Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea nr. 220 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării terenului situat în str. Soldat Raduţă Gheorghe FN (fosta str. Soldat Raduţă Gheorghe nr. 2)  Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliu] Local Sector 2


www.ps2 ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 107401/29.07.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 213/2019;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 340/26.10.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 2), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 778/22.11.2018 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în str. Soldat Răduță Gheorghe FN.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în str. Soldat Răduță Gheorghe FN (fosta str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Comisia de negociere își va desfășură activitatea și va elabora ntele aferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru 3            area Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la

Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 213/2019.

Art.2. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar pentru a participa la ședințele Comisiei și a pune la dispoziția acesteia documentele deținute necesare pentru derularea procedurii de negociere.

Art.3. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției de Audit Public Intern al autorității executive pentru a participa la ședințele Comisiei și a oferi consiliere informală membrilor Comisiei în vederea unei bune gestionări a fondurilor publice.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa la H.C.L.Sector 2 nr. 220/29.08.2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

COMISIA DE NEGOCIERE

PENTRU ACHIZIȚIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN STR. SOLDAT RĂDUȚĂ GHEORGHE FN (FOSTA STR. SOLDATRADUȚĂ GHEORGHENR. 2) SECTOR 2, BUCUREȘTI

NR. CRT

MEMBRII COMISIEI

FUNCȚIA

INSTITUTIA/DIRECTIA

1

Feroiu Dumitru Silviu

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2

Alexandru Adrian

Membru

Consiliul Local Sector 2

3

Metehău Andrei George

Membru

Consiliul Local Sector 2

4

Membru desemnat prin

Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

5

Membru desemnat prin

Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2