Hotărârea nr. 21/2019

Hotărâre nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro Strada Chirlstigillornr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


H O TĂ R Â R E

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6639/21.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6641/21.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 91 CA 8/4 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat.în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea


Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


ut'ban'ișțți/și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ft^J^iS^ificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) Ut. ,,i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - D+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integra! în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 21

București, 30.01.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chirlstlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.32


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 6641/21.01.2019

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. PRELUNGIREA TESLEI Nr, 11, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sector 2, București avizat sub nr. 91 CA 8/4 din 06.12.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - D+P+2E+3Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sector 2, București avizat sub nr. 91 CA 8/4 din 06.12.2018 s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Au fost primite observații din partea vecinului din strada Toporului nr. 10 referitor la afectarea gradului de însorire la care s-a răspuns prin adresa nr. 133446/20.12.2018 cu confirmare de primire 03.01.2019 (fără obiecții ulterioare din partea acestora).

în conformitate cu art, 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusa aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.JK X—1TXI *.X 1 JL1. *.

Municipiul București

Primăria Sector 2


nfallalX-Tțk +(4021) 209.60.0Q|-Fax:Anexa nr.


DIRECȚIA U.BANISM. CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU „ ,                     ____


SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRFJAB . INTRARE

----—

i. LunaROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                            u domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal........, sector I, str.

telefon/fax........e-mail........., înregistrata la nr. completata cu nr. 122376/06.012018, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr, 91 CA 8/4 din 06.12.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - D+P+2E+3Er generat de imobilul din STRADA PRELUNGIREA TESLEI NR. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Prelungirea Teslei și Strada Toporului: suprafața terenului=450,0mp (459,Omp conform măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1514/80’T’ din 29.10.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3" - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade, parțial terenul este amplasat la limită cu zona Lle.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E; P.O.T. max = 60%; - CUT. max = 2.5;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

- retrageri minime față dc limitele laterale —clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om față de limita stângă, cu min. 3,0 m retras la nivelul parterului față de limita dreaptă (ieșire în consolă etajele 1 și 2 până la min. 2,Om în proiecție pe verticală), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față de limita posterioară. Etajul 3 se va retrage din planul fațadei astfel încât H. maxim în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente, conform PUG București.

 • - circulații și accese: din strada Prelungirea Teslei conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1684473/06.12.2018 și planului anexat;

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat; Prin PUD se reglementează un edificabil maxim. Construcția va respecta retragerile minime obligatorii prevăzute în avizele de rețele edilitare.

 • - P.O.T.admis=60%; CUT maxim admis=2,5; H. maxim în planul fațadei = 11,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 15I4/8O”T” din 29.10.2018, prelungit emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 10918/07.11.2018.


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PUDPLAN URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 2, Str. Prelungirea Teslei nr 11


LEGENDA


LIMITE

REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CAI DE COMUNICAȚII

RESTRICȚII TEHNICE


Anexa nr.

Terenul care a tienerat PUD                  o            -

I 3a H.C.LS2 nr. X/   /1

Limita de pro pietate»—


Limita UTR.


3 Aliniament construcții către strada


ZONE FUNCȚIONALE

Zona mixta M3

Zona locuințe L1e

Circulație carosabila


Circulație pietoriala


Construcții exis


REGLEMENTARI

:ente

y


IMOBIL LOCUINȚE SEMICOLECTIVE

I VBAf spre neschlrnbarej L secretar,


Perimetrul maxim construibil


Ieșire consola etaj 1 si 2


POT max CUT max

= D+P+2E+3Er

Rh max
H max TtfM# etaj 2 = ^,00m Spatii verzi min 20%

Acces pietonal


Acces autoBILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren

459,00 mp

Suprafața construita

250,00 mp

Suprafața construita desfasurata

920,00 mp

Suprafața spatii verzi

90,0mp (20%)

POT

55%

CUT

2,0

Regim de inaltime

D+P+2E+3Er


Parcarea autovehiculelor se va asigura str incinta oroorietatii. cu respectarea HCGMB nr66/2UUb


STRADA PRELUNGIREA TESLEk

Profil stradal existent si reglementat


PRbZLN IA PLANS A CONSTITUIL PROPRIETATEA INTELFCTtJAtA~A~S~C7


PROIECTAT

arh. Tamara Dogariu - specialist cu drept de semantura RUR - D,E

BENEFICIAR:

Proiect

nr.133_U/2O18

PROIECT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str. Prelungirea Teslei nr 11, sector 2 București

FAZA: PUD

Sc. 1 : 500

Data: nov 2018

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE _ Var. 1

U_04