Hotărârea nr. 23/2019

Hotărâre nr. 023 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcţii situat în Bucureşti, Sector 2, str. Gheorghe Şerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 9974/28.01.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 10264/28.01.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 10090/28.01.2019 prezentat de Direcția Urbanism , Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  - Protocolul nr. 2507/23.11.1198 încheiat între Inspectoratul Școlar al Municipiul^ București și Consiliul Local Sector 2 prin Direcția pentru Protecția (||>^Jțilui;


Proi


rotocolul de Predare - Primire înregistrat sub nr. 44605/24.06.2010, între -ocal Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția ^’®}6piltîlui Sector 2, în calitate de predător, și S.C Smart Invest Business S.R.L, în calitate de primitor;

 • - Adresa înaintată de Marfin Bank (România) S.A și înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 145349/06.12.2018;

 • - Extrasul de Carte Funciară nr. 211302/18.01.2019;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 5538/07.03.2006, emisă în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 101/1998 privind transmiterea unor imobile către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 13/2010 privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

C.

acordul Consiliului General al Municipiului București pentru Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcții situat în București, Sector 2, str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în vederea desfășurării în condiții optime a activității Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2 și a Centrului de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol Securitatea și Dezvoltarea Copilului „Casa din Tei”.

Art. 2 Imobilul teren menționat la art. 1 având nr. cadastral 211302, înscris în Cartea funciară nr. 211302, se identifică conform planului de amplasament potrivit anexei, ce conține două pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului
Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Anexă la H.C.L S 2 nr. 23/30.01.2019

Carte Funciară Nr. 211302

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații/Referințe                          ,

211302

Din acte: 3.401 Masurata: 3.376

Descriere: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII IN SUPRAFAȚA DE 3377,30 MP TEREN CALE DE ACCES IN SUPRF. DE 23,68 MP

/

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.376

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•♦ (m)

1

2

68.31

2

3

58.505

3

4

34.007

4

5

60.819

5

6

1.798

6

7

64.856

7

8

17.622

8

9

23.938

9

10

12.58

10

11

8.317

11

12

24.281

12

13

5.868

VIZAT

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«(m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

13

14

2.055

14

15

26.86

*15

16

2.779

16

17

68.462

17

18

10.057

18

19

18.863

19

20

22.248

20

21

6.203

21

22

3.495

22

23

12.734

231

1

8.807

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.