Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea nr. 222 - privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehicule aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehicule aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehicule aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 120380/21.08.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 120854/22.08.2019 prezentat de Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; otărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de e și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii


- «- *ve de personal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 5 alin. (1) din O.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr, 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

-Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

-Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

-H.C.L Sector 2 nr. 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 103/2015.

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. I) și p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă normativul de cheltuieli aferent consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel: 125 litri/autoturism, 400 litri/autoutilitară și 400 litri/microbuz.

^*Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Dinecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura dycerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


v Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.CONTRAȘEltlM         J»j>LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, «MfiX LIT. „a”

DIN O.U.G. Nl« 57/2019 PJHVtNDCOIÎrl^ ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 222

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.