Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea nr. 216 - privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2” - cod SMIS 129016


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului

,, Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2 ” - cod SMIS 129016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2" -cod SMIS 129016;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 101686/16.07.2019, prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP 10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


pjțegea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările

Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor pene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP 12/2018 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată;

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”, în cuantum de 384.133,28 lei inclusiv TVA;

Art. 3 (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2” a UAT Sectorul 2 al Municipiul București (Solicitant), respectiv 7.682,71 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 384.133,28 lei inclusiv TVA.

CA’


cA (2) Se aprobă susținerea proiectului „Management al performanței în primăriei Sectorului 2”, din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului i, pe perioada implementării acestuia.

(3) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata

Implementării în condiții optime a proiectului „Management al performanței în cadrul

Primăriei Sectorului 2” se vor asigura din bugetul local.

(4) Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigură în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele necesare în numele UAT Sectorul 2 al Municipiului București.

Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Sector 2 și publicare pe site-ul Primăriei Sector 2 - wvvw.ps2.ro

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.