Hotărârea nr. 22/2019

Hotărâre nr. 022 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd.

Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 9798/28.01.2019 prezentată de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 10137/28.01.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

wW

fe$Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Adresa nr. 9549/28.01.2019 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al

Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 8104 emis de Ministerul Industriei și Resurselor;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul în suprafață de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, în vederea extinderii străzii Sergent Șerbănică Vasile și reabilitării acesteia.

Q^^\y/Art.2 Imobilul teren menționat la art. 1, se identifică conform planului de •^RlÂJÎrtiplasament ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 22

București, 30.01.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

'Kăâ^Ccl Pol iJ.Ql'Seckx z/J,.

Plan de încadrare

Scara 1:1000

Adresa: Bd.Basarabia nr.47,Sector 2(Cămine nefamiliști)


S=5497mp - teren ce a făcut obiectul certificatului de atestarea dreptului de proprietate Seria M03 nr.8104

AT spre ncschimbare,