Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea nr. 218 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


R O ,M A IN I A,


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ChkHtiglilor nr. 11-13, Tel: H4621) 209.50,00 Fa»: *(4021) 205 52-52


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr, 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 102708/18.07.2019 întocmit de Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii nr, 15/2003, constituită prin Dispoziția nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr.15/2003;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor conform dispozițiilor Legii nr.15/2003;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, precum și respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condițiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor disponibile conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003.

în temeiul art. 139 alin, (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl. Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 9 poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Solicitanții care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2019 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situația acestora, nu au fost incluși în listele de priorități.


Art.3. (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei ,- de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr.03, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanții având obligația PJP-^ffcactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau modificări în situația acestora.

(2) Solicitanții care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, vor fi incluși în listele de priorități pe anul respectiv.nu


nu


Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LUT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea or. 218

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29,08.2019 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

LISTA CUPRINZÂND ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2019 CU PETENȚII CARE AU SOLICITAT ATRIBUIREA DE TEREN ÎN FOLOSINȚĂ, CONFORM LEGII NR, 1512003, REPUBLICATA

Hr. crt

Nr, inreg

Data

1

46403

22-08-06

1

33694

16-05-17

3

56553

22-04-19

4

64776

10-05*19

5

74749

28-05-19

6

132677

04-12-18

7

20556

14-02-19

8

16605

07-02-19

S

72869

23-05-18


Nume sl prenume


Punctaj


110


95


SO


60


60


55


55


35


35


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR