Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea nr. 214 - pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de doamna Lenuța Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 1530/12.07.2019 întocmit de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 101530/16.07.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul doamnei consilier local Popescu Lenuța, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al sectorului 2 din data de 18.07.2019;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019 - 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului al


- H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică anexa nr. 8 din H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, rămân aplicabile.

Art. III. Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


PREȘEmKjțjfl bughiu/qdand.


Hotărârea nr. 214

București, 18.07.2019CONTRASEMNEA^J&:KIMi LEGALITATE ÎN TEMElinZyreK^lJ, aliTZrț BflT\a” DIN O.U.G. NR.57/201/ $UVIND CO,ț)UL ADMINISTRATIV


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al


Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

LISTA PRETURI


A. Preturi închirieri ocazionale:

Nr.crt

Spațiul de închiriat

Profilul activității permise

Prețul de pornire

1

Săli conferințe si seminarii

conferințe / seminarii

1 OOlei/ora

2

Târguri

nealimentare

1701ei/9mp/zi

alimentare

2001ei/9mp/zi

B. Prețuri minimale închirieri prin procedura de licitație:

VIZAT


Nr. crt.

Spațiul de închiriat

Profilul activității permise

Prețul de pornire

1

Spații pentru activități de comerț și prestări servicii

alimentare / nealimentare

43 lei/mp/lună

alimentație publică

85 lei/mp/lună

2

Săli de cursuri

română, matematică, limbi străine, dans, aerobic,etc

50 lei /oră

3

Cabinete medicale

servicii medicale

24 lei/mp/lună

4

Birouri

38 lei/mp /lună


spre neschimbare

secretak