Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea nr. 231 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Steluţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiiîor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 115714/12.08.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr.l 17232/20.08.2019 întocmit de Direcția Economică și de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,

  • -  Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr.7846/ 31.07.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 13020/31.07.2019;

  • - Avizul Comisiei de de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția\Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu  caracter temporar de^ătre doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2-Bgfi ti.


e reglementările cuprinse în:

. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completă ^ftrârioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.;

Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru A

programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cum modificările si completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,l” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, în cuantum de 8.213.495,44 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 7.388.444,00 lei și valoare totală neeligibilă de 825.051,44 lei, conform anexei ce cuprinde 3 pagini si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 147.842,76 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”.

Art. 4 Se^Vpr asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile f<fiWirsării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.


5 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV


Hotărârea nr. 231

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 231/29.08.2019

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE- REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA

IMOBILULUI GRĂDINȚA STELUȚA

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE - REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚA STELUȚA

h'r.

crt

Denumirea capitoldor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli necligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

7'ri/3 eligibila

Baza

TVA ne-eligibîlă

/

2

3

4

5=3+4

6

7

41 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

ft:'■'«.■o.oOză.Ș

:0;60 .

: . 0.00'

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

S-Y 777-23.3535,7 -

0.00

0.00

0,00

2.945.25

1.3

Amenajări pentru proiecția med ini ui si aducere la starea inițiala

?. .1C7000.00 ?;j£7

• y ^SX-OOO.'OOx^tȘ;

• 0.00

o,o:)

0.00

11,900,00

î.4

Cheltuieli pentru rdocarea/pro<c£(îa utilitS(Bor

-■. 0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPrrOL 1

12.475.00

2370,25

14.845,25

0.00

0,00

0,00

14.845,25

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utili taților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și ații ten ța tehnica

3.1

Studii

‘.r.: -,-;9;620;oo:

’ 1.827;80-: -

<tgSSL-44730

0.00

0.00

0,00

11.447,80

3.1.1. Studii de teren

-Z250.00:..

427-.50. - ■

o;oo

0,00

0.00

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

e.oo 7

rSOJW

.0.00

0,00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

•« 17:370,00 -

0.00

0.00

0,00

8.770,30

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.06

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

:i:85o;oo

f. 1351,50

0,00

0.00 .

0,00

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

’ j ;; rooo;oo ‘

; .190,00. ;-'<V .

l;190»00ri.

0.00

0,00

0.00

1.190,00

3.5

Proiectare

g;fc-ast<»i;oaisgș

<>?;4ffiZ77|29Zf;--

ri .£30236829X<:$

0.00' .

0.00

0,00

302.368.29

3.5.1. Temă de proiectare

K^:AO.OO:?;^W-

0.00

0,00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabUitate

’feBifffo.ocfer.'

.-10M ;<?£•;

: o-Oo

0.00

0.00

0,00

3.53. Studiu de fmbih’tate/docunienîape de avizare a lucrărilor 'de intervenții si deviz general

2-:'f.ri10:88Zi.1.9?-®

■ 7., '-r6«.i:8S.I5>/

7.      0.00 .

0,00

0,00

68 188,19

3.5.4. Documatfspile tehnice necesare în vederea obținerii avizclor/acordurilof/autorizanilor

ioi'eoo.ob

.-7•                                -•

- 0.00'ri'

-0.00’

0.00

60.214,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a deialiîJor de execuție

0,00

•■-    -40.00   ■

0.00

0,00

0,00

3.5,6. Proiect tehnic și detalii de execuție

- 0,00

0,00

0,00

173.966,10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

7®r::5i;0X>0Sfi4;.<^:

șssș^oîmî^Pkîs

0.00 ;

0.00 -

0,00

0.00

3.7

Consultanta

<S5S9i455;93:: ;7‘:

0.00 -

0.00

0,00

59.224.36

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectul dc investiții

^•.-.S.47393,45.-K*g

,i^jfeancS;7fc'«-i

.    . . . 0.00 - 7. ■

0,00 .

0.00

56.404,16

3.7.2. Auditul financiar

, ..,2.369:92®,--7

0.00 -,

0,00

0,00

2.820,20

3.8

Asistenta tehnica

10.461,80 . .

.- ..-65.523:89 :

o.oo.

0.00 ,.

0.00

65.523.89

3.8. 1. Asistență tehnică dm partea proiecmruiui

W;M456jasȘ5îg

? 0.00

0.00

0,00

9.119,73

3,8.1.1. Pc perioada dc execuție a lucrărilor

4ț:-'ăssz39’^feză®

^■■isoiXSKVi^

fr 0,00

0,00

0.00

5.640,41

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul dc control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul dc Stai în Construetn

■, , '    1 > 7^7

_^.2:923;8aȚgiy

4!:

îș&ss#:             ?

0.00

0,00 .

0,00

3.479.

2

n'

MZAT

Bschimbare,

3.8.2. Dîrigentie dc șantier

■ 47.393.4S .

. .9.005.71

0.00

0,00’

0,00

56.404® H’*

TOTAL CAPITOL 3

371.391,46

70.564,38

441.955,84

0,00

0,00

0.00

441.95!

.84

■7

•ECRETAR,

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția dc bază

4.1

Construcții și instalații

tZ327#8;0i:SȘ

^W#Z259iS6;i^

.693.320,5-'.

■f31.730.90.

825,031,44

3.594,995.40

4.2

Montaj utilaje tehnologice si funcționale

:g^929!8Mr;3î<Și='S

S-.Ț£P6$7S5$:7Ș5£

• lioc.s w.ss •

•O.0CȚ;-

: 0,00 -:

0,00

1.106.546,88

4.3

Utilaje» echipamente 1 eh notogice si fanction ale care necesita montaj

-^5^646342^2^^

.^2ia05»6<®

-     7 0-.00

0.00

0,00

769.147,50

4.4

Utilaje, echipamautc tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

■ .0.00

0,00 •

0,00

0,00SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

N’R. CR T.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

8.213.495,44

a,

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

825.051,44

b.

Valoarea rocala eiigibilâ

7.328.444.00

[1

Contribuția proprie, din care :

972.894,20

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

147_S42,7«

b.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli neeligjbile, inclusiv TVA aferent*

825.051,44

IU

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NE RAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

7.240.601,24


inforeuro iulie 2018= 1 euro

4.6584

Valoarea totala a cererii de finanțare

1.763.158,05

Valoarea totala neeligibilă. inclusiv TVA aferent

177.110,48

Valoarea totala eligibilă

1.586.047,57

Valoare / participant (206 participanti)

7.699.26