Hotărârea nr. 213/2019

Hotărârea nr. 213 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare privind oportunitatea modificării și completării H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019;

 • - Raportul de specialitate nr. 99963/12.07.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 100912/16.07.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 100962/16.07.2019 Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


  - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind Șlfî^area pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului rgV’.^^/orului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație lut*"'

  5 ''


.Jc^^wlică Locală;


- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică și se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, după cum urmează:

 • (1) Se completează Articolul 84 prin introducerea unui nou alineat, după alineatul (2), care va avea următorul conținut:

„Art, 84. (...)

(3). Prin excepție de la alin. (2), în cazul procedurilor de negociere aflate deja în derulare la data intrării în vigoare a H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019, vor fi luate în considerare rapoartele de expertiză tehnică evaluatorie contractate/întocmite deja. ”

 • (2) Articolul 92 alineatul (2) se abrogă.

 • (3) Articolul 93 alineatul (4) se abrogă.

 • (4) Articolul 94 alineatul (1) se modifică și se completează, și va avea următorul conținut:


„ (1) Decizia privind prețul negociat se adoptă cu majoritate de voturi de către ii comisiei de negociere și se consemnează într-un proces - verbal. ”

 • (5) Articolul 96 alineatul (3) litera b) se modifică și se completează, și va avea următorul conținut:

„Art. 96(...)

(3) (...)

b) nota de fundamentare va fi înaintată departamentului de achiziții publice din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București pentru a se demara procedura de achiziție publică. ”

Art. II. (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

(2) întreaga procedură internă privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București va respecta dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART.

DIN O.U.G. NR. 5


Hotărârea nr. 213

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.