Hotărârea nr. 227/2019

Hotărârea nr. 227 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60 00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 113389/07.08.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raport de specialitate nr. 115355/09.08.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.


\ Având în vedere reglementările cuprinse în:

/- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, licată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulteriare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile 4 și 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se înlocuiesc paginile 13 - 14, 22 - 24 din anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 > 1^4^8/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale î^^fiîru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ — preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr, 2 la prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr. 1 și nr. 2 cuprind 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Valoarea totală actualizată pentru cele 2 (două) obiective de investiții prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 22.619.073,68 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.789.842,59 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 20.078.359,92 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.251.817,95 Euro, inclusiv TVA.

Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,7223 lei valabil pentru luna iulie 2019.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea hi îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.CONTRASEMNE ÎN TEMEI

ÎGA1JTATE IT., a” INISTRATIV


DIN O.U.G. NR. 57/20f9)P

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI

PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI DE INTER VENȚII LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 2 OBIECTIVE

VIZAT spre neschimbare . Secretar

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI Șl MODERNIZĂRI LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Nr. Crt

Titlu documentație

UNITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR OE STAT

ADRESA

CORP DE CONSTRUCȚIE SCOALĂ

VALOAREFAra TVA LB

VALOARE FĂRĂ TVA

LEI fVN CARE C+M

TVA

TVA DIN CAREC+M

VALOARE tNCLDSV TVA Lfi

VALOARE ENCLUS4V

TVA LEJ DIN CARE

C*M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE C+M

1

Consolidare. Reabilitare și Modernizare

Școala Gimnazială nr, 39

Șos Coientina, nr. 91

corp A - școală

10.078.895.91

8.973.293.01

1.895,856.05

1,704.925.68

11.972,751.96

10.678,218,69

2535.364 54

2261232 60

corp 8 - școală

3.197.144.73

2.763.609.50

601.681.56

525.085 63

3,798.826 29

3,288,694.13

804.444 08

696.417.87

2

Consolidare, Reabilitare1 și Modernizare

Școala Gimnazială "lancLtluT

Bd. Pache ProlopopesciJ, nr 50

corp școală

5.763,217.83

5,135.669.83

1.064.277,80

975.777.27

6.847.495 43

6.111,447,10

1,450,033.97

1294.167.48

TOTAL

19,037,258.27

16.872,572.34

3,581,815.41

3,205,788.58

22,619,073.68

20,078.359.92

4,789,842.59

4,251,817.95

VALOARE FĂRĂ TVA LH

19,037,258.27

VALOARE PÂRA TVA LEI DIN CARE C+M

16.872,572.34

VALOARE INCLUSIV TVA

LEI

22619.073.68

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

20,078,359.92

VIZAT spre neschimbate ___șecretar,

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE

PRIVIND REVIZUIREA INDICA TORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI PENTR U 2 OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI L UCRĂRI DE INTER VENȚII LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA SECTOR UL UI 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUGIIIVje^N^VEVMfNIȚA

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A

Adresa:     Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

&

PATAGONfA^ DESIGN

& SRL .rO^z


Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A Ad=3739 in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%

mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. crt.                          Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

1                                                             2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

35.532,18

6.751,12

42.283,30

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

35.532,18

6.751,12

42.283,30

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

□,ool             0,00

0,0<i!

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.648,89

883,29

5.532,18

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

9.065,06

1.722,36

10.787,42

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

18.750,06

3.562,51

22.312,57

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.021,68

574,12

3.595,80

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

67.987,92

12.917.70

80.905.62

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

102.842,58

19.540.09

122.382,67

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

229.619,42

43.627,69

273.247,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.284.26

1.954,01

12.238,27

3.8.1.2

peniru participarea priiecramuiui ia rakăie incluse in programul ue coniror ai lucrărilor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

488.225,27

92.762,80

580.988,07

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8.883.043,87

1.687.778,34

10.570.822,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10.301,74

1.957,33

12.259,07

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

30.905.22

5.871,99

36.777,21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.924.250,83

1.695.607,66

10.619.858,49

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

48.856,74

9.282,78

58.139,52

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44.415,22

8.438,89

52.854,11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.441,52

843,89

5.285,41

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

107.630,48

1.695,61

109.326.09

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

44.866,47

0,00

44.866,47

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

8.973,29

spre neschimbate, SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

44.866,47

0,00

44.866,47

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

8.924,25

1.695,61

10.619,86

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

472.400,41

89.756,08

562.156,49

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

628.887,63

100.734,47

729.622,10

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10.076.895,91

1.895.856,05

11.972.751,96

Din care C + M

8.973.293,01

1.704.925,68

10.678.218.69)

Data:

2019


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A

Adresa:          Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 - CORP A PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.972.751,96

2.535.364,54

677,95

570,60

CONSTRUCȚII MONTAJ

10.678.218,69

2.261.232,60

604,65

508,11

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3739,73

Investiția specifica C+M cu Tva 2.855,34 lei/m2

Data: 2019


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Sos. Colentlna nr. 91, Sector 2 D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Ad=1086

în lei / euro la cursul BNR 4,7223

r

w PATAGONIA

* DESIGN

S.R.L •


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

10.881,06

2.067,41

12.948,47

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10.881,06

2.067,41

12.948,47

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utliiltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oc             o,oo|              0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

1.351.11

256,71

1.607,82

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

2.634,58

500,57

3.135,15

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

5.449,34

1.035,37

6.484.71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

878,19

166,86

1.045,05

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19.759,37

3.754,28

23.513,65

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

29.889,20

5.678,95

35.568,15

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

66.734,43

12.679,54

79.413,97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.988,92

567,89

3.556,81

3.8.1.2

penti’U păfliăiparăă fWlă«blui lă fâ2ălă iriiluăă irî programul dă KfflFOI ăl lUfifăfilăf dă ăkăăllțlă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

171.690,54

32.621,20

204.311,74

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.720.263,91

516.850,14

3.237.114,05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

25.662,87

4.875,95

30.538,82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

76.988,60

14.627,83

91.616,43

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

000

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.822.915,38

536.353,92

3.359.269,30

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8.160,79

1.550.55

9.711,34

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6.800,66

1.292,13

8.092,79

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.360,13

258,42

1.618.55

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33.222,61

536,35

33.758,96

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.818,04

0,00

13.818,04

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.763,61

0,00

2.763,61

spre neschimbare, gțrrpcTA Q

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

13.818,04

0.00

13.818,04

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

2.822,92

536,35

3.359,27

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

150.274,35

28.552,13

178.826,48

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

191.657,75

30.639,03

222.296,78

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

|Din care C + M

■Z^SL.

Data: 2019


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:          Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019


cotaT.VA 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

3.798.826,29

804.444,08

740,14

622,91

CONSTRUCȚII MONTAJ

3.288.694,13

696.417,87

640,75

538,44

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1086,88

Investiția specifica C+M cu Tva 3.025,81 lei/m2

Data: 2019

VIZAT spre neschimbare secretar,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala lanculul Adresa:     B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:       D.A.LI.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala lanculul Ad=2025

in lei / euro la cursul BNR     4,7223

cotaT.V.A. 19%


mp

curs inforeuro al lunii iulie 2019


Nr. cri.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA) LEI

1

2

3

4

S

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

20.349.33

3.866,37

24.215,70

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

20.349,33

3.866,37

24.215,70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utIllltățHor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0 )

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenjă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.500.00

665.00

4.165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.600,92

874,17

5.475,09

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

10.018,20

1.903,46

11.921,66

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.533,64

291,39

1.825,03

3.5

3.5.1

Proiectare

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

38.341.00

7.284,79

45.625,79

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

55.687.50

10.580,63

66.268,13

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

124.335,00

23.623,65

147.958,65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.568,75

1.058,06

6.626,81

3.8.1.2

JKJIltfll participarea proiectantului lă 1ă2ălă IrtCItiSS iri pfdgtâffldl dă Mriti'dl ăl iltdrăfllfr dă' ăxăduțiă, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

285.590,41

54.262,18

339.852,59

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investljla de bază

4.1

Construcții și instalații

5.087.333,79

966.593,42

6.053.927,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.550,04

484,51

3.034,55

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

7.650,13

1.453,52

9.103,65

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.097.533,96

968.531,45

6.066.065,41

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

27.980,34

5.316,27

33.296,61

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

25.436,67

4.832,97

30.269,64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.543,67

483,30

3.026,97

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

61.589,90

968,53

62.558.43

5.2.1

5.2.2

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

25.678,35

_____________0,00

0,00

0,00

25.678,35

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.13^,67

- , 0,00.

___5J35

,67

j h-M i spre neschimbare, SECRETAR,

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25.676.35

0,00

25.678,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizata de construire/desființare

5.097,53

968,53

6.066,06

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

270.173,69

51.333,00

321.506,69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

359.743,93

57.617,80

417.361,73

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.763.217,63

1.084.277,80

6.847.495,43

[DJn care G t. M

5.135.669,83|975.777,77

6.111.447,10

Data: 2019


Beneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala tancului

Adresa:         B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala tancului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

6.847.495,43

1.450.033,97

716,07

602,68

CONSTRUCȚII MONTAJ

6.111.447,10

1.294.167,48

639,10

537,05

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACFTATI

luni

Suprafața

12

2025,00

investiția specifica C+M cu Tva

3.018,00 lei/m2       /\

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,