Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea nr. 226 - pentru aprobarea schemei proprii de finanţare a programului de investiţii „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creşterii eficienţei energetice a acestora”
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schemei proprii de finanțare a programului de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea schemei proprii de finanțare a programului de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora ”;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 120589/21.08.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor , republicată;

-Legea 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

-H.G.R nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

-O.U.G nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011,cu modificările și ^completările ulterioare, inclusiv prevederile O.U.G nr. 63/2012, precum și ale Legii nr. $031/2017.

-Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă asigurarea finanțării lucrărilor de intervenție și a lucrărilor conexe pentru repararea/înlocuirea ascensoarelor în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București cuprinse în programul de investiții « Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora », in limita fondurilor ce vor fi aprobate anual cu această destinație, conform art. 1A1 alin. 6 din O.U.G nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce cuprinde un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotarare.

  • (2) Categoriile de beneficiari eligibili sunt asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

  • (3) Categoriile de clădiri eligibile sunt clădirile ce sunt dotate cu ascensor, clădiri ce au fost reabilitate termic prin programele de reabilitare termică derulate de către Sectorul 2 al Municipiului București pentru care a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  • (4) Categoriile de activități eligibile sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.


  • (5) Cotele de cofinanțare care revin beneficiarilor eligibili se vor prelua de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

  • (6) Cofinanțarea se asigură integral pentru toate categoriile de lucrări de intervenție din bugetul local și alte fonduri legal constituite cu această destinație de către Sectorul 2 al Municipiului București.

Art. 2 Procedura de implementare a schemei de finanțare proprii va fi stabilită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. J&G/M ă? 2019

SCHEMA PROPRIE DE FINANȚARE

a lucrărilor de intervenție și a lucrărilor conexe pentru repararea/înlocuirea ascensoarelor în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe

Art. I. Se aprobă finanțarea integrală a lucrărilor de intervenție și a lucrărilor conexe pentru repararea/înlocuirea ascensoarelor în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cuprinse în programul de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora”, în limita fondurilor ce vor fi aprobate anual cu această destinație, conform art. 1A1 alin. 6 din OUG nr. 63 /2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, conform prezentei scheme de finanțare proprie.

1) Categorii de beneficiari:

  • a) Asociațiile de proprietari constituite conform legii, pentru blocurile de locuințe dotate cu ascensoare cuprinse în programul local anual, aprobat prin hotărâre a consiliului local al sectorului 2 precum și cele care au formulat cereri de luare în evidență pentru înscrierea în programul local de reparare ascensoare.

  • b)  Direcțiile/serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, pentru cheltuielile aferente spațiilor în care își desfășoară activitatea, amplasate în blocurile de locuințe cuprinse în programul local de reabilitare ascensoare.

2) Categorii de clădiri:

Prezenta schemă de finanțare are ca obiect blocuri de locuințe dotate cu ascensoare aflate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


3) Categorii de activități/lucrări eligibile:

a) proiectarea lucrărilor de intervenții, cuprinzând:

-expertiza tehnică, auditul energetic și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

-elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea autorizației de construire;

-elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și a documentației de achiziție pentru contractarea executării lucrărilor de intervenție.

  • b)  execuția lucrărilor de intervenție/activitățile pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv:

-repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;

-lucrări conexe, după caz: repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

  • c)  servicii de consultanță și dirigenție de șantier.

Art. II în elaborarea procedurilor și organizarea activităților specifice, autoritatea executivă și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor utiliza prevederile din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III în realizarea schemelor proprii de finanțare, autoritățile locale vor putea atrage fonduri interne sau externe, prin formele și cu procedura prevăzută de lege (împrumuturi interne, externe).

ViZAT spre neschimbare, SECRETAR,