Hotărârea nr. 230/2019

Hotărârea nr. 230 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Luminiţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița ”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 115717/12.08.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 117229/20.08.2019 prezentat de către Direcția Management Proiecte și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr. 7844/31.07.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 13019/31.07.2019;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;        j

  • - Dțsgjsafia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitare^|$/caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conduc^e'deSecretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.;

  • - Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru

A

programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădipița Luminița”, în cuantum de 11.220.528,21 lei, inclusiv TVA, din care valoarț^Mra eligibilă 11.220.528,21 lei, conform anexei ce cuprinde 3 pagini și face partcdhî<gftintă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 224.522,77 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița”.

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 230/29.08.2019

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

- REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚA LUMINIȚA -
BUGETUL CERERII DE FINANȚARE - REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚA LUMINIȚA

Nr.

cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neelîgibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TK4 eligibila

Baza

TVA ne

eligibilă

7

2

4

5=5+4

5

7

9=5 + X

J

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470.25

2.945,25

0,00

0,00

0,00

2.945,25

13

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protccția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

12.475,00

2370,25

14.845,25

0,00

0,00

0,00

14.845,25

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8.927,00

1.696,13

10.623,13

0.00

0,00

0,00

10.623,13

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

0,00

0,00

0,00

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

6.677,00

1.268,63

7.945,63

0.00

0.00

0,00

7.945,63

3 2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3

Expertiza re tehnica

1.850,00

351,50

21101,50

0.00

0,00

0,00

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

LOOO.OO

190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

1.190,00

3 5

Proiectare

228.474,00

43.410,06

271,884,06

0,00

0,00

0.00

271.884,06

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitare/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.200,00

9.538,00

59.738,00

0.00

0,00

0,00

59.738,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizel or/acord uri I or/a uto rizații 1 or

45.839,00

8.709,41

54.548,41

0,00

0,00

0,00

54.548,41

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șî a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

132.435.00

25.162,65

157.597,65

0,00

0.00

0,00

157.597,65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3 7

Consultanta

66.808,69

12.693,65

7930234

0.00

0.00

0.00

79.502,34

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

63.627,32

12.089,19

75.716,51

0,00

0,00

0,00

75.716,51

3.7.2, Auditul financiar

3.181,37

604,46

3,785,83

0,00

0,00

0.00

3.785,83

----—r-—----

3 8

Asistenta tehnica

72.638,75

13301,36

86.440,11

0.00

0,00

0.00

86.440,11

VIZAT

nrr> nocrhimharP

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9.011,43

1.712,17

10.723,60

0,00

0,00

0,00

10.723,60

3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor

6.362,73

1.208,92

7.571,65

0,00

0,00

0,00

7.571,65

3

SECRETAR,

3.8.1,2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.648,70

503,25

3.151.95

3.151.95

0,00

0,00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

63.627,32

12.089,19

75.71631

0.00

0.00

0,00

75.716,51

TOTAL CAPITOL 3

379.698,44

72.142,70

451.841,14

0,00

0,00

0,00

451.841,14

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.552.980,80

675.066,35

4.228.047.15

0,00

0,00

0,00

4.228.047,15

4 2

Montaj utilaje tehnologice si funcționale

2.138.346,40

406.285,82

2.544.632,22

0,00

0,00

0,00

2.544.632,22

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

858.773,65

163.166,99

1.0211940,64

0,00

0,00

0,00

1 021.940,64

4.4

Utilaje, echipamaute tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.327.195,64

252.167,17

1.579.362,81

0.00

0,00

0,00

[.579.362.81

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.877.296,49

1.496.68633

9373.982,82

0,00

0,00

0,00

9373.982,82

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

756363,44

119.734,91

876.598,35

0.00

0.00

0,00

876.59835

5 11. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

630.183,72

119.734,91

749.918,63

0.00

0,00

0,00

749.918,63

5 1.2, Cheltuieli conexe organizării de șantier

126.679,72

0.00

126.679,72

0,00

0.00

0,00

126.679,72

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

101.343,78

0,00

101.343,78

0,00

0,00

0,00

101343,78

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

31.669,93

0,00

31.669,93

0,00

0,00

0.00

31.669,93

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul starului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6-333,99

0.00

6.333,99

0,00

0,00

0,00

6333,99

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31.669,93

0,00

31.669.93

0,00

0,00

0,00

31.669,93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/d es fi intare

31.669,93

0,00

31.669,93

0,00

0,00

0,00

31.669,93

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

331.022,58

62.894,29

393.916,87

0,00

0.00

0,00

393.916,87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1-277,31

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

TOTAL CAPITOL 5

1.195.952,49

183.906,51

1379.859,00

0,00

0,00

0,00

1379.859,00

6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului din exploatare

0,00

0,00

OJX)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si tesle

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

9.465.422,42

1.755405,79

11.220.528,21

0,00

0,00

0,00

11.220.528,21

din care

C+M (Cap 1,2 + Cap 13 + Cap.2 + Cap 41+ Cap 4,2 +Cap.5 1 1)

6333.985,92

1303.45733

7.537.443,25

0,00

7.537.443,25

0,00

0,00

* linii bugetare valabile doar pentru Organismele intermediare si AM POR

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

11320.528,21

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

0,00

b.

Valoarea totala eligibilă

1 1,220.528.21

II

Contribuția proprie, din care ;

224.522,77

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

224.522,77

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

0,00

HI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

10.996.005,44


VIZAT spre neschimbare, slorsiar.


inforeuro iulie 2018 = l euro

4,6584

Valoarea totala a cererii de finanțare

2 408.665,68 €

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

Valoarea totala eligibilă

2.408.665,68 €

Valoare / participant ( 396 participant!)

6.082,49 €