Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea nr. 225 - pentru modificarea si completarea H.C.L Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea H. C.L Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții',

Analizând:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 119654/20.08.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota înregistrată la Cabinet Secretar sub nr. 3720/29.08.2019;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*     - Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15\ctombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • - Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește organizarea și ionarea Băncii Europene de Investiții (art. 308-309 și Protocolul nr.5);

 • - H.C.G.M.B nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale e Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

 • - H.C.G.M.B nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - H.C.L Sector 2 nr. 159/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. b) și art. 166 alin. (2) Ut. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 1, alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții se modifică în sensul în care sintagma „... perioada de rambursare de până la 20 ani după expirarea perioadei de grație...” se va citi „... perioada de rambursare de până la 18 ani după expirarea perioadei de grație...”

Art. II Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, se completează cu alineatele (3) - (5) având următorul conținut:

„ Art. 2 (...)

 • (3) Din bugetul general al Sectorului 2 se asigura integral plata :

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local,

 • c) alte costuri legate de contractarea, avizarea și aprobarea acestei finanțări rambursabile.

. x. (4) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal ae credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2:

4 a) hotărârea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

<^$7 valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; jȘfi' c) gradul de îndatorare a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(5) Datele prevăzute la alin. (4) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. ”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, rămân aplicabile.

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economica, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridica, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Achiziții si Contracte Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.

PREȘEDrfmS DgjjEBHfcFi cA                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGIHU IOL.


\SECRE

elen^

Hotărârea nr. 225

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului


București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.