Hotărârea nr. 210/2019

Hotărârea nr. 210 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Culea Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro * Strada Cliiristigiilar nr. 11-13. Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: *(4021ț 209.62.82


IIO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Culca Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Culca Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate ni-. 97823/09.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 97822/09.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Culea Nicolae nr. 14, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 3/6 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Executivului nr. 101305/16.07.2019;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.047.2019 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019- 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefma, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în


MonitdfT.il Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării I^egion^le și Administrației Publice nr. 835/2014;

^/Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea âmcntului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de anism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.1 1.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice do Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Nicolae Culea nr. 14, Sector 2, București - Locuință - Sp+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONI RASEMNEAZĂ l>Af           E

ÎA TEMEIUL AHT. 24j6lin* LIT.

NR.57/2019 1’1(1 VIN^^^E

Hotărârea nr. 210

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și afoni adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București in ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2VAVw.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


I-----w?

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU rsg^


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de *1)


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINE T SECRETAR IfcȚRARE ,        C

l Nr

cu domiciliul/sediul*2) municipiul BucureljuJc<xf.'năăâlJ2'.l'a "Wrtelefon/fax........e-mail........, înregistrată la nr.             în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 41 CA 3/6 din 06.06.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință unifamilială - Sp+P+2E generat de imobilul din STRADA NICOLAE CULE/k NR. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Culca Nicolae și Strada Frâului: suprafața terenului=207,0mp (208,0mp din măsurători) este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1208/130"C” din 28.08.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul sc încadrează in U T.R. „LI a” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E. P.O.T.=ma.x.45%; C.U.T.~ 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.D. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: loruinle;

- H. max = P+2E


-P.O.T. max =45%;

 • - C.U.T. max = 1,3; sc admite suplimentar un nivel mansardaVetaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucnr este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare huna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura posterioară a parcelei numai în cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nctiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.IJ.D. propuse:

 • - retrageri minime fnță de limitele laterale = pe limitu dreaptă de proprietate, cu respectarea acordului notarial al vecinului prezentat la dosar, retras cu miri. 4,5m față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat Se pot proiecta balcoane către stradă și limita stângă, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retras cu min. 3,Om față de limita posterioară, conform planului dc reglementări anexat. Construcția se va conformii astfel încât se va încadra în cddicabilul maxim aprobat prin PUD

 • - circulații și accese: din strada Culea Nicolae conform planului anexat

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.-45%; CUT =1,3; H. maxim în planul fațadei= 10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 06.fl6.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia, Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1208/130”C” din 28.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.iciu,

^1 BABAN


întocmit ing. Alex;inifTirtr^ZĂgZvj(vț~~7 r'.-t'br, I f              I


/••’zvd C 5 TNI r A V’ A


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


_________ _ - .. _ \

Suprafața teren

X        A

208,00mn

i                                1

100%

Suprafața max. construita

93,60mp

4100%

Suprafața alei/cârosabil

52,00mp

25,00%

Suprafața min. spatii plantate

62,40mp

Tk

30,00%, -Z?/\

X 4?

K X*   /

/?.


------------2 Si >1,1/ \Xj—.

Beneficiari:

82/2019

urbanism

LOCUINȚA Sp+P+2E

Strada Nicolae Culea nr. 14, sector 2, București

faza

PUD

REGLEMENTARI

PLANȘA

5ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilornr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.i.

Nr. 97822/ 09.07.2019RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CUI,EA NICOI.AE NR. 14, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Culca Nicolac m. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 41 CA 3/6 din 06.06.2019, propunerea dc edificare locuință având regim dc înălțime - Sp+P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând li consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Culea Nicolae nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 41 CA 3/6 din 06.06.2019, propunere dc edificare locuință având regim de înălțime -Sp+P+2E, s-au notificat vecinii dc pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat la dosar acordul vecinului pentru amplasare pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. cc reprezintă informații dc interes public, vor li furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-Af