Hotărârea nr. 228/2019

Hotărârea nr. 228 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 3660/02.08.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 115353/09.08.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al


Municipiului București;

Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar um Și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Nota de îndreptare eroare materială, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub

numărul 3720 din data de 29.08.2019, astfel cum a fost consemnată în procesul verbal al

ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 29.08.2019;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului

2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al

Municipiului București;Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și

J/completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -omici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la H^l^unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului

București;

- H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 9, 11, 13 - 15, 17 - 19 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se modifică și se completează pozițiile nr. 3 - 6, 9 - 10 din anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se înlocuiesc paginile 9 - 10,13 - 16, 19 - 20, 35 - 36, 39 - 42, 45 - 46,

55 - 60, 63 - 68, 81, 83, 85, 86 - 87, 89, 90, 91, 97 - 99, 101, 104 - 105 din anexa nr. 3 la ,^P-C .L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr.

206/2019, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Valoarea totală actualizată pentru cele 14 (paisprezece) obiective de

investiții prevăzute în anexele nr. 1 - 3 la prezenta hotărâre este de 159.182.908,04 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 33.708.766,41 Euro, inclusiv TVA, din care C+M:

140.716.113,32 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 29.798.215,53 Euro, inclusiv TVA.

Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,7223 lei valabil pentru luna iulie 2019.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, exclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


VIZAT spre neschimbare I SECRETAR,

VALORI DE INVESTIȚIE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROPUSE

9                                                       9                                        9

SPRE REABILITARE ȘI MODERNIZARE DIN FONDURI EUROPENE

- 8 OBIECTIVE -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                    9                 9     '


Anexa nr 1 la HCL Sector 2 nr. ...—/.


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORUL 2 PENTRU CARE AU FOST ÎNTOCMITE DOCUMENTAȚII TEHNICO - ECONOMICE

Nr.

Crt

Titlu documentație

UNITATE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE STAT

ADRESA

CORP DE CONSTRUCȚIE ȘCOALA

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEI DIN CARE

TVA

TVA DIN CARE

C*M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VAI OARE INCLUSIV TVA EURO O1N CARE C*M

C+M

1

Reabilitarea șt modernizarea imobilului -Școala Gimnazială nr. 4

Școala Gimnazială nr. 4

Str. Herața nr 14A

școala

7.657.403,87

6 833.612,76

1 440624.49

1.298.386,42

9.098.028,36

8.131 999,18

1 926,609,57

1.722.042,05

2

Reabilitarea și modernizarea imobilului*

Școala Gimnazială nr. 27

Școala Gimnazială nr. 27

Str, Mașina de Pâine nr. 65

corp A-școală

6.983.476,56

6J 55.008,55

1.313.996.60

1.169.451,63

8297.473.16

7,324.460,18

1.757 083,02

1.551.036,61

corp B - școală

2 571 356,72

2223.840,90

483909,94

422.529,76

3 055266,66

2 646.370,66

646.9B6,99

560.398,67

3

Reabilitarea și modernizarea imobilului -

Școala Gimnazială nr. 32

Școala Gimnazială nr. 32

Str. Sportului nr. 21

corp școala

10.833.132,37

9.678.648,55

2 038.066.80

1,838.943,22

12.871.199.17

11.517.591.77

2.725 620,81

2.438.97926

sală de sport

1217.665,71

936.624,21

229.394.76

178,338,59

1447.060,47

1 116.962,80

306.43121

236.529,40

4

Reabilitarea și modernizarea imobilului -Școala Gimnazială nr. 46

Școala Gimnazială nr. 46

Str» Stănescu Gheorghe nr. 2-18

corp școala

9.574.813,20

8.467 182,12

1 W1.5lfl.10

1,608 764.59

11.376 331.38

10.075 946,71

2 409 065,79

2.133 694,75

5

Reabilitarea și modernizarea imobilului -

Școala Gimnazială nr. 51

Școala Gimnazială nr. £1

Str. Herța nr. 1

corp școala

10.256.198,83

9.198.651,03

1.929.452,59

1.747.743,69

12.185 651.42

10.946.394,72

2.580 448,39

2.318.021,88

6

Reabilitarea și modernizarea imobilului -

Școala Gimnazială nr. 307

Școala Gimnazială nr. 307

Str. Luncșoara nr. 17

corp școala

7.788324.31

6 966,084,50

1.465222,51

1.323,556,05

9253.546.82

8,289.640,55

1 959 542.35

1.755.424,38

sală de sport

1.471.955,58

1.124 034,31

277 322.32

213,566,52

1 749277.90

1,337 600,83

370 42922

283 251,98

7

Reabilitarea și modernizarea imobilului * Școala Gimnazială "Maria Rosetti"

Școala Gimnazială "Maria Rosettî"

Str. Giuseppe Garibaldi nr, 3

corp școala

8.020,378,99

7 832.322,61

1.659.502.47

1.488 141,31

10.479.881.46

9.320.463,92

2219232,46

1.973.712.79

8

Reabdmxca |> modernizarea imobilului -Școala Gimnazială "Petre Ghelmez"

Școala Gimnazială "Petre Ghelmez”

Str. Pescărușului nr 124

corp școala

10.286.443,82

9,253 354,82

1 935.084,80

1.758.137,41

12221.528,62

11.011,492,23

2 588 045,79

2.331.807,01

sală de sport

1 041.914,69

789275,22

196 31422

149.962,30

1238228.91

939 237.52

262208,86

19B 894,08

TOTAL

78.503.064,73

69.460.639,58

14.770.409.60

13.197.521.49

93273.474,33

82.658.161,07

19.751.704,46

17.503.792,86

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

78.503.064,73

VALOARE FĂRĂ TVA LEI DIN CARE C+M

69.460.639,58

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

93.273.474,33

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

82.658.161,07


VIZAT jîpr't neschimbare, SECRETAR,


VALORI DE INVESTIȚIE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROPUSE

SPRE REABILITARE ȘI MODERNIZARE DIN ALTE SURSE DE FINANȚARE -6 OBIECTIVE-

sjare neschimbare,

secretar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGHIU

IWINITA * \


Anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr.

.J.


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORUL 2 PENTRU CARE AU FOST ÎNTOCMITE DOCUMENTAȚII TEHNICO - ECONOMICE

Nr.

Crt

Titlul documentației

UNITATE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ADRESA

CORPURI CONSTRUCȚIE ȘCOALĂ

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

DIN CARE C+M

TVA

TVA DIN CARE C+M

VALOARE

INCLUSIV TVA

LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE

INCLUSIV TVA EURO DIN

CARE C+M

1

Reabilitarea și modernizarea imobilului -

Școala Gimnazială nr. 56

Școala Gimnazială nr. 56

Bd. Pache Protopopescu nr. 109A

corp școală

12.220 194,55

10 827.783,97

2299 206.92

2.057.278,96

14,519.401.47

12.885.062,93

3.074 646.14

2,728 556,62

2

Reabilitarea și modernizarea imobilului -

Școala Gimnazială nr. 77

Școala Gimnazială nr. 77

Șos. Pantelimon nr. 289

corp școală

6.044 873,76

5.307.055,40

1.137.434.28

1.008.340,53

7.182.308,04

6.315.395,93

1.520.934,30

1.337.355,93

3

Reabilitarea și modernizarea imobilului

Școala Gimnazială nr. 85

Școala Gimnazială nr. 85

Str. Popa Nan nr. 47B

corp școală

2.065.009,49

1.772.573,87

388 647.15

..... •’f/’rx+j

336.789,05

2.453 656,64

2.109.362,92

519.589,32

446.681,26

4

Reabilitarea și modernizarea imobilului -Școala Gimnazială "Tudor Arghezi"

Școala Gimnazială "Tudor Arghezi"

Str. Tudor Arghezi nr 46-50

corp școală

11.383.284,02

10.189.858,75

2.141 527.17

1.936 073,16

13.524.811.19

12.125.931,91

2.864 030,49

2.567.802,11

5

Reabilitarea și modernizarea imobilului -Colegiul Național "Victor Babeș"

Colegiul Național "Victor Babeș"

Șos Fundeni nr. 252 - 254

corp școala

9 330.005,27

8.346,453,39

1.755.256.92

1.585.826,14

11 085262.19

9.932.279,53

2.347.428,62

2.103 271,61

sală de sport

1.962.908.76

1,522.691,00

369 770,26

289.311,30

2.332.679,02

1.812 002,30

493.970.95

383.711,81

6

Reabilitarea șî modernizarea imobilului -Colegiul Național Bilingv "George Coș buc"

Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc"

Str. Olari nr. 29 - 31

corp școală

11.698.699,86

10.247.867,16

2.201.334.96

1.947.094,77

13.900 034,82

12.194.961,93

2 943 488,30

2.582.419,99

sală de sport

766.789,77

573.911,60

144 490.57

109.043,20

911.280.34

682 954,80

192.973,83

144 623.34

TOTAL

55.471.765,48

48.788.195,14

10.437.668,23

9.269.757,11

65.909.433,71

58.057.952,25

13.957.061,95

12.294.422,67

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

55.471.765,48

VALOARE FĂRĂ TVA LEI DIN CARE

C+M

48.788.195,14

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

65.909.433,71

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

58.057.952,25


întocmit. Violeta Mihai


L VIZAT—' ’ p,s neschimbareDEVIZE GENERALE PENTRU UN NUMĂR DE 14 OBIECTIVE DE INVESTIȚII

LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AFLA TE PE RAZA SECTOR UL UI 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:  Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.4

Adresa:     Str. Herta nr.14A, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.4 Ad=2757 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A.      19%


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

27.080,32

5.145,26

32.225,58

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

27.080,32

5.145,26

32.225,58

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00] 0,00

0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii sp&cîtice

9.310,00

1.768.90

11.078,90

3.2

Documentații-suporl și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

0,00

3.3

Expert izare tehnică

1.850,00

351.50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și aud'rtul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililale/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

62.087,00

11.796,53

73.883,53

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

75.817,50

14.405,33

90.222,83

3.5.5

Veri floarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

169.279,80

32.163,16

201.442,96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,00

0.00

0,00

3.72

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7.581,75

1.440,53

9.022,28

3.8.1.2

peniru participarea pfoitoantuiui ra razălă initiEă iri prtig râm iii o'ff CWOI ăl ItiWăhBr dă ăKătUțlă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986.43

TOTAL CAPITOL 3

371.681,45

70,619,48

442.300,93

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.770.078,17

1.286.314,85

8.056.393,02

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.603.88

494,74

3.098,62

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

7.811,63

1.484,21

9.295,84

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.780.493,68

1.288.293,80

8.068.787,48

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

37.235,43

7.074,73

44.310,16

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33.850,39

6.431,57

40.281,96

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.385,04

643,16

4.028.20

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

81.950,22

1.288,29

83238,51

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC peniru controlul calității lucrărilor de construcții

34.168,06

0.00

34.168,06

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, uibanism și pentru autorizarea

6.833,61

lucrărilor de construcții

0,00

pre neschimbare,

52.4

Cofa aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

34.168,06

0,00

34.168,06

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constnjire/desființare

6.780,49

1288,29

8.068,78

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

358.962,77

68.202,93

427.165,70

5.4

Cheltuieli penlru informare ți publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

476.148,42

76.565,95

554.714,37

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL                                                                             7,657.403,07

1.440.624,49

9.098.028,361

[Din care C + M

6.833;M2,7«

12981386,42

V8ZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.4

Adresa:

Str. Herta nr.14A, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

9.098.028,36

1.926.609,57

698,81

588,15

CONSTRUCȚII MONTAJ

8.131.999,18

1.722.042,05

624,61

524,88

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2757,00

2.949,58 lei/m2

Data: 2019


VIZAT
Spre neschimbare, SECRETAR,

(9JBqUJIl|3S0IJ GJds

1 WVl A

__

40'994'9

oo'o

-J

40 994'9

ulaiuisuoo ap jojij bjopi Bajezijogne rujuad uisiueqjn ‘ ininuoiuoi eaiețeuatuB ui ininieis imoj|uoa miued gsi Siuaiaje eioo

6'2'9

wszz’oe

00'0

49'922'06

llbniisuoo ap joipșioni iifeiiiea inioriuoo ruiuad osi țiuajaje bioq

2'2'5

00'0

00'0

00'0

aiBoieiueinj ipușq [ninppaja aiuajaje aiizușqop țâ afausoisiuioo

4'2'9

60'500'92

95'994'4

«‘668'62

ininvpsjo inisoo ‘exei ’eioo ‘aueoisiuioo

2'5

t^’229'6

^'829

Ofr'We

ininiaipies |ușziub6io axauoo iiainiiaqo

2'4'9

l«‘822'9£

96'4^2'9

ee'Et^'oe

jaijui^ ap ipBziue&o ajuaiajB ițieieisuț 141 ipnjjsuoo ap ijșiani

4'1'9

84'498'66

08'296'9

86‘88ree

jaiiues ap ajEziuB6io

4'9

nafmiMlo aw 9 inioiideo

82'966'6622

02'9W994'4

8O‘49fr't'£4’9

4101ldV31VJL01

00'0

00'0

00'0

aiBJOCboaau aAipy

9'fr

00'0

00'0

00'0

UBJOQ

9'ti

00'0

00'0

00'0

podsuBjj ap ațuatuBdiqoa is Ibiuoiu Bjisaoau nu ajeo ajBuoipuni is aai6o|ouqa| aiuaiuediipe 'efe||in

t-'fr

49'ZWOt'

26'909'9

69'44'2'4'6

(b|uoiu șiisaaau bjbo ajeuoiidun) is aaiOoiouqai aiuaujediqoa ‘e(B||in

E'fr

W289EL

49'894'2

06*644'44

a<euoijaunj is aoi6o|ouqa| aiuawediipa 'aleițin [B)uo^

2'4-

£9'99954'22

4'4'128'991'4

64'962'880'9

iiIbieisui is {ipnjîsuoo

4'tr

gzaq ap aținsMui nquad r/a/nj/at/3 fr inpqdBO

20'686'69i-

62‘280'W

62'906'686

ElOUdVOlVlOl

£t,‘986'6t’

£0'196'2

04'900'24

jsfiue^ ap ațiuaBuia

2'8'6

00'0

00'0

00'0

iipruisuoa ui |B)s ap inieiopadsui ajjșo ap ibziab 'ailrwaxa ao joiuBjani ie jojiuoo bd iniuejBwd ui asmoui aiezei ei miniueioaițud eajetfoiued ruiuad

2'4'86

92'829'8

02'226'1

90'4922

joițigiani b aijnoaxe ap Bpeouad ed

4'4'8'6

inimuepaioid eaped uip poiuqai șiuapisy

4'8'6

ipiuqai ejuaisisv

8'6

00'0

00'0

00'0

jepueuy iniipny

22'6

00'0

00'0

00'0

nițlsoAui ap p Aipaiqo ruiuad peioid ap |niuauia6BuB|Ai

4'2'6

țluBiinsuoo

2'6

00'0

00'0

00'0

ai|iziipe ap jopnpaaojd eaieziuaBjo

9'6

82'959 264

66'092'06

917'969 494

aiinaaxa ap iipiap |4 aiuqat paiojd

9'9'6

00'0

00'0

00'0

aiinaaxa ap jojiiiejap b is aiuqai ininpaioid b aiepiso ap șațuip) eaiKijuaA

9'9'6

59'282'98

20'222'64

69'049'22

40|[!|BzuopB/jo|unpjoPB/jo|aziAB lusuțlqo eajapaA ui ajBseoau aoiuqa) aijijeiuawpoa

f'9'6

22‘2££'£0l

62'66B'94

40'868'98

IBJauafi zwep i4 iiiua/uapi ap joiubjoiii 8 sjbziab ap aiieiueiunpop/aiBjinqBzaj ap nipnis

6'9'6

00'0

00'0

00'0

aiBiiipBzajajd ap nipnis

2'9'6

00'0

00'0

00'0

aiapaiojd ap șuiaj.

4'9'6

rnepejojd

9'6

EZ'OWl

28'662

44'949'4

Jojuipgp |B oijadiaua inppne |4 aoipOjaua lajueuuopad eaiBoiiipao

4-6

42'202'4

82'422

et’,0£fr 4

șoiuqa; a&zipadxg

6'6

00'0

00'0

00'0

iiiBzuopB is unpjoae ‘bziab ap eaiauilqo ruiuad iieiniiaqo is podns-iiiBjuauinaoQ

2'6

92'660'91

2^'029'2

62'82964

aoijpads npnis anv

6'4'6

00'0

00'0

00'0

inpipaui eidnse inpBduii puiAud podea

2'4'6

Et'WE

16'099

29'6682

U9J9) 9p llpms

1'4'6

lipnjs

4'6

eoțuqai șiuais/sa aatepaiojd njiuad //a/nj/sqo £ miopdao

|oo'o

90'0

00'0

ÎIOildVOIVJLOl

ininvpațqo ajasaoau jonișuijpn aaiajnGțsB njiuad nainpeqQ j |n|oi|dBQ

29'286'82

6fr'Z29fr

84'996 42

4 lOJUdVO 1V1O1

00'0

00'0

00'0

jo|i|b]i|!P Bipapjd/BajBdoiaj ruiuad ipfnuaqo

K4

29'286'82

6fr'2Z9>

84W42

;|Bi|iui eajeis ei eajaonpe i4 ininipauj Bițaapjd ruiuad eaiețeuaiuv

6'4

00'0

00'0

00'0

ininuaja) eaiefeuawv

2'4

00'0

00'0

00'0

ininuejaj Barauilqo

4'4

minuajai aajafeuewa /s eajanpqo nquad iMniiaw j. |n|oi|duo

9

4?

£

2

1

0

131

VAlA;sn|oui)

SJBOIBA

131

VAI

131

(VAlBJBj)

3JB0IBA

liainipqa apjopioiideoqns ;s joiajojidea Bajiwnuaa

•pa jn

%64 'V'A'l ejoo

6102 a!ln! !!un| |B oinaiojui sjno duiCZZZ'B HNg insjna e| ojna /13| u|

9£92=PV

V djoo ■ zzuu e|B|zeuui|o b|boos ajBzțujapoiu is ajei.inqeaj 'aiBpnosuoo

1VU3N39 ZIA3Q

TTV'O :wbj

2 Jopas ‘S9'Ju au|Bd ap euiseyq 'ăjs     resajpy

V djoo - z?'ju eieizeuiuio eieoas aJBZiwapow is ajeunqeai 'ajepnosuoo lajjiunuaa Z jopas JB|||qoiu| ininiuoiuuiBd eejBJiS|U|uipy njiuad B|BJauag eipajiQ UBioijauag

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

30.775.04

0.00

30.775,04

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autoriza|ia de oonstruire/desfiinfare

6.134,45

1.165,55

7.300,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

327.435,65

62.212,77

389.648,42

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

434.763,57

69.741,12

504.504,69

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

KSSEZ3OSElEI0E3Gî

D)ncareG + M

6:16sÂ(â;55L  1.1B9*451,63

Data:

2019


'VIZAT* spre neschimbare SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp A

Adresa:

Str. Mașina de Paine nr.65, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp A PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8.297.473,16

1.757.083,02

666,38

560,85

CONSTRUCȚII MONTAJ

7.324.460,18

1.551.036,61

588,24

494,32

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2636,75

2.777,84 lel/m2

Data:

2019


’ VIZAT spre neschimbarej SECRETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Va'care

(mcks:vTVA) LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

8.765,34

1.665,41

10.430,75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

8.765,34

1.665,41

10.430,75

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o,od

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

850,48

161,59

1.012,07

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

3.968.21

753,96

4.722,17

32

Documentații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

419,57

79,72

499,29

3.4

Certificarea pertoimanței energetice și auditul energetic al clădirilor

453,59

86,18

539,77

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.52

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

25.470,96

4.839,48

30.310,44

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelorfacordurilor/autorizațiilor

21.268,50

4.041,02

25.309,52

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

47.486,76

9.022,48

56.509,24

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.126,85

404,10

2.530,95

3.8.12

pentru păhrcipăiea proiectantului ia iăZelă ihctuse in programul de contrei ar lucranror de dXecuțiăl avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005.40

7.981.03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

144.050,32

27.369,56

171.419,88

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.191.336,09

416.353,86

2.607.689,95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

18.261,13

3.469,61

21.730,74

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

54.783,40

10.408,85

65.192,25

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0.001

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.264.380,62

430.232,32

2.694.612,94

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

6.574,01

1.249,06

7.823,07

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.478,34

1.040.88

6.519,22

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.095,67

208,18

1.303,85

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26.726,62

430,23

27.156,85

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentnr controlul calității lucrărilor de construcții

11.119,20

0,00

11.119,20

52.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.223,84

0,00

2.223,84

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp B Adresa:     Str. Mașina de Paine nr.65, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp B Ad=773 in lei / euro ia cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%w PATAGONIA * DESIGN


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

11.119,20

0.00

11.119,20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desființare

2264,38

430,23

2.694,61

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

120.859,81

22.963,36

143.823,17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

154.160,44

24.642,65

178.603,09

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

tâSSxSS

Din care C + M

2,223:840,90

422.820,76

2,646.370,66


Data:

2019VÎZĂT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp B

Adresa:

Str. Mașina de Paine nr.65, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.27 - corp B

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3.055.266,66

646.986,99

836,55

704,05

CONSTRUCȚII MONTAJ

2.646.370,66

560.398,67

724,59

608,90

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

773,40

3.421,74 lei/m2

Data:

2019


VIZAT tepre neschimbare
„SECRETAR,
HV13H03S ‘ejequițipsdii ejds

99'8Z9'6

00'0

99‘8Z9'6

iipruisuoo ep JO|ușjon|

G9jezuo)nB rujuad is wsiueqjn ‘ininiiopai eajEteuaiue ui țnjniejs |n|OJjuoo rujuad qsi eiuajaje eiog

£'2'9

U3'£6£’9t’

00'0

»2'£6£'8»

ii jonjjsuoo ap jo|UBioni uteuiBo injojiuoa aiiuad qsi biusjsjb eiog

2'2'9

00'0

00'0

00'0

ajBOiBiuBuij ipueq ininppaja ajutaje aitzușqop id eiauBCisțuioo

1'2'9

99‘806'Zll

2l'Z28'l

£9'180'911

imnțipan pisc» 'axei 'aioo 'aueoisiiuoo

2'9

LZ'20Z'9

29'016

eu'zezfr

iniruaijUBS i|jbz}ub6jo exauoo i|Bin)|aqo

2'1'9

Ol'ZSO’ZS

ZL'901'6

86‘126'Z»

jaijuei ap iubziubBjo 9)u9J9jb riiejejsut id |i[3ni;sLroa ep ușnrn

ri'9

18'62Z'29

69'91001.

2l‘»lZ'29

jeiiuBs ap ajraueBio

1'9

nainiiaqo aj/y g |n|O||dBQ

zfnswii

Z2*9ll'Z28'L

02'966'919'6

t3OJ.MVO3VJ.OJ.

00'0

00'0

00’0

9[BJ0dK»9U 9AIPV

00'0

00'0

00'0

wo

00'0

00'0

00'0

podsuBj) ap aiuaiuBdiipa is Ibjuouj șiisaoau nu ajeo aieuoipunj is aoi6o|ouqaț eiuaiuediipe 'alB|i)n

Kfz

0»'895'82

9£'l99'»

El'ZOO'W

iBiuoui ensaaeu pjbo a;EUoi|ounj is eoi6o|ouqei aiuawBdiqqa 'sle||)n

£8'229'6

9»'029'k

8£'200'8

aiBuoipun) is aoiBoiouqs; eiueuiednpe 'ețBipn Ibjuoh

2'»

9l‘02»'90»'l|.

Z»'££0' 128'1

69'98£’»89'6

!liB|B)su| is iitoruisuoo

L't

șzbq ap BiițisaAui njțuad itamiiaqo y inpndBp

H'9H'Z69

CZ‘Ztt'96

l»'ZZZ'L09

C 3OJ.MVO 3VJ.OX

£»'986'6»

EO'186'Z

0»'900'2»

jeiiuei op qiIuqSuiq

2'8'8

00'0

00'0

00'0

iiioruisuog ui jejs ap injejopadsui aqșo ap ibziab

1 eiinaexa eo joiuejoni ie iojiuoo so inuiBjtad ui esmoui aiazBi ei imniu eioaițad eoiBdiaiusd miuad

3'U'9£

»»'Z6Z2l

62'£W2

9L'»9Z'0l

lopyjani e aițnaaxa ep Bpeoued ed

L l'8'£

inpiuepaiojd Baped uip șoiuqaj țjuejsisv

1'8'6

șoiuqaj gjueisțsv

8'8

00'0

00'0

00'0

JEIOUBUIJ Rlpntf

2'Z'8

00'0

00'0

00'0

uJiissAui ap |n Aipeiqo ruiuad peiojd ap injuautafiBUB^

L'Z'C

șluBipsuoo

00'0

00'0

00'0

ailjziipe ap lopnpwoid eaiezjtra&o

9'8

O6‘L£Z'S82

90'129'9»

»8'0LL0»2

9(|np9X9 ap |{|B|ep |s oiuqaj paioij

9'9'8

00'0

00'0

00'0

aijnqaxa ap joiiqejep e is aiuqai inppapxl e aievea ap eaiuqa) eajKijuaA

9'9'8

6£'»Z6'Z2l

69'2£»'O2

09'l»9Z0l

joiiiiezpope/JOiunpjoaB/joiaziAB lueuifao eaiepaA ui ajesaoau aațuqej aiiiiBiuauiroocj

»'9'8

tZ‘826 26

9£'Z£8'»l

98'160'82

leiauaE ziAap js iiiueAiaiui ap joiygnni b ojeziab ap ai|ejuawroop/eiBi!|iqeza) ap nțpnis

£'9'8

00'0

00'0

00'0

9iBi!xqeza)9id ep nțpnig

2'9'£

00'0

00'0

00'0

ajBpeioid ap eiuaj

1'9'8

aiepetojd

9'£

O9'W8'l

69‘Z62

68'99SL

jopipțp |B aiieftiaue pupne id eaiieBjaue idluBuuoped Bajeaijipag

»'£

Z9>2Zl.

Z£'SZ2

08'6»»'l

^>|ui|9) aiBzipadxg

£'£

00'0

00'0

00'0

iliezuoine is unpjoaB qziab ap eaiauilqo ruiuad iiainjiaqa is podns-iiiBjuawnooa

2'8

9l'll.9'02

98'062£

62'02£ZL

wijpads iipnjs a||y

£1'8

00'0

00'0

00'0

ininipaiu eidnse inpBduii puiAud podBH

2'1'8

96W8

81'899

ZZ'Z£62

U3J9J âp iipnțs

ne

!!PO|S

l'£

pq/ut/e; șluaisw eajwmid njiuad iiainjiaijj g |n|O|(daQ

[bo'o

00'0

00'0

2 3OUdVO 3V1OX

ininAfpa/qo ajesaoau jonlfiimin eajgjnS/ss nj/uad nainuaQQ z |n|O)|deo

89'129'9»

£l‘»82'Z

99‘Z££'88

l3OlldVO 1WJL01

00'0

00'0

00'0

JO|»fel!liin ei|09i0jd/eajE00|9J rujuad fiejniioqo

»'l

99'129’9»

£l'»82'Z

9S‘Z6£'8£

ț|Bi|iu| BajBjs c| eeieanpB $ in|nipauj eiloajojd ruiued eaiBfeueujy

£'l

00'0

00'0

00'0

ininuaia) earelBueujv

2'1

00'0

00'0

00'0

(ninuaia) eajeuilqo

l'L

minuajat eajalauama fs eaiau/iqo nquadHaiiww 11n|o«deo

c

»

c

2

131

(VAlAisnșou:) ajeoșeA

133

VAI

133

(VA1?J?J) sjeoieA

!ieinuai|0 ap jo|a;oi| deaqn s is jojeiopdea Bejiwnuaa

■po -jn

%6l VA’ieioo

6102 e!ini uun| |B ojnejojui suna Ejzz1» UN9 insuno bi ojna /19| u|

dui         0L6£=PV

V3V00S dioa - 3£,JU eiețzeuiuiQ biboos aiBZ|ujapoui is ajemțqeaj 'ajBpțiosuog


3VU3N39ZIA3Q

TTV0

2 Jopas ' iz'ju ininpods JIS :asaipv

V3VOOS djoa - 2£'ju bibizbuwiq B|eoos ajaziwapoui |s ajeuițqeai ‘ajepi|osuoQ :ajiuinua(]

2 jopas J8|||qouj| ininiuouiijpd eaieqsiuiiupv njjuad șiBjauao eilaaiiQ uepijauag

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

48.393.24

0,00

48.393,24

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desliințare

9.616.40

1.827.12

11.443,52

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

507.625,56

96.486.86

604.312,42

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

676.621,21

108.329,67

784.950,88

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste și predare le beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10.813.132,37

2.038.066,80

12.871.199,17

|£)lncareC + M'

11.517.591,77|

Data:

2019


VIZAT---
sPr*e neschimbare

Șecretar, ’

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Adresa:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.32 - corp ȘCOALA

Str. Sportului nr.21, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.32 - corp ȘCOALA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

12.871.199,17

2.725.620,81

696,98

586,62

CONSTRUCȚII MONTAJ

11.517.591,77

2.438.979,26

623,68

524,10

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3910,60

2.945,22 lel/m2

Data: 2019


V/ZAT pre neschimbare —SECRetar

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.32 - SALA SPORT Adresa:     Str. Sportului nr.21, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.32 - SALA SPORT Ad=1081 în lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%

mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

3.676,14

698,46

4.374,60

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

3.676,14

698,46

4.374,60

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

o.ool

o.ool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

812,23

154,32

966,55

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4.788,70

909,85

5.698,55

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

400.70

76,13

476,83

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

433,19

82,31

515,50

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21.590,64

4.102.22

25.692,86

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

29.733,00

5.649,27

35.382,27

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

66.385,68

12.613,28

78.998,96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.973,30

564,93

3.538,23

3.8.1.2

pentru participătoă prâieciantuiui ia razeie mciuse in programul ae conrroi ai lucranior ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

169.122,84

32.133,34

201.256,18

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

919.035,14

174.616,68

1.093.651,82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

13.615,34

2.586,91

16.202,25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40.846,01

7.760,74

48.606,75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

973.496,49

184.964,33

1.158.460,82

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

2.757,11

523,85

3.280.96

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.297,59

436,54

2.734,13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

459,52

87,31

546,83

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.298,36

184,97

11.483,33

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.693,12

0,00

4.693.12

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9(38.62

0,00

938,62

VI£A!

Spî

o neschimbare

i__

SECRETAR, '

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.693,12

0.00

4.693.12

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

973.50

184,97

1.158,47

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

57.314.77

10.889,81

68.204,58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

71.370,24

11.598,63

82.968,87

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.217.665,71

229.394,76

1.447.060,47

[Din care C + M

938.624,21

178.338,59

1.116.962.80

Data:

2019


VSZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.32 ■ SALA SPORT

Adresa:

Str. Sportului nr.21, Sector 2

Faza:

D.A.L.I,

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.32 - SALA SPORT PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lel/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.447.060,47

306.431,29

283,42

238,49

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.116.962,80

236.529,40

218,77

183,84

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1081,20

1.033,08 lei/m2

Data: 2019


VSZAT spre neschimbare,
SECRETAR,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.46 Adresa:     Str. Stanescu Gheorghe nr.2, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.46 Ad=3600 în lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%

mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

33.456,55

6.356,74

39.813,29

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

O,OO|

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

33.456,55

6.356,74

39.813,29

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

o,ool               o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistența tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

14.270,00

2.711,30

16.981,30

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/dccumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

77.804,00

14.782,76

92.586,76

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

99.000,00

18.810.00

117.810,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

o.oo1

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

221.040.00

41.997,60

263.037,60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.900,00

1.881,00

11.781,00

3.8.1.2

penrru pamciparea priiectanruiui ia razere mciuse in programul dă cdhtroi ai rucrarnor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005.40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

469.619,40

89.227,69

558.847,09

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8.364.137,76

1.589.186,17

9.953.323,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

27.767,12

5.275,75

33.042,87

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

83.301,37

15.827,26

99.128,63

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.475.206,25

1.610.289,18

10.085.495,43

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

46.002.76

8.740,52

54.743,28

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41.820,69

7.945,93

49.766,62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.182,07

794,59

4.976.66

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

101.614,21

1.610,29

103.224.50

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

42.335,91

0,00

42.335,91

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

8.467,18

0,00

8.467,18

spre neschimbare, SECRETAR,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Beneficiar: Denumire:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.46

Adresa:

Str. Stanescu Gheorghe nr.2, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.46

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/ni fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.376.331,38

2.409.065,79

669,18

563,22

CONSTRUCȚII MONTAJ

10.075.946,71

2.133.694,75

592,69

498,06

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3600,00

2.798,87 lel/m2

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.51 Str. Herta nr.1, Sector 2

D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.51


in lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.


Ad=3440

4,7223 19%0 PATAGONIA « DESIGN


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

LEI

TVA LEI

Va’oare (inclusiv TVA) LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

36.453,14

6.926,10

43.379,24

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protec|ia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÎTOL 1

36.453,14

6.926,10

43.379,24

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltiților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

12.164,00

2.311,16

14.475,16

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2201.50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

79.620,00

15.127,80

94.747,80

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiifor

94.600,00

17.974,00

112.574,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

211.216.00

40.131,04

251.347,04

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.460,00

1.797,40

11.257,40

3.8.1.2

pâiWb pâftiCipăftâ prAlăCtâlltdIUi'lă fâiătă IflfWffi pfdgraffiul dă tOfttfOI ăl Idăfăfîlfif Oă ăkăCUțiâ, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986.43

TOTAL CAPITOL 3

454.665,40

86.386,43

541.051,83

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9.113.283,43

1.731.523,85

10.844.807,28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.436,71

462,97

2.899,68

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

7.310,12

1.388,92

8.699,04

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

9.123.030,26

1.733.375,74

10.856.406,005 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

51.034,39

9.696,53

60.730,92

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46.477,75

8.830,77

55.308,52

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.556,64

865,76

5.422,40

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

110.308,20

1.733,38

112.041,58

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

45.993,26

0,00

45.993,26

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.198,65

-0^0

9.198,65

V 7AT5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

45.993,26

0,00

45.993,26

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

9.123,03

1.733,38

10.856,41

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

480.707,44

91.334,41

572.041,85

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

642.050,03

102.764,32

744.814,35

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10.255.198,83

1.929.452,59

12.185.651.42

Data:

2019


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.51

Adresa:

Str. Herta nr.1, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.51

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

12.185.651,42

2.580.448,39

750,13

631,36

CONSTRUCȚII MONTAJ

10.946.394,72

2.318.021,88

673,84

566,26

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3440,00

3.182,09 lei/m2

Data:

2019


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.307 - corp ȘCOALA Adresa:     Str. Luncsoara nr.3O7, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.3O7 - corp ȘCOALA Ad=2509 în lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A.      19%

mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fă-â TVA) LEI

TVA

LEI

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

U

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

27.586,80

5.241,49

32.828,29

1.4

Cheltuieli penlru relocarea/protecția utilrlăților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPfTOLI

27.586,80

5.241,49

32.828,29

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllllătllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2568,86

488,08

3.056,94

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

11.128,29

2.114,38

13.242,67

3.2

Documentații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expeitizare tehnică

1.267,30

240,79

1.508,09

3.4

Certificarea perfonnanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.370,06

260,31

1.630,37

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabiiftate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

59.881,10

11.377,41

71.258,51

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

69.007,68

13.111,46

82.119,14

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

154.075,32

29.274,31

183.349,63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.900,77

1.311,15

8.211,92

3.8.1.2

pSFITrti participarea proiectăntUlui lă lăîăie incluse irrprdgramui ue cdntftjl ăi lucrănioRElixecuiie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

348.204,78

66.158,92

414.363,70

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiț/B de bază

4.1

Construcții și instalații

6.896.698,81

1.310.372,77

8.207.071,56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7.315,40

1.389,93

8.705,33

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

21.946,20

4.169,78

26.115,98

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.925.960,41

1.315.932,48

8.241.892,89

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

37.931,84

7.207,05

45.138,89

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34.483,49

6.551,86

41.035,35

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.448,35

655,19

4.103,54

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

83.552,88

1.315,93

84.868,81

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

34.830,42

0,00

34.830,42

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.966,08

0,00

6.966,08

spre neschimbare, •SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Socfale a Constructorilor - CSC

34.830,42

0,00

34.830,42

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

6.925,96

1.315,93

8241,89

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

365.087,60

69.366,64

434.454,24

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

486.572,32

77.889,62

564.461,94

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și tesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

7.788.324,31

1.465.222.51       9.253.546.82

Din care c + M

6.966.084,50

Data:

2019


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.307 - corp ȘCOALA

Adresa:

Str. Luncsoara nr.307, Sector 2

Faza:

D.A.LI.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.307 ■ corp ȘCOALA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

9.253.546,82

1.959.542,35

780,69

657,24

CONSTRUCȚII MONTAJ

8.289.640,55

1.755.424,38

699,55

587,66

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2509,37

3.303,47 lei/m2Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.307 - SALA SPORT Adresa:     Str. Luncsoara nr.307, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERALConsolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.307 - SALA SPORT Ad=1153        mp

in lei / euro la cursul BNR 4,7223 curs inforeuro al lunii iulie 2019 cotaT.V.A. 19%Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4.358,83

828,18

5.187.01

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

4.358,83

828,18

5.187,01

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

1.181,14

224,42

1.405,56

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

5.116,71

972,17

6.088.88

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

582,70

110,71

693,41

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

629,94

119,69

749,63

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

27.532,89

5.231,25

32.764,14

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

31.729,23

6.028,55

37.757.78

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

70.842,71

13.460,11

84.302,82

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.172,92

602.85

3.775,77

3.8.1.2

pentru participarea priiectantuiui ia tazeie mciuse in programul ue control ai lucranior ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

182.793,64

34.730,78

217.524,42

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.089.708,50

207.044,62

1.296.753,12

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27.242,71

5.176,11

32.418,82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

81.728,14

15.528,35

97.256,49

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.198.679,35

227.749,08

1.426.428,43

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

3.269,12

621,13

3.890,25

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.724,27

517,61

3.241,88

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

544,85

103,52

648,37

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.563,05

227,75

13.790,80

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.620.17

0,00

5.620,17

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.124,03

-0,00

1.124,03


/o1

Ps^cl,imba

1--------


5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.620,17

0,00

5.620.17

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1.198,68

227,75

1.426.43

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

69.291,59

13.165,40

82.456,99

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

86.123,76

14.014,28

100.138,04

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.471.955,58

277.322,32

1.749.277,90

[OinMțeC^M-^

Data:

2019


spre neschimbare

__ȘECRE7Ar>

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.307 ■ SALA SPORT

Adresa: Faza:

Str. Luncsoara nr.307, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.307 - SALA SPORT

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.749.277,90

370.429,22

321,05

270,16

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.337.600,83

283.251,98

245,50

206,30

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1153,79

1.159,31 lel/m2

Data:

2019
pr® nesChimbarG


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala Maria Rosetti Adresa:     Str. G. Garibaldi nr.3, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


l* OESIGN

X x, S.RA-.


DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala Maria Rosetti Ad=3457 în lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

31.017,49

5.893,33

36.910,82

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00.

TOTAL CAPITOL 1

31.017,49

5.893,33

36.910,82

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

14.936,00

2.837,84

17.773,84

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000.00

190.00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

72.860,00

13.843,40

86.703,40

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

95.067,50

18.062,83

113.130,33

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

212.259.80

40.329,36

252.589,16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.506,75

1.806,28

11.313,03

3.8.1.2

păhYtu participarea proiectantului ia tazeie inciuse in programul oe control ai lucramorae exetflțiJ, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

452.235,45

85.924,74

538.160,19

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7.754.370,77

1.473.330,45

9.227.701,22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8.162,50

1.550,88

9.713,38

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

24.487,49

4.652,62

29.140,11

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.787.020,76

1.479.533,95

9.266.554,71

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

42.649,04

8.103,32

50.752,36

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

38.771,85

7.366,65

46.138,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.877,19

736,67

4.613,86

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

93.942,56

1.479,53

95.422,09

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

39.161,61

0,00

39.161,61

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7.832,32

0,00

7.832,325.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39.161,61

0,00

39.161,61

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.787,02

1.479,53

9.266,55

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

413.513,69

78.567,60

492.081,29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

550.105,29

88.150,45

638.255,74

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.820.378,99

1.659.502,47

10.479.881,46

|Din careC + M

întocmit,


Data: 2019iSf.„ vizat rpre "eschimbare

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala Maria Rosetti

Adresa:

Str. G. Garibaldi nr.3, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala Maria Rosetti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

10.479.881,46

2.219.232,46

641,95

540,30

CONSTRUCȚII MONTAJ

9.320.463,92

1.973.712,79

570,93

479,78

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3457,00

2.696,11 lei/m2

Data: 2019pre RQschimb


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - corp ȘCOALA Adresa:     Str. Pescărușului nr.124, Sector 2

Faza:       DA.L.I.


DEVIZ GENERALConsolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - corp ȘCOALA

Ad=3209        mp

in lei / euro la cursul BNR 4,7223 curs inforeuro al lunii iulie 2019 cotaT.V.A. 19%
Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

LEI

TVA

Vaioare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea ei amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

36.673,26

6.967,92

43.641,18

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

36.673,26

6.967,92

43.641,18

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllttăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00| 0,00

0,00!

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.924.46

555,65

3.480,11

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

10.765,92

2.045,52

12.811,44

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.442,73

274,12

1.716,85

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

1.559,71

296,34

1.856,05

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0.00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

75.006,64

14.251.26

89.257.90

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizațiilor

88.249,70

16.767,44

105.017,14

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

197.037,51

37.437,13

234.474,64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultantă

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

8.824,97

1.676,74

10.501,71

3.8.1.2

penrru parndljJârea proieciamuiUi ia tazere menise ih programul ofeconrro! ălTutfănlbr oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

427.817,W

81.285,23

509.102,27

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9.168.314,28

1.741.979,71

10.910.293,99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.525.71

479,88

3.005,59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

7.577.12

1.439,65

9.016,77

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

9.178.417,11

1.743.699,24

10.922.316,35

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

50.425,73

9.580,89

60.006,62

5.1.1

Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

45.841,57

8.709,90

54.551,47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.584,16

870.99

5.455,15

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

110.965,31

1.743.90

112.709,21

5.2.1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

46.266,77

0,00

46.268,77

«©«chimbare

^cretar,


5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9253,35

0,00

9253,35

5.2.4

Cota alerentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

46266,77

0,00

46.266,77

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize confoime șl autorizația de construire/desființare

9.178,42

1.743,90

10.922,32

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

482.145,37

91.607,62

573.752,99

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

643.536,41

102.932,41

746.468,82

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare le beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10286.443,82

1.935.084,80

12221.528,62

mm

VUAT neschimbare SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" • corp ȘCOALA

Adresa:

Str. Pescărușului nr.124, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - corp ȘCOALA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

12.221.528,62

2.588.045,79

806,48

678,78

CONSTRUCȚII MONTAJ

11.011.492,23

2.331.807,01

726,63

610,61

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3209,08

3.431,35 lei/m2

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - SALA SPORT Adresa:     Str. Pescărușului nr.124, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez” • SALA SPORT Ad=905        mp

în lei / euro la cursul BNR 4,7223 curs inforeuro al lunii iulie 2019 cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapito'e'or de cheitureli

Valoare (fără TVA)

LEI

TVA

LEI

Valoare '(inclusiv TVA)

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea Inițială

3.080,05

585,21

3.665,26

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecîia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

3.080,05

585,21

3.665,26

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00;

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

825,54

156,85

982,39

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

3.039,08

577,43

3.616,51

3.2

Documentațll-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

407,26

77,38

484,64

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

440,29

83,66

523,95

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0,00

3.52

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21.173,36

4.022,94

25.196,30

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațillor

24.911,70

4.733,22

29.644,92

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

55.621,03

10.568,00

66.189.03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.491,17

473,32

2.964,49

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razeie mciuse In programul ae contrai ai morarilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Conslruclii

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

150.914,83

28.673,83

179.588,66

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

770.010,68

146.302,03

916.312,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14.259,46

2.709,30

16.968,76

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

42.778,37

8.127,89

50.906,26

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

I0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

827.048,51

157.139,22

984.187,73

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

2.310,04

438.91

2.748,95

5.1.1

Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

1.925,03

365.76

2.290.79

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

385,01

73.15

458,16

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.509,09

157,14

9.666,23

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.946.38

0,00

3.946,38

ispre neschimbare
L SECRETAR,

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

78928

0,00

78928

52.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

3.946,38

0,00

3.946,38

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

827,05

157,14

984,19

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

49.052,17

9.319,91

58.372.08

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

60.871,30

9.915,96

70.78726

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.041.914,69

196.314,22

1.238228,91

Data: 2019Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - SALA SPORT

Adresa:

Str. Pescărușului nr.124, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Petre Ghelmez" - SALA SPORT PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.238.228,91

262.208,86

289,45

243,56

CONSTRUCȚII MONTAJ

939.237,52

198.894,08

219,56

184,50

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

905,88

1.036,82 lei/m2

Data:

2019


VIZAT---
pre neschimbatei -SECRETAR


Pre neschimbare

i                      1
^quntpsau 0JdJ JWZIA


8Z'Z?9'0l

bOTD—

9Z‘Z?8'0l

ijlonjisuoo ap joipșioni

B&jBzuojnB ruiuad is lusiueqin * ininuoiueț sajBlBuaure ui jninieis injonuoo nquad OS 1 BiuaiajB etos

£'?'9

26'rerre

00'0

?6'9£l'W

iijonjisuoo ap JO|UBJan| iilțijieo iniouuoa njiuad osi Bjuajaje ejog

?'?'S

00'0

00'0

00'0

ajeoieiuBuij iioueq ininppajo aiuajajB aipușqop is aiaueoisiuioQ

r?'s

O9'Z9O?£l

99'690?

V0‘866'6?L

jninupajo rsoo ’exsi ’aioo 'eueojsiwoo

?'9

98‘W9'9

6l'0?Kl

13‘WL

ininjailuE^ iubziubEjo exauoa nainiiaqo

?'1'9

iz'resfis

0?'W0l

19'069'99

jaiiuei ap iubziubBjo ajuajajB n|e|Bisui is jțpruisuoo ap ușaoni

l 1'9

ZS‘6?V?Z

6£'M9I.|

81'999 09

jailuBs ap ajBziue6;Q

l'S

Hainuaqs am g inioqdeg

?Z'SZ6'L96'?l

91'699'690?

ZS‘9l.fr'Z680l

HOildVOI VIOI

00'0

00'0

00'0

aiBJodioaau aAipy

9't-

00'0

00'0

00'0

uțioa

9'fr

00'0

00'0

00'0

țjodsuej) ap aiuauiBdiipa ii feiuoiu e)isaoau nu ajeo a|Buoi|aun| is aoi6oiouqai ajuawediiioa 'a(B|iin

Z?‘9Z?'16L

SZ‘6£S'0E

?9‘9£Z'09l

leiuoui eiisaoau aieo aiBuoibunj is Ki6o;ouqe| aiuaiuediipa 'oteluri

£>

efr'89Z'S9

?6'6Zl'0l

IS‘8Z9'£9

eiBuaipunj is eoi6o|ouqe| aiuauiBdiipa ‘elBipn [Bțuopi

?>

?0‘?V6'90Z'?U

9k'6e8'820?

yS'?0l9Z9'0l

iiiB|e|sui is !i|anj|suoo

l'fr

?zsq ap e/iusMui njjuad //afnj/aqa y inioiideg

0Z'9ET0?9

99'190'66

9O‘ZZ£'l?9

£ lOild VO1 VIOi

£fr‘986'6t’

90'186'Z

oy'goo'Zfr

jaițuss ap aiiueSuia

?'8'£

00'0

00'0

00'0

ilidruisuoo ui ibis ap |n|BJopadsu| ej|eo ap |BZ|ab 'ffllnwxa ao JOiUBwm re jojiuoo ao inui&fioxl ui asiroui aiazm bi miniueioaiojd BeredoiuBd ruiuad

?'1'8'9

?9'Z?0'£l

zo'oeo'?

SZ'ZWOl

joipșnni b aiinoaxa ap epeouad ad

L'L'9'9

ininiuepaiojd bsimI utp șoiupai șju aisisy

1'8'9

?o;uiiai țluaisisy

8'9

00'0

00'0

00'0

JBioueuu injipnv

?'Z'£

00'0

00'0

00'0

n|i|saAui ap inAipaiqo nqued pațoid ap irquauia6Bus^

l'Z'9

giuejinsuoo

Z'£

00'0

00'0

00'0

aiiiziqaa ap loiunpaoojd BajBzțue&o

9'9

SZ‘9Z8'06?

9£‘?kt’'9t'

oy'£9t't^?

ailnaaxa ap niejap ii ațuqaj paioy

9'9'9

00'0

00'0

00'0

ailnoaxa ap io|i||Brep b is oiuqai țninpaiojd b a|B|i|B3 ap șpiuqai eajBpyuaA

9'S'£

e?'9z?oei

ez‘008'0?

O9'ZZfr'6OL

joiiilezuoine/joiunpiooB/joidziAe iuaui|qo BaiapaA ui ajfisaaau aaiuqai aiiileiuauinpocj

KS'E

?9'?09'90l

?9‘M0'Zl

OOW69

|Bjeue6 ziAap is iiiueAiaiui ap joipșjoni a sjbziab ap aijB|uaujnxp/a)e)i|iqBze) ap nipnțs

£'9'£

00'0

00'0

00'0

eieiiiiqezajejd ap nipnis

?'S'£

00'0

00'0

00'0

arepaioid ap șuiei

1'9'B

QJBPQIQld

S'E

00'0611

00'061

00'000't

lojuipșp |B oiiafiiaua injipne ii aai]a6jaua lajueuuopad eaieoijipag

fr'f

09'10?'?

09'199

00'099'1

țoiuqaj ajBzțijadxg

£'£

00'0

00'0

00'0

iiibzijoiob ii unpjooe 'sziab ap Baiauilqo njjuad iieiniieip « podfis-njBiuaiunoog

?'£

98'901'E?

99'889'9

oo'sim

aoipads iipnis eiiv

£l'£

00'0

00'0

00'0

ininipaui ejdnss [ripeduii puiAțid podey

?l'£

os'?z?e

0S'??9

OO'OSZ'?

uajaj ap npnis

l'L'E

Hpnis

l'£

țpiuqai fiuais/se /s eajspaioid ruiuad If9(npaqo £ |n|oi|dno

00'0

iOO'O

ZlOJJdVOlVlOi

/n//M/pa/go ajesaoau jofiișuinfn eajejnBise rtifuad //a/rwaqg j in|O)|dsg

ZZ‘Z?80S

99'911'8

Itz'ZIZ'ZV

l lOJLIdtfO 1V1O.L

00'0

00'0

00'0

JoifetiîP1 Biloejojd/eejeooiaj nijued iiein^eqo

>'L

ZZ'Z?80S

99'9 n '8

lf'?LZ'?fr

B|Bij|U! bbjbis B| BaiKxipB i? in|n|pauj Bipajojd ruiuad EarejBuetuy

ei

00'0

00'0

00'0

ininueueț eaiefeuaiuv

?i

00'0

00'0

00'0

Pinuaiai Baieuilqo

ri

fnfnuwf eajețeuauia fi Bajaupqo wuad fiafnifaqt) |. |n|O)|deo

S

9

?

i

i         131

131

131

(VA_LA!sn;ou;)

a.'sc.eA

VAI

(VA1ȘJ?)) ajeo|6A

iiainija^o ap jo;a;o)idBoqns is jo|«|O)jdea eajiwnuag

•yo -jn
610? alini nuni |B ojnejojui sjno

diu


%6l     'VAI bjoo

E??Z>     HNa inaino ei ojna / ier u|

186£=PV

9$-JU B|B|ZBUUJ|O B|B03S BJBZ|UjapOlU IS BJBll|iqBBJ ‘ajBpilOSUOQN9IS30 •

VINOOVIVd w


1VU3N39ZIA3Q


ITVa

2 jopes ‘ 60 nosadodoioJd aqoBd |np-g     :esajpy

99'ju b|bizbuu>!3 biboos ajBZ|ujapow is ajeimqeaj ‘aiBpuosuog zauiiunuag Z jopas jBț||qoiu| ininiuoujpiBd eajBjjsiuiwpy nquad eiBjaueg BipaJia usiaijauag


5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

54.130,92

0,00

54.130,92

5.2.5

Taxe pentru aoorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desființare

10.092,42

2.069,56

12.961.98

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

572.025,30

100.036,61

681.662,11

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

763.688,52

122.470,76

886.15928

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

| TOTAL GENERAL

12.220.194,55

2.299,206,92

14.519.401,47

Data:

2019


i VI2AT fespre neechimbare,
SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.56

Adresa:

B-dul Pache Protopopescu nr.109, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.56

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE               j

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

14.519.401,47

3.074.646,14

772,33

650,03

CONSTRUCȚII MONTAJ

12.885.062,93

2.728.556,62

685,39

575,96

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3. CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3981,00

3.236,64 lel/m2

Data: 2019


'VIZAT
spre neschimbare,
.... SECRETAR,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.77 Adresa:     Sos. Pantelimon nr.289, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.77

Ad=2698

mp

in lei / euro la cursul BNR

4,7223

curs inforeuroal lunii iulie 2019

cota T.V.A.

19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (incîusTvTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

MHHHM

■■■Ml

■■■■■

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

20.996,78

3.989,39

24.986,17

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPfTOL 1

20.996,78

3.989,39

24.986,17

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltățllor necesare obiectivului_____________________________________________________

TOTAL CAPfTOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50'

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

9.477,00

1.800.63

11.277,63

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

51.874,00

9.856,06

61.730,06

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

74.195,00

14.097,05

88.292,05

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

165.657,20

31.474,87

197.132,07

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistentă tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7.419,50

1.409,71

8.829,21

3.8.1.2

pentru pamciparea prAiectanruiui ia taiere Iflciuse tri programei ae control ai lucranior ae exetuțiă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

356.228,10

67.683,35

423.911,45

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.249.195,34

997.347,11

6.246.542,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10.617,30

2.017,29

12.634,59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

31.851,91

6.051,86

37.903,77

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,0fl

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.291.664,55

1.005.416,26

6.297.080,81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

28.870,58

5.485,41

34.355,99

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26.245,98

4.986,74

31.232,72

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.624,60

498,67

3.123,27

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

63.669,28

1.005.42

64.674,70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

26.535,28

0,00

26.535,28

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.307,06

0,00

5.307,06

VIZAT
spjo naschjjȚjbsre, __ SECRETAR, '

52.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26.535,26

0,00

26.535,28

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.291,66

1.00542

6.297,08

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

283.444,47

53.854.45

337.298,92

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

375.984,33

60.34528

436.329,61

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

400

400

400

TOTAL GENERAL

6.044.873,76

1.137.434,28

7.182.308,04

■CHEM

Data:

2019


VIZAT

spre neschimbare

____ȘECREtar, ’

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.77

Adresa:

Sos. Pantellmon nr.289, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.77

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

7.182.308,04

1.520.934,30

563,73

474,45

CONSTRUCȚII MONTAJ

6.315.395,93

1.337.355,93

495,68

416,54

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2698,00

2.340,77 lel/m2

Data: 2019


spre neschirnbare, SECRETAR,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.85 Adresa:     Str. Popa Nan nr.47B, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.85 Ad=672 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

LEI

TVA

LEI

Valoare

(inclusiv TVA)

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

6.981,45

1.326,48'

8.307,93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

ooo

0,00

TOTAL CAPITOL 1

6.981,45

1.326,48

8.307,93

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllllăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o,ool              o.ool                o.ool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.524,00

859,56

5.383,56

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11.867,00

2.254,73

14.121,73

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

18.480,00

3.511,20

21.991,20

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

41.260,80

7.839,55

49.100,35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0.00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.848,00

351,12

2.199,12

3.8.1.2

păritru pănicipareâ proiectantului iă tazaie încinsă m progfâffluroă'MfflraTăiiuîraniardă awcuțis,— avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005.40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

125.585,20

23.861,19

149.446,39

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.745.362,08

331.618,80

2.076.980,88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15.866,93

3.014,72

18.881,65

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

47.600,78

9.044,15

56.644,93

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.808.829,79

343.677,67

2.152.507,46

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5.236,09

994,86

6.230,95

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4.363,41

829,05

5.192,46

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

872,6B

165,81

1.038,49

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21.307,14

343,68

21.650,82

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8.862,87

0,00

8.862,87

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.77

2,57

0,00

1.772,57

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.85

Adresa:

Str. Popa Nan nr.47B, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.85

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2.453.656,64

519.569,32

773,20

650,73

CONSTRUCȚII MONTAJ

2.109.362,92

446.681,26

664,70

558,58

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

672,00

3.138,93 lel/rrP

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

40.367,05

7.669,74

48.036,79

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

40.367,05

7.669,74

48.036,79

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltdțllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o.ool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.750,00

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

19.302,00

3.667,38

22.969.38

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850.00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

84.136,00

15.985,84

100.121.84

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

107.635,00

20.450,65

128.085,65

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

240.319,60

45.660,72

285.980,32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consul taniă

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistentă tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.763,50

2.045,07

12.808,57

3.8.1.2

pentru paraciparea priiectantuiui ia razeie mciuse in programul oe control ai lucranidrUă ăXăfibțiă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

510.761,50

97.044,69

607.806,19

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10.091.762,88

1.917.434,95

12.009.197,83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7.270,01

1.381,30

8.651,31

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

21.810,04

4.143,91

25.953,95

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

10.120.842,93

1.922.960,16

12.043.803,09

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

55.504,69

10.545,89

66.050,58

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

50.458,81

9.587,17

60.045,98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.045,88

958.72

6.004,60

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

122.209,28

1.922,96

124.132,24

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

50.949,29

0,00

50.949,29

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10.189,86

0.00

10.189,86

VIZAT fspre neschimbare . secretar

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Tudor Arghezi" Adresa:     Str. Tudor Arghezi nr.46-50, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Tudor Arghezi" Ad=3914 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%w PATAGONIA • DESIGN


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

50.949,29

0,00

50.949,29

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

10.120,84

1.922,96

12.043,80

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

533.598,57

101.383,73

634.982,30

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

711.312,54

113.852,58

825.165,12

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

11.383.284,02

2.141.527,17

13.524.811,19|

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Tudor Arghezi"

Adresa: Faza:

Str. Tudor Arghezi nr.46-50, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "Tudor Arghezi'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONIICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE                j

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

13.524.611,19

2.864.030,49

731,74

615,88

CONSTRUCȚII MONTAJ

12.125.931,91

2.567.802,11

656,06

551,31

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3914,00

3.098,09 lei/m2

Data:

2019


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Victor Babes" - corp LICEU Adresa:     Sos. Fundeni nr. 254, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Victor Babes" - corp LICEU Ad=3289 în lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A.     19%

>/oes\gh II

\     S.RJ?//


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA) LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

33.054.16

6.280,29

39.334,45

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

33.054,16

6.280,29

39.334,45

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utll/ltățl/or necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

MO

o,oo|               o.ool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

1.864.18

354,19

2.218,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

14.087,09

2.676,55

16.763,64

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.254,08

238,28

1.492,36

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

677,88

128,80

806,68

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

51.041,23

9.697,83

60.739,06

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

90.455,20

17.186,49

107.641.69

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

201.961,79

38.372,74

240.334,53

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.045,52

1.718,65

10.764.17

3.8.1.2

pentru participarea pioiecianiuiui ia iazeie inciuse in programui ue conuoi ai lucrărilor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

412.392,37

78.354,56

490.746,93

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bară

4.1

Construcții și instalații

8.263.538,41

1.570.072,30

9.833.610,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8.543.13

1.623,19

10.166,32

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25.629,40

4.869,59

30.498,99

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.297.710,94

1.576.565,08

9.874.276,02

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

49.581.23

9.420.43

59.001,66

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41.317.69

7.850,36

49.168,05

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.263,54

1.570,07

9.833,61

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

100.108,70

1.576,56

101.685,26

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

41.732,27

0,00

41.732,27

VIZAT
spre n^schknbare
A R j

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

8.346,45

0,00

8.346,45

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

41.732,27

0.00

41.732.27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

8.297.71

1.576.56

9.874,27

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

437.157,87

83.060,00

520.217,87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

586.847,80

94.056,99

680.904,79

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

9.330.005,27

1.755.256,92

11.085.262,19

pincareCaM | 8.34M 53,39|    1,565.826,14[

Data:

2019


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Victor Babes" - corp LICEU

Adresa:

Sos. Fundeni nr. 254, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Victor Babes" - corp LICEU PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.085.262,19

2.347.428,62

713,66

600,66

CONSTRUCȚII MONTAJ

9.932.279,53

2.103.271,61

639,43

537,34

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3289,28

3.019,59 lei/m2

Data:


2019

I vi.


FPre neschimbare SFrPETAi-i

‘0JEqu.jll|;.5S£jîj Qj£j$

9V‘E19Z

00'0

9V619Z

llioiuisuoo ap jo|UBion| i i|ș|i |K> |O|OJiuoa lujuad qsi șjuejajB e]oo

2'2'9

00'0

00'0

00'0

9JB0iBiuBui| ipugq inimipaio aiuaraje aiizueqop i4 aiaueoisiiuoQ

V2'9

W 189'81

29'806

2fr'eZE'8L

in|n)ipej3 <n|soo *qxei ’ajoo 'sueoisiwoo

2'9

W9Z8

trZ'OH

0L‘86Z

piniai)UBS iușziub&o axauoo ipțniiauo

2'1'9

Z9‘166>

6l'l0Z

8>‘069 E

j9!)ub4 ap ipș2iue6)o eiuajap nieieisui i4 nlaruisuoo ep uțranq

l'V9

LO'OZZ'S

EKIW

es'SEfr v

jai|ues ap ojbziubBio

L‘9

//a/ni/a«p auv S |H|0)|dBO

66‘E66'2E6'l

26'E29'80£

Z0‘018'629'1

frlOlldVOIVlOJ.

00*0

00'0

00'0

a|BJOdJOP9U aAipv

9'V

00'0

00'0

00'0

P0OO

9f

00'0

00'0

00'0

podsuej) ap ajuaiuediipa 4 leiuour eiisaaau nu areo aiBuoțiauni i4 aoiBopuqai aiuauiBdiipa ‘efeițm

t-o'osziei

2Z'9£0'l2

Ze't'LZ'Oll

feiuoui eiiseoau areo a|BUor|aunj i4 aoifioiouqai epatuediipa afeinn

E'fr

89'916'61’

16'ILO'Z

ZZ‘M6'9£

aiBuoipunj >4 «i6o|oui|ai apauiediqaa 'efenin ie;uoyj

2'V

Z2‘Z99'99Z'l

62’9Zt-'O82

86'06V9Zfr'l

nivțeisuj |4 iilanJisuoQ

l'fr

Bzsq ap Bij/isa/i ui nj/uad na/niiaqo f PioiidBa

1072V692

El'lZVlV

88'900'812

ElOildVO 1V1OJ.

£V986'6V

60'186'Z

0V900 2t'

jațiuei ap aiiuaSiriQ

2'8'6

00'0

00'0

00‘0

țțbruisuoo ui IBIS ap |n)eropadsu| arișo ap jbziab 'aiiroaxa ao joiumxu ib iojiuoo eo irrwBjfad ui asnnui stazei bi mmueioaiojd earedioiued ruiuad

2 T8'C

26'HV9

Z9'9t8

92'862'V

joiuțjoni b ațlroexa ap eprouad ad

L'1'8'6

pimuBpapjd saped up șoiuqaj ei ueisisv

1'8'6

șoiuqaj șiuajsisv

8'6

00'0

00'0

00'0

jeioueuij inițpnv

2'Z'6

00'0

00'0

00'0

uigsaAui ap inAipaiqo ruiuad paiord ap imuauiaBBuew

L'Z'E

șiuennsuoo

Z'6

00'0

00'0

00'0

8i|g! ipe ap joipnpaoojd eajezjuBBjo

9'E

91‘202'Hl

96'662'81

02'896'96

ailroaxa ap ij iepp îs aiuqai paioy

9'9'6

00'0

00'0

00'0

ațlnaaxa ap io|n|Biap b is aiuqei ininpapjd b aiemeo ap eaiuqai BajeoyuaA

9'9'6

9V6W19

89’991'8

09'286 21/

JO|i!iezuoine/jo|unpjooe/JO|aziAB lueuiiqo eaiapaA uț aresaoau «ivuai apțieiuaiirnooa

fr'9'6

66'198'82

22‘809'>

ZZ‘692'V2

IBjauaS ziabp is iiiua/uaiui ap lopșiani e bibziab ap eijBiuaiunaop/aiBiiiiqBzaj ap rțpnis

6'9'6

00'0

00'0

00'0

aiBI!liqBza;ejd ap nipms

2'9'6

00'0

00'0

00'0

ajBpeiojd ap ?waj.

1'9'6

ajepaiojd

9'6

26'686

02'19

21'226

roiuipBp |B agaSiaua injipne |4 aoijafoaua laiuBtuiopad eaitpipjaQ

fr'E

H’60Z

82'611

26'969

șaiuqaj ajezrpadxa

6'6

00'0

00'0

00'0

niBzuoinB 14 ynpiooe 'bziab ep earauilqo ruiuad iiairqjaip |4 podns-i||eiueurnqoa

2'E

W996Z

w'izzi

06'669'9

Klipads iipnis aiiv

6'16

00'0

00'0

00'0

inințpaui erdnsB inpBduii pu|A,ud podeti

2 16

EL'WO'l

16'891

28'988

uarai ep iipnis

ne

!IPniS

l'E

?|u9|S!ss /i eajBWiojd nnuad uațnuaqot |n|CHd8Q

[000

00'0

00'0

210ildV01Vi01

ininAiiaațqo aiesaoau Jonigumin earwnfl/SB njjuad /la/niiaqj <; |rt|Oi|dBQ

89‘920'Z

16'12 VI

Z1W9

l lOJJdVO 1V1O1

00'0

00'0

00'0

jo|ifei!|iin B]|oaiaid/BarePO[ej ruiuad riainueqo

VI

89’920'Z

16' 12 VI

ZZ'TO6'9

B|Bi|iuț Bajeis B| eeiaqnpe is ininipaur ețbaiojd ruiuad eaieleuauiv

6’1

00'0

00'0

00'0

ininuarai BarețBuaurv

00'0

00'0

00'0

ininuerai earauiiqo

VI

in/nuaja) eajB/Buauie ii eajsu/iqo nquad          i inioiidao

9                  t-                 6                                                              Z                                                            l

131               131             191

(VAlwsniou!)       VAI        (VAl?JȘj)

ojboiba                           3jeo|BA                           iiainijaqa ap ;o|9|o)ideoqns is J0|a|0)idea ts.iiwnuoa                          -yq-jN

%6L VAieioo

6102 9||ni |iun| |e ojn9J0)ui sjno ezZL'b HN9 insjno e| orna / ia| u|

diu         E99l=PV

IHOdS V1VS - „S9qeg joio|A„ ibuoiibn |ni6a|OQ areziujapoiu |s ajemiqeaj ‘gjbpiiosuoq 1VH3N39ZIA30


Noisaa .

VINOOVIVd ca


inva ;8Z0d

2 Jopas ‘V92 iu țuapunj -sos    :esarpv

ItiOdS V1VS - „saqeg ropiA,, Ieuoubn |ni6a|oo ajeziurapoiu is aJBimqeaj ‘ajepuosuoo :apunua<]

2 ropas JB|||qoui| ininiuouruied eajBjjsiuiujpv nquad șieiauag eipajța ueiqqauag

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.522,69

0,00

1.522,69

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.613,46

0,00

7.613,46

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

1.623,81

308,52

1.932,33

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

92.386.04

17.553,35

109.939,39

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

115.188,04

18.703,30

133.891,34

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0.00

SEESJHJÎE

Din care C + M

1.522.691,001

289.311,30

1.812.0(8.30


Data:

2019
spre neschimbare

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National "Victor Babes" - SALA SPORT

Adresa:

Sos. Fundenl nr. 254, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National “Victor Babes" - SALA SPORT PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE                I

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTrTII

din care:

2.332.679,02

493.970,95

316,04

265,94

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.812.002,30

383.711,81

245,50

206,30

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1563,00

1.159,31 lei/m2

I vizat l'ie neschimbare

L secretar,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - corp LICEU Adresa:     Str. Olari nr. 29-31, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National1 George Cosbuc" ■ corp LICEU


in lei / euro la cursul BNR
8 PKTAGONIA

* design


Ad=3816        mp

4,7223 curs inforeuro al lunii iulie 2019


cotaT.V.A. 19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Va:oare

(fSȘTVAj

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

40.368,64

7.670,05

48.038,69

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

40.368,64

7.670,05

48.038,69

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllttăfilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00J

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.268,87

621,09

3.889.96

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

13.602,00

2.584,38

16.186,38

3J2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.612,64

305,40

1.919,04

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.743,40

331,25

2.074,65

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

90.512,03

17.197.29

107.709,32

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduritor/autorîzațiilor

104.948,25

19.940.17

124.888.42

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

234.320,82

44.520,96

278.841,78

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proied pentru obleclivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.494,83

1.994,02

12.488.85

3.8.1.2

pentru pârtitipareâ ptoiăctanidiui ta razeie mciuse in programul ae cohtioi ai ibcranror dă execdțiă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

502.508,24

95.476,59

597.984,83

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10.092.159,55

1.917.510,31

12.009.669,86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

90.108,57

17.120,63

107.229,20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

270.325,70

51.361,88

321.687,58

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și luncționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

10.452.593,82

1.985.992,82

12.438.586,64

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

30.276,48

5.752,54

36.029,02

5.1.1

Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

25.230,40

4.793,78

30.024.18

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.046.08

958,76

6.004,84

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

123.179,14

1.985,99

125.165,13

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calilății lucrărilor de construcții

51.239.34

0,00

51.239,34

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10.247,87

0.00

10.247,87

’i »■' E      A

T      1
5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

51239,34

0,00

51.239,34

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

10.452,59

1.985,99

12.438,58

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

549.773,54

104.456,97

654230,51

5.4

Cheltuieli penlru Informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

703.229,16

112.195,50

815.424,66

CepHolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

ooo

0,00

TOTAL GENERAL

11.698.699,86

2201.334,96

13.900.034,82

|Dln care C * M

Data:

2019


l V Ț spi'e neschimbare secretar,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - corp LICEU

Adresa:

Str. Olari nr. 29-31, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - corp LICEU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

13.900.034,82

2.943.488,30

771,29

649,14

CONSTRUCȚII MONTAJ

12.194.961,93

2.582.419,99

676,68

568,64

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3816,30

3.195,49 lel/m2

Data: 2019Beneficiar: Direcția Generată pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - SALA SPORT Adresa:     Str. Olari nr. 29-31, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERALConsolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - SALA SPORT Ad=56l         mp

in lei/ euro la cursul BNR 4,7223 curs inforeuro al lunii iulie 2019 cota T. VA.     19%Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fâ'ă TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului șt aducerea la starea inițială

2.228,11

423,34

2.651,45

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

2.228,11

423,34

2.651,45

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltălllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00|                o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistentă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

481,13

91,41

572,54

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

2.002,00

380,38

2.382,38

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

237,36

45,10

282,46

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

256,60

48.75

305,35

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13.321,96

2.531,17

15.853,13

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizațillor

15.446,75

2.934,88

18.381,63

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

34.488,38

6.552,79

41.041,17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managemenlul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.544,68

293,49

1.838,17

3.B.1.2

pemru pamciparea proiectantului ia razelă mctuse in programul oe fcontror ăl IdCrărtlăi1 Oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981.03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

109.784,26

20.859,00

130.643,26

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

557.028.34

105.835,38

662.863,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

13.262,58

2.519,69

15.762,47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

39.787,74

7.559,67

47.347,41

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

610.078,66

115.914,94

725.993,60

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

1.671,08

317,51

1.988,59

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1.392,57

264.59

1.657,16

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

278,51

52,92

331,43

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.923,11

115,92

7.039,03

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.869.56

0,00

2.869.56

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de constructlf

573,91

0,00

573,91! VIZAT 1 I Pfe nesciijțnbareJ Lșecretar I ~~—— i


5.2.4

Cota aferenlă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

2.869,56

0.00

2.869.56

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

610,08

115,92

726,00

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

36.104,55

6.659.86,

42.964,41

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

44.698,74

7.293,29

51.992,03

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPrTOL 6

0,00

0,00

0,00

’ "î’lv'A        HZ

|Oin care C + M

573911.60]     1M.M3.20tpre nesthjJba

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - SALA SPORT

Adresa:

Str. Olari nr. 29-31, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "George Cosbuc" - SALA SPORT PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

911.280,34

192.973,83

343,55

289,08

CONSTRUCȚII MONTAJ

682.954,80

144.623,34

257,47

216,36

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

561,70

1.215,87 lei/m2

VÎ2ĂT spre neschimbare secretar,