Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea nr. 217 - privind aprobarea “Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Programului de servicii socio-medicale la domiciliu

pentru persoane adulte ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte

Analizând:

 • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 2948/12.07.2019 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 100911/16.07.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr,448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 ;

 • - Ordinul nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă „Programul de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte ’’ conform Anexei nr. 1 ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă externalizarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice către furnizori privați de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, conform legislației în vigoare.

i Art,3. Se aprobă costurile maxime ale serviciilor de îngrijire medical la domiciliu _ (Mnform Anexei nr. 2 ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta ^^Sțrotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării "Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte ” prin alocarea unor sume cu această destinație către D.G.A.S.P.C Sector 2.

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 217

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 217/29.08.2019

PROGRAMUL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE ADULTE


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PROIECT privind „Programul de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte”

A.   JUSTIFICARE
 • a)     Persoanele vârstnice dependente și semidependente reprezintă una din categoriile asistate de către DGASPC Sector 2 supusă unui risc crescut de marginalizare socială. în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor dependente și semidependente precum și a evitării instituționalizării acestora, este necesară acordarea servicii comunitare pentru persoanele vârstnice.

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, „serviciul public de asistență socială, organizat la nivel județean, are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinseția în mediul propriu de viață, familial și comunitar”.

Potrivit prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice, unul dintre serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu este reprezentat de serviciile medicale, sub forma consultațiilor și îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare și de dispozitive medicale. Serviciile medicale sunt acordate în baza reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate.

Prin acordarea de servicii medicale la domiciliu se previne instituționalizarea persoanelor vârstnice care suferă de afecțiuni cronice, generatoare de dependență. Pe de altă parte, cheltuielile asigurate din bugetul local cu instituționalizarea, sunt mai mari față de cheltuielile asigurate pentru îngrijirea vârstnicului la domiciliu.

La nivelul Sectorului 2 19% din populație este reprezentată de persoanele vârstnice cu vârsta de peste 60 de ani. Schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viață, limitarea suportului familial, au determinat o creștere a solicitărilor în ceea ce privește activitățile de îngrijire medicală la domiciliu. Totodată, instituția trebuie să asigure în regim de urgență servicii de îngrijire medicală la domiciliu pentru un număr de 55 de persoane vârstnice rezidente pe sectorul 2, foști beneficiari ai Fundației Crucea Alb-Galbenă.

 • b)     Furnizorii privați de servicii de îngrijire medicală la domiciliu oferă o alternativă la spitalizarea prelungită dar și o soluție pentru cazurile, tot mai frecvente de altfel, în care persoanele vârstnice nu pot sau nu vor să părăsească mediul familial al propriului domiciliu, Acești furnizori asigură o asistență/ îngrijire medicală la domiciliu calificată la cele mai înalte standarde de calitate.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, furnizorii privați dispun de echipe complete si complexe, formate din medici specialiști, asistenți medicali generaliști, în îngrijiri la domiciliu și în asistență medicală la domiciliu.

B.   SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea de servicii sociale la domiciliu pentru persoane vârstnice aflate in dificultate.

Strada Olari nr,15 (fost 11-13), Sector 2, București

Tul: +(4021) 252.22.02; l’axt +(4021) 252.22.17 Email: 8ocial@soci«12,ro

Pagina 1 din 3


www.8ocitil2.ro

C.   OBIECTIV GENERAL

Prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice

D.   OBIECTIVE SPECIFICE
 • 1)  întărirea capacității instituționale a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 prin acordarea de servicii de îngrijire medicală la domiciliu pentru un număr de 100 persoane vârstnice anual la cele mai înalte standarde.

 • 2)  Recrutarea, în condițiile legii, unui furnizor de servicii de îngrijire medicală la domiciliu corespunzător scopurilor propuse ale proiectului în raport cu obiectivele propuse și activitățile care se vor derula în cadrul proiectului.

E. GRUP ȚINTĂ

Vor beneficia de servicii de îngrijire medicală la domiciliu următoarele categorii de beneficiari;

 • a)  Cei 55 de beneficiari transmiși de Fundația Crucea Alb Galbenă;

 • b)  Persoane vârstnice dependente și semidependente, încadrate sau nu în grad de handicap, care fac parte din categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială așa cum prevede Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social precum și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.

F.   METODOLOGIE DE LUCRU

J se vor urma procedurile legale pentru extemalizarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice către furnizori privați;

V se vor urma procedurile necesare pentru evaluarea, selecția și monitorizarea beneficiarilor proiectului.

G. BUGETUL PROIECTULUI

Bugetul total al proiectului este de 550.000 lei anual destinat să acopere costurile serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu pentru un număr de 100 beneficiari;

H. ACTIVITĂȚI

Pagina 2 din 3


Activitățile vor fi desfășurate de către DGASPC Sector 2 și de furnizorul privat conform tabelului:

Nr. crt.

Activitatea

Responsabili

1

Selecția furnizorului privat de servicii de îngrijire

Direcția Administrativ, Direcția Economică

2

Identificarea și selecția beneficiarilor

Direcția Protecție Socială

3

Furnizarea serviciilor

Furnizorul privat

4

Monitorizarea serviciilor

Direcția Protecție Socială

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București

Tel; +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17

Email: socialul; aocial2.ro

tvww. s o c i a I2.ro

Direcția Protecție Socială va derula activitatea nr. 2 prin Serviciul Asistență Socială Baicului, Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine, Serviciul Asistență Socială Pantelimon și Serviciul Asistență Socială Silvestru care vor analiza situația socio-economică a fiecărui solicitant, iar activitatea nr. 4 referitoare la monitorizarea periodică a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire medicală Ia domiciliu va fi asigurată de Serviciul Asistență Persoane Vârstnice.

I. REZULTATE AȘTEPTATE
 • a)     oferirea unui cadru propice pentru menținerea persoanelor vârstnice dependente și semidependente dar și a persoanelor încadrate în grad de handicap la domiciliu;

 • b)     creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente și semidependente dar și a persoanelor încadrate în grad de handicap prin acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu.

Strada Olari nv.15 (fost 11-13), Sector 2, București

Tel; +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17

Email: Boctal@social2.ro

wivw.sociftl2.ro

Pagina 3 din 3Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 217/29.08.2019

COSTURILE MAXIME ALE SER VICIILOR DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ LA DOMICILIU

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, |

Costurile maxime ale serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu

Nr.Crt

Tehnica socio - medicala

Cost tehnică + cost deplasare exprimat în lei

1

îngrijirea tegumentelor și mucoaselor la persoanele deplasabile subnutrite și deshidratate

49

2

Educație pentru sănătate + Comunicare în scop terapeutic

33

3

Adaptarea locuinței la nevoile beneficiarului cu mijloace auxiliare: mână curentă, înălțător de toaletă, scaun pentru vas wc, scaun de duș, masă reglabilă pentru servit masa la pat, fotoliu sau scaun rulant în cadrul locuinței, saltea antiescară, pat cu saltea de spital, cârje, cadre, bastoane

63

4

-aplicarea ploscă, basinet

49

-scutec pentru incontinență

56

-sondă vezicală

82

-clismă

66

-aplicare condom urinar

68

-igiena stomelor

74

5

- alimentarea pasivă la persoane cu tulburări de deglutiție

90

- alimentație artificială prin perfuzie endovenoasă 500 ml soluție

114

- administrare de amestecuri nutriționale și/ sau vitaminice/ injecții

51

6

Transfer și mobilizare pentru evitarea escarelor și complicațiilor imobilizări (tapotaj toracic, fricțiuni cu alcool, utilizarea de unguente și pudre, ușor masaj al zonelor expuse, utilizarea colacilor pentru zona dorsală, a rulourilor pentru membrele inferioare și în scopul schimbării poziției).

84

7

îngrijirea escarelor multiple: la această tehnică se adaugă toaleta generală sau parțială, schimbarea lenjeriei de corp și de pat

123

8

îngrijirea escarei sau plăgii simple și/sau fistulă

77

9

Monitorizarea parametrilor fiziologici: TA, AV, T

38

10

Monitorizarea glicemiei cu glucometru

46

11

Servicii legate de procesul de îngrijire (prelevarea materialelor biologice infectate în recipiente autorizate și predarea lor pentru incinerare).

53

12

Servicii de evaluare medicală cu medic. Prezența medicului pentru supraveghere perfuzie endovenoasă, injecție intravenoasă și sondaj vezical, este obligatorie conform normelor

128

13

Kinetoterapie și recuperare/ reabilitare medicală

83

14

Monitorizarea situației sociale și coordonare (asistent social și coordonator)

71

15

Alte tipuri de tehnici socio-medicale

100

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,