Hotărârea nr. 232/2019

Hotărârea nr. 232 - privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr.

233 ”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 115725/12.08.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 117231/20.08.2019 prezentat de către Direcția Management Proiecte și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr. 7975/02.08.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cunr. 13114/02.08.2019;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispo^Sa nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea ciF^raracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere drafecretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1. a.;

  • - Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița 233”, în cuantum de 9.849.361,47 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 9.849.361,47 lei, conform anexei ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se apjdbă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Pi^pnoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor-rtbfeHgibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 165.812,76 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”.

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 232/29.08.2019

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

- REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚA NR. 233 -

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE - REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚĂ NR. 233

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

/

7

3

4

6

7

X - 6*"

9-5 + .t

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2^4505

0,00

0,00

0.00

2.945,25

I 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

0,00

0,00

0,00

14.845,25

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

9.399,00

1.785,81

11.184,81

0,00

0,00

0,00

11 184,81

3.1.1. Studii de teren

2.250.00

427,50

2.677,50

0,00

0,00

0,00

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

7.149.00

1.358,31

8.507,31

0.00

0,00

0,00

8 507,31

3 2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

33

Expertiza re tehnica

1.850,00

351,50

2-201,50

0,00

0,00

0.00

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

1.190,00

35

Proiectare

241-567,00

45.897,73

287.464,73

0,00

0.00

0,00

287,464.73

3.5.1 Temă de proiectare

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50 681.00

9.629.39

60.31039

0.00

0.00

0.00

60.310,39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

49.082.00

9.325,58

58.407,58

0,00

0,00

0,00

58.407,58

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.5 6. Proiect tehnic și detalii de execuție

141.804,00

26.942,76

168.746.76

0.00

0,00

0,00

168.746.76

3 6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 7

Consultanta

59.685,84 .

11.340,31

71.026,15

0,00

0,00

0,00

71.026.15

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

56.843,66

10.800,30

67.643,96

0,00

0,00

0,00

67.643,96

3.7 2. Auditul financiar

2.842,18

540,01

3.382,19

0,00

0,00

0.00

3.382,19

3.8

Asistenta tehnica

65364,11

12.419,19

77.783,30

0,00

0,00

0,00

77 783,30

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

8.520,45

1.618,89

10.139.34

0,00

0,00

0,00

10.139.34

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.684,37.

1.080,03

6.764,40

0.00

0,00

0.00

6.764,40

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Star în Construcții

2 836,08

538.86

3.374,94

3.374,94

0.00

0.00

0,00

VIZAT

3.8.2. Dirigenție de șantier

56.843,66 .

10.800,30

67 643.96

0,00

0,00

0,00

67.643,96

TOTAL CAPITOL 3

378.865,95

71.984,54

450.850,49

0,00

0,00

0,00

450.850,49

S|

)re neschimbare,

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

SECRETAR,

4.1

Construcții si instalații

3.804.345,73

722.825,69

4.527.171,42

0,00

0,00

0.00

4.527.171.42

4.2

Montaj utilaje tehnologice si funcționale

1.179.506,01

224.106,14

1.403.612.15

0,00

0,00

0,00

1 403.612,15

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

668.748,97

127 062.30

795.811,27

0.00

0,00

0,00

795.811.27

4 4

Utilaje, echipa mante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

45

Dotări

1.212.107,52

230.300,43

1.442.407.95

0,00

0.00

0,00

1.442.407,95

46

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.864.708,23

1.304.294,56

8.169.002,79

0,00

0,00

0,00

8.169.002,79

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

660.086,73

104343,57

764.430,30

0,00

0,00

0,00

764.430,30

5,1 l Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

549.176,66

104.343,57

653.520,23

0,00

0,00

0,00

653.520,23

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

110.910,07

0,00

110.910.07

0,00

0,00

0,00

110.910,07

5J

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

88.728,06

0,00

88.728.06

0,00

0,00

0.00

88.728,06

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor dc construcții

27.727,52

0,00

27.727,52

0,00

0,00

0,00

27.727,52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5 545.50

0.00

5.54530

0,00

0.00

0,00

5.54530

5 2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27.727,52

0,00 ;

27.727,52

0,00

0.00

0,00

27.727.52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/des fi intare

27.727,52

0,00

27.727.52

0,00

0,00

0,00

27.727,52

5 3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

297.062,67

56.441,91

353.504,58

0,00

0,00

0,00

353.504,58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

TOTAL CAPITOL 5

1.052.600,15

162.062,79

1.214.662,94

0,00

0,00

0,00

1.214.662,94

6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului din exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.308.64933

1.540.712,14

9.849.361,47

0,00

0,00

0,00

9.849.361,47

din care

C+M (Cap I 2 + Cap 13 + Cap 2 + Cap 4 1 + Cap 4.2 +Cap.5.1.1)

53453503,40

1.053.645,65

6^99.149,05

0.00

0,00

0,00

6.599.149,05

* linii bugetare valabile doar pentru Organismele intermediare si A_M POR

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CR T.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

9.849.361,47

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

0,00

b.

Valoarea totala eligibilă

9.849.361,47

II

Contribuția proprie, din care :

165.812,76

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

165.812,76

b.

Contribuția solicitant ui ui la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

0,00

II]

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

9.683.548,71

inforeuro iulie 2018 = 1 euro

4,6584

VIZAT re neschim

Valoarea totala a cererii de finanțare

2.114.322.83 €

sp

bare,

Valoarea totala neelîgibilă, inclusiv TVA aferent

- €

Valoarea totala eligibilă

2,114 322,83 €

SECRETAR,

Valoare / participant (352 participant!)

6.006,60 €