Hotărârea nr. 227/2019

Hotărârea nr. 227 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60 00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 113389/07.08.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raport de specialitate nr. 115355/09.08.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

A

\ Având în vedere reglementările cuprinse în:

j- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, jijslicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulteriare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile 4 și 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se înlocuiesc paginile 13 - 14, 22 - 24 din anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 iK=-;4<5/8/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale

obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ " preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr, 2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 cuprind 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Valoarea totală actualizată pentru cele 2 (două) obiective de investiții prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 22.619.073,68 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.789.842,59 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 20.078.359,92 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.251.817,95 Euro, inclusiv TVA.

Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,7223 lei valabil pentru luna iulie 2019.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 227/29.08.2019

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI

PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI DE INTER VENȚII LA

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA

SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 2 OBIECTIVE

vizaT~~i spre neschimbare .. secretAR j

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI Șl MODERNIZĂRI LA UNTTĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Nr.

Crt

Titlu documentație

UNITATE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUMVERSTTAR OE STAT

ADRESA

CORP DE CONSTRUCȚIE ȘCOALA

VALOARErAra TVA LB

VALOARE FÂRA TVA LEI tVN CARE C+M

TVA

TVA DIN CARE OM

VALOARE INCLUSIV TVA Lfi

VALOARE ENCLUS4V

TVA LS CIN CARE

C*M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE C+M

1

Consolidare. Reabilitare și Modernizare

Școala Gimnazială

nr, 39

Șos Coientina, nr. 91

corp A - școală

10.078.895.91

8.973.293.01

1.895,856.05

1,704.925.68

11.972,751.96

10.678,218,69

2535.364 54

2261232 60

corp 8 - școală

3.197.144.73

2.763.609.50

601.681.56

525.085 63

3,798.826 29

3.288,694.13

804.444 08

696,417.87

2

Consolidare, Reabilitare1 și Modernizare

Școala Gimnazială "lancLtluT

Bd. Pache ProlopopesciJ, nr 50

corp școală

5.763,217.83

5,135.669.83

1.084,277,80

975.777.27

6.847.495 43

6.111,447,10

1,458,033.97

1294.167.48

TOTAL

19,037,258.27

16.872,572.34

3,581,815.41

3,205,788.58

22,619,073.88

20,078.359.92

4,789,842.59

4,251,817.95

VALOARE FĂRĂ TVA LH

19,037,258.27

VALOARE PÂRA TVA LEI DIN CARE C+M

16.872,572.34

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

22619.073.68

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

20,078,359.92

VIZAT spre neschimbate șecretar,

Anexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 227/29.08.2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE

PRIVIND REVIZUIREA INDICA TORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI

PENTR U 2 OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI L UCRĂRI DE INTER VENȚII LA

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA

SECTOR UL UI 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A Adresa:     Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:       D.A.LI.


DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A Ad=3739 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%

mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

35.532,18

6.751,12

42.283,30

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

35.532,18

6.751,12

42.283,30

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

'

0,00

0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.648,89

883,29

5.532,18

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

9.065,06

1.722,36

10.787,42

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

18.750,06

3.562,51

22.312,57

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.021,68

574,12

3.595,80

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

67.987,92

12.917.70

80.905.62

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

102.842,58

19.540.09

122.382,67

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

229.619,42

43.627,69

273.247,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.284.26

1.954,01

12.238,27

3.8.1.2

pentru participarea priieciantuiui lă făkăi'e mciuse in programui ue coniroi ai lucrărilor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

488.225,27

92.762,80

580.988,07

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8.883.043,87

1.687.778,34

10.570.822,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10.301,74

1.957,33

12.259,07

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

30.905.22

5.871,99

36.777,21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.924.250,83

1.695.607,66

10.619.858,49

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

48.856,74

9.282,78

58.139,52

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44.415,22

8.438,89

52.854,11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.441,52

843,89

5.285,41

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

107.630,48

1.695,61

109.326.09

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

44.866,47

0,00

44.866,47

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea

0,00

8.973,29

lucrărilor de construcții

spre neschimbare, SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

44.866,47

0,00

44.866,47

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

8.924,25

1.695,61

10.619,86

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

472.400,41

89.756,08

562.156,49

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

628.887,63

100.734,47

729.622,10

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10.076.895,91

1.895.856,05

11.972.751,96

|Oin care C + M

8.973.293,01

«am

10.678.218.69)

Data:

2019


VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A

Adresa: Faza:

Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro ia cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.972.751,96

2.535.364,54

677,95

570,60

CONSTRUCȚII MONTAJ

10.678.218,69

2.261.232,60

604,65

508,11

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

3739,73

2.855,34 lel/m2

Data: 2019

VIZAT


spre neschimbare SECRETAR,

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Sos. Colentlna nr. 91, Sector 2

D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL


Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.39 Ad=1086 în lei / euro la cursul BNR 4,7223


cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA) LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajeree terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

10.881,06

2.067,41

12.948,47

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10.881,06

2.067,41

12.948,47

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru prolectaree și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

1.351.11

256,71

1.607,82

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

2.634,58

500,57

3.135,15

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

5.449,34

1.035,37

6.484.71

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

878,19

166,86

1.045,05

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19.759,37

3.754,28

23.513,65

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

29.889,20

5.678,95

35.568,15

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

66.734,43

12.679,54

79.413,97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.988,92

567,89

3.556,81

3.8.1.2

păritrij păfliCipărăă prtrlăCtâtttblui lă fâ26iă iriCluăâ irî ptogfăritlil dă CMtMI ăl lUdfăfilflraâ'âXâJUțlă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

171.690,54

32.621,20

204.311,74

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.720.263,91

516.850,14

3.237.114,05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

25.662,87

4.875,95

30.538,82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

76.988,60

14.627,83

91.616,43

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

000

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.822.915,38

536.353,92

3.359.269,30

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8.160,79

1.550.55

9.711,34

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6.800,66

1.292,13

8.092,79

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.360,13

258,42

1.618.55

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33.222,61

536,35

33.758,96

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.818,04

0,00

13.818,04

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.763,61

0,00

2.763,61

spre neschimbare SprpcTA p

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

13.818,04

0.00

13.818,04

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

2.822,92

536,35

3.359,27

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

150.274,35

28.552,13

178.826,48

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

191.657,75

30.639,03

222.296,78

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.197.144,73

601.681,56

3.798.826,29

[Din care C + M

sos

3.288.694,13!Data:

2019
ViZÂT

spre neschimbare

SECRETAR,


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:

Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

VALOARE INVESTIȚII


din care:


CONSTRUCȚII MONTAJ


 • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 3. CAPACITATI


Data:

2019


3.798.826,29

3.288.694,13


luni

Suprafața


804.444,08

696.417,87


12

1086,88


740,14

640,75


622,91

538,44


Investiția specifica C+M cu Tva 3.025,81 lei/m2VIZAT spre neschimbare secretar,


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala tancului Adresa:     B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:       D.A.LI.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala lancului Ad=2025 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A.     19%


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA) LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

20.349.33

3.866,37

24.215,70

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

20.349,33

3.866,37

24.215,70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl osisten/ă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.500,00

665.00

4.165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.600,92

874,17

5.475,09

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

10.018,20

1.903,46

11.921,66

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.533,64

291,39

1.825,03

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

38.341,00

7.284,79

45.625,79

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

55.687.50

10.580,63

66.268,13

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

124.335,00

23.623,65

147.958,65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.568,75

1.058,06

6.626,81

3.8.1.2

păntru participarea priieciamuiui ra razeîăîncruse in programul 0ă COntTăl 31 IlitMIOf (K ăkfiCbțiă,-----

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

285.590,41

54.262,18

339.852,59

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investljla de bază

4.1

Construcții și instalații

5.087.333,79

966.593,42

6.053.927,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.550,04

484,51

3.034,55

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

7.650,13

1.453,52

9.103,65

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.097.533,96

968.531,45

6.066.065,41

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

27.980,34

5.316,27

33.296,61

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

25.436,67

4.832,97

30.269,64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.543,67

483,30

3.026,97

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

61.589,90

968.53

62.558.43

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

25.678,35

0,00

25.678,35

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.13^67

0,00

____5J3!

,67

<J              1

spre neschimbare,

SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25.676.35

0,00

25.678,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizata de construire/desființare

5.097,53

968,53

6.066,06

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

270.173,69

51.333,00

321.506,69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

359.743,93

57.617,80

417.361,73

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.763.217,63

1.084.277,80

6.847.495,43

[Din care G f M

5.135.669,83

975.777,77|      6.111.447,10

Data:

2019
Beneficiar;

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala tancului

Adresa:

B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala tancului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

6.847.495,43

1.450.033,97

716,07

602,68

CONSTRUCȚII MONTAJ

6.111.447,10

1.294.167,48

639,10

537,05

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2025,00

3.018,00 lei/m2       /\Data: 2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,