de preferabil itate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131 94

826.39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5.28

33 06

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114 00

71400

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760 00

4,760 00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

1,649.46

31340

1,962.86

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

412.37

78.35

490 71

3.8.1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

329.89

62.68

392.57

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

82.47

15.67

98.14

3.8 2 Dirigentie de șantier

1,237 10

235 05

1,472 14

l otul capitol 3

8,827.24

1,677.18

10,504.41

4.1

Construcții si instalații

82,473.08

15,669.89

98,142 97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4 5

Dotări

-

-

-

46

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

82,473,08

15,669.89

98,142.97

CAPITOLUL S

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

2,061 83

391 75

2,453 57

5 1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2,061 83

391.75

2,453 57

5 1.2 Cheltuieli conexe organizații șantierului

-

-

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,042 06

1,042 06

5 2 1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

473 66

473 66

5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

94 73

94 73

5.2 4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

473 66

473 66

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4,982.11

946 60

5,928 71

5 4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

8,086.00

1,338.35

9,424.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171 00

1.071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57 00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

110,783.82

20,850.93

131,634.75

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 +4.2+5.1.1)

94,732.41

,1-7,99946

112,731.56

In preturi la data de 03.01.2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data:

2018

//

întocmit

ing. Florian Pasare

/


Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLIITION S.R.L., cod dc identificare fiscala RO 16667478, J23/2192Z2O11

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, Teiul Doamnei nr 16Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fora TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

1                lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l

Cheltuieli pcnlru obținerea si amcmijnrea terenului

l.l

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

780,00

148,20

928,20

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3.600,00

684,00

4 284,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total cu

pitol 1

4.380,00

832,20

5.212,20

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3.500,00

665,00

4.165,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 l

Studii

55,56

10,56

66,11

3.1.1. Studii de teren

55,56

10,56

66,11

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1 800,00

342,00

2.142,00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

34

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

35

Proiectare

4 822,22

916,22

5.738,44

3 5 1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

3 5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694,44

131,94

826.39

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27,78

5,28

33,06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714.00

3 5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

3 500,00

665,00

4 165,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3 7

Consultanta

-

-

3.7,1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3,8

Asistenta tehnica

971,70

184.62

1.156,33

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

138,81

26.37

165,19

3 8.1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

111,05

21.10

132,15

3 8 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

27,76

5.27

33,04

3.8 2. Dirigenlie de șantier

832,89

158.25

991,14

Total capitol 3

7.649,48

1.453,40

9.102,88

4 1

Construclii si instalații

27 762,96

5 274,96

33 037.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4.4

Utilaje. echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente dc transport

w

45

Dotări

-

-

4,6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

27.762,96

5.274,96

33,037,92

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

694,07

131,87

825,95

5.1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

694,07

131,87

825,95

5 ! 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

399,71

399,71

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5,2,2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

181,69

181,69

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36,34

36,34

5,2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

181,69

181,69

5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.071,84

393,65

2 465,49

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

3.165,63

525,52

3.691,15

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900,00

171,00

1.071,00

62

Probe tehnologice si teste

300,00

57,00

357,00

Total capitol 6

1.200,00

228,00

1.428,00

Total GENERAL

47.658,07

8.979,09

56.637,16

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

36.337,03

6.904,04

43.241,07

In preturi la data de 03.01,2018; 1 euro=4.6412t conform curs BNR din data de 03.01.2018

Data;

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod dc identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII, str. Măgură Vulturului nr 51Nr, crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fata TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1‘

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

634.50

120.56

755 06

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1,260 00

239.40

1.499 40

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

Total ca

pitol 1

1,894.50

359.96

2,254.46

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

3,500.00

665.00

4,165.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.56

10.56

66 II

3.1.1. Studii de teren

55 56

10 56

66 11

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,800.00

342.00

2,142.00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

5.322.22

1.011 22

6,333.44

3.5.1. Tema de proiectare

-

*

-

3 5 2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3 Studiu de tezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

694.44

131.94

826.39

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

27.78

5 28

33 06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3 5 6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000 00

760 00

4,760 00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3,7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3 8

Asistenta tehnica

430.35

81 77

512.12

3 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

71 73

13 63

85 35

3.8 1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

57 38

10 90

68 28

3.8 1 .2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

14.35

2.73

17 07

3 8 2. Dirigentie de șantier

358.63

68 14

426.77

Total capitol 3

7,608.13

1,445.54

9,053.67

4.1

Construcții si instalații

14.345 05

2,725 56

17,070.61

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4 5

Dotări

-

-

*

4.6

Active necorporale

-

.

Total capitol 4

14,345.05

2,725.56

17,070.61

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

358 63

68 14

426 77

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

358 63

68 14

426 77

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

221 08

221 08

5 2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

100.49

100.49

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20.10

20 10

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

100 49

100.49

5.2 5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,274.61

242 18

1,51678

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

1,854.31

310.31

2,164.63

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900.00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300.00

57.00

357 00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

30,401.99

5,734.37

36,136.36

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

20,098.18

3,818.65

23,916.83

In preturi la data de 03,01,2018; 1 euro=4.6412, conform curs BNR din data de 03,01,2018

Data:

2018


întocmit

ing. Florian Pasare

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2


Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 233/2019

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICIPENTR U

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES L OCAL ”Z UCRARI DE AMPLASARE

SISTEME DE IRIGA ȚII - 26 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGflfU IQLANDĂLLMINIȚA

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr.

/2019


INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"LUCRĂRI DE AMPLASARE SISTEME DE IRIGAȚII în locațiile: Ciurea nr. 14, Bl. Y2/ Cristescu Dima nr. 8, Bl. 217/ Măgura Vulturului nr, 51/ Colentina nr. 1/ Colentina nr. 3/ Doamna Ghica nr. 20/ Doamna Ghica nr. 22/ Doamna Ghica nr. 24/ Fundeni nr. 227-229/ Colentina nr. 30, 32, 34/ Colentina nr. 38 / Fabrica de Gheață nr. 6/ Fabrica de Gheață nr. 8/ Teiul Doamnei Nr. 16/ Grigore Ionescu nr. 100/ Berindei nr. 1/ Aleea Teiul Doamnei nr. 2, 4, 6/ Teiul Doamnei nr. 8/ Ripiceni nr. 6B/ Luntrei nr. 6/ Luntrei nr. 3/ Luntrei nr. 2, 4/ Teiul Doamnei nr. 9/ Ghica Tei nr. 112/ Petre Antonescu nr. 13/ Petre Antonescu nr. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Aceste obiective se înscriu în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

în prezent, irigarea spațiilor verzi nu este realizată în mod corespunzător deoarece nu se poate asigura necesarul de apă al vegetației printr-o rată a precipitațiilor uniform distribuită. Astfel, în cadrul proiectelor, urmează să se monteze sisteme de irigare a suprafețelor vizate, pentru a se evita uscarea gazonului și plantelor din spațiile verzi.

Proiectele vizează terenurile cu spații verzi, constând din gazon, zone plantate cu flori, arbori și arbuști. Spațiile verzi din aceste proiecte sunt în administrarea ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigații sunt:

 • a) Sursa de apă - branșamentul la rețeaua publică locală;

 • b) Coloana de alimentare - executată din conductă PEID cu De = 40mm, care transportă apa sub presiune de la rețea către toate suprafețele de teren ce vor fi irigate din acea zonă. Din coloana principală de alimentare se realizează branșamente laterale cătr e fiecare zonă de spațiu verde ce urmează a fi udată automat, prin intermediul unei electrovane;

 • c) Electrovanele - fac legătura între coloana de alimentare și grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a funcționa simultan. Electrovana este prevăzută cu un dispozitiv de deschidere/închidere cu acționare prin impuls electric de 9V c.c.;

 • d) Modulele de comandă - dispozitive electronice alimentate cu baterii ce recepționează și stochează programe de la o Unitate de Programare și generează impulsuri electrice de deschidere/închidere pentru electrovane, în funcție de programul rulat. Acestea se montează împreună cu electrovanele în cămine speciale pentru irigații, conexiunile electrice facându-se în același cămin;

 • e) Aspersoare telescopice - dispozitive montate subteran a căror parte mobilă se ridică deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apă sub presiune și împrăștie apa pe o suprafață circulară sau rectangulară, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate în grupuri la o conductă de alimentare (rețea secundară) ce este alimentată la rândul ei din coloana principală de alimentare printr-o electrovană.

în plus față de sistemul automat se va prevedea și un hidrant.


Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7309, curs BNR la data de 07.08.2019) :

 • 1. Str. Ciurea nr.14

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 85.203,39 lei reprezentând 18.009,97 euro din care C+M inclusiv TVA: 69.067,69 lei reprezentând 14.599,27 euro

Suprafața totală : 1.015 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 85.203,39 lei reprezentând 18.009,97 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 2. Str. Cristescu Dima nr.8

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 42.365,43 lei reprezentând 8.955,05 euro din care C+M inclusiv TVA: 29.656,83 lei reprezentând 6.268,75 euro

Suprafața totală : 810 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 42.365,43 lei reprezentând 8.955,05 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 3. Str. Măgura Vulturului nr.51

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 36.136,36 lei reprezentând 7.638,37 euro din care C+M inclusiv TVA: 23.916,83 lei reprezentând 5.055,45 euro

Suprafața totală : 1.040 mp

Eșalonarea investiției: Anul 1: (8 luni) 36.136,36 lei reprezentând 7.638,37 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 4. Sos. Colentina nr.l

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 131.634,75 lei reprezentând 27.824,46 euro din care C+M inclusiv TVA: 112.731,56 lei reprezentând 23.828,78 euro

Suprafața totală : 1.825 mp

Eșalonarea investiției: Anul 1: (8 luni) 131.634,75 lei reprezentând 27.824,46 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 5. Sos. Colentina nr.3

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 88.269,73 lei reprezentând 18.658,13 euro din care C+M inclusiv TVA: 72.508,98 lei reprezentând 15.326,68 euro

Suprafața totală : 1.374 mp

Eșalonarea investiției: Anul 1: (8 luni) 88.269,73 lei reprezentând 18.658,13 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 6. Str. Doamna Ghica nr.20

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 67.872,90 lei reprezentând 14.346,72 euro din care C+M inclusiv TVA: 53.208,05 lei reprezentând 11.246,92 euro

Suprafața totală : 995 mp

Eșalonarea investiției:

 • 7. Str. Doamna Ghica nr.22

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 49.128,31 lei reprezentând 10.384,56 euro din care C+M inclusiv TVA: 35.776,69 lei reprezentând 7.562,34 euro

Suprafața totală : 610 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 49.128,31 lei reprezentând 10.384,56 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 8. Str. Doamna Ghica nr.24

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 50.111,78 lei reprezentând 10.592,44 euro din care C+M inclusiv TVA: 36.655,97 lei reprezentând 7.748,20 euro

Suprafața totală : 460 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 50.111,78 lei reprezentând 10.592,44 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 9. Sos.Fundeni nr.227-229

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 89.434,02 lei reprezentând 18.904,23 euro din care C+M inclusiv TVA: 72.734,09 lei reprezentând 15.374,26 euro

Suprafața totală : 770 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 89,434,02 lei reprezentând 18.904,23 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 10. Sos. Colentina nr.30,32,34

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 61.347,38 lei reprezentând 12.967,38 euro din care C+M inclusiv TVA: 47.016,62 lei reprezentând 9.938,20 euro

Suprafața totală : 1.440 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 61.347,38 lei reprezentând 12.967,38 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 11. Sos. Colentina nr.38

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 46.802,12 lei reprezentând 9.892,86 euro din care C+M inclusiv TVA: 34.232,00 lei reprezentând 7.235,83 euro

Suprafața totală : 400 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 46.802,12 lei reprezentând 9.892,86 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 12. Str. Fabrica de Gheață nr.6

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 57.220,50 reprezentând 12,095,06 euro din care C+M inclusiv TVA: 43.214,53 lei reprezentând 9.134,53 euro

Suprafața totală : 1.120 mp

Eșalonarea investiției:

VIZAT spre neschimbare, secretai,

 • 13. Str. Fabrica de Gheață nr.8

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 84.505,93 reprezentând 17.862,55 euro din care C+M inclusiv TVA: 68.266,23 lei reprezentând 14.429,86 euro

Suprafața totală : 1.130 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 84.505,93 reprezentând 17.862,55 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 14. Str. Teiul Doamnei nr.16

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 56.637,16 reprezentând 11.971,75 euro din care C+M inclusiv TVA: 43.241,07 lei reprezentând 9.140,14 euro

Suprafața totală : 520 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 56.637,16 reprezentând 11.971,75 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 15. Str. Grigore Ionescu nr.100

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 60.024,37 reprezentând 12.687,73 euro din care C+M inclusiv TVA: 46.355,51 lei reprezentând 9.798,45 euro

Suprafața totală : 837 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 60.024,37 reprezentând 12.687,73 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 16. Str. Berindei nr.l

Valoarea totală inclusiv T.V. A.: 101.411,73 reprezentând 21.436,03 euro din care C+M inclusiv TVA: 83.872,87 lei reprezentând 17.728,73 euro

Suprafața totală : 2.626 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 101.411,73 reprezentând 21.436,03 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 17. Aleea Teiul Doamnei nr.2,4,6

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 79.295,11 reprezentând 16.761,10 euro din care C+M inclusiv TVA: 63.553,20 lei reprezentând 13.433,64 euro

Suprafața totală : 2.125 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 79.295,11 reprezentând 16.761,10 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 18. Str. Teiul Doamnei nr.8

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 63.887,34 reprezentând 13.504,27 euro din care C+M inclusiv TVA: 49.367,59 lei reprezentând 10.435,14 euro

Suprafața totală : 1.353 mp

Eșalonarea investiției:

spre neschimbare,

SECRETAR,

 • 19. Str. Ripiceni nr.6B

Valoarea totală inclusiv T.V. A.: 58.102,43 reprezentând 12.281,47 euro din care C+M inclusiv TVA: 44.610,80 lei reprezentând 9.429,66 euro

Suprafața totală : 1.051 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 58.102,43 reprezentând 12.281,47 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 20. Str. Luntrei nr.6

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 79.665,18 reprezentând 16.839,33 euro din care C+M inclusiv TVA: 63.846,41 lei reprezentând 13.495,62 euro

Suprafața totală : 1.327 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 79.665,18 reprezentând 16.839,33 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 21. Str. Luntrei nr.3

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 56.103,48 reprezentând 11.858,94 euro din care C+M inclusiv TVA: 42.209,59 lei reprezentând 8.922,11 euro

Suprafața totală : 1.207 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 56.103,48 reprezentând 11.858,94 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 22. Str. Luntrei nr.2,4

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 86.732,48 reprezentând 18.333,19 euro din care C+M inclusiv TVA: 70.364,20 lei reprezentând 14.873,32 euro

Suprafața totală : 2.163 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 86.732,48 reprezentând 18.333,19 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 23. Str. Teiul Doamnei nr.9

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 49.488,11 reprezentând 10.460,61 euro din care C+M inclusiv TVA: 36.107,36 lei reprezentând 7.632,24 euro

Suprafața totală : 641 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 49.488,11 reprezentând 10.460,61 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 24. Str. Ghica Tei nr.112

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 72.348,39 reprezentând 15.292,73 euro din care C+M inclusiv TVA: 57.134,77 lei reprezentând 12.076,93 euro

Suprafața totală : 1.524 mp

Eșalonarea investiției:

G&

 • 25. Petre Antonescu nr.13

Valoarea totală inclusiv T.V. A.: 60.571,70 reprezentând 12.803,42 euro din care C+M inclusiv TVA: 46.863,44 lei reprezentând 9.905,82 euro

Suprafața totală : 771 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 60.571,70 reprezentând 12.803,42

Durata de realizare: 8 (opt) luni

 • 26. Aleea Petre Antonescu nr.6

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 47.104,88 reprezentând 9.956,85 euro din care C+M inclusiv TVA: 34.038,46 lei reprezentând 7.194,92 euro

Suprafața totală : 1.040 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (8 luni) 47.104,88 reprezentând 9.956,85 euro

Durata de realizare: 8 (opt) luni