Hotărârea nr. 211/2019

Hotărârea nr. 211 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristislîlorilr. 11-13. Tel. *(4021)21)9.60.00 Fax; +(4021(209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 96563/08.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 96561/ 08.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Viesparilor nr. 34, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 30 CA 2/8 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism. Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.047.2019 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019- 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - Strada Vicsparilor nr. 34, Sector 2, București - Construire locuință individuală cu regim dc înălțime P+1E și Garaj, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2. părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbarc.

Art. 2 Se aprobă Raportul dc informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr dc 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! ai Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.rn ■ Strada Chlrlstlfllilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209 60.00 Fân: +,4021) 209.52.02


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURFST cabinet secretar .........M .


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘT GESTIONARE TERI T ORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                              cu domiciliuL'scdiul"2)

București, cod poștal ......... tclcfon/fax ........ c-mail ........., înregistrată la nr.                completată cu nr

în conformitate cu prevederile Ijegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

Sector 2, și cu nr.


AVIZ

Nr. 30 CA 2/8 din 04,04,2019

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) Construire locuință individuală cu regim de înălțime I’+IE și Garaj generat de imobilul din STR. VIESPARILOR NR. 34, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.IJ.D.: Amplasamentul studiat format din teren ți construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Viesparilor și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice'’ juridice, având un teren în suprafață de totală 274 mp (275mp conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile existente CI cu destinație locuință, suprafața construită la sol 97,63mp, C2 - locuință, cu suprafață construită la sol 33,48mp și C3 - anexă, cu suprafața construită la sol 12,54 mp identificat cu număr cadastral 2l5522(eonfonn extras dc carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona” „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimctrclor de protecție si in afara Perimetrului Centrat al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: l’.OT.=max.45%: C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T. 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. 877/12.12.2018, conform certificatului dc urbanismnr. 1288/61”V'’din 13.09.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

-11 max = P+2E;

 • - POT' max = 45%;

 • - CUT max = l ,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pc străzi dc categoria I, a 11-a și de 5,0 metri pe străzi


nr.


pe de


categoria a IlI-a; retras față dc aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare dc 1,5 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita poșterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasată parțial pe Umila de proprietate, conform planului anexat, dreapta: pe limita de proprietate cu amplasarea unei pergole intre garajul propus și locuință, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime țață dc limitele posterioare = pe limita de proprietate conform planului anexat, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POT=45%, CUTmax =. 0,9 (pentru P-l E).

 • - circula ții și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1712938/28.02.2019 și planului anexat vizat spre neschimbate.

 • - echipare telmico-edilitară: toate clădirile noi voi fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare întocmită dc specialist atestat RUR-D, E, F4, G7 ing. Ana Maria T E. IIUȚU

P.O.T.= 45%, CUT=0,9, înălțimea maximă până la cornișă 7,Om, H. maxim l’-l E.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urhanism din dala de 04.04.21115 se avizează favorabil Planul Urbnidstic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformi late cu art. 63 alin, (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P U D cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DIAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz, este valahii dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr, 1288/61”V'din 13,09.2018, emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanțelor: scria FF nr, 11218 și scria FF nr. 11219 din 17.12.2019.ia H.C.L82 nr.

Cumisi» "FelinicK ’tTF1iWțtfFf..........■-il.C.r

Mircea Silviu CHIRA,"conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S întocmit urb. Ana-Emanucla NJarincscu i 4cx.                           /

Edifm // Revizia I


ing. V


r. arii Angelica STAN, |>n>f.ilr arii:


ȘeTSefviciu,

^i^DARABAN

Milwi COCHEC'I, profdr arii.

!/


Ccd SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Beneficiar

Faza:

P.U.D.

PUD - Edificare locuin ta uni familiala

. Titlu proiect Rh-Sp+Pr-IE, Str. Viesparilor, nr.34. Sector 2. București

Nr. proiect:

004U/2018

i itlu planșa Reglementari urbanistice

Planșa nr:

05

î ELABORAT

NUME                SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

Sef Proiect

| Proiectat

Desenat

Data:

07/12/2018ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


WWW ps2.ro - Strada Chlrlstlglllor nr 11-13. Tel: ♦(4021) 209 60.00 Fax: *0021) 209 62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 96561 /08.07.2019                                           tpre ne/?

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA VIESPARILOR NR. 34, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Viesparilor nr. 34, Sector 2, București avizat sub nr. 30 CA 2/8 din 04.04.2019, propunerea de Construire locuință individuală cu regim de înălțime P+1E și Garaj, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Viesparilor nr. 34, Sector 2, București avizat sub nr. 30 CA 2/8 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei. Conform declarației prezentată de proprietar, acesta se obligă să îndeplinească orice măsuri s-ar impune conform legislației în vigoare și exonerează Primăria Sectorului 2 în cazul ivirii unor litigii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEFȘțtRyiCIU, ing. M;


'^i^ARABAN


CodSADU-AI