Hotărârea nr. 229/2019

Hotărârea nr. 229 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 189”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ‘‘Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului',

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 115699/12.08.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 117233/20.08.2019 prezentat de Direcția Economică și Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr. 7976/02.08.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 13115/02.08.2019;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea c.d^âracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducergu^&xretar al Sectorului 2 București;

"vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

  • -  Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”, în cuantum de 8.216.845,94 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 7.245.667,15 lei și valoare totală neeligibilă de 971.178,79 lei, conform anexei ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea-^ 1 Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor Awpigibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligfljftlă a proiectului, în cuantum de 144.985,80 lei, reprezentând cofinanțarea prmwW^'^Reabi li tarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”.

Art. 4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV


Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 229/29.08.2019

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI „GRĂDINIȚA NR.189”

' VIZAT ore neschimbat SECRETAR^

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE - REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚĂ NR. 189

Nr.

cn

Drnumirej capîloiHor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibîie

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

!

2

3

4

5=.W

6

7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

47025

2.945,25

0,00

0,00

0,00

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

10.000,00

1.900,00

11500,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00

1 4

Cheltuieli pentru rclocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0.00

osoo

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

12.475,00

2370,25

14.84535

0,00

0,00

0,00

14.845,25

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

9.620,00

1.827,80

11.44730

0,00

0,00

0,00

11 447,80

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

0,00

0,00

0,00

2.67730

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

7.370,00

1.400,30

8.77020

0,00

0.00

0,00

8.770,30

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza re tehnica

1.850,00

351,50

2.201,50

0,00

0.00

0.00

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

1.190,00

3 5

Proiectare

254.006.00

48.261,14

302.267,14

0,00

0,00

0,00

302.267,14

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabUitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

57.216,00

10.871,04

68.087,04

0.00

0,00

0.00

68.087,04

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avi zelor/acor d urilor/autori zati i 1 o r

50.600,00

9.614,00

60214,00

0,00

0.00

0,00

60.214,00

3.5.5. Verificarea rehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

146.190,00

27.776.10

173.966.10

0,00

0.00

0,00

173 966.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

48.411,05

9.198,10

57.609.15

0,00

0,00

0,00

57.609,15

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

46.105,76

8.760.09

54,865.85

0,00

0,00

0,00

54.865,85

3.7.2. Auditul financiar

2.305,29

438,01

2.74330

0,00

0,00

0,00

2.743.30

3 8

Asistenta tehnica

53,640,14

10.191,62

63.831,76

0,00

0,00

0,00

63.831,76

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7.534,38

1.431.53

8.965,91

0,00

0,00

0,00

8.965,91

3.8.1.1. Pc perioada de execuție a lucrărilor

4.610,58

876,01

5.48639

0,00

0.00

0,00

5.486,59

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

Z923.80

555,52

3,47932

0,00

0.00

0,00

3.479,32

3.8.2. Dirigenție de șantier

46.105.76

8.760,09

$4.865,85

0,00

0,00

0,00

54.865,85

TOTAL CAPITOL 3

368.527,19

70.020,16

438.547,35

0,00

0,00

0,00

438.54735

VIZAT

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții $i instalații

2-575.888,43

489.418,81

3.065307 39

816.116,63

155.062,16

971.178,79

4.036.486,08

spre neschîmbare,

42

Montaj utilaje tehnologice si funcționale

1.072^28,45

203.856,41

1.276.784,86

0,00

0,00

0,00

1.276.784,86

s cL • c r< aR,

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

560.163,45

106.431,06

666.594.51

0,00

0,00

0.00

666.594,51

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care ou necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 5

Dotări

6462342,44

122.805,06

769.14730

0,00

0.00

0,00

769.147,50

4 6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.855322.82

922-51134

5.777.834,16

816.116.63

155.062,16

971.178,79

6.749.012,95

5

CAPITOLUL 5 Altechdlnidi

5 1

Organizare de șantier

552337,63

86.205,88

638.54331

0,00

0,00

0,00

638.543,51

5 11. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

453.715.16

86.205,88

539.921,04

0,00

0,00

0,00

539.921,04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

98.622,47

0,00

98.622,47

0,00

0,00

0.00

98.622,47

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

78.897,98

0,00

78.897,98

0,00

0,00

0,00

78.897,98

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

24.655,62

0,00

24.655.62

0,00

0.00

0,00

24.655,62

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.931,12

0,00

4.931,12

0,00

0,00

0.00

4.931.12

5 2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24.655,62

0,00

24.655,62

0,00

0,00

0,00

24.655,62

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfi in tar c

24.655,62

0,00

24.655,62

0,00

0,00

0,00

24.655,62

53

Chdmîelî diverse ji neprevăzute

242.856,22

46.142,68

288.998,90

0,00

0,00

0,00

288.998,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

0,00

8.000,00

TOTAL CAPITOL 5

880.814.52

133.625,87

1.014.44039

0,00

0,00

0.00

1.014.44049

6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului din exploatare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.117.139,53

1.128.527,62

7.245.667,15

816.116,63

155.062,16

971.178,79

8.216.845,94

din care

C+M (Cap. 1.2 + Cap, 1 3 + Cap.2 + Cap 4.1 + Cap 4.2 +Cap 5 11)

4.896.858,44

971.178,79

5.868.037,23

4.115.007,09

781.85145

816.116,63

155.062,16

* linii bugetare valabile doar pentru Organismele intermediare si AM POR

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CR

T

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

8.216.845,94

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

971 178,79

b.

Valoarea totala eligibilă

7.245.667,15

II

Contribuția proprie, din care:

1.116.164,59

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

144.985,80

b.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

971.178,79

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

7.100.68135

inforeuro iulie 2018 = 1 euro

4,6584

Valoarea totala a cererii de finanțare

1.763.877.28 €

Valoarea totala neelieibili inclusiv TVA aferent

208.479,05 €

Valoarea totala eligibilă

1.555.398,24 €

Valoare / participant (202 participând)

7.699,99 €

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,