Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea nr. 219 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr. 32A)  Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 107402/29.07.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006

J^tfhpletările ulterioare;


privind finanțele publice locale, cu modificările și

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 213/2019;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 341/26.10.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 777/22.11.2018 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Strada Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr.32A), Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 Sector 2, București conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia de negociere își va desfășura activitatea și va elabora documentele aferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 213/2019;

Art.2. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției Generale pentru inistrarea Patrimoniului Imobiliar pentru a participa la ședințele Comisiei și a pune ^■indispoziția acesteia documentele deținute necesare pentru derularea procedurii de negociere.

Art.3. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției de Audit Public Intern al autorității executive pentru a participa la ședințele Comisiei și a oferi consiliere informală membrilor Comisiei în vederea unei bune gestionări a fondurilor publice.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 219

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 219/29.08.2019

COMISIA DE NEGOCIERE

PENTRU ACHIZIȚIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN STR. AUREL VLAICU

NR. 30-32 (ACTUAL NR. 32A) SECTOR 2, BUCUREȘTI


NR. CRT

MEMBRII COMISIEI

FUNCȚIA

INSTITUTIA/DIRECTIA

1

Andrei Robert Alexandru

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2

Metehău Andrei George

Membru

Consiliul Local Sector 2

3

Feroiu Dumitru Silviu

Membru

Consiliul Local Sector 2

4

Membru desemnat prin

Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

5

Membru desemnat prin

Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

VIZAT ‘ i'Pre neschimbare _ SECRETAR